Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 60 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 6. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

UCentral-

noj banci juče jeodržana

komemorativna sjednica

povodomsmrtiKrunislava

KrunaVukčevića, nekadaš-

njegguverneraNarodne

bankeCrneGore i potpred-

sjednikaVlade.

Opraštajući se od Vukčevića

guverner dr Radoje Žugić je

kazao da je imao reputaciju

jednog od najuglednijih ban-

kara i finansijskih stručnjaka

na prostorima bivše Jugosla-

vije.

- Radni angažman započeo je

u Narodnoj banci Jugoslavije

za CrnuGoru, potomu Jugo-

banci gdje je prošao put od

višeg savjetnuika do general-

nogdirektora.Udvamandata

bio je guvernerNarodne ban-

ke Crne Gore i član Savjeta

Narodne banke Jugioslavije.

Zbog ogromnog znanja, ino-

vativnosti i iskustva, te dopri-

nosa koji je dao na planu ra-

zvoja kreditno monetarnog

sistema, naprijedlogCentral-

ne banke Crne Gore odliko-

van je Ordenom crnogorske

zastave drugog stepena, koji

mu je predsjednik Crne Gore

Filip Vujanovića uručio 2012.

Vukčević je od 1993. do 1997.

bio potpredsjednik Vlade Cr-

neGore - kazao jeŽugić.

On je podsjetio da je nakon

penzionisanja Vukčević bio

aktivno angažovan na poslo-

vima konstituisanja, razvoja i

jačanja uloge Centralne ban-

ke Crne Gore, a od 2001. do

2010 bio je član Savjeta

CBCG.

- U svakoj od faza profesio-

nalnog životnog puta ostavio

je poseban pečat i neizbrisiv

trag. Stogaspravommožemo

reći da nas je napuštio čovjek

ogromnog znanja i iskustva

koje je nesebično dijelio sa

drugima. Posjećivao jeCBCG

redovno i održavao kontakte

sa nama želeći da sve do po-

sljednjeg dana svojimdobro-

namjernim savjetima da do-

prinos razvoju i prosperitetu

centralnog bankarstva. Posli-

je njegovog odlaska nama

ostaje obaveza da znanje i

iskustvo koje nam je pernio

koristimozaopštedobronaše

zemlje i da se s ponosom sje-

ćamo njegove plemenitosti i

ljudskosti - kazao je Žugić na

komemorativnoj sjednici ko-

joj su prisustvovali porodica,

poslovnisaradnici,prijatelji…

M.P.M.

Komemorativna sjednica povodomsmrti Krunislava Kruna Vukčevića

Odlazak jednogod

najuglednijihbankara

Vlada usvojila užu listu infrastrukturnih priorite

PODGORICA

Užu listuprio-

ritetnih infrastrukturnihpro-

jekata, vrijednih2,13milijardi

eurausvojila je jučeVlada.

U saopštenju nakon sjednice se

kaže da je užu listu Nacionalna

investiciona komisija usvojila

26.marta i da sadrži osamproje-

kataizoblastieneregtike,vrijed-

nih 1,17 milijardi, šest iz saobra-

ćaja, vrijednih 789,6 miliona tri

izoblastizaštiteživotnesredine,

vrijednih 62,9 miliona, deset iz

oblasti društvenih djelatnosti,

vrijednih 74,2 miliona i devet iz

oblastiostaleinfrastrukture,vri-

jednih28,3miliona.

PROJEKTI

Među projektima iz energetike

je korišćenje hidropotencijala

slivova Drine, Pive, Tare, Ćeho-

tine, Lima, Ibra i Morače sa hi-

droelektranama na Morači i

Komarnici, crnogorski dio in-

terkonekcije Italija –CrnaGora

– Srbija - BiH, jadransko jonski

gasovod, ekološka rekonstruk-

cijatermoelektranesatoplifika-

cijom Pljevalja, unapređenje

energetske efikasnosti u javnim

zgradama i napajanja turistič-

kih regija energijom. Za toplifi-

kaciju Pljevalja u kapitalnom

budžetu za 2018. predviđeno je

510hiljada eura.

Iz saobraćajne infrastrukture

na listi su obilaznice oko Budve

i Tivta, most preko Veriga, na-

stavakrekonstrukcijeprugeBar

– Vrbnica, dionica autoputa

Mateševo – Andrijevica, razvoj

aerodroma Tivat i dionica puta

ŠćepanPolje –Plužine.

Izoblastizaštiteživotnesredine

nalistijevodosnabdijevanjeCe-

tinja i Pljevalja, prečišćavanje

otpadnih voda na Cetinju, u Bi-

jelom Polju, Plavu i Rožajama,

kao i tretiranje otpada u Baru,

Rožajama, Kolašinu, Beranama

iMojkovcu.

Na spisku projekata iz društve-

nih djelatnosti su izgradnja za-

tvora u sjevernoj regiji, unapre-

đenje efikasnosti sudstva,

zdravstvena ustanova u ZIKS-

u, jedinstveni informacioni si-

stem pravosuđa, zgrada Držav-

nog tužilaštva u Podgorici,

rekonstrukcija ili dogradnja

vrtićāuPodgorici,KotoruiBije-

lomPolju.Izoblastiostaleinfra-

strukturenaužoj listi sunaučno

tehnološki park, rekonstrukcija

Zetskog doma, zgrade kotor-

skog zatvora, Nacionalne bibli-

oteke „Đurđe Crnojević“, Dr-

žavnog arhiva i infrastrukturno

opremanje biznis zona u Moj-

kovcu i Kolašinu.

PITANJA

Usvojena je informacija o teku-

ćimpitanjimavezanimzajedin-

stvenu listu prioritetnih infra-

strukturnih projekata. U toj

informaciji se navode i projekti

koji su kandidovani za Zapad-

nobalkanski investicioni okvir -

priprema idejnog projekta za

Uža lista sadrži

osamprojekata iz

energetikevrijednih

1,17milijardi, šest iz

saobraćaja - 789,6

miliona, tri ekološka

- 62,9miliona,

deset iz društvenih

djelatnosti -

74,2miliona i

devet iz ostale

infrastrukture - 28,3

miliona

Ušlo36pr

vrijednih

milijardee

U planu interventnih nabavki u uslovi-

ma ozbiljnih poremećaja na tržištu,

koji je Vlada juče usvojila, kaže se da je

bilans svih grupa proizvoda, na godišn-

jemnivou vrijedan 183.359.857 eura,

odnosno 15.279.988 eura

mjesečno.Za

gorivo je potrebno 128miliona godišnje,

odnosno 10,7 miliona mjesečno. Godišn-

je je potrebno 15.867 tona tečnog

gasa, ili 1.322 tone mjesečno. Za hranu

i higijenska sredstva (pšenica, kuku-

ruz, šećer, ulje, so, deterdženti tečni i

praškasti) mjesečno treba 4,2 miliona,

Zainterventne

nabavke183miliona

Vlada je usvojila i prijedlog odluke o utvrđivanju javnog

interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za odlaganje

viška materijala u Trebješici u glavnomgradu Podgorica za

potrebe izgradnje autoputa Bar - Boljare, dionica Smokovac

– Mateševo.

Usvojila je i prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa

za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnjumale hidro-

elektrane ,,Lještanica“ na vodotoku Lještanica na teritoriji

opštine Bijelo Polje.

OdlaganjeotpadauTrebješici

PODGORICA

Sosijete

ženeral bankaponudila

jekredite za legalizaciju

bespravnopodignutih

objekata sapovoljnijim

uslovima.

-Klijentiodjučemogupo-

dići namjenski kredit za

legalizaciju objekata, bez

hipoteke do 15.000 eura,

bez troškova odobrenja

kredita, uz rok otplate do

osam godina i fiksnu no-

minalnu kamatnu stopu

od 6,49 odsto, odnosno

efektivnu od 6,52 odsto -

kazao je Radule Raonić,

izvršni direktor zakomer-

cijalne poslove SG i za-

m j e n i k

glavnog

izvršnog

direkto-

ra. Uko-

l i k o

se kredit obezbjeđuje hi-

potekom na nekretninu

koja će se legalizovati,

može se dobiti uz duži rok

otplate, do 15 godina, uz

fiksnu nominalnu kamat-

nu stopu od 4,99 odsto, ta-

kođe bez naknade za odo-

brenje kredita. Pri tome bi

kodkreditaod, naprimjer,

10.000 eura na rok otplate

od 15 godina,mjesečna ra-

ta bila 78,46 eura, a odgo-

varajuća efektivna kamat-

na stopa od 5 odsto.

- Ova je ponuda atraktiv-

na, jer su opštine donijele,

ili su u procesu donošenja

odluke o značajnimpopu-

stima ukoliko se naknada

za komunalno opremanje

bespravnihobjekata izmi-

ri u cjelosti. Ovaj namjen-

ski kredit semožepodići u

svih sedam ekspozitura

banke u Podgorici, odno-

sno u svakoj od 20 naših

ekspozitura u Cr-

noj Gori - ka-

zaojeRaonić.

M.P.M.

Nova ponuda Sosijete ženeral banke

Krediti za legalizaciju

2

ULCINJ

– Akcionari Hotelsko turis-

tičkog preduzeća Ulcinjska rivijera

treba da na vanrednoj Skupštini 16.

maja razmotre odluku o davanju

saglasnosti korporaciji Karisma hotels

adriatik Montenegro da re inansira

kredit ulcinjske kompanije prema

Atlas banci i Investiciono-razvojnom

fondu.

Kompanija Karisma hotels adriatik

Montenegro, zakupac kompeksa na

Velikoj plaži, nakon toga bi trebalo

da uspostavi hipoteku prvog reda

na hotelima Belvi i Olimpik, koji su

predmet zakupa, u korist banke koja

će kreditirati Karismu. Karisma je u

septembru prošle godine zakupila

zemljište i hotele Belvi i Olimpik, sa

pratećim sadržajima na 30 godina.

Karisma će graditi kompleks Holidej

vilidž, koji će, kada sve razvojne faze

budu završene, imati 357 soba sa

svimpripadajućim sadržajima, u šta

spadaju po četiri bazena, restorana,

bara, zatim tinejdž klub, dječiji klub,

soba za igre i ostale sadržaje za

mlade i odrasle.

Projekat će u prvoj razvojnoj fazi u

ovoj godini koštati malo iznad deset

miliona eura, u drugoj fazi sa 100

jedinica i dodatnim restoranom6,5

miliona po budžetskoj procjeni, a 15,5

miliona eura u trećoj.

N. K.

Vanredna skupština akcionara

HTP ,,Ulcinjska rivijera“ 16. maja

Razmotriće

refinansiranje

Sa sjednice

Sakomemorativne sjednice

RaduleRaonić