Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 60 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 6. april 2018.

Društvo

PODGORICA

- Za stanjena

planeti odgovoran je svaki

pojedinac shodno svojoj ulo-

zi i zatoCentar zaklimatske

promjeneprivredne resurse

i energijuUniverzitetaDonja

Gorica ima cilj dabude jez-

grokojebi okupljalo sve lju-

dekoji sebaveovomproble-

matikom–najavio je rektor

UDG-aVeselinVukotić.

On je juče, otvarajući okrugli

sto „CrnaGora: izazovi klimat-

skih promjena“, naglasio da je

upravo obrazovanje veoma va-

žan faktor za rješavanje ovog

problema. Okrugli sto organi-

zovao je Univerziteta Donja

Gorica, odnosno Centar za kli-

matske promjene, prirodne re-

surse i energiju (CCCNRE), u

saradnji sa Crnogorskom aka-

demijomnauka i umjetnosti.

CitirajućiDalajLamu,kojijena

pitanje što će biti sa ovimsvije-

tom odgovorio da je brz rast

stanovništva ozbiljan problem

zaopstanakplanete i da imamo

jedaninstrumentunašimruka-

ma,atojeobrazovanje,Vukotić

je poručio da obrazovanje jeste

ključ rješavanja problema kli-

matskihpromjena.

-To jepitanjepromjene filozo-

fije. Potencira se odgovornost

svakog pojedinca za stanje

shodnosvojimulogamanapla-

neti. Istraživanja nema bez

umrežavanja i mi kao Centar

imamo dobru komunikaciju sa

Centromza klimatske promje-

neizNjuDelhijakojimrukovo-

di dr Rajendra K. Pachauri -

istakao jeVukotić.

Profesor Pachauri, koji je u

svojstvupredsjedavajućegMe-

đuvladnimpanelomza klimat-

skepromjeneprimioNobelovu

nagradu za mir 2007. godine,

upozorio je na zabrinjavajuće

stanje u svijetu.

CCCNRE je institucija koja

okuplja multidisciplinarni tim

sastavljen od istraživača iz

oblastigeografije,biologije,he-

mije, fizike, ekonomije, socio-

logije, prava, inžinjeringa, IT

sektora, predstavnika poslov-

nog sektora i medija. U sklopu

CCCNREuspostavljenjeiPOP

pokretkojivodestudentiUDG,

a koji ima cilj da osnaži mlade

da aktivno učestvuju u adresi-

ranju pitanja vezanih za kli-

matske promjene.

N.K.

nom

nta

U Odjeljenju za pejsmejke-

re i elektro iziologiju srca,

prema riječima dr Bulato-

vića, ugradnju pjesmejkera

čeka 11 pacijenata.

- Oni koji su indikovani za

hitnu ugradnju određenog

aparata ili ispitivanje zbri-

njavaju se odmah, dok se

elektivni (redovni) pacijenti

stavljaju na listu čekanja i u

zavisnosti od vrste aparata

vrijeme čekanja je od tri do

šest mjeseci. Od 1. januara

do 31. marta ugrađeno je

48 pejsmjekera, odrađeno

16 ICD-a, četiri CRT P, osam

CRT D-a i 27 programa

elektro iziologije i RF abla-

cija – naveo je Bulatović.

Kada je u pitanju korona-

rogra ija, kako je dodao,

u Centru za kardiologiju

175 pacijenata se nalazi na

redovnoj listi za koronaro-

gra iju (HDO), dok nema

pacijenata kojima je ona

hitno potrebna, jer se zbri-

njavaju u roku od 10 dana.

- Period čekanja za pacijen-

te koji se nalaze na redov-

noj listi za koronarogra iju

je dva mjeseca (sada se

pozivaju pacijenti koji su

u februaru indikovani za

koronarogra iju). U periodu

od 1. januara do 31. marta

odrađene su 842 korona-

rogra ije i 333 interventne

procedure (PCI) – naveo je

dr Bulatović.

Odpočetka

godine

ugrađeno48

pejsmejkera

1.004pregledanonjih 786.

- Imajući u vidu da Klinički

centar pruža zdravstvene us-

lugenasekundarnomnivouza

opštine Podgoricu, Dani-

lovgrad i Kolašin i na tercijar-

nom nivou za osiguranike iz

cijele Crne Gore, ne treba po-

sebno naglašavati optereće-

nost naših ljekara – naveo je

Bulatović.

Na klinici kojom rukovodi an-

gažovano je 15 kardiologa koji

susvakodnevnoraspoređeniu

Centru za kardiohirurgiju,

Centru za kardiologiju, angio

sali, te ambulantama i kabine-

tima.

Sl.R.

NebojšaBulatović

UDG i CANU organizovali okrugli sto

UKLJUČITIMLADELJUDE:

Sa jučerašnjegokruglog stola

Obrazovanjemprotiv

klimatskihpromjena

Predstavljena analizamedijskog sektora u Crnoj Gori

Oštrapolarizacija

PODGORICA

–Namalo i

jedvaodrživocrnogorsko tr-

žištemedijautiče jakakon-

kurencija iz susjednihzema-

lja i oštrapolarizacijamedija

duž linije „biti blizak“ vladi

ili opoziciji –pokazala je

Analizamedijskog sektorau

Crnoj Gori, koja jenastalau

okviruJUFREX-a, zajednič-

kogprojektaEvropskeunije i

SavjetaEvrope.

Ekspertkinja Savjeta Evrope i

urednica ovog izvještaja Tanja

Kerševan-Smokvina juče je na

konferenciji na kojoj je pred-

stavljen izvještaj, kazala da po-

larizacijaimazarezultatprilič-

no neprijateljske odnose ne

samo između pro-opozicionih

medija i državnih organa, već i

između aktera na tržištu iz ra-

zličitih djelova političkog

spektra i onemogućava predu-

zimanje zajedničkih koraka

radi ostvarivanja zajedničkih

ciljeva.

UTICAJ POLITIKE

- Na skoro svakom sastanku

imali smo jednu ključnu kon-

stataciju, a to je da su mediji

jako podijeljeni po političkoj

liniji. Nijesmo previše detaljno

radili analizu medijskih sadr-

žaja već smo informacije dobi-

jali od kredibilnih izvora i na

tome se zasniva zaključak. Po-

litički uticaj koji postoji nije

karakterističan za Crnu Goru,

on je prisutan i u drugim ze-

mljama, jer su svi skloni nekoj

političkoj partiji, ali jepitanjeu

kojoj mjeri – istakla je Kerše-

van-Smokvina.

Kako je kazala, pravni okvir je

nekoherentan i u nekim se-

gmentima neadekvatan, a ne-

ophodna je i veća transparen-

tnost i objektivnost državnog

finansiranja i medijskog vla-

sništva.

Kerševan-Smokvina je navela

da je u analizi identifikovana

nepotpuna transformacija Ra-

dio Televizije Crne Gore iz dr-

žavnogu javnimedijski servis i

„ranjivost njene autonomije“.

- Identifikovana je fragmenti-

ranostsamoregulacijeiproble-

mi sa njenim finansiranjem i

Mediji podijeljeni popolitičkoj liniji

Moraćemo da radimo na sveobuhvatnoj strategiji, ali nijesmo u

pravu ako smatramo da akcioni planmožemo da radimo bez

civilnog sektora. Na svaki izazovmoramo da odgovorimo timskim

radom - poručio jeministar kulture Aleksandar Bogdanović

održivošću, teneproporcijalne

mjere blokiranja digitalnih

usluga koje ukazuju na neku

mogućnost odstupanja od slo-

bode izražavanja na internetu

- dodala je ona.

TIMSKI RAD

Govoreći o Javnom servisu

ministar kulture Aleksandar

Bogdanović rekao je da su do-

pune i izmjeneZakonaoradio

difuznom servisu rađene

upravo kako bi se jačala neza-

visnost RTCG.

Pohvalio je analizu i kazao da

je sveobuhvatna i da je sagla-

san sa onimštounjoj piše.

- Ovom analizom ćemo se ba-

viti u narednom periodu jer

ćemo da radimo izmjene i do-

pune seta medijskih zakona.

Moraćemo da radimo na sve-

obuhvatnoj strategiji, ali nije-

smo u pravu ako smatramo da

akcioni planmožemo da radi-

mo bez civilnog sektora. Na

svakiizazovmoramodaodgo-

vorimo timskim radom – po-

ručio je on.

Kazao je da se u Crnoj Gori

sistematično radi na unapre-

đenju slobode izražavanja,

kao temeljnog ljudskog prava

krozzakonodavniokvirkoji je

zasnovan na principima slo-

bode medija, medijskog plu-

ralizma,nezavisneregulacijei

samoregulacije.

- Kritičke komentare Evrop-

ske komisije, vezane za pri-

mjenu samoregulatornih

standarda, vidimo kao obave-

zu koja se postavlja pred me-

dijsku zajednicu - da na

evropsku regulaciju odgovori

samoregulatornim alatima i

praksama u čijoj osnovi su

etička profesionalna načela,

zaštita privatnosti i ostala pi-

tanja novinarskog kodeksa

kojegtrebadapoštujusveme-

dijske kuće - naveo je Bogda-

nović.

RAZVOJ

Generalna direktorica za pri-

stupanje EU u Ministarstvu

evropskih poslova Jelena Bur-

zan rekla je da jeCrnaGora ra-

domirezultatimauokvirupre-

govaračkog procesa, pokazala

dajeozbiljnaunamjeridakon-

tinuirano unapređuje zakono-

davni i institucionalni okvir u

ovoj oblasti i da podstiče dalji

razvoj u svimsferama društva.

Istakla je i da je u prethodnom

periodu, uoblasti slobode izra-

žavanja, preduzet veliki broj

zakonodavnih i drugih aktiv-

nosti, posebno u izmjenama

krivičnog i medijskog zakono-

davstva s fokusom na dostiza-

nje nezavisnosti regulatora u

ovoj oblasti, unapređenju me-

dijskogpluralizma. Premanje-

nim riječima, donošenjem

Etičkog kodeksa novinara na-

pravljen je značajan korak ka

unapređenju standarda novi-

narske profesije.

K.J.

Ataknaugled i čast

poslaniceVuković

PODGORICA

- Predsjednik

skupštinskogodbora zame-

đunarodneodnose i iseljeni-

keAndrijaNikolićuputio je

otvorenopismo šefu

DelegacijeEvropskeunije i

ambasadorima zemalja

članicaEUuCrnoj Gori tra-

žeći odnjihreakcijunauvre-

deposlanikaMilanaKneže-

vića, koji jena izdržavanju

kazne zatvorauSpužu, koje

jeprekoVijesti izniona ra-

čunposlaniceAleksandre

Vuković.

- Pretpostavljajući da ste upo-

znati sa gnusnim atakom po-

slanika crnogorskog parla-

menta Milana Kneževića na

ugledičastposlaniceAleksan-

dre Vuković, pozivamo vas da

zajedno pošaljemo snažnu

poruku koja treba da doprine-

se izgradnji odgovarajućeg

društvenogambijentaukojem

će se poštovati prava žena, te

podstaći, a ne obeshrabriti,

prisustvo žena u politici – na-

veo je on.

Nikolić je u pismu izrazio za-

brinutost zbog, kako je nagla-

sio, izostanka adekvatne reak-

cije civilnog sektora u Crnoj

Gori.

- Posebno onog dijela koji se

finansira iz fondova Evropske

unije, a sa obavezom da štiti,

promoviše i unapređuje ljud-

ska prava u Crnoj Gori – ista-

kao je on.

Ukazao je i da je, „jednako za-

brinjavajuće, ali ne i neočeki-

vano, neprofesionalno učešće

dijela crnogorskih medija“ u

ovomdogađaju.

- Upoznavanjem javnosti sa

seksističkim izjavama i podsti-

canjem govora mržnje, tako-

zvaninezavisnimediji, uzeli su

aktivno učešće u stvaranju ne-

prijateljskog ambijenta prema

ženama u politici, čime su, po

ko zna koji put prekršili ele-

mentarna načela novinarske

profesije.Niunovinarstvu,kao

ni u životu, sloboda čovjeka ne

može biti bezgranična, ona je

ograničena upravo, pravima i

slobodama drugih ljudi – upo-

zorio jeNikolić.

Podsjetio je i da je poslanik,

kao izabrani predstavnik gra-

đana, dužan da svojim djelo-

vanjembude primjer u pogle-

du društveno intelektualne

uzornosti, da štiti i promoviše

ljudskaprava,anedaihnanaj-

neprimjereniji načinkrši.

Vijestisuuponedjeljakobjavi-

letekstukojemsu, poredosta-

log naveli, kako će Knežević

od suda tražiti dozvolu da u

„bračnu“ posjetu pozove po-

slanicuAleksandruVuković.

R.D.

Andrija Nikolić traži reakciju EU i ambasadora

AndrijaNikolić