Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 60 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 6. april 2018.

Hronika

PODGORICA

–Ministar

pravdeZoranPažinočekuje

da ćeSvetozar iMilošMaro-

vićkoji supravosnažnoosu-

đeni uCrnoj Gori i zakojima

suna zahtjevCrneGore ras-

pisanemeđunarodne Inter-

polovepotjernicebiti uhap-

šeni i uzručeni našoj zemlji.

- Nakon što ni nakon godinu

dana nijesmo dobili nikakvu

informaciju o postupanju nad-

ležnihorganaRepublikeSrbije

po Interpolovimpotjernicama

u slučaju Svetozara i Miloša

Marovića, izjave potpredsjed-

nika Vlade Stefanovića dobar

su povod da, i ovim putem,

izrazim očekivanje da će gos-

podu Maroviće, koji se po sa-

znanjima nadležnih organa

Crne Gore nalaze na teritoriji

Srbije, nadležni organi Repu-

blikeSrbijelišitislobodeiomo-

gućitidabuduupućeninaizdr-

žavanje zatvorske kazne u

Crnoj Gori –kazao jePažin

On je pozdravio najavu Stefa-

novića da Srbija priprema

snažne represivne akcije pro-

tiv svihučinilacakrivičnihdje-

la u Crnoj Gori koji bi bježa-

njem u susjednu Srbiju mogli

pokušati da izbjegnupravdu.

- Uvjeravam bezbjednosne i

pravosudne organe Republike

Srbije da će u Crnoj Gori, kao i

do sada, imati pouzdanog par-

tnera uborbi protiv svihoblika

kriminala, koji nažalost ne po-

znaje granice –kazao jePažin.

Ministarstvounutrašnjihposlo-

va Srbije zabranilo je ulazak u

zemlju crnogorskimdržavljani-

makojisedovodeuvezusaobra-

čunomkriminalnihklanova.

- Radi se o nekoliko desetina

ljudi u proširenom dijelu spi-

ska, ali ne bih o imenima. Neki

od tih ljudi nijesu osuđeni za

vršenje krivičnih djela, ali svi

naši obavještajni podaci govo-

re da su imali kontakte s licima

nanašojteritoriji,tedabimogli

biti učesnici u kriminalu - re-

kao je Stefanović zaRTS.

Spisak osoba kojima nije do-

zvoljen ulazak u Srbiju proši-

ren je poslije najnovijih obra-

čuna uCrnoj Gori.

Kako je rekao ministar, srpski

organi ne žele ,,da rizikuju be-

zbjednost svojihgrađana“.

A.G.

Ministar pravde saopštio da od srpskih vlasti već godinu nijesu

dobili informaciju o slučaju osuđenog oca i sina zamilionske prevare

Pažin:Očekujemhapšenje

i izručenjeMarovića

DANILOVGRAD/NIKŠIĆ

Policija jeuDanilovgradu i

Nikšićupretreslaukupno 17

lokacijakojekoristebe-

zbjednosno interesantne

osobe i zaplijenilaoružje,

vozila, telefone, drogu i dru-

gepredmete.

Danilovgradskiinspektorisu,u

nastavku aktivnosti, koje se

preduzimajunarasvjetljavanju

teških krivičnih djela i preven-

cijekriminaliteta,jučepretresli

kućenačetirilokacijekojekori-

ste bezbjednosno interesantne

osobeM.K,N.B, J.G. iM.P.

- Od M. K. su radi provjere

oduzeti vozilo „volvo S 60“ i

mobilnitelefon,aodN.B.bajo-

net,metakimaskirnupotkapu

– fantomku. Od J. G. su radi

provjere zaplijenili vozilo

„golf V“ i mobilni telefon, a

kod M.P. su pronašli manju

količinu materije za koju se

sumnja da je marihuana, tri

noža, elektrošokimetalnupa-

licu imobilni telefon - saopšti-

li su iz policije.

PolicijauNikšićuu saradnji sa

kolegama iz Herceg Novog

pretresla je13 lokacijakojeko-

ristedevetbezbjednosnointe-

resantnih osoba: V.B. (44), V.P.

(46), I.V. (35), Z.P. (42), A.M.

(33), M.J. (37), P.K. (40), S.B.

(44) i A.B. (34).

U Centar bezbjednosti radi

provjera privedeno je osam

osoba.

-Pronađenjepištolj„CZM88“

kalibra 9 mm, sedammetaka

istog kalibra, pištolj ,,pietro

bereta“ kalibra 7.65 mm, šest

metaka istogkalibra i 10meta-

ka kalibra 7.62mm i pištolj CZ

M70 i 13 metaka odgovaraju-

ćegkalibra.Takođepretresom

je zaplijenjen pancir, metalna

palica na razvlačenje i šest

mobilnih telefona koji će biti

predmet daljih provjera. Od

jedne osobe privremeno je

oduzeto i 3.000 eura radi pro-

vjera da li je stečen vršenjem

kriminalnih radnji. Radi pro-

vjera oduzeta su i četiri vozila

„golf V“, „jaguar“, „range ro-

ver“ i „golf VI“ - saopštili su iz

policije.

Osvemu je obaviješten tužilac

u Višem državnom tužilaštvu

uPodgorici.

M.L.

UDanilovgradu i Nikšiću pretreseno 17 lokacija

Odsumnjivihzaplijenjena

vozila, telefoni, oružje...

ROŽAJE

-MirnesMujević iz

Rožajaosuđenjena26mjese-

ci zatvora, anjegovsugrađani

ElvedinDžudževićna18mje-

secidok jemaloljetni S. S. do-

biogodinuzatvorazbogkri-

vičnogdjelarazbojništvo.

Presuda je izrečenauosnov-

nomsuduuRožajama.

Optuženi su pljačku počinili u

kazinu „Kajot“, početkom de-

cembra prošle godine oko 21,30

časova,izkojegsuodnijeli2.040

eura. Presudom je utvrđeno da

jeMujević po prethodnomdo-

govoru sa S. S. upotrebom sile i

uz prijetnju pištoljem oduzeo

dnevni pazarukazinu.

Prethodno je Mujević telefo-

nom sa Džudževićem dogovo-

riodazajednosaS.S.obezbijede

garderobu-jaknu, fantomku,

rukavice, trenerku i patike, kao i

pištolj.

F.K.

ROŽAJE:

Presuda optuženima za razbojništvo

Zbogpljačkekazina „Kajot“

dobili 56mjececi zatvora

Sa jučerašnjeakcije

ci,VladimiraNovovićakojiimje

nakonsalušanjaodrediopritvor

do30dana.

ANALIZA

Kako istraga u ovompredmetu

nosi oznaku tajnosti, branilac

braćeVukadinović, advokat Ve-

liborMarkovićniježelioodavati

detalje iskaza koji je Predrag

Vukadinović dao pred specijal-

nimtužiocem.

On jenaveoda jePredragVuka-

dinović negirao krivicu, dok se

stariji Vukadinović branio ćuta-

njem.

OsimbraćeVukadinović,krivič-

ne prijave podnijete su i protiv

Marka Jovanovića osumnjiče-

nog da je direktni egzekutor i

koji se nalazi u bjekstvu, kao i

protiv Dragoljuba Ćetkovića i

KristineBrnović.

Za Brnović, koja se sumnjiči za

saučesništvo, određeno je zadr-

žavanjedo72satadok jeDrago-

ljub Ćetković, na saslušanje u

Tužilaštvo doveden iz spuškog

zatvora.

Opsežnomistragom–analizom

tragova ali i komunikacije pe-

točlanegrupeistražiteljisudoš-

li do čvrstih dokaza o njihovoj

umiješanostiulikvidacijuŠako-

vića i ubistvoJovanovića.

Za sada, utvrđeno je da je Jova-

novićusmrtioŠakovićaponalo-

gu osobe bliske ,,škaljarskom

klanu“, a za likvidaciju mu je

plaćeno50.000eura.

Istražni organi osnovano sum-

njaju da je Kristina Brnović

iznajmila stan u kojem su se

osumnjičeni sastajali, podijelili

uloge i dogovorili detalje pakle-

nog plana, dok je Ćetković bio

zaduženzanabavkuoružja.

JankoVukadinovićjeukrimini-

lanu organizaciju regrutovan u

ZIKS-ugdje je izdržavaokaznu

zbogpodmetanjabombe ispred

vrata stana šefa barske polici-

jeMilošaRadulovića.Uzatvoru

je Vukadinović stekao prijatelj-

stva sa osobama iz ,,škaljarskog

klana“.

Premanalazimaizistrage,braća

Vukadinović bila su zadužena

zanabavkurentakarvozilamar-

ke „citroen“. Oni su, kako se

osnovanosumnja,dovezliJova-

novića do centra grada i odvezli

ganakonzločina.Dotihpodata-

ka policija je došla pregleda-

njemsnimaka sa nadzornih ka-

mera.

Takođe, i Jovanović se u spuš-

komzatvoru povezao sa osoba-

ma iz barske kriminalne grupe

koju predvodi Alan Kožar. Na-

konizlaskaizzatvoraJovanović

jeobezbjeđivaoKožarevukuću.

Osim operativnih podataka u

identifikaciji nalogodavca egzi-

kucije Šakovića, istražiteljima

će zasigurno pomoći i spisak sa

imenima osoba za koje se sum-

nja da supo nalogu „škaljaraca“

ibarskogklanapraćeneizvjesno

vrijemeakoji jepronađenusta-

nuMarkaJovanovića.

Na spisku je desetak imena i

prezimena, a pored svakog upi-

sana je adresa,mjestanakojima

sekreću, kojavozilakoriste i što

sveimajuodimovine.Nekeoso-

be sa spiska su bliske kavačkoj

grupi.

Istražitelji vjeruju da je ubistvo

Miloša Šakovića, koji je bio bli-

zaksakavačkomgrupom, naru-

čeno iz suprotstavljenog klana

– ,,škaljaraca“ i da je to „odgo-

vor“ na ubistvo Dražena Čađe-

novića koje se dogodilo samo

dvadana ranije.

B.R.

vanovića, braći Vukadinović određen pritvor

iješanouzločin

KOLAŠIN

- Dušan Drljević iz Kolašina (55) nestao je prije

sedamdana u tomgradu.

Dušanov nestanak prijavio je njegov brat Zdenko Drljević.

Dušan je na sebi imao trenerku sive boje i duksericu. Gorska

služba iz Kolašina, policija i građani tragaju za njim.

Porodica moli sve koji ga primijete da im jave na broj telefona

067 487 737.

C. H.

PODGORICA

- Policija traga

zanekolikoosobakoje suu

srijeduvečeoko22.00 sataod

taksistkinjeukarali pazar i

mobilni telefon.

Povodomovognapada,jučesu

iz NVO „Unija taksi prevozni-

ka Crne Gore“ apelovali na

nadležneorganedapreduzmu

sve kako bi zaposlenima u tak-

si udruženjima bilo omoguće-

no da svoj posao obavljaju slo-

bodno,bezstrahazasopstvenu

sigurnost.

Oni su izrazili veliku zabrinu-

tost i osudili ovaj napad.

- Molimo predstavnike lokal-

nih samouprava da daju svoj

doprinoszaštiti svihjavnihpr-

voznika u rješavanju ovog i

ostalih problema. Ovo nije pr-

vi slučaj napada na taksi voža-

če na teritoriji Crne Gore, već

smo,nažalostiranijeimalislu-

čajeve razbojništva, krađe i

nanošenja teških tjelesnihpo-

vreda–saopštilisuizoveNVO.

Dodaju da, s obziromna to da

je žrtva ovog napada prepo-

znala jednogodnapadača, po-

zivaju policijske i pravosudne

organe da povodom ovog slu-

čaja ulože sve napore kako bi

se počionicima ovog nedjela

utvrdila odgovornost i izrekla

adekvatna kazna.

C.H.

NestaoKolašinac,

porodicamoli zapomoć

Taksistkinji ukrali pazar imobilni

Policija traga za četiri osobe u Podgorici

ZoranPažin