Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 60 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 6. april 2018.

Politika

PODGORICA

Predsjednik

EvropskogpokretaMomčilo

Radulović smatradaukida-

njeMinistarstva evropskih

poslovanebi trebalodana-

nese štetu ili prouzrokuje

zastoj uprocesu integracija,

ali da sadašnju situaciju tre-

ba riješiti štoprije jerEUne-

ćepredugo tolerisati neod-

lučnost naputuevropskih

integracija.

–Nije toliko bitno kakvu će in-

stitucionalnu formu imati ta

struktura, koliko da je ta struk-

tura funkcionalna i da je spo-

sobna da izvrši sve zadatke. To

konkretnoznačidajebitnijeda

li će sve operativne jedinice bi-

ti sačuvane i unaprijeđene i da

li će svi ljudi koji su dobro

obavljali zadatke biti zadržani

na svojimmjestima, bilo da se

radi o zasebnomministarstvu

ili da cijelo ministarstvo bude

vraćeno u portfolio Ministar-

stvavanjskihposlova–rekaoje

Radulović u izjavi zaPobjedu.

Kaže i da je proces funkcioni-

sao i ranijekadasuuCrnojGo-

risvestrukturebilepodjednim

krovom, panevidi razlogzašto

ne bi i sada jedan dio poslova

vezanih sa EU integracije bio

vraćenpodokriljeMVP-a.

Drugi dio strukture, smatra

Radulović, mora biti pod di-

rektnom kontrolom pregova-

rača i moguće je, kaže, taj dio

operacionalizovati i u vidu

kancelarije glavnog pregova-

rača pri kabinetupremijera.

–Tobimoglodabudečak i rje-

šenje koje bi moglo da donese

glavnom pregovaraču novu

političkupodrškukojaćebi-

ti potrebna u narednom

periodu. Naime, glavni

pregovarač bi trebalo da

bude jedna vrsta fasili-

tatora, katalizatora re-

formskog procesa,

koji bi uslučajuda se

neke reformeneod-

vijaju zadovoljava-

jućom brzinommogao pravo-

vremeno skrenuti pažnju

premijeru i tražiti od njega br-

zu i direktnu intervenciju u

datom problematičnom reso-

ru–navodi Radulović.

Dodaje da bi cjelokupna situa-

cija sa gašenjemMEP-a trebala

da bude razriješena štoprije.

- Jernijebašnebitnoštaoovoj

situaciji misli EU, ali je još bit-

nije da mi sami ne ugrozimo

brzinu i kvalitet procesa EU

integracije i ukupnihunutraš-

njih reformi. Mi smo još uvi-

jek u prednosti u odnosu na

naše konkurente sa Za-

padnog Balkana, ali ni-

konećeduževremena

tolerisati našu neod-

lučnost ili nespre-

mnost da razriješi-

m o o v a k v e

neočekivane pro-

bleme na putu EU

integracije – za-

ključiojeRadulo-

vić.

J.Đ.

PODGORICA

PoslanikDF-

aMilanKneževićnemožebi-

ti novčanokažnjenzbogpet

opomenakoje sumu izreče-

neudecembru i u februaru

ove godine, jerdok jena izdr-

žavanjuzatvorskekazne,mi-

rujumu svaprava i obaveze

iz radnogodnosa–kazao je

zaPobjeduLuiđŠkrelja,

predsjednikAdministrativ-

nogodbora.

Škrelja je kazao da je Odbor na

prethodnoj sjednici imao tu

tačkudnevnog reda, ali nije ra-

spravljao o njoj dok se ne ispu-

ne, kako je rekao, svi tehnički

uslovi.

- Knežević je sada u zatvoru i

ne možemo ga kazniti – rekao

je on.

Škrelja je poručio da nije izne-

nađenni najnovijimuvredama

Kneževića na račun poslanice

Aleksandre Vuković, ali je ka-

zao da nije na Administrativ-

nomodborudasebavitimpita-

njem, većnaOdboruza ljudska

prava.

- Kao poslanik osuđujemKne-

ževićevo ponašanje. To je ne-

primjereno za naše društvo, ali

uvredeodposlanikaDF-anije-

su ništa novo. Već smo navikli i

oguglali na to. Oni time poka-

zuju pravo lice – rekao je Škre-

lja.

Generalni sekretar Skupštine

Aleksandar Jovićević ranije je

obavijestioOdbor da jeKneže-

viću tokom zasijedanja 21. de-

cembraizrečenaopomena,kao

i da sumu 13. i 14. februara ove

godine izrečene po dvije opo-

mene, te je tražio daOdbor do-

nese odluke o novčanim ka-

znama za poslanikaFronta.

Član 110b Poslovnika predviđa

daseposlanikkomejeizrečena

jedna opomena kažnjava odu-

zimanjem deset odsto plate.

Poslanik kome su u toku iste

sjedniceizrečenedvijeopome-

ne kazniće se oduzimanjem20

odstozarade. Kneževiću spuš-

komzatvoru izdržava četvoro-

mjesečnu kaznu zatvora zbog

napadanapolicajca 17. oktobra

2015. godine.

I.K.

PODGORICA

Izvještajeo

prilozimapravnih i fizičkih

licado sada suAgenciji za

sprečavanjekorupcijedo-

stavili predsjednički kandi-

datiHazbijaKalač,Marko

Milačić i VasilijeMiličković.

Ukupnavrijednost novča-

nihpriloga za svu trojicu je

11.400eura.

Milačić je dobio najviše nov-

ca – 4.700, a najveći novčani

prilog je od Anice Đukić, i to

1.400 eura. Kako se navodi u

njegovom petnaestodnev-

nomizvještaju,dobiojehilja-

du eura od PredragaMarko-

v i ć a , 8 0 0 o d L u k e

Vukadinovića, 600 od Bran-

ke Vučević, 500 od Miloša

Markovića, 300 od Draginje

Milić, a sto eura od Dragoja

Vlahovića.

Hazbija Kalač prikupio je u

dosadašnjoj kampanji 3.700

eura. Najveći novčani prilog,

kako je navedeno u njegovom

petnaestodnevnomizvještaju

o prilozima pravnih i fizičkih

lica, dobio je od SameraKala-

ča, i to 700 eura. Po 500 eura

dobio je od Arbena Jakupija,

SadikaKlimente i SeidaHad-

žića, a isti iznos uplatio je on

sam sebi. Po 300 eura uplatili

sunanjegovžiro račun Almir

Muratović i Daut Halilović, a

po 200 eura donirali su Ad-

nan Ademović i Amer Hod-

žić.

Vasilije Miličković prikupio

je 3.000 eura. Preduzeće

M&V, koje je u njegovom vla-

sništvu, uplatilo je novčani

prilog izdvaputa–prvohilja-

du, pa dvije hiljade eura.

Zakon o finansiranju politič-

kih subjekata i izbornih kam-

panja članom21 propisuje da

politički subjekat može pri-

kupljati sredstva iz privatnih

izvora samo u vrijeme traja-

nja izborne kampanje. Uku-

pnavrijednostuplateipriloga

fizičkog lica, odnosno predu-

zetnika za finansiranje izbor-

ne kampanje ne može preći

iznos od2.000eura, aukupna

vrijednost uplate i priloga

pravnog lica, odnosno pri-

vrednog društva za finansira-

nje izborne kampanje nemo-

že preći iznos od 10.000 eura.

Članom 22 propisano je da u

svrhu prikupljanja sredstava

za finansiranje troškova iz-

borne kampanje kandidat

otvara poseban žiro račun

kod institucije ovlašćene za

poslove platnog prometa i taj

račun se ne može koristiti u

druge svrhe. Sva sredstva na-

mijenjena za finansiranje iz-

borne kampanje uplaćuju se

na taj račun i sva plaćanja

troškova izborne kampanje

obavljaju se sa tog računa.

Ako sredstva za finansiranje

kampanje prikupljena iz pri-

vatnih izvorapređudozvolje-

ni iznos, biće vraćena u

budžet CrneGore.

Član24zabranjujepolitičkim

subjektima primanje materi-

jalne, finansijske pomoći i ne-

novčanih priloga od drugih

država, privrednih društava i

pravnih lica van teritorije Cr-

ne Gore, fizičkih lica i predu-

zetnika koji nemaju biračko

pravo u Crnoj Gori, anoni-

mnihdarodavaca,javnihusta-

nova, pravnihlica iprivrednih

društava sa učešćem držav-

nog kapitala, sindikata, vjer-

skih zajednica i organizacija,

nevladinih organizacija, kazi-

na, kladionica i drugih prire-

đivača igara na sreću.

I.K.

PLJEVLJA

Predsjednički

kandidat većegdijejelaopozi-

cijeMladenBojanićkazao je

da jevlast izazvala svakakvu

krizu, političku, društvenu,

ekonomsku, auPljevljima i

ekološku.

- Na cjelom sjeveru su uzeli re-

surse, šume, vode, a vama su

uzeli i vazduh. Doveli su vas u

situaciju da vamni vazduh više

nevalja.Moraćemoda rastjera-

mo ovaj smog, moraćemo da

rastjeramo i ove laži koje vam

sigurno teže padaju nego sav

smog koji je pritisnuo Pljevlja.

RastjerajmonadCrnomGorom

smog laži –poručio jeBojanić.

On je kazao da „onog junaka iz

blindiranog vozila nema u TV

duelima i da ga neće ni biti“.

- Iskren da budem, bilo bi dobro

da pobijedimu prvomkrugu, ali

imam želju da idemo zajedno u

drugukrug,dagavidimočiuoči,

daondadođenaTVduel,damo-

rada odgovaranapitanja, dana-

stavimo rasprave koje smo imali

u Skupštini - kazao je Bojanić.

On je za Đukanovića imao niz

pitanja i na skupuuPljevljima.

- Kako to kad država kupuje od

privatnika kao što se dešava sa

akcijama Rudnika uglja uvijek

plati više nego što je tržišna vri-

jednost, a s druge strane kad

prodaje onda je to u bescijenje

ili kao što je slučaj sa Vektrom

Jakić, na osnovu obećanja – ka-

zao jeBojanić.

A.S.

PODGORICA

Štampanje

glasačkih listića za izbor

predsjednikaCrneGorepo-

čećeu subotuuŠtampariji

ObodnaCetinje.

Planirano je da štampanje

počne u sedam sati, saopštila

jeDržavna izborna komisija.

Proces štampanjamoguprati-

ti po jedan predstavnik doma-

ćih i međunarodnih nevladi-

nih i drugih međunarodnih

organizacija i ovlašćeni pred-

stavnicistranihdržava,kojima

je DIK izdala službeno ovla-

šćenje za posmatranje izbora.

Predsjednički izbori u Crnoj

Gori biće održani 15. aprila.

- UCrnoj Gori glasačko pravo

na predsjedničkim izborima

ima 532.599 građana, što je

3.782 više nego na parlamen-

tarnim, održanim u oktobru

2016. godine.

Iz Ministarstva unutrašnjih

poslova saopšteno je da je, u

odnosunaoktobar2016,novo-

upisanih birača 13.399, a da je

brisano 9.999.

Najviše birača je u Podgorici

135.723, a zatim u Nikšiću

58.441, uBijelomPolju40.361,

Baru 38.456.

Najmanje glasača je u Šavniku

1.741.

UizbornojtrcisuMarkoMila-

čić, Mladen Bojanić, Hazbija

Kalač, VasilijeMiličković, Do-

brilo Dedeić, Draginja Vuksa-

nović iMiloĐukanović.

R.P.

Predsjednik Evropskog pokreta smatra da treba što prije

riješiti situaciju saMinistarstvomevropskih poslova

Radulović: Unija

neće tolerisati

našuneodlučnost

Predsjednički kandidati MarkoMilačić, Hazbija Kalač i VasilijeMiličković dostavili izvještaje

Ukupnoprikupili 11.400eura,

najvišeparadobioMilačić

Administrativni odbor za sada neće odlučivati o

novčanimkaznama za poslanika DF-a

LuiđŠkrelja: Dok je

Kneževićuzatvoru,

nemožemogakazniti

Štampanje glasačkih listića za predsjedničke

izbore počeće u subotu

Pravoglasa ima

532.599građana

Konvencija predsjedničkog kandidata većeg dijela opozicije u Pljevljima

Bojanić: Vlast je izazvalakrizu

MomčiloRadulović

LuiđŠkrelja