Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 7. april 2018.

CrnomGorom

LIJEKDJELUJE:

Veliki broj kanarskihpalmi

UKotoru se uspješno bore

protiv crvenog surlaša

Ukapavanjem

,,izliječili“ skoro

80odstostabala

HERCEGNOVI

-UInstitutu

„Dr SimoMilošević“poče-

tak sezone sa ino tržištave-

zujuzadolazakprve grupe

holandskihgostijuuutorak,

17. aprila. Sada jenaodmoru

i rehabilitaciji 350gostiju, a

redovni dolasci proljećnih

grupa s holandskog tržišta

suplanirani svakogutorka

do sredinemaja, kada se

očekuje imaksimalnapopu-

njenost kapaciteta.

Direktor marketinga Nikola

Mračevićkažedaprvagrupau

kojoj je 140 norveških pacije-

nata stiže 17. aprila.

- Time počinje 42. godina

uspješnesaradnjesnorveškim

državnim osiguranjem, tj.

Univerzitetskom bolnicom u

Oslu. Ove godine se očekuje

dolazak 980 pacijenata (se-

damgrupa po 140 pacijenata),

koji će boraviti na programu

rehabilitacijepo28danaod17.

aprila do 30. oktobra. Tokođe,

u Institutu će se liječiti i paci-

jenti iz Švedske, Njemačke,

Rusije iostalihinostranihtrži-

šta, kao i veliki broj gostiju, ve-

likim dijelom povratnika, sa

eks-Ju prostora – kazao je di-

rektor marketinga Nikola

Mračević.

Ističe da dugogodišnji strateš-

ki partneri kroz povećanje

broja gostiju daju potvrdu

kvaliteta medicinskih usluga,

koja Institut diferencira na tr-

žištuzdravstvenogturizmaod

brojne konkurencije.

Ž.K.

ROŽAJE

-Opštinskoj komi-

siji pristiglo jevišeod30za-

htjeva zaprocjenu štetena-

staleprilikom

prošlonedjeljnognevreme-

na. Snažanvjetar, olujne ja-

čine, nanio jevelike štete

uglavnomindividualnimdo-

maćinstvimanoseći krovove

i čupajući drveće, ali jeošte-

ćena i putna infrastruktura i

električnamreža.

Prema riječima Armina Hon-

sića, predsjednika komisije,

prvi rezultati pokazuju da se

šteta koju je pričinio vjetar

procjenjujenavišeod100.000

eura, a konačna brojka biće

poznata sredinom naredne

sedmice.

–Do sada nam je pristiglo više

od30zahtjeva, a ljudi se i dalje

javljaju i tražeda improcijeni-

mo štetu nastalu od olujnog

vjetra. Najviše štete vjetar je

nanio selima, Jablanici, Vučoj

iPripeču,alisuštetezabilježe-

ne i na samom gradskom po-

dručju.Mi

još nijesmo završili

rad na terenu i naši ljudi će

ovih dana nastaviti da obilaze

oštećena domaćinstva. Nakon

što sačinimo konačan zapi-

snik, proslijedićemo ga Vladi-

noj komisiji koja odlučuje o

isplatinadoknadepodnosioci-

ma zahtjeva. Sa sigurnošću

možemo konstatovati da se

radi o velikoj šteti, jer je vjetar

na domaćinstvima koja smo

obišli odniokrovove, a imado-

sta oštećenih ekonomskih

objekata, plastenika. Pojedini

objekti su totalno uništeni –

kazao jeHonsić.

On podsjeća da je vjetar obo-

rio neke stubove dalekovoda,

pa je više sela i djelova grada

bilo bez struje.

F.KALIĆ

Institut „Dr SimoMilošević“

POČETNACIJENAZAKUPA

250EURA:

Kamenovo

Prvi Holanđani

stižu 17. aprila

ArminHonsić

ROŽAJE:

Prva procjena štete od nevremena

Vjetar ,,odnio“

100.000eura

HERCEGNOVI:

Počinje inostrani

programu Institutu Igalo

BUDVA

- Javno preduzeće za

upravljanje morskimdobrom

raspisalo je konkurs za zakup

pristaništa i privezišta u pet

opština. U ponudi su 22 prista-

ništa i 14 privezišta.

U opštini Herceg Novi pod

zakup se mogu uzeti tri pri-

staništa i jedno privezište:

Đenovići, Baošići, Kamenari i

Rose. Najniža početna cijena

godišnjeg zakupa iznosi 337

eura za Kamenare, a najviša

za Đenoviće - 3.525 eura.

U Kotoru, u ponudi su Kosta-

njica, Morinj, Risan, Orahovac,

Ljuta, Sveti Stasije, zatim

Dobrota, Muo, Prčanj, Trste-

no. Početna cijena godišnjeg

zakupa je 281,25 eura za pri-

stanište Morinj, do 5.400 eura

koliko iznosi za pristanište i

privezište Ljuta.

Početna cijena godišnjeg

zakupa za pristaništa i privezi-

šta u Tivtu kreće se od 316,80

eura za pristanište Bogišići, do

4.687 eura za privezište Brdi-

šte. U toj opštini na licitaciji

su pristanište Župa, Krašići,

zatimpontonsko privezište,

Brodište i Mrčevac.

U Budvi su na raspolaganju

pristanište ispod pošte,

Kamenovo, Drobni pijesak,

Reževići. Početna cijena zaku-

pa za pristanište ispod pošte

iznosi 596 eura, a za ostale

250 eura.

Javno preduzeeć za uprav-

ljanje morskimdobromna

licitaciju je stavilo samo jednu

lokaciju u Baru - pontonsko

pristanište Dobre Vode, po

početnoj cijeni od 450 eura.

Ugovori se zaključuju za

tekuću godinu. Javni poziv

važi do 26. aprila, a licitacija je

zakazana za 27. april u 12 sati,

u zgradi javnog preduzeća.

Pravna i izička lica koja se pri-

javljuju na javno nadmetanje

moraju se registrovati u Pore-

skoj upravi kao PBV obveznici

– navedeno je u pozivu.

Kako je naglašeno, izabrani

korisnik pristaništa ima pravo

naplate pristajanja plovila.

Maksimalno utvrđena visina

naknade za pristajanje za

plovila dužine do 10metara

iznosi 0,50 eura a za plovila

duža od 10metara 0,40 eura.

M.N.

Dajuuzakup

22pristaništa

i 14privezišta

Konkurs Javnog preduzeća za upravljanjemorskimdobromotvoren do 26. aprila

KOTOR

- Primjenomtretma-

naukapavanja rastvoradi-

metogala, umjestoprskanja,

ugradskomjezgru suuspjeli

daodcrvenog surlaša spasu

veliki broj stabalapalmi.

Direktor Komunalnog predu-

zeća, ĐorđijeRadanović, rekao

je Pobjedi da su preporuku o

ukapavanju dobili od Fitosani-

tarne uprave.

- Tretman ukapavanja radi šti-

ćenja palmi od crvenog surlaša

primjenjujemoodkadasepoja-

vio crveni surlaš i zadovoljni

smo učinkom– objasnio je Ra-

danović.

Onkažedadužinatretmanaza-

visi od stabla do stabla.

- Postoji niz faktora koji utiču

na tretman. Kod stabla sa ve-

ćom krošnjom tretman traje

duže nego kod onih koje imaju

manju krošnju. Priprema za

tretmamukapavanjatrajeobič-

nood 10do 15minuta. Za jedno

stablo potrebno je u prosjeku

od30do35 litara tečnosti, zavi-

sno od situacije na terenu. Sam

postupak traje u prosjeku pet

do20minuta, zavisno odgusti-

ne krošnje, visine kao i razvije-

nosti stabla. Mi smo u odnosu

na prijedlog Fitosanitarne

upravesa petpovećalinaosam-

devet tretmana godišnje –

objašnjavaRadanović.

Crveni surlaš napada kanarsku

palmu. Ukotorskoj opštini ima

ih oko 400na javnimpovršina-

ma i ukapavanjemsu uspjeli da

sačuvaju skoro 80 odsto staba-

la. Radanović kaže da ne zna

kolika je ta brojka na privatnim

imanjima.

- Zbog izgradnje trotoara u Ri-

snu radnici nijesu mogli prići

palmama i obaviti planirani

broj tretiranja. Umjesto osam,

urađena su samo tri, pa su pal-

me propale, što nije do Komu-

nalnog –kazao jeRadanović.

Tretmanukapavanjaučetvrtak

su počeli da primjenjuju u Tiv-

tu, gdje na taj način liječe 35

stabala.

U Crnoj Gori insekt crveni

surlaš prvi put je registrovan

2012. godine na području Ul-

cinja. Do sada je napao i uni-

štio 561 stablo. Najviše ih je

posječeno u Budvi, 159, Ulci-

nju 116, zatimHerceg Novom

106, u Baru je taj štetnik ,,od-

nio“ 76 stabala, u Tivtu 61, a u

Kotoru43.

M.NIKIĆ

Iz Ministarstva poljo-

privrede su ove godine

preporučili novumetodu

u liječenju palmi - endo-

terapiju, i u te svrhe opre-

dijelili određena sredstva

za primorske opštine.

Endoterapija podrazumi-

jeva ubrizgavanje hemij-

skih preparata u stablo.

- Riječ je o načinu lije-

čenja koji je korišćen u

Francuskoj, Italiji, Špa-

niji, o čemu je održano

i nekoliko prezentacija,

ali bez informacija o

rezultatima - kazao je

Radanović.

Požar u Ulcinju

ULCINJ

-Upožarukoji jepreksinoćoko22 sata izbioupot-

punosti je izgorioDomza stareuZoganju, koji jenaoko se-

damkilometaraodcentraUlcinja. Kako jekazaoFljamur

Selović izVatrogasne službepovrijeđenihnijebilo, jerniko

nijebiouobjektu.

-Dobili smodojavuu22:35minutada je

izbiopožar.Na

licumje-

stasubilačetiri vozilasa 13vatrogasaca.Objekat jeod lakozapa-

ljivogmaterijala takoda se požar već bio razbuktao kad smo sti-

gli i nije bilo šanse da ga spasimo. Jedino smo iznijeli plinske

boce iz kuhinje da ne dođe do eksplozije i neke stvari iz soba,

televizore i krevete - kazao je Selović.

Objekat je zatvoren 31.marta.

AntenaM

Potpuno izgorioDom

starihuZoganju

Endoterapija