Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 7. april 2018.

CrnomGorom

Najstariji Rožajci nezadovoljni materijalnomsituacijom

Polovinapenzionera

živi uzoni siromaštva

TRAŽEDADRŽAVAPOKAŽEVIŠEBRIGE:

SaSkupštineUdruženjapenzionera

Prosječan ček iznosi 204,05 eura i 27 procenata je niži u odnosu

na prosječnu penziju u Crnoj Gori. Jednokratne pomoći ne

mogu biti iste u Rožajama, Budvi ili na Cetinju, jer ovdje su

penzioneri ugrožena kategorija – kazao je ŠabanNurković

ROŽAJE

-Rožajskaorgani-

zacijapenzionera imablizu

2.500članova, odkojih skoro

450primapenziju 120eura,

dokmjesečnaprimanja858

penzioneraneprelaze 179,61

euro. Prosječanček iznosi

204,05 eura i 27procenata je

niži uodnosunaprosječnu

penzijuuCrnoj Gori, štodo-

sta govori opoložajunaših

penzionera - rekao jepred-

sjednik lokalnogudruženja

ŠabanNurković.

Tečinjenice, ocijenio jeon, go-

vore da 52 odsto rožajskih

penzionera ima primanja koja

suu zoni siromaštva.

U prošloj godini, 523 penzio-

neraprimilasupomoćod10do

100 eura.

- Sredstva su obezbijeđena od

Fonda PIO, zatim kroz jedno-

kratne pomoći Vlade, članari-

ne penzionera, iz programa

solidarnosti, donacija i drugih

izvora. Naši članovi su po po-

voljnim cijenama kupili 219

paketa jagnjećeg mesa, a re-

kreativni odmor u Ulcinju ko-

ristilo jenjih75–kazao jeNur-

ković na godišnjoj skupštini

udruženja. On je naglasio da i

poreddobre volje državnih in-

stitucija nije riješeno stambe-

nopitanje 12penzionera.

ZAMJERKE

Odbornik u lokalnom parla-

mentu Rafet Nurković uputio

je zamjerke rukovodstvu op-

štine zato što se niko odnjenih

predstavnika nije odazvao po-

zivuda prisustvuje skupštini.

-Na taj načinpokazano jeneu-

važavanje prema organizaciji

koja ima skoro 2.500 članova.

Takođe, smatramda se i sa dr-

žavnog nivoa mora imati više

razumijevanja, jer je status

mnogih penzionera, blago re-

čeno, zabrinjavajući – kazao je

Nurkovićocijenivšidaseradio

možda najugroženijoj katego-

rijistanovništvauopštini,teda

je potrebna pomoć šire druš-

tvene zajednice kako bi se po-

moglo, posebnoonima sa ,,naj-

tanjim“ čekom.

On je apelovao na državne or-

gane,aposebnonaSavezudru-

ženja penzionera, da ukažu

pomoćnajugroženijoj popula-

ciji uRožajama,

- Jednokratnepomoći nemogu

bitiisteuRožajama,Budviilina

Cetinju,jerovdjesupenzioneri

ugrožena kategorija. Ne vjeru-

jemda ima još gradova u Crnoj

Gori u kojima penzioneri nije-

su dobili niti jedan stan. To je

poražavajuće, to pitanje mora

se jednom riješiti. Za odmor u

prošloj godini prijavilo se 149

penzionera, apravo jeostvarilo

75. Smatramda bi naši penzio-

neri zbog niskih primanja mo-

rali biti privilegovani, makar

kada je riječ o rekreaciji namo-

ru– smatraNurković.

Da su penzioneri najsiromaš-

nija kategorija stanovništva u

Rožajama, konstatovao je i So-

koDacić. On jepozvaonjihove

predstavnikeuSavezupenzio-

nera i drugim organizacijama

da potenciraju topitanje.

-UPodgorici se godišnje podi-

jeli po stotinu stanova penzio-

nerima, a uRožajama još nika-

da nije obezbijeđen niti jedan

stan za njih–kazao jeDacić.

ODGOVORNOST

I Nijaz Bećiragić je iznio niz

zamjerki na ,,neodgovoranod-

nosrvlastipremanajugroženi-

jimpenzionerima“.

- Život od Podgorice do mora

je druga priča, jer je to region

gdje se mnogo bolje živi, dok

sunašepenzijeenormnomale,

pa ima porodica u kojima čak i

unučad žive od manje od 200

eura penzija, jer posla nema.

Država mora da ispravi ne-

pravdu prema nama – kazao je

Bećiragić.

Govorećioproblemima,istakli

sudaodnovog sistema zakazi-

vanjapregleda imajuviše štete

nego koristi, odnosno da pen-

zioneri sa ostalimpacijentima

u Domu zdravlja čekaju po tri,

četiri sata na pregled.

Predsjednik udružanja penzi-

oneraCrneGoreBrankoVešo-

vić kazao je kako se nada da će

12 najugroženijih porodica

penzionera dobiti krov nad

glavomu novoj zgradi solidar-

nosti.

F.KALIĆ

Cetinje: Počela sezona u Lipskoj pećini

Nezaobilaznaadresa

za ljubiteljeavanture

CETINJE

–Lipskapećina

otvorila jevrata zaposjetio-

ce. Kakonavode izuprave

Lipskepećine, tokomaprila

će raditi skraćeno radnovri-

jeme, pa turepočinju sva-

kogdanau 10, 12 i 14 sati.

Asistent u marketingu Jelena

Đuranović podsjeća da je pe-

ćina za posjetioce otvorena

prije tri godine.

– Bilježimo povećanje broja

posjetilaca, pa očekujemo da

se taj trend nastavi, posebno

imajućiuvidudaseradiojedi-

nojturističkojatrakcijitevrste

u Crnoj Gori. Za kratko vrije-

me Lipska pećina dolazi na li-

ste nezaobilaznih atrakcija u

zemlji, pa se tako na Trip ad-

vajzeru, naosnovuutisakapo-

sjetilaca, pozicioniramo na

prvom mjestu kao jedna od

nezaobilaznihatrakcijanaCe-

tinju–kazala jeĐuranović.

Kako naglašava, kompanija je

tokomprošlegodinebilafoku-

Ture pećinompočinju vozi-

ćem koji kreće sa parkinga

Lipske pećine i vozi do ulaza

u pećinu, zatim isti vozić

posjetioce vraća do parkin-

ga.

- Turisti pećinu obilaze u

pratnji obučenih vodiča koji

ih informišu o njenom istori-

jatu i nastanku. Postoje dvije

ture, ,,Pećinska“ koja je pri-

stupačna svima u dužini od

600metara i ,,Ekstremna“

koja je namijenjena avantu-

ristima.

Cijena karte za odrasle iznosi

10,90 eura, za djecu do pet

godina euro, za djecu od

pet do 15 .godina 6,90 eura

a porodični paket 29,90 eura

Dvijeture

ORGANIZOVANETRI TUREDNEVNO:

Detalji izpećine

sirana na istraživanje pećine.

– U saradnji sa prof. dr Vladi-

mirom Pešićem završeno je

ispitivanje životinjskih vrsta,

pa je na osnovu toga nastala

brošura o biodiverzitetu Lip-

ske pećine, koja će ubrzo biti

dostupna i široj javnosti. Tru-

dimo se da naši projekti budu

odznačajazadruštvoucjelini,

a da imaju i obrazovni karak-

ter. Sličan tip projekta je i

„Edukacija u školama“, gdje

su vodiči kroz prezentaciju

djecipribližavalipojamspele-

ologije, nastanak, kaoi sadržaj

pećina i naravnonjihov biodi-

verzitet, asveuželji daprobu-

dimoznatiželjunajmlađih, od

kojih će neki možda sjutra

svoje mjesto naći u svijetu

speleologije – kazala je Đura-

nović.

J.Đ.

Bijelo Polje: Poklon FLU na CetinjuOpštoj bolnici

Crteži i grafikeza

dječjeodjeljenje

UČINIĆEBORAVAKUBOLNICI

PRIJATNIJIM:

Jedanod radova

BIJELOPOLJE

-Aktivisti Cr-

nogorskog društva za borbu

protivraka(CDPR)posjetilisu

povodom jubilarnog sedam-

desetog obilježavanja Svjet-

skog dana zdravlja JZUOpšta

bolnicaBijeloPoljeidirektorki

te ustanove dr Biserki Bulato-

vić i šefici dječjeg odjeljenjadr

AidiEćouručilicrtežeigrafike

za prostorije na ovom odjelje-

nju. Autori su šefica Odsjeka

za grafiku Fakulteta likovne

umjetnosti (FLU) na Cetinju

Marija Kapisoda i studentki-

nje Angelina Kastratović, Du-

bravka Tomčić, Bosiljka Bako-

čević, Angela Đuretić, Maja

Marinović, Ana Janković, Sa-

nja Dabović, Vanja Đuranović,

Milica Lakićević, Anđela Bu-

rić, AnaNovaković…

Crteži i grafike će tako krasiti

sve prostorije i djeci činiti bo-

ravak mnogo prijatnijim za

vrijeme liječenja i oporavka.

Od 1948. godine 7. april obilje-

žava se kaoSvjetski danzdrav-

ljapodpokroviteljstvomSvjet-

ske zdravstvene organizacije

(SZO).

Za temu ovogodišnjeg Svjet-

skog dana zdravlja kao priori-

tetno područje globalnog jav-

nozdravstvenog interesa

odabrana je glavna poruka:

„Univerzalna zdravstvena po-

krivenost: svako i svugdje“.

C.G.

Nikšić: OŠ „Olga Golović“ proslavila 63 godine rada

Posvećeni

stvaranju

dobrih ljudi

NIKŠIĆ

–Jednaodnajstari-

jihobrazovnihustanovau

Nikšiću, OŠ „OlgaGolović“ ,

obilježila jeuzbogat kultur-

no-umjetnički program63

godine rada.

Direktorica Slobodanka Žižić

naglasila je da će nastaviti mi-

siju škole da iz nje izađu dobri

ljudi i učenici.

- Za 63 godine postojanja, ne-

sebičnim zalaganjem svih

prosvjetnih radnika koji su ra-

dili i koji danas rade u školi,

izgradila je tradiciju koju čine

brojne nagrade i priznanja

učenicima, nastavnicima i

školi. Naš zadatak je da nasta-

vimo da u novim uslovima i

izazovima savremenih deša-

vanjanastavimouspješanradi

dauduhustaredobretradicije

ove škole doprinesemo širini i

kvalitetu opšteg obrazovanja

budućih generacija, da djelu-

jemokaočvrst temelj za razvi-

janje znanja i sposobnosti u

životu i radu naših učenika.

Takođe, bićemo škola kreativ-

nog i podsticajnog istraživač-

kogučenja, savremenihmeto-

da kojima se oblikuje mlad

čovjek–poručila jeŽižić.

Ona je podsjetila da je 1985.

godinegraddodijelioSeptem-

barsku nagradu, a godinu na-

kontogaPredsjedništvoJugo-

slavije ,,Orden zasluga“ za

narod sa srebrnim vijencem,

dok su dva radnika ove škole

dobila i nagradu „Oktoih“

2002. godine.

S.D.

U Beranama obilježen Svjetski dan autizma

BERANE

-KorisniciDnevnog centra zadjecu i omladinu sa

smetnjama i teškoćamaurazvoju šetnjomkroz glavnugrad-

skuulicuobilježili suSvjetski danautizmakakobi na taj na-

činpokazali da sudjeca sa autizmomdiodruštva.

LogopedDnevnog centraLjiljanaŽivković kažedauBeranama

taj datumobilježavajudrugi put.

-Zaautizamnema lijeka, ali ranootkrivanjepomažeda sedijete

osamostaliiuzvelikinaporiodricanjeroditeljaiterapeutamože

se poboljšati komunikacija i druženje sa drugimosobama.

UDnevnom centru postoji grupna i individualna terapija, a sa

djecomradi stručni tim. Što se tičemetoda, koristeBehringerov

aparat i asistivnu tehnologiju i posjeduju najsavremenija sred-

stva koja se koriste u svijetu kako bi djeca dobila svu pažnju i

ljubav–kazala jeŽivković. Dnevni centar jedanautizmaobilje-

žiousaradnji saSrednjommedicinskomškolom, gradskimvrti-

ćem,Osnovnomškolom„VukKaradzić“pri kojoj radi odjeljenje

za djecu sa teškoćama u razvoju, kao i opštinom.

V.J.

Njegujmo različitost

VAŽNOJERANOOTKRITI BOLEST:

Na trguuBeranama