Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 7. april 2018.

CrnomGorom

PLUŽINE

-Rijetki sudoma-

ćini uPivi koji seuspješno

bavepoljoprivredomkao

RadonjaTodorović izBreza-

na. UtokuzimeRadonja je,

sa 20muznihkrava, ubjedlji-

vonajveći proizvođačucije-

loj opštini, akažeda imje to

porodična tradicija, da su

uvijek radili i imali.

Otkako je penzionisan, više se

posvetio farmi, a ima prostra-

nu đedovinu i očevinu tako da

nemora da kosi tuđe livade da

bi prehranio stoku.

- Kažu može se živjeti od po-

ljoprivrede, a ja bih rekao – ne

da se krepati. Radom se niko

nije obogatio, jer para nema

bez trgovine, alimoraneko i da

proizvodi. Eto, skromno živi-

mo, imamodadočekamogosta

i da odemo kad nam jemilo đe

hoćemo, a velika su odricanja.

Najlakše je pričati, a kod nas u

porodici najviše radi moja su-

pruga Jelena, dok joj djeca i ja

pomažemo - kaže Todorović

koji svakodnevno trgovcima u

Nikšiću isporučuje po 20 kilo-

grama kravljeg sira.

RAČUNICA

Jelena kaže da u štali imaju 30

grla, računajući muzne krave,

telad, junad...

- Treba sve to stići, zimi i ljeti.

Svakodnevno treba usiriti 20,

pa i 30kilogramamlijeka, paga

u Nikšić odvesti do marketa

Luna, gdje već deceniju i više

prodajemosir.Zadovoljnismo,

redovno nam plaća Slobo Ra-

dulovićiisplatise.Izgleda,biće

uskoroiorganizovanogotkupa

mlijeka,alijaću,najvjerovatni-

je, nastaviti da sirim, iako je te-

že, jer ostaje mi velika količina

surutke, a tokom ljeta i svinje

hranim- priznaje Jelena.

Kaže kako joj se ne isplat ida

sarađuje sa nikšićkimmljeka-

rama po nekoliko mjeseci jer

za to vrijeme gubi stalne mu-

šterije za sir.

Ručno je Jelenamuzla, a onda

ih je kao uzorno domaćinstvo,

prije deceniju i po, posjetio

predsjednik Crne Gore Filip

Vujanović i poklonio immuzi-

licu.

-Sadsamsevećnavikla,mašin-

ski muzemkrave, drugačije ne

bih stizala. Ni stočnu hranu ne

pripremamoručno,većimamo

traktor,kosačicu,balirku...Ini-

kadnijesmokoristili bilokakav

kredit dabismokupilimehani-

zaciju. Ovo je bezvodan kraj,

zbog toga nam je najteže. Svu-

da se grade vodovodi, bez kod

nas u Breznima. Obećavaju

nam sa svih strana, ali... Bisti-

jerna nam je mala, a do izvora

je gotovo kilometar i kad veliki

snijegpadne,kravenemogudo

vode ukoliko se ne očisti put -

kaže Jelena, napominjući da

oni ne mogu ni sir da otpreme

kad je put neočišćen.

Todorovići smatraju da poljo-

privrednici treba da budu pri-

oritet svake vlasti, lokalne i

državne.

-Teškojeozbiljnosebavitisto-

čarstvom, a gledati u nebo i

kantama skupljati kišnicu, a

ljeti traktorom prevoziti ba-

čve.Istražnabušotinajepotvr-

dila da u Breznima ima deset

sekundnihlitara, a to jedovolj-

no da svi odahnemo. Neki koji

imaju svega nekolike krave sa

izvora su doveli vodu do kuće,

a nama koji imamo tridesetak

grla ne daju, pa čak ni da nas

pomognu obezbjeđivanjem

nekihplastičnihcistijerni. Ne-

komesumajka, nekomemaća-

ha. Kad bi riješili vodosnabdi-

jevanje i kad bi se putevi čistili

zimi, sve bi nam lakše palo.

Imamo višemlijeka nego vode

- kaže Radonja Todorović iz

Potprisoja koje je između Do-

njih i Gornjih Brezana, a broji

nekolikodomaćinstava.

VOZAČ

Savo, najmlađe dijete Jelene i

Radonje Todorovića, glavni je

vozač u tommalom porodič-

nom gazdinstvu. Svakodnev-

no sir vozi do Nikšića, a kad

napada snijeg, mušterije mo-

raju da budu strpljive. Snađu

seTodorovići da dođudo njih,

jer proizvodnja se ne obustav-

lja.

RatkoPEROŠEVIĆ

ROŽAJE

-Redovnavakcina-

cija stoke, koja seobavlja

svakogproljeća, najbolja je

preventiva raznih stočnih

bolesti - kaže glavni veteri-

narurožajskoj ambulanti

ŠemsoPepić.

Ovihdanajepočelavakcinacija

protiv stočne bolesti plavog je-

zika i tommjerom će, kaže on,

biti obuhvaćeno oko 6.000

krupnestokeioko6.000ovaca.

- Nakon toga, nastavićemo sa

tuberkolizacijomna TBC, po-

tom slijedi vađenje krvi na

brucelozu i leukozu kod gove-

di i ovaca. Posao obavljamo

bez problema, a sa stočarima

imamo dobru saradnju – kaže

Pepić.

Odnedavno u Rožajama rade

tri farme pilića koje gaje oko

25.000 brojlera. Pepić kaže da

veterinari redovno obilaze te

farme i obavljajunadzor.

- Iako je stočarstvo tradicio-

nalna djelatnost na ovom po-

dručju, nekoliko domaćina je

prepoznalo vrijednost bavlje-

nja uzgojom pilića i odnedav-

no imamo tri farme ali i nago-

vještaje da bi ih uskoro moglo

biti više. Veomadobro sarađu-

jemo sa njihovim vlasnicima i

redovno vršimo preventivne

radnje, tako da do sada nije bi-

lo nekih ozbiljnijih bolesti u

tom sektoru, na obostrano za-

dovoljstvo - kažePepić.

On jekazaodauVeterinarskoj

ambulanti imasedamradnika,

troje sa visokom školom a če-

tvoro su veterinarski tehniča-

ri, što zadovoljava kapacitete

te službe.

F.K.

TIVAT

–Učenici Srednjemje-

šovite škole „Mladost“posje-

tili suvodoizvorište „Bolje se-

stre“, kojeposlujeu sklopu

Regionalnogvodovoda. Uče-

nici, koji subili upratnji pro-

fesoriceZoraneGrubišić i

predstavnice sekretarijata,

BiljaneKrivokapić, informi-

sali su seo radu laboratorije i

funkionisanjuregionalnog si-

stema, adomaćin imjeuručio

i prigodnepoklone.

Posjetu je organizovao Sekre-

tarijat zazaštituživotne sredi-

ne i energetsku efikasnost u

okviruobilježavanja „Mjeseca

planeteZemlje“.

Iz sekretarijata su najavili da

će akciju čišćenja morskog

dna i obale na lokalitetu Župa

organizovati 21. aprila i da

izložbu skulptura od reciklaž-

nogmaterijalauparkunaTrgu

Dara Petkovića pripremaju za

24. april.

Aktivnosti tokom „Mjeseca

planete Zemlje“ održavaju se

pod sloganom „Planeta Ze-

mlja - naš dom“.

S.K.

NIKŠIĆ

–TvrđavuOnogošt,

poznatu i kaoBedem, poho-

dili suvandali. Polomili su

sve što sunašli ukuliNeboj-

ša te iščupali električneka-

blove. IzJUMuzeji i galerije,

koja gazdujeBedemfestom,

saopštili suda će tvrđavabiti

sanirana za sezonu.

– Bedem će biti saniran za

predstojeću sezonu. Radnici

suvećpočeliuklanjanjesmeća

i rastinja, a sve što je uništeno

sredićemo. Održavanje Be-

dem festa i ostalih programa

se ne dovodi u pitanje – kazali

su iz te ustanove.

Direktor Bedem festa Petar

Šundić kazao je da su njihovi

članovi prvi uočili posljedice

vandalskog čina i pozvali su-

građane da se uključe u akciju

sređivanja.

– Bedem fest, kao istrajan gla-

snik u valorizaciji i promociji

zidina starog grada u Nikšiću,

oštro osuđuje devastaciju kul-

turne baštine, istorijski važ-

nog mjesta i očigledan nedo-

statak poštovanja prema

resursima svoga grada. Iz go-

dine u godinu svjedočimo či-

novimavandalizma,alinikada

do sada u ovolikoj mjeri nije

uništena infrastruktura Bede-

ma –kazao je Šundić.

On je uvjeren da će tvrđava

opet zasijati punim sjajem,

kao i da ćeNikšićani popraviti

odnos prema tomspomeniku.

–Nikšićjeuvijekbiogradpošte-

nih i čestitih pojedinaca i uvje-

ren samda će i privrednici ovog

grada pomoći da se počinjena

šteta sanira. Ne zbog Bedem fe-

sta, već zbog života u starom

gradu. To je naša obaveza. Ovo

je čin inspirisan savjesnim od-

nosomprema tvrđavi. Neka naš

primjer, sređivanja tvrđave po

ko zna koji put nakon vandaliz-

ma, posluži i drugima da krenu

našim putem a ujedno bude i

jasnaporukadaborbazaočuva-

nje kulturne baštine našeg Nik-

šićanikadnetrebadastane–ka-

zao je Šundić.

S.D.

ZABILJEŽENOUSPUT:

U posjeti porodici Radonje Todorovića, najvećeg proizvođača sira u Pivi

Još samo

da jevode

kolikomlijeka

POLJOPRIVREDNICITREBADASUPRIORITETVLASTIMA:

Jelena i RadonjaTodorović

Svuda se grade vodovodi, semkod nas u Breznima.

Obećavaju namsa svih strana, ali... Bistijerna nam jemala, a do

izvora je gotovo kilometar i kad veliki snijeg padne, krave ne

mogu do vode ukoliko se ne očisti put - kaže Jelena Todorović

Jelena je

vukgorski

Radonjin rođak Vojo

Todorović, je rođen u Bre-

znima ali je život proveo

u Beogradu. Posljednjih

godina provodi dane u

divljoj ljepoti podno Vojni-

ka. Kaže da nigdje nikad,

a proputovao je dosta,

nije vidio vrednije žene od

Jelene Todorović.

- To je prava Crnogorka.

Ona sve stiže. Vuk gorski,

pa sam joj i jednu pjesmu

posvetio - priznaje Vojo,

koga smo zatekli kod rođa-

ka Radonje u Breznima.

,,Mjesec planete Zemlje“ u Tivtu

Srednjoškolci

posjetili izvorište

Bolje sestre

Čupali kablove,

lomili namještaj

ZASIJAĆEOPETPUNIMSJAJEM:

Kulanakon ,,posjete“ vandala

Nikšić:

Vandali divljali na tvrđavi Onogošt

Rožaje:

Proljećne

aktivnosti veterinara

Vakcinisaće

12.000

životinja

Jelena Todorović ručno

jemuzla, a onda ih je kao

uzornodomaćinstvo,

prije deceniju i po,

posjetio predsjednik

FilipVujanović i

poklonio immuzilicu