Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 60 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 6. april 2018.

Društvo

Operacijunaotvor

srcučeka83pacij

Novinarstvo je ovdje odav-

no posrnulo. I kad se učini

da niže ne može u lice nam

se naceri nova naslovnica...

Može i gore.

Da, može i gore: medijska

objava lascivnog ,,mačo“

poziva opozicionog posla-

nika poslanici vladajuće

stranke na bračnu posjetu

u zatvoru...

Bezdan ili što li je?!

Nekada ugledne novine

- Vijesti, i, možda, nekada

ini mladić, sada političar,

narodni poslanik, šef jedne

partije - Milan Knežević

udarili su u ponedjeljak,

šamar svakoj ženi, svakom

svjesnom biću i nacerili se

javnosti primitivizmom pro-

tiv kojeg se čovječanstvo

bori vijekovima. Tu bitku,

mnoge žene i mnogi muš-

karci i glavom su platili.

Poštovanje žene – majke,

sestre, kćeri, snahe - bio je

jedan od temelja na kojima

su stasavale generacije

ovdašnjih muškaraca. Ali

su Vijesti i Milan Knežević,

na najgrublji i najprimitivniji

način udarili na ovu civiliza-

cijsku vrijednost.

Smjestili su ženu u kontekst

seksualnog objekta. „Stvari“

koja je u svakom trenut-

ku dostupna muškarcu.

Dovoljna je samo njegova

želja... Narugali su se svima

nama – ženama, muškar-

cima, novinarstvu – čitavoj

javnosti.

U nekim državama i danas

je društveno prihvatljivo

silovanje žene?! Činilo se da

kod nas nije.

Ali, prvog dana objave

Vijesti o željama osuđenika

Kneževića, snažnije od

onoga što je osvanulo u tim

Dno

Osvrt

Prvog dana objave

Vijesti o željama

osuđenika

Kneževića,

snažnije od onoga

što je osvanulo

u timnovinama,

odjeknula je

tišina. Mučna.

Licemjerna

novinama, odjeknula je tiši-

na. Mučna. Licemjerna.

Drugog dana oglasio se

ministar za ljudska i manjin-

ska prava Mehmed Zenka.

Pokušao je da odbrani čast

muškaraca u našoj zemlji i

pruži podršku ženama. Da

objasni da su milani kne-

ževići iskompleksirani, bez-

vrijedni muškarčići. Da su

ovdašnji muškarci drugačiji.

Hvala mu što je razbio muk

koji je parao uši. I pokazao

kako se ponaša častan

muškarac.

Trećeg dana oglasio se i

ombudsman. Upozorio da

svaka gadost nije za objavu.

Ovaj slučaj surovo nas je

podsjetio i da je ovdje žena

ženi često najveći neprija-

telj.

Autorka teksta, ako se to i

može nazvati tekstom, je

žena?!

I odgovor Zenki stigao je

od žene... Paljba uvreda od

poslanice Demokratskog

fronta i članice Kneževiće-

ve partije koja je nemušto

pokušala da odbrani neod-

branjivo. Ostrvivši se i ona,

pri tom, na žrtvu Vijesti

i Kneževića - poslanicu

DPS-a.

Zašto?

Znale su ovdje žene da

stanu uz žene. Organizova-

ni su protesti zbog prljavšti-

na koje su na račun nježni-

jeg pola objavljivali mediji.

Nevladin sektor bio je na

nogama. Novinari i novi-

narke. Građanski aktivisti

i aktivistkinje. S prkosom i

odlučnošću da se ne pono-

vi nešto takvo. S pravom.

Sada, međutim, muk. Ne

čuje se glas istih tih borkinja

i boraca?! Ćuti i medijska

zajednica na udar Vijesti,

ne samo na ženu, već i na

profesiju. Bez komentara su

i predstavnici raznoraznih

međunarodnih organizacija

u našoj zemlji. Ćuti civilni

sektor. I diplomate...

Zastrašujuća je istina da svi

ćute samo zbog činjenice

da je meta vulgarnog i

nedostojnog napada Vijesti

i Kneževića poslanica, njima

„mrznog“, DPS-a?!

Drugačijeg objašnjenja

nema.

Poražavajuća je to istina.

Čak i u svjetlu činjenice da

DPS jeste često ćutao na

prljavštine koje su objav-

ljivali mediji i nije stao u

odbranu časti tih žena. To

nije, ne može i ne smije biti

opravdanje za ovu tišinu.

KaćušaKRSMANOVIĆ

Kontrole restorana i

hotelabićepojačane

PODGORICA

–Vlada jeusvojilaAkcioni planzakon-

trolubezbjednosti hraneu ljetnjoj turističkoj sezoni

2018. godine.

FormiranjeOperativnitimkojićepratitirealizacijuzada-

taka postavljenihAkcionimplanomi i koordinirati aktiv-

nosti granične veterinarske i fitosanitrane inspekcije pri

uvozu hrane, kao i aktivnosti inspekcije za bezbjednost

hrane uunutrašnjemprometu.

Činjenicadase, kakosenavodi, uturističkoj sezoniotvara

prosječno 350 do 400 novih objekata u kojima se obavlja

djelatnostprometa, pripreme, obrade iusluživanjahrane

(hotela, motela, vila, etno sela, restorana, picerija, brze

hrane, pekara, prodavnica i prodajnih mjesta) zahtijeva

preduzimanje blagovremenih i pojačanih aktivnosti

Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitrane

poslove, uključujući sprovođenje inspekcijskog nadzora.

N.K.

Direktor Klinike za bolesti srca dr Nebojša Bulatović o listi čekanja

Dopunski termini za april otvoreni su

za prvi kardiološki pregled, EHO srca,

holter monitoring EKG, ergometriju

i stres EHO test. Kada su u pitanju

redovni termini oni su otvoreni do

kraja jula i ubrzo će se dati redovni

termini za naredna tri mjeseca -

kazao je dr Nebojša Bulatović

PODGORICA

-UCentar za

kardiohirurgijuodpočetka

godineurađeno je 109ope-

racija, dok sena listi čekanja

zaoperacijunaotvorenom

srcunalaze83pacijenta, od

čega jenjih32nahitnoj listi -

kazao jedirektorKlinike za

bolesti srcadrNebojšaBula-

tović.

Onjeobjasniodahitnislučaje-

vi čekaju najviše od 15 do 20

dana, te da se sada pozivaju

onikojisuzaoperacijuindiko-

vani sredinommarta. Kada su

u pitanju oni sa redovne liste

(njih 51) hirurška intervencija

se čeka dodvamjeseca.

Dr Bulatović naglašava da su

liste čekanja uKliničkomcen-

tru najmanje u regionu, te da

sesvipacijentikoji zahtijevaju

hitan pregled, ne samo kod

kardiologa, zbrinjavaju u Ur-

gentnom, dok se stanja koja

nijesu hitna rješavaju ambu-

lantno.

DOPUNSKEAMBULANTE

-Klinikazabolestisrcaobavlja

dvonedjeljni monitoring ras-

položivih termina i na osnovu

togaotvarajusedopunskeam-

bulante za preglede koji se

najduže čekaju. Dopunski ter-

mini zaapril otvoreni suzapr-

vi kardiološki pregled, EHO

srca, holter monitoring EKG,

ergometriju i stres EHO test –

kazao je dr Bulatović, nagla-

sivši da su redovni termini

otvoreni do kraja jula i ubrzo

će se dati redovni termini za

naredna trimjeseca.

On je podsjetio da je od počet-

ka godine u polikliničkom di-

jelu Klinike za bolesti srca

odrađeno 5.690 kardioloških

pregleda, 2.477 ultrazvučnih

pregleda srca, 686 ergometri-

ja, 340 stres EHO testova, 775

holter EKG-a, 18 holtera i 18

ergospirometrija.

Dr Bulatović se osvrnuo i na

elektronsko zakazivanje pre-

gledaukazavši naproblemne-

odazivanje pacijenata.

- Od uvođenja elektronskog

zakazivanja svakodnevno se

suočavamo sa velikim brojem

nerealizovanih pregleda, jer

pacijenti koji nijesu umoguć-

nosti iz bilokog razloga da do-

đu blagovremeno ne otkažu

pregled kod izabranog dokto-

ra, što im je obaveza. Tako je u

periodu od 25. marta do 1.

aprila u našoj ustanovi, od

ukupno zakazanih 10.162,

obavljen 7.601 pregled - kazao

je dr Bulatović.

ZAKAZANI PREGLEDI

Kodkardiohirurga,odzakaza-

nih37, kako jedodao, odazvalo

se 19 pacijenata, dok je kod

kardiologa, od zakazanih

KardiocentarKliničkogcentra

Na podgoričkomaerodromu simulirana otmica aviona

Potvrđeni standardi bezbjednosti

PODGORICA

- Bezbjedno-

snavježba „Otmicavazdu-

hoplova“, koja je jučeodrža-

nana aerodromuPodgorica,

pokazala jevisok stepen

usklađenosti postupanja

svihakterakoji trebada rea-

gujuuovakvimkriznimsi-

tuacijama i potvrda jeviso-

kih standardabezbjednosti

civilnogvazduhoplovstvau

Crnoj Gori, ocijenio jepred-

sjednikNacionalnogodbora

zabezbjednost civilnogvaz-

duhoplovstvaDraganĐuro-

vić.

On je istakao da je ova uspješ-

na vježba i potvrda posebnog

statusa koji je Evropska komi-

sija priznala Crnoj Gori u ovoj

oblasti.

- Nakon završene vježbe ura-

đenajekratkaanalizaikonsta-

tovano je da su sve državne

institucije i drugi subjekti koji

suuključeni uovukriznusitu-

aciju, reagovali adekvatno i u

skladu sa utvrđenimprocedu-

rama – kazao je Đurović novi-

narima nakon završetka vjež-

be.

On je podsjetio da jeEKranije

konstatovala da Crna Gora

ima iste bezbjednosne stan-

dardeuoblasticivilnogvazdu-

hoplovstva kao i države člani-

ceEU.

- Taj status je EK osim Crnoj

Gori priznala Sjedinjenim

AmeričkimDržavama i Kana-

di – rekao jeĐurović.

On je dodao da se vježba u

USPJEŠNAVJEŽBA:

Sakonferencijezanovinare

Prema scenariju vježbe otet je avion Monte-

negro erlajnza na liniji Beograd – Podgorica.

- Otmičari su zahtijevali oslobađanje jednog

broja zatvorenika iz zatvora u Spužu i tra-

žili veću količinu novca i goriva - rekao je

Đurović opisujući vježbu i dodao da je nakon

dobijenih relevantnih informacija od ANB-

a, Državni krizni tim, nakon konsultacija sa

Državnim kriznim štabomnaložio upad Spe-

cijalne antiterorističke jedinice u avion.

Akcija je, kako je ispričao, uspješno završena.

- Dvojica terorista su likvidirana tokomoslo-

bađanja talaca, dok je jedan povrijeđen. Svi

taoci su oslobođeni – naveo je Đurović.

,,Otet“avionMontenegroerlajnza

skladu sa Nacionalnim pro-

gramom bezbjednosti civil-

nog vazduhoplovstva, koji je

usaglašen sa relevantnim do-

kumentimaMeđunarodne or-

ganizacije za civilno vazdu-

hop l ovs t vo i Evropske

konferencijezacivilnovazdu-

hoplovstvo, održavasvaketre-

će godine.

- Cilj vježbe je uvježbavanje i

provjera sistema obavještava-

nja i koordinacije aktivnosti

između nadležnih organa i in-

stitucija, provjera kvaliteta

donešene zakonske regulati-

ve, planova i procedura u slu-

čaju otmice, testiranje obje-

ka t a/opreme za kr i zni

menadžment i aerodromskog

centrazakriznesituacije, kaoi

uvježbavanje osoblja koje je

uključeno u rješavanje ova-

kvih kriznih situacija, uklju-

čujući i specijalnu antiterori-

stičkujedinicuUpravepolicije

–naveo jeĐurović.

S.P.