Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 7. april 2018.

Politika

PODGORICA

- Predsjed-

nički kandidat PraveCrne

GoreMarkoMilačić juče je

prvi put napaokandidata

većegdijelaopozicijeMla-

denaBojanića zbognjegovih

stavovaoNATO.

- Pitanje NATO-a nije završe-

no, jer je Crna Gora gurnuta

pod tepih tog vojnog saveza,

mimovolje većine, zbogBara i

Luke Bar - kazao jeMilačić na

konvenciji uBarunavodeći da

neodobravastavovepojedinih

opozicionih političara koji su

odustali od te velike nacional-

ne teme.

Milačićje,kakojesaopštenoiz

PraveCrneGore, kazaodamu

je neprihvatljiv stav predsjed-

ničkog kandidata Mladena

Bojanića, koji je rekao da po-

štuječinjenicudajeCrnaGora

dioNATOalijanse.

- Sad pitam one koji planiraju

da glasaju za njega, možda tu

ima i Srba, kakooni reagujuna

to? Šta oni misle o tome? Da li

će tražiti nekoobjašnjenje i da

li opet zbognavodnonekogvi-

šegciljadagurnemonajvažni-

je teme pod tepih - rekao je

Milačić.

On smatra da takav stav Boja-

nića i drugih političara, dovo-

di do situacije da taj vojni sa-

vez državu gura pod tepih.

Milačić je zajedno sa Bojani-

ćem aktivno kroz pokret Ot-

por Beznađu učestvovao u

anti NATO kampanji u Crnoj

Gori.

-Pričalisugodinamakakoima

važnijih tema, kako treba da

govorimo samo o ekonomiji.

Tačno je da treba da govorimo

o ekonomiji, ali bez ovog ‘sa-

mo’. Godine su prolazile i šta

smo gurnuli pod tepih? Nije-

smo gurnuli NATO pitanje

pod tepih, nego smo gurnuli

Crnu Goru pod NATO tepih -

rekao jeMilačić.

On je kazao i to da je Bar epi-

centarNATOprevare.

-Nalazimoseuepicentrujed-

ne velike prevare, a to je Bar.

Oni su nas na silu ugurali u

NATO, mimo volje većine

upravo zbog Bara, najviše

zbog vaše i naše luke i to traje

godinama i decenijama.

Odavno su oni namjerili ovu

luku, čak i više nego čitav

ostatak Crne Gore - rekao je

Milačić.

N. Z.

Predsjednički kandidat Prave Crne Gore napao kandidata većeg dijela opozicije

Milačić: Neprihvatljivoda

MladenBojanićnećeda

preispituječlanstvouNATO

MarkoMilačić iMladenBojanić

PODGORICA

- Pregovarač-

ki timovi koalicijeZdravo

Berane iDemokrataskeCr-

neGoredogovorili suuče-

tvrtakveče formiranjevla-

sti uBeranama. Tu

informaciji jeukratkoj izja-

vi zaPobjedupotvrdio i no-

silac listeZdravoBerane

DragoslavŠćekićkoji ćebiti

kandidat zapredsjednika

opštine.

Naprvoj narednoj sjednici SO

koja je zakazana za 12. april

biće izabran predsjednik iz

redaDemokrata, a odmahna-

kon te sjednice, novoizabrani

predsjednik SO sazvaće novu

sjednicu na kojoj će birati

predsjednika opštine.

IzvorPobjedekojijeprisustvo-

vao sastanku kazao je da je na-

konteškihgotovodvomjeseč-

nih pregovora postignut

kompromis po kome će

sporno mjesto direktora

Agencije pripasti SNP-u

dok će Demokrate zauz-

vrat dobiti veći procenat

vlast. Za tu funkciju je bila za-

interesovanaBečićevastranka.

- Demokrate će umjesto 22,3

odsto koje impripadaju po iz-

bornom rezultatu dobiti naj-

manje 25 odsto po dubini. To

je mjera kompromisa na koju

su pristali iz pregovaračkog

tima Zdravo Berane, kazao je

izvor Pobjede. On je dodao da

očekuje da će sve ići glatko, ali

da treba sačekati sjednicepar-

lamenta.

- Formiranje vlasti će ići brzo,

a najbitnije je da se poslije

konstitutivnesjedniceiizbora

čelnih ljudi usvoji budžet, ka-

ko bi vlastmogla normalno da

funkcioniše.

Na lokalnim izborima 4. fe-

bruara koalicija Zdravo Bera-

ne,sa14mandata,iDemokrat-

ska Crna Gora sa četiri

odbornika dobile su potrebnu

većinu za formiranje vlasti u

tomgradu.

KoalicijaDemokratskepartije

socijalista, Socijaldemokrata i

Bošnjačke stranke osvojila je

17mandata.

N.Z.

PODGORICA

- FunkcionerDemokrat-

skog frontaVladislavBojovićpozvao je li-

dereopozicionih stranakadabuduprisut-

ni na završnimkonvencijama

predsjedničkogkandidataMladenaBoja-

nića. Bojović jeu stavukoji jeobjaviopor-

tal IN4Skazaoda jepovodzaobraćanje

činjenicadanijebilo stranačkih liderana

konvencijamaMladenaBojanića.

- Pošto Milo Đukanović, režimski mediji i

drugi režimski manipulatori izvrću činjeni-

ce i plasiraju nebulozne priče kako mi nije-

smo svi sa Mladenom Bojanićem i uz Mla-

denaBojanića, ubijeđen samda će svi lideri,

svi poslanici i svi odbornici partija koje su

podržaleMladenaBojanićabiti na jednom

mjestu u završnici kampanje i na završ-

nimmitinzimauNikšićuiPodgorici -ka-

zao je Bojović koji je ranije prozivao

Demokrate da ne rade terensku kam-

panju zaBojanića.

On je dodao da je ,,uvjeren da će svi

oni i formalnimprisustvompokazati

jedinstvoopozicije i snažnui iskrenu

podrškuMladenuBojaniću“.

N. Z.

TIHI BOJKOT:

Funkcioner Demokratskog fronta pozvao stranačke prvake većeg dijela opozicije

Bojović: Svi lideri dabudu

nazavršnimmitinzima

Pregovarački timovi Zdravo Berane i Bečičeve

stranke dogovorili formiranje lokalne vlasti

Demokratama 25

odsto vlasti, SNP-u

Agencija za razvoj

DragoslavŠćekić

VladislavBojović

Predsjednički kandidat DPS-a u Plavu i Gusinju

Đukanović:Multietnički

skladnajvećavrijednost

PODGORICA

-Očuvanje i

učvršćivanjemultinacional-

nog imultivjerskog sklada,

posebnougodinamakada su

seuokruženjudogađali vjer-

ski i etnički sukobi, najveće

suvrijednosti našedanašnje

CrneGore - kazao jepred-

sjednički kandidatDemo-

kratskepartije socijalistaCr-

neGoreMiloĐukanoviću

intervjuuRTVLuna, tokom

posjetePlavu i Gusinju.

- Mislim da je to vrednije i od

onoga što smo uradili na planu

obnove nezavisnosti i onoga

što smo do sada radili na planu

ekonomskog i demokratskog

razvoja.Preciznije,nebimoglo

biti nezavisnosti i ne bi moglo

biti ekonomskog i demokrat-

skog razvoja da prethodno ni-

jesmo pokazali ovu sposob-

nost, da sačuvamo mir i da

sačuvamoCrnuGorukaomul-

tinacionalnu zajednicu. Treba

naravno ovdje podsjetiti na

ogroman doprinos koji su ma-

njinskinarodidalisvimtimdo-

stignućima Crne Gore u novi-

jojpolitičkojistoriji.CrnaGora

zaista ostaje kao jedinstven

primjer, ne bih rekao samo u

našem regionu, nego jedin-

stven primjer u Evropi, gdje

manjinski narodi imaju tako

odgovoran odnos prema drža-

vi, prema svojoj državnoj kući

kao što imajumanjinski narodi

u Crnoj Gori - kazao je Đuka-

nović ipodsjetioda jeCrnaGo-

raikrozistorijuidanaspokazi-

vala čvrstu riješenost da

poštuje prava manjina i izgra-

đuje građanskodruštvo.

- U Crnoj Gori nema prvora-

zrednih i drugorazrednih na-

roda, ovo je naša zajednička

kuća i kultura koju ovdje stva-

ramo je zapravo multikultura,

kultura svakog od naroda koji

živi na prostoru Crne Gore. To

je naš veliki kapital, ne sma-

tram ga zaista nekom svojom

posebnom zaslugom, ali sam

naravno veoma ponosan da

sam bio na tako odgovornim

dužnostimaudržaviCrnojGo-

ri u tomvremenu kada smo svi

zajedno, građani Crne Gore,

došli do takvih vrijednosti -

istakao je on.

Đukanovićjekazaodautvrđenu

političku stabilnost, treba

unapređivati.

-To smatramo najvažnijom

pretpostavkom ekonomskog i

demokratskog razvoja. Stabil-

nost, sama po sebi nije dovolj-

na, ali bez stabilnosti, ne može

biti razvoja.Uprethodnompe-

riodu smo vrijedno radili, us-

postavili važan dio temelja sa-

vremene crnogorske države i

sada treba da nastavimo da

učvršćujemo tu stabilnost. Cr-

na Gora je tokom 12 godina

imala prosječnu godišnju sto-

puekonomskograstaod3,3po-

sto, nije mi poznato da je bilo

koja evropska država imala ta-

kodobruprosječnustopurasta

u kontinuitetu. Kao što znate,

2017. godine smo imali stopu

rasta od 4,4 posto, još bolju od

prosječne, što sve skupa upu-

ćuje na zaključak da u Crnoj

Gori imamo dobar zalet eko-

nomskog rasta, kojeg moramo

sačuvati i ako je moguće i do-

datno ga dinamizirati - zaklju-

čio jeĐukanović.

R.P.

Sa skupauPlavu