Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 60 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 6. april 2018.

Društvo/Hronika

PODGORICA

-CrnaGora

posvećena jeobezbjeđiva-

njukvalitetne zdravstvene

zaštite, posebnokada jeupi-

tanjuprevencija, ali dostu-

pnost zdravstvene zaštite

treba i daljeunapređivati -

poručeno jena jučerašnjoj

nacionalnoj konferenciji

održanoj povodom7. aprila

Svjetskogdana zdravlja.

Generalna direktorica Direk-

toratazazdravstvenuzaštituu

Ministarstvu zdravlja Alma

Drešević kazala je da se pre-

ventivnimpregledimaspreča-

va pojava bolesti, odnosno ot-

kriva oboljenje u najranijoj

fazi kada još nema simptoma i

kada je u najvećem broju slu-

čajevamoguće pravovremeno

i adekvatno liječenje.

SKRININZI

- Jasni su i već vidljivi benefiti

sprovođenja tri skrining pro-

grama u Crnoj Gori - rekla je

Drešević.

Milica Stanišić iz Instituta za

javno zdravlje navela je da je u

tokupetagodinaskriningpro-

gramarakadebelogcrijevaida

ondobro funckioniše.

Stopa odziva, kako je kazala

više je nego zadovoljavajuća,

ali nije zadovoljavajući stepen

poziva.

Tokom pet godina skrininga

otkriveno je 38 karcinoma de-

belog crijeva.

- Kada je riječ o skrinigu raka

dojke urađeno je više od 7.000

mamografija i otkrivena su 34

karcinoma dojke – kazala je

Stanišić.

Prema njenim riječima, pro-

gramranog otkrivanja raka na

grlićumaterice sprovodi se od

1. februara, a u Podgorici već

godinu i po. Za to vrijeme, kod

51 žene urađena je biopsija gr-

lićamaterice i za sada je otkri-

ven jedan karcinom, dok je na

HPVbilopozitivno 515 žena.

Na skupu je ukazano i na zna-

čaj imunizacije kao još jedan

važan preventivni i efikasan

načinzaštitezdravlja.IzMini-

starstva zdravlja su naglasili

daCrnaGora imadobrorazvi-

jen imunizacioni program.

- Pad obuhvata MMR vakci-

nomuCrnojGoriu2016.godi-

ni bio je najniži u istoriji imu-

nizacije i iznosio je 46,58

odsto. Suočeni sa ovako zabri-

njavajućom statistikom pre-

duzeli smoniz konkrentihko-

raka kao bismo preduprijedili

fatalne posljedice sa kojima se

susrijeće cijela Evropa. Tako

je od avgusta prošle godine na

teritoriji Crne Gore MMR

vakcinom vakcinisano više od

3.000 djece – kazala je Dreše-

vić.

UNIVERZALNAZAŠTITA

Šefica kancelarije Svjetske

zdravstveneorganizacijeuna-

šoj zemljiMinaBrajovićnave-

la je da je ovodišnji Svjetski

dan zdravlja posvećen kon-

ceptu univerzalne zdravstve-

ne zaštite.

-Radi seokompleksnomi slo-

ženom konceptu čiju okosni-

cu čini jednaka dostupnost

usluga, kvalitet i zaštita od fi-

nansijskog rizika - objasnila je

ona.

Kada je riječ o nivou dostu-

pnosti zdravstvene zaštite u

Crnoj Gori, Brajović je kazala

da postoji dosta prostora za

dodatnounapređivanje.

Brajović je poručila da je ne-

ophodnodasevišeulažeupri-

marnu zdravstvenu zaštitu

koja je, prema njenim riječi-

ma, temelj funkcionalnog i

održivog sistema.

- Ulažući u zdravstveni sistem

ulažemo u ostvarivanje uni-

verzalne zdravstene zaštite,

odnosno bolju budućnost za

sve - kazala jeBrajović.

Sl.R.

PODGORICA

-Vlada jena ju-

čerašnjoj sjedniciutvrdilaPri-

jedlogzakonao izmjenama i

dopunamaZakonaozaštiti i

zdravljunaradu.

Izmjenama se domaće zakono-

davstvo usaglašava sa direktiva-

ma Savjeta Evrope i Evropskog

parlamenta koje se odnose na

mjere za podsticanje poboljša-

njasigurnosti i zdravljazaposle-

nih na radu i minimalne zahtje-

vezazaštituizdravljenaraduna

privremenim ili pokretnimgra-

dilištima, kao i sa standardima

Međunarodne organizacije ra-

da.

Proširivanjem obaveza projek-

tanta i investitora, propisuje se

obaveza određivanja jednog ili

više koordinatora za zaštitu i

zdravlje na radu kada radove

izvode ili je predviđeno da ih

izvodedva ili više izvođača.

Investitormora da odredi koor-

dinatora/koordinatore za zašti-

tu i zdravlje na radu posebno za

fazu izrade projekta i posebno

za fazu izvođenja radova. Udis-

kusiji je konstatovano da će do-

nošenje Zakona doprinijeti po-

dizanju nivoa zaštite i zdravlja

naradukrozzakonskuobavezui

odgovornost relevantnih subje-

katauradnoj sredini.

U prijedlogu zakona piše da je

investitordužandazakoordina-

torau fazi izradeprojekta, odre-

di osobu koja ispunjava uslove

za izradu tehničke dokumenta-

cije i imapoloženstručni ispit iz

oblastizaštiteizdravljanaradui

ispit za obavljanje poslova koor-

dinatorau fazi izradeprojekta.

Poslodavac jedužandapri izvo-

đenju radova na gradilištu po-

stupa po pisanim uputstvima

kojadobijaodkoordinatora, kao

i da sarađuje sa drugim poslo-

davcima u primjeni mjera zašti-

te i zdravljana radu.

Navodi se da će se novčanom

kaznomod 500do 15.000 eura

kazniti za prekršaj investitor

sa svojstvompravnog lica, ako

ne odredi jednog ili više koor-

dinatorazazaštituizdravljena

radu.

N.K.

Nacionalna konferencija povodomSvjetskog dana zdravlja

Prevencijaključna

BENEFITI SKRININGAVIDLJIVI:

Sakonferencije

Za pet godina sprovođenja skrining programa raka debelog

crijeva otkriveno je 38 karcinoma debelog crijeva. Kada

je riječ o skriningu raka dojke urađeno je više od 7.000

mamogra ja i otkrivena su 34 karcinoma – kazala je Stanišić

Utvrđene izmjene Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

Nagrađevinamaćebiti

obavezni koordinatori

PODGORICA

–Kriminalna

grupakoja jeorganizovala li-

kvidacijuMilošaŠakovića(32)

upodgoričkomlokalu ,,Fo-

rum“kada jeslučajnostradao

RadivojeJovanović (41)broji

sedamčlanova, saznajePobje-

daodizvora iz istrage.

ISTRAGA

Do sada od pet identifikovanih

pripadnika ove organizacije

uhapšeno je četvoro, dok se za

direktimizvršiocemlikvidacije,

tridesetpetogodišnjimPodgori-

čaninomMarkomJovanovićem

intezivno traga.

Analizamaterijalnihdokazapri-

kupljenih tokomuviđaja i izjave

osumnjičenih u ovom slučaju

istražiteljima suukazale na pra-

vac istrage koja će u najkraćem

rokurazotkriti identitet nalogo-

davca i još jednog saučesnika u

ubistvuŠakovića i Jovanovića.

Šakovićjeusubotuokopodneva

ubijenucentrugradanaočigled

brojnih gostiju lokala ,,Forum“

ali i djece koja su se igrala na

obližnjemtrgu. Jovanović jeŠa-

kovića upucao u portunu po-

slovnog centra ,,Ražnatović“

poslijekraćepotjere.

U prvomnapadu, metak koji je

bio namjenjen Šakoviću, pogo-

diojeJovanovićakojijenaterasi

lokala,,Forum“sjediozasusjed-

nimstolomsadjevojkom.Ubica

je trčao za Šakovićemod lokala

Forum gdje je sjedio sa supru-

gomi kumovimado tržnogcen-

tra Ražnatović koji se nalazi u

blizini.

Samo dva dana kasnije, u pone-

djeljak, policija je uhapsila bra-

ću Predraga i Janka Vukadino-

vića za koje se sumnja da su dio

ovekriminalneorganizacije.

Oni su juče privedeni kod sudje

za istraguVišeg sudauPodgori-

Opsežna istraga o ubistvuMiloša Šakovića i Radivoja J

Sedamosobau

Intenzivnom

istragom

utvrđeno je da

je u pripremu

zločina, osimza

sada nepoznatog

nalogodavca,

bila upletena

još jedna osoba.

Predragu i Janku

Vukadinoviću, za

koje se osnovano

sumnja da su

dio sedmočlane

kriminalne

organizacije,

juče je određen

pritvor do 30

dana

ZAGREB

-DarkoVesković

(38), koji jeuutorakujutro

uhapšenuZagrebunaosno-

vu Interpolovepotjernice

zbogubistva crnogorskog

državljaninaBlažaĐurovi-

ća, posljednjihnedjeljudana

živio je sa suprugomi troje

deceu iznajmljenomstanuu

zgradi prekoputaMinistar-

stvaunutrašnjihposlova i

Sigurnosno-obavještajne

agencije (SOA) uZagrebu.

Njemu jeodređen40-dnev-

ni ekstradicioni pritvor.

Kako prenosi Jutarnji list, Ve-

sković je stan iznajmio preko

oglasana internetu, auHrvat-

sku je ušao ilegalno krajem

marta i već narednog dana u

Zagrebu iznajmio stan. Ubrzo

mu se pridružila i porodica,

koja jeuHrvatskuušla legalno

preko graničnog prelaza. Me-

đutim, srpska i hrvatska poli-

cija ubrzo su Veskoviću ušle u

trag pa sumu pripadnici Ode-

ljenja za pretragu u utorak

ujutro prišli u trenutku kad je

izašao iz zgrade.

Istražitelji, kako prenosi Ju-

tarnji list, imaju saznanja da je

Vesković saradnik škaljarskog

klana. On se tereti da je sa Ne-

manjom Ivanovim (36) 10.

martanaVoždovcuubioBara-

ninaBlažaĐurovića.

Uhapšen je dan nakon što su

hrvatskevlastiobaviješteneda

jezanjimraspisanapotjernica

odkolega iz Srbije.

Vesković je identifikovan ubr-

zo poslije hapšenja Nemanje

Ivanova, sa kojim je Đurović

navodno biou sukobu.

Đurović je ubijen 10. marta

ove godine na Dušanovcu

ispred kuće, a ubice su u njega

ispalile više desetina hitaca iz

automatskog oružja, te su po-

bjegli BMW-omX5 koji su za-

palilinakonubistva.Međutim,

policija je izdvojila DNK Ne-

manje Ivanova, koji je bio za-

jedno s Veskovićem, i koji je

uhapšen24.marta.Veskovićje

pred istražnim sudijom rekao

da se protivi izručenjuSrbiji.

C. H.

Bjegunac živiopreko

putahrvatskepolicije

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo Blaža Đurovića

MarkoJovanović

Samjestaubistva

Većakontrolazaštiteradnikanagradilištima