Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 60 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 6. april 2018.

CrnomGorom

BUDVA:

Izabran izvođač radova na dionici Košljun - Zavala

Posaoćezavršiti

Crnagoraput

BUDVA

Preostale radove,

oko600metara, naputu

Cetinje - Budva, dionica

Košljun - Zavala, završiće

kompanijaCrnagoraput sa

kojomjeDirekcija za sao-

braćaj jučepotpisalaugo-

vor.

Mještani Brajića, Pobora,

Mažića, Lapčića, Stanišića i

Markovića sela u zaleđu

Budve saopštili sudaodusta-

juodblokademagistralekoju

su najavili za 10. april zbog

nepoštovanja rokova.

DirektorDirekcijezasaobra-

ćaj Savo Parača najavio je da

će radovi početi odmah.

– Crnagoraput odmah će za-

početi radove.Očekujemoda

kompletan posao bude zavr-

šen za nešto više odmjesec –

kazao jeParača.

On je dodao da su ključni ra-

dovi na dionicama Košljun -

Zavala i Brajići - Lapčići za-

vršeni.

Rekonstrukcijamagistralnog

puta između prijestonice i

Budve počela je početkom

2017. godine. Izvođač radova

bila je firmaHidrokopukoju

je, u međuvremenu, uveden

stečaj. Prvobitno, bilo je

predviđeno da radovi budu

završeni u novembru, a onda

je rok pomjeren za mart ove

godine.

Udecembru jedvadesetakda-

naputbiozatvorenzbogodro-

na naBrajićima.

Put Podgorica – Cetinje –

Budva, dužine 60 kilometara,

zvanično je, kao magistralni

put u upotrebi od marta 1982.

godine, kada je kompletno za-

vršena rekonstrukcija starog

putasaizgrađenimnovimdio-

nicama. Procjenjuje se da nji-

me dnevno prođe gotovo

9.000vozila.

Dionica odBrajića do Lapčića

duga je 1,7 km, a od Košljuna

doZavale 1,8 km.

I.T.

Rekonstrukcija puta

izmeđuprijestonice

i Budve počela je

početkom2017. godine.

Izvođač radova bila je

rmaHidrokopu kojoj

je, umeđuvremenu,

uveden stečaj

60

kilometara dug je put Pod-

gorica – Cetinje – Budva

KOTOR

Opština jeponovi-

lakonkurs zapredlaganje

pet članova savjetaRadio

Kotorakojebirajuovlašćeni

predlagači izoblasti kultu-

re, obrazovanja, nevladinog

sektor, oblasti privrede i tu-

rizma, kao i sporta.

Prema konkursu, kandidati

moraju biti afirmisani struč-

njaciizoblastikojesurelevan-

tnezaobavljanjedjletnostitog

javnog emitera. Osim toga,

uslov je da imaju najmanje vi-

soku stručnu spremu, da su

crnogorski državljani i da im

je prebivalište uKotoru.

-Mandat članovaSavjeta traje

pet godina, a imenuje ih i razr-

ješava lokalni parlament. Za

tu poziciju se ne mogu kandi-

dovati poslanici i odbornici,

zaposleni u Radiju Kotor ili

vlasnici, lica koja bira, imenu-

je ili postavlja predsjednik dr-

žave, Skupština ili Vlada, za-

posleni ili imaju interesa u

pravnim licima koja se bave

medijskom djelatnošću. Član

nemožebiti licekoje jepravo-

snažno osuđeno za krivično

djelo zloupotrebe službenog

položaja,korupcije,prevareili

krađe, bez obzira na izrečenu

kaznu ili je pravosnažno osu-

đeno za drugo krivično djelo

nakaznuzatvora dužeod šest

mjeseci – navedeno je u kon-

kursu.

Rok za predlaganje kandidata

je do 2.maja.

I.T.

Kotor

Konkurs

začlanove

savjeta

Radija

DANILOVGRAD

Umjestu

KopitoPetrovićanadomak

Danilovgradapočeli surado-

vi na izgradnji vodovoda za

50domaćinstava. Vrijednost

investicije iznosi 42.000eura,

novac jeobezbijedila lokalna

upravadokće radove izvesti

preduzeće ,,Vodovod i kanali-

zacija“. Predviđeno jedapo-

saobude završenzamjesec.

Predsjednik MZ Gorica Mi-

odrag Ćupić podsjetio je da su

prije dvije godine u dogovoru

sa SavjetomMZ odlučili da se

postojeći vodovod zamijeni

novim.

Predsjednik opštine Branislav

DANILOVGRAD:

Počela izgradnja vodovoda u Kopitu Petrovića

Vodućedobiti

50domaćinstava

Đuranović kazao je kako je iz-

gradnja vodovoda lijep pri-

mjer kako sloga mještana do-

vodi do realizacije važnih

infrastrukturnihprojekata.

– Izgradnjom vodovoda olak-

šaćemo život mještana ovoga

krajana lijevoj obali Zete – re-

kao jeĐuranović.

Zamjenik direktora preduze-

ćaVodovodikanalizacijaDra-

žen Kalezić kazao je da je vo-

dovod dug 1.700 metara i na

njemućebitiugrađeno19šah-

ti sa vodomjerima za potroša-

če.

– Stručne službe su napravile

korak dalje ka obezbjeđenju

urednog i kvalitetnog vodo-

snabdijevanja ovog područja

na način što su prilikom defi-

nisanja projektnog zadatka

stvorile mogućnost da se vo-

dovod napaja sa izvorišta Ža-

rića i Brajovića jama–rekao je

Kalezić.

MiodragĆupićpodsjetio jena

ostale projekte koji su reali-

zovani.

– Izgradnja vodovoda Pot-

kraj-Međice dužine oko dva

kilometra,zatimasfaltiranje

pristupnog puta do OŠ

„Marko Lakić“ na Ždrebao-

niku, te osposobljavanje za

saobraćaj puteva u ruralnim

predjelima naše mjesne za-

jednice koji su do skoro bili

nepristupačni,premaKrivoj

ploči i Slatini, Madežima,

Međicama i Vučici, su pravi

poduhvati koji su omogućili

bolje uslove za život na seo-

skom području - rekao je

Ćupić i podsjetio da je već

izvjesna rekonstrukcija ta-

kozvanog „Martinićkog pu-

ta“ dužine 8,5 kilometara od

Danilovgrada do Spuža i iz-

gradnja sobraćajnice izme-

đudvapružnaprelazaSeku-

lići –Ždrebaonik.

Zauzornogdomaćina izKo-

pita Petrovića, Zdravka Đu-

rovića, ovaj projekat pred-

stavlja motiv više za mlađu

populaciju da se vraća zavi-

čaju i ognjištima.

B.KADIĆ