Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 60 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 6. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Prvaorga-

nizovana grupa turista stigla

jeuCrnuGoru 18.marta, ka-

da suuBudvu stigli gosti iz

Njemačke, uskoro seočeku-

juveće grupe izAustrije, Ve-

likeBritanije, Francuske, a

odpolovine aprila i izRusije

- kazali suPobjedi izNacio-

nalne turističkeorganizacije

i dodali da topokazujeda

predsezonapočinje sve rani-

je, što je glavni izazov

crnogorskog turizma i cilj ka

kojemsuusmjerene sve ak-

tivnosti.

- Tako je prethodne godine u

periodu predsezone ostvaren

rast broja turista od čak 20

odsto i broja ostvarenih

noćenja za 18 odsto, dok je u

postsezoni ostvaren rast broja

turistaod10odstoiostvarenih

noćenja od pet odsto - kazali

su izNTO.

Većihotelinaprimorjui sjeve-

ru tradicionalno u ponudi

imaju paket aranžmane za

uskršnje praznike, između os-

talih hoteli Palas, Splendid,

Montenegro, Bianca Resort

and Spa u Kolašinu i hotel Be-

rane, a očekuje se da sa prvo-

majskim praznicima bude ot-

vorena većina hotela u Crnoj

Gori kada i zvanično počinje

ljetnja turistička sezona.

- Raste broj turista izZapadne

i Centralne Evrope posebno u

pred i postsezoni. U poređen-

ju sa periodom od prije šest

godina broj turista iz ovih ze-

maljaporastaojeza60odsto, a

broj noćenja 50 odsto. Prema

utiscima sa sajmova, evident-

no je da je interesovanje za

CrnuGoru kao turističku des-

tinaciju u porastu, o čemu na-

jbolje govori i sve veći broj tu-

roperatora koji u svojim

katalozima nude aranžmane

za našu destinaciju, kao i sve

veći broj novih avio linija i

novih avio kompanija - ističu

izNTO.

Novina ješto jeCrnaGoraušla

u ponudu TUI Francuska, ta-

ko da su organizovani dodatni

letovi iz Lila, Liona, Nanta i

Pariza.

-Očekujemo i veći broj gostiju

iz Poljske, koji će početi da

dolazekrajemaprila,jerje ove

godine Crne Gora direktnim

linijama povezana sa tri poljs-

ka grada Varšavom, Katovica-

ma i Vroclavom - kazali su iz

NTO, gdje očekuju nastavak

pozitivnog trenda iz Holandi-

je zahvaljujući ponudi i čarter

letovima TUI Holandija, koji

će i ove godine odmaja do ok-

tobra sa dva leta sedmično

povezivatiAmsterdamiTivat.

Kada je u pitanju Skandinavi-

ja, napominju da je novina ko-

ja će obilježiti ovu turističku

sezonu da će, pored TUI-a za

nordijske zemlje i turoperator

Thomas Cook dovoditi goste

sa ovog tržišta od 20. maja do

kraja septembra, što ukazuje

na znatan porast interesovan-

ja.

N.K.

Iz Nacionalne turističke organizacije najavljuju dolazak veće grupe turista

Predsezonapočela,

veći hoteli otvoreni

Uskoro se

očekuju veće

grupe turista

iz Austrije,

Velike Britanije,

Francuske, a od

polovine aprila i

iz Rusije, kažu iz

NTO

U poređenju sa prethodnomgodinom, kako navode iz NTO

broj individualnih i grupnih posjeta iz Kine je u znatnom

porastu.

- Od početka godine deset većih grupa i nekolikomanjih iz

Kine je boravilo u Crnoj Gori, a za april je najavljeno deset

grupa iz pet kineskih gradova i oko 100 individualnih pos-

jetilaca. Umaju očekujemo još 15 grupa kineskih turista.

Osnovni turistički proizvod uključuje Crnu Goru i Srbiju. Sve

grupe uglavnomdolaze direktnim letom iz Kine za Srbiju.

U Crnoj Gori gosti obilaze Nacionalni Park ,,Durmitor“ (Crno

jezero, Most na Đurđevića Tari), Podgoricu, Budvu, Kotor,

Perast, Herceg Novi i Tivat - naglasili su iz NTO CG.

Porastbrojakineskihturista

a

ekata

ije

ra

Od devet članova sedam

je ponovo imenovano, a

umjesto Dragana Mijano-

vića postavljen je Čedomir

Bracanović, a umjesto

Vesne Ćalović Mirjana

Purić. U Odboru su još Lela

Vuković, Sandra Krivoka-

pić, Budimirka Đukanović,

Še kija Bektešević, Suzana

Radulović, Rumica Kostić,

Aleksa Marojević.

Imenovani

novičlanovi

uprave

Fondarada

Vlada je odlučila da se pri-

stupi izmjenama državne

studije lokacije ,,Kalardovo

– Ostrvo cvijeća - Brdišta“

u tivatskoj opštini. Rok za

završetak je šest mjeseci.

U informaciji se navodi da

je zabranjeno građenje na

ovomprostoru.

Zabrana

gradnje

odnosno 51,2 miliona eura godišnje, a

za ljekove i sanitetski materijal 333.333

eura mjesečno ili četiri miliona eura

godišnje. Moguće je, navodi se u doku-

mentu, ako se ocijeni potrebnim, ukl-

jučivanje i drugih proizvoda.

prioritetnu poddionicu obila-

znice oko Budve u okviru ja-

dransko – jonske ceste, pripre-

mastrateškeprocjeneuticajana

okolinu i prateće dokumentaci-

je za rekonstrukciju puta Šće-

pan Polje – Plužine, priprema

glavnog projekta i tenderske

dokumentacije za rekonstruk-

ciju pruge na dionici Podgorica

– granica s Albanijom. Ocjena

projekata očekuje se na 25. sa-

stankugrupefinansijerakrajem

aprila u Skoplju. Na sjednici

Vladesuprezentovani i projekti

iz oblasti ministarstava nauke i

zdravlja, za koje je Nacionalna

investiciona komisija dala sa-

glasnost za uvrštavanje na je-

dinstvenu listu prioritetnih in-

frastrukturnih projekata, kao i

sa potrebom obezbjeđivanja

dodatnih sredstava za komple-

tiranjetenderskedokumentaci-

je i za nepredviđene radove, ka-

ko bi se obezbijedila potpuna

funkcionalnost zgrade Klinike

za infektivne bolesti i dermato-

venerologiju. Zaduženo je Mi-

nistarstvo zdravlja da u okviru

kapitalnog budžeta Direkcije

javnih radova za 2019. planira

novac za ove aktivnosti.

Vlada jedonijela i odlukuopro-

daji drvnih sortimenata iz gaz-

dinskih jedinica Tara – Kosani-

ca i Vezišnica dobijenih sječom

stabala na trasi 400 kilovoltnog

dalekovodaČevo–Pljevlja. Pla-

nirana je prodaja aukcijom na

osnovu javnog poziva.

M.P.M.

PODGORICA

– Skupština akcionara Jugopetrola zakazana je za

31. maj ove godine. Na dnevnom redu je usvajanje inansijskog

izvještaja za prošlu godinu i donošenje odluke o raspodjeli dobiti,

izboru nezavisnog revizora za 2018. Na spisku je i razrješenje

članova Odbora direktora i izbor novih. U Odboru direktora su

sada - Konstantinos Mademlis, predsjednik i članovi Dimitrios

Gavriilidis, Dimitrios Parodos, Efstathios Devves, Stamatia Psyllaki,

Jelena Mrkobrada i Tripko Krgović. Izvršni direktor je Antonis

Semelides.

M.P.M.

Skupština akcionara Jugopetrola 31. maja

Birajunovi

odbor direktora

USD 1.22600

JPY 131.26000

GBP 0.87395

Kursna lista

CHF

1.17960

AUD 1.59400

CAD 1.56590

PODGORICA

Penzioneri

KAP-a istrajaćeuzahtjevu

da imse isplateotpremni-

ne, saopšteno je jučena

protestu ispredVlade.

Ustavni sud je neustavnim

proglasio zakon o isplati ot-

premnina penzionerima

KAP-a, po kojem je 414 ljudi

trebalo da dobije 5,4miliona

eura.

Zahtjev za ispitivanje ustav-

nosti ovog zakona postavili

su penzioneri Kovačnice i

Prerade, koje su bile u sas-

tavu KAP-a, tvrdeći da je

diskriminatorski u odnosu

na njih, jer njima nijesu is-

plaćivane otpremnine.

Predstavnik bivših radnika

Nikola Raković, kazao je da

je važno da radnici istraju u

ostvarivanju svojihprava.

-Tosunašepare inećemood

togaodustati -poručio jeRa-

ković i dodao da sporni za-

kon nije diskriminatorski,

već otklanja diskriminaciju

prema radnicimaKAP-a.

-PreradaiKovačnicasuodvo-

jene firme koje imaju odvo-

jene stečajne upravnike. Jedi-

nosmomiimalileksspecijalis,

koji su potpisali predsjednici

države i parlamenta - rekao je

Raković i istakao da Ustavni

sud treba da objasni svoje ar-

gumente, jer bi trebalo da

obezbjeđujepravnusigurnost

i vladavinu prava na nivou

CrneGore.

S.P.

Protest penzionera KAP-a

Čekajuobjašnjenje

Ustavnog suda

PODGORICA

Ministarstvo

poljoprivrede objavilo je javni

poziv za dodjelumalih gran-

tova u okviru projekta „Uprav-

ljenje slivom rijeke Drine na

ZapadnomBalkanu“. Ukupan

iznos koji će biti dostupan

Crnoj Gori je 2,72 miliona dola-

ra i biće iskorišćen za unapre-

đenje korišćenja vodnih resur-

sa, saopšteno je iz Ministarstva.

- Projekat je usmjeren na

podršku projektima za održivo

iskorišćavanje vodnih resursa

i očuvanje biodiverziteta, kao i

omogućavanje većeg uključi-

vanja lokalne zajednice i NVO

u donošenje odluka – kaže se u

saopštenju.

Međunarodna banka za obno-

vu i razvoj 9. maja 2016. godine

odobrila je Crnoj Gori, Srbiji i

BiH grant Globalnog fonda za

zaštitu životne sredine i Fonda

za posebne klimatske promje-

ne od 8,73 miliona dolara za sliv

Drine.

S.P.

Poziv za dodjelu grantova

za vode u slivu Drine

Crnoj

Gori 2,7

miliona

dolara

Sa jednogodprotestapenzioneraKAP-a

Turisti saTajlanda