Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 60 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Petak, 6. april 2018.

Politika

TIVAT

–Predsjednički kan-

didatDemokratskepartije

socijalistaCrneGoreMilo

Đukanovićboravio je jučeu

Tivtu, gdje je sa izvršnim

direktoromkompanije

„Adriatikmarinas“Davi-

domMargasonomobišao

nova gradilištauokviru

marine „PortoMontene-

gro“ i uvjerio seudobrudi-

namikurealizacije svih se-

gmenata jedneodnajboljih

marina i nautičkihnaselja

naMediteranu.

Plan

Mandžament kompanije

„Adriatik marinas“ Đukano-

viću je izložio plan razvoja

Porto Montenegra narednih

godina. Planirano je da se, uz

dosadašnjih 550 miliona, u

narednih deset godina uloži

još toliko.

- Zadovoljstvo je danas ovdje

vidjetijedanuspješnorealizo-

vani projekat, projekat „Porto

Montenegro“ koji smo počeli

prije desetak godina, u koji je

do sada uloženo preko 550

miliona eura, koji zapošljava

veliki broj ljudi, od čega je ne-

kih 80 odsto crnogorskih gra-

đana, umeđuvremenuobuče-

nih za razne djelatnosti i

sposobnih da se uhvate u ko-

štac sa izazovima budućeg ra-

zvoja. Naša je sreća da smo u

realizaciji ovog projekta imali

veomakvalitetne investitore, i

uprvoj fazi, i sadakada jedoš-

lo do kupoprodajnog aran-

žmana kojim je novi vlasnik

postala kompanija „ICD“ iz

Dubaija, i danas sam sa zado-

voljstvom čuo neke vrlo ra-

znovrsne ideje za dalji razvoj

projekta.Onoštojenajvažnije

je da je planirano da se u slje-

dećih 10 godina na ovom

istom mjestu uloži sljedećih

500 ili 550 miliona eura, tako

da će Porto Montenegro si-

gurno biti jedan od najsku-

pljih projekata realizovanih u

Crnoj Gori - rekao jeĐukano-

vić.

On ističeda jePortoMontene-

grodanas jedanodnajvrjedni-

jih brendova turističke i Crne

Gore kao države i nameđuna-

rodnomplanu.

Projekat

-Uzovaj projekat, odmahkoju

godinu kasnije, dobili smo i

projekte Portonovi, Luštica.

Najvažniji posao države na

tom planu jeste investicija u

aerodrome, zapravo sklapanje

strateškog partnerstva kojim

ćemo razviti tivatski aero-

drom,kojimćemokrozizgrad-

nju vodnog terminala i drugih

sadržaja na tivatskom aero-

dromu olakšati naprije dostu-

pnost Crne Gore ljudima koji

ovdje borave bilo kojim povo-

dom,turističkimiliposlovnim,

a onda imsvakako olakšati pu-

tovanje od aerodroma do onih

destinacijanakojesuseorijen-

tisali - rekao je on.

U intervjuu Radio Tivtu Đu-

kanović je kazao da je Crna

Gora danas po svim parame-

trima najrazvijenija ekonomi-

jaZapadnogBalkana.

-CrnaGoradinamičnosustiže

nivo razvijenosti savremene

Evrope, dinamičnosekrećeka

onomeštojenjenstrateški cilj,

a to je evropski kvalitet života.

Uovih12godinami smopove-

ćali prosječnu platu za 80 od-

sto, povećali smo prosječnu

penziju za više od 80 odsto,

otvorili smo preko 30.000 no-

vih radnih mjesta - rekao je

Đukanović, ističući da je dina-

mičan ekonomski razvoj pra-

tio i veoma dinamičan institu-

cionalni razvoj.

Predsjednički kandidat DPS

Milo Đukanović je održao

radni sastanak sa članovima i

aktivistima Opštinskog odbo-

raDemokratskepartijesocija-

listaTivat.

S.krStoVIĆ

PODGORICA

–Demokratski

front,DemokratskaCrnaGo-

ra, SNPiUrapodržali su

predsjedničkukandidaturu

MladenaBojanićasaukupno

150hiljadaeura.To

jepoda-

tak izSporazumaofinansira-

njui izvještavanjuotroškovi-

ma izbornekampanjeza

predsjednikaCrneGore,

sklopljenog izmeđuBojanića

ipolitičkihpartijakojesuga

podržale.

Demokratski front podržao je

Bojanića sa 87.096 eura – nave-

deno je u Sporazumu koji je

objavljennaBojanićevomsajtu.

Od tog iznosa Nova je dala

38.709eura,Pokretzapromjene

24.193, Demokratska narodna

partija19.354,aRadničkapartija

4.838eura.

Demokrate su podržale zajed-

ničkog predsjedničkog kandi-

data sa 38.709 eura, SNP sa

14.516, aGrađanski pokret URA

sa9.677eura.

Finansijska konstrukcija usa-

glašena je sa rasporedomposla-

ničkihmandatapotpisnicaSpo-

razuma.Udokumentusenavodi

da se „u pripadajući iznos sred-

stava uračunavaju i sredstva iz

privatnih izvora koja su rezuzl-

tat aktivnosti konkretnog poli-

tičkog subjekta, odnosno potpi-

snice Sporazuma“. Potpisnice

Sporazuma obavezale su se da

do 5. aprila prenesu najmanje

trećinu iznosa na transakcioni

računBojanića,otvorenkodHi-

potekarnebanke.

Bojanićna svomsajtunavodi da

je objavljivanje Sporazuma prvi

korak ispunjenja obećanja sa

početka izborne kampanje o

prihvatanju odgovornosti da

podijeli sa građanima ukupna

relevantna dokumenta i podat-

keuvezi sa finansiranjempred-

sjedničkekampanje.

Bojanić, kako je navedeno, za-

hvaljuje političkim subjektima

koji predstavljaju 90odsto opo-

zicionih poslanika u Skupštini,

nasaradnjiupripremiifinaliza-

ciji Soporazuma.

I.k.

PODGORICA

-Socijalistička

narodnapartijazavršila je

2017. godinusaminusomod

94hiljadeeura, pokazao jego-

dišnji konsolidovani izvještaj.

U dokumentu objavljenomna

sajtu Agencije za sprečavanje

korupcijenavodisedajeparti-

ja na čijem je čelu od prošle

godineVladimirJokovićpodi-

gla tri kredita kodNLB, Atlas i

Universalkapitalbankekojisu

ukupno iznosili 110.000 eura,

a do kraja godine uspjela je da

otplati više od60.000 eura.

Kadsuupitanjutroškovi, SNP

je najviše novca potrošila na

gorivo, skoro 65.000 eura, dok

suzaradeSNPkoštale278.458

eura. Za troškove sajmova i re-

klame,izdvojilisu16.000eura,

a troškovi transporta iznosili

su 23.000 eura. Za kupovinu

kancelarijskog materijala, Jo-

kovićeva partija je potrošila

7.500 eura. Za zakup poslov-

nihprostora, SNPjeprošlego-

dine izdvojila 15.570 eura.

Štose tičeprihoda, SNP jenaj-

više zaradila oddonacija, upa-

taičlanarina,400.000eura,ali

nije uspjela da sanira minus u

kojem je bila zadnje dvije go-

dine. Potpredsjednik partije i

predsjednik opštine Berane

Dragoslav Ščekić jedini je od

visokih funkcionera partije

koji joj je donirao novac. On je

partiji uplatio442eura, auku-

pni prihodi od članarina izno-

sili su 4.351 euro. Od prihoda

pravnih lica, SNP je zaradio

1.225 eura, od čega je Nova

srpska demokratija uplatila

570 eura, a Podrška održivog

razvoja 685 eura.

SNP je prošle godine prodala

tri motorna vozila od čega je

zaradila 5.110 eura. Ta partija

jeprijavila i da u svomvlasniš-

tvuposjeduje11motornrihvo-

zilaukupnevrijednosti46.660

eura, kao i tri poslovnaprosto-

ra od 70.000 eura.

j.Đ.

Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista boravio u Tivtu

Đukanović: PortoMontenegro

omogućionova radnamjesta

Predsjednički kandidat DPS-a Milo Đukanović poručio je da

su izbori pred nama veoma važni, te da se ne mogu okarak-

terisati kao obični.

- Na ovim izborima se odlučuje o strateškompravcu buduć-

nosti Crne Gore. Mir, stabilnost i multietnički sklad je mnogo

bolji nego raniji. Ponosni smo na ekonomsku održivost.

Imamo nezavisnost, i dio smo NATO integracija. Danas smo

u obavezi da branimo te vrijednosti. Ne možemo biti opušte-

ni. Jer opozicija da dođe na vlast poništila bi ove vrijednosti.

Zato su ovi izbori važni - rekao je Đukanović radiju Tivat.

Predsjednički kandidat DPS kazao je da očekuje pobjedu u

prvom krugu.

- Na to samusredsređen. Ne razmišljammnogo o drugom

krugu. Veoma sam zadovoljan i zahvalan, što sume podr-

žale manjinske partije. Ne samo zbog same podrške, nego

zbog ukupnog iskustva u našoj novijoj političkoj istoriji. Kao

nova generacija u Crnoj Gori mi smo pokazali sposobnost

da razumijemo važnost multietničkog života, važnost antifa-

šizma - kazao je Đukanović.

Očekujempobjedu

uprvomkrugu

DF, Demokrate, SNP i Ura finansijski podržale zajedničkog

predsjedničkog kandidata

ZaBojanićevukampanju

dali 150hiljadaeura

Godišnji finansijski izvještaj

Crna Gora dinamično sustiže nivo razvijenosti

savremene Evrope, dinamično se kreće ka onome

što je njen strateški cilj, a to je evropski kvalitet života

Najvažniji posao

države na tomplanu

jeste investicija u

aerodrome, zapravo

sklapanje strateškog

partnerstva kojim

ćemo razviti tivat-

ski aerodrom, kojim

ćemo kroz izgrad-

njuvodnog termi-

nala i drugih sadržaja

olakšati dostupnost

CrneGore

MiloĐukanović tokomposjeteTivtu

Lideri dijelaopozicije

SNPzavršila2017. godinusa

minusomod94.000eura