Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 60 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 6. april 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI–

Vlasnici be-

spravno izgrađenihobjekata

prilikompostupka legalizaci-

jenaknaduzakomunalno

opremanje građevinskog ze-

mljištaplaćaće zavisnoodzo-

neod30do 150eurapokva-

dratu. To jepredviđeno

odlukomkoju jeSkupština

usvojilavećinomglasova.

Predlagač je prihvatio aman-

dmanodborniceTamareVujo-

vić (Demokrate) da se za

objekte osnovnog stanovanja

naknada umanji 15 odsto, te je

on postao sastavni dio odluke,

anačelnicaVukčevićpojasnila

je da se za objekte osnovnog

stanovanja do 150 kvadrata u

skladusaodlukomiz2009. na-

knada umanjuje 70odsto.

Kako je obrazložila načelnica

Uprave lokalnih javnihprihoda

Lidija Vukčević, Zakon o plani-

ranju prostora i izgradnji obje-

kata je propisao da visina na-

knade za bespravne objekte ne

može biti veća od one koja je

utvrđena propisom lokalne

upravekojiseprimjenjujeuvri-

jeme stupanjana snaguzakona.

CIJENE

Odluka predviđa cijene po zo-

namakaouodluci onaknadi za

komunalno opremanje građe-

vinskog zemljišta sa uvećanji-

ma iz zakona: 20 odsto za be-

spravne objekte kod plaćanja

na rate, pet odsto za bespravne

objekte kod jednokratnog pla-

ćanja, 2,5 odsto za objekte

osnovnog stanovanja bez obzi-

ra da li se plaća jednokratno ili

na rate.

Opština je podijeljena na šest

zona koje su identične zonama

iz odluke o naknadi za komu-

nalno opremanje građevin-

skogzemljišta.Cijenanaknade

u prvoj zoni iznosi 150 eura po

kvadratnom metru. U drugoj

zoni je 120, trećoj 90, četvrtoj

70, petoj 50 i šestoj 30 eura.

OdbornikMladenKadić(DPS)

kazao je da je odluka koja je na

dnevnom redu paušalna, neja-

sna, te da je prepisana bez ja-

snihobrazloženja.Rekaojeida

predlagač nije do kraja savla-

dao tehniku obračuna, te da

tako predložena predstavlja

kaznenu odluku za one koji ni-

jesuplatili građevinskudozvo-

lu, jer je u nekim procentima

povećana u odnosu na važeću

odluku.

- Svako povećanje je destimu-

lativno za građane koji žele da

legalizujuobjekte.Nijesevodi-

lo računa o socijalnoj dimenzi-

ji ovog problema, te nema

umanjenja za vlasnike objeka-

ta za osnovno stanovanje. Ni-

malo nijeste pokazali osjećaje

prema ugroženom dijelu sta-

novništva, a to sumahom ljudi

koji su gradili stanove do 100

kvadrata - kazao jeKadić.

UMANJENJE

Kako je rekao, većina opština je

prepoznala taj problem i uma-

njilanaknade za objekte osnov-

nog stanovanja.

- Opština Podgorica je uvažila

smanjenje od 15 odsto i dodala

još 20 odsto, tako da će vlasnici

objekata od 100 kvadrata u

Podgorici plaćati 2.000 eura

naknadu, a u Herceg Novom

6.000 eura – rekao jeKadić. On

jeocijeniodana taj načinopšti-

nadodatnoopterećuje gradite-

lje,,kakobinamaklanovac“.

Ž.K.

HercegNovi:

Skupština usvojila odluku o opremanju građevinskog zemljišta

Komunalijezanelegalne

objekteod30do 150eura

Za objekte osnovnog stanovanja površine do 150 kvadrata

naknada se umanjuje 15 procenata, a na snazi je umanjenje

od 70 odsto prema odluci iz 2009. godine. Opozicija

ocijenila da predlagač nije vodio o računa o socijalnoj

dimenziji problema te da se treba ugledati na Podgoricu

BERANE -

Predstavnici Crnogorske komercijalne banke poklo-

nili su OŠ ,,Radomir Mitrović“ laptop i projektor. Poklon je uručio

direktor filijale u Beranama Milorad Barjaktarović.

- Kao društveno odgovorna banka želimo da prepoznamo i

podržimo konkretne projekte u crnogorskom zdravstvu, sportu

i obrazovanju, kako bismo pomogli unapređenje kvaliteta rada

u timdjelatnostima. U ovom slučaju prepoznali smo potrebu OŠ

„Radomir Mitrović“ i rado smo se odazvali pozivu za donaciju da

bi se poboljšao kvalitet nastave, kako za učenike tako i za nastav-

nike - kazao je Barjaktarović.

On je dodao da će CKB nastaviti da podržava slične projekte.

Na donaciji je u ime škole zahvalio direktor Ratko Jočić, koji je

kazao da će sredstva koja su dobili unaprijediti kvalitet nastavnog

procesa.

V. J.

KORISNADONACIJA:

Sauručivanjadonacije

BURNARASPRAVAONAKNADAMA

IKREDITU:

SaSkupštine

BeraNe:

Poklon CKB OŠ ,,Radomir Mitrović“

Đacimapoklonili

laptop i projektor

Iz Opštinskog odbora

Demokratske partije soci-

jalista za utorak su najavili

konferenciju za novinare

na kojoj će biti riječi o odlu-

ci o naknadi za komunalno

opremanje građevinskog

zemljišta za bespravne

objekte. Juče nije prošao

prijedlog odbornika te par-

tije Mladena Kadića da se

vlasnici objekata osnovnog

stanovanja površine do

150 kvadrata potpuno oslo-

bode plaćanja komunalija.

DPSuutorak

oodlucio

naknadama

Raspravu je izazvala odluka o zaduženju

opštine na pola miliona eura, kao i zaduženja

preduzeća Vodovod i Čistoća na 120.000

odnosno 250.000 eura. Andrija Radman

(DPS) tražio je da se obrazloži koji su to hitni

investicioni projekti zbog kojih se podiže kre-

dit.

- Herceg Novi ima ogroman potencijal, ali

zaduživanje nije potencijal - kazao je Radman

i dodao da ,,uzeti pola miliona eura ne može

proći uz objašnjenje da treba završiti neke

investicione projekte“.

Predsjednik opštine Stevan Katić je kazao da

aktuelna vlast vraća dugove koje je pret-

hodna ostavila i to šest miliona, od kojih je po

osnovu kredita više odmilion. - Ova zaduženja

su na osnovu budžeta koja su za ovu godinu

planirana na 1,2 miliona. Kredit uzimamo pred

turističku sezonu da bismo završili započeto:

izgradnja trotoara, asfaltiranje i uređenje ulica,

sanacija Kuće Andrića, tunela između Meljina

i Zelenike, a pripremamo se i za obiljažavanje

300 godina Topaljske komunitadi. Sve te

projekte moramo završiti i dočekati spremno

sezonu - kazao je Katić.

Radman je odgovorio da je vlast DPS–Izbor

zatekla 12 milčiona eura duga od iste vlasti

koja i danas vodi grad i da su taj dug u velikoj

mjeri vratili.

Stari inovidugovi

TIVAT–

Zaštita kanarskih

palmi od insekta palminog

surlaša metodomprskanja nije

pokazala dobre rezultate, pa

su se u Tivtu okrenuli novom

metodu. Na gradskoj rivi Pine

juče je na 35 palmi urađeno

tretiranje ukapavanjemhemij-

skog sredstva, a obavili su ga

radnici kotorskog Komunalnog

preduzeća uz asistenciju kole-

ga iz Tivta.

Direktor Komunalnog Vlado

Đukić kazao je da su tom

metodomu Kotoru od 2016.

godine sačuvali 75 odsto palmi,

a uspješnom se pokazala i u

Hrvatskoj i Italiji.

- Nadam se da ćemo i mi na isti

način spasiti palme - kazao je

Đukić, naglašavajući da će se

za tretiranje 120 palmi izdvojiti

20.000 eura.

Radnici kotorskog komunal-

nog preduzeća vršiće tretiranje

palmi do septembra, do kada

bi trebalo da tomposlu obuče

zaposlene u tivatskom komu-

nalnom, a planirano je da se

ove godine obavi 8,9 tretiranja

u razmaku od 35 do 40 dana.

Naredne sedmice ukapavanje

će obaviti na obali u Donjoj

Lastvi, a po riječima Đukića,

nastaviće i sječu stabala palmi

koje se nisu oporavile od napa-

da surlaša.

Na javnimpovršinama eviden-

tirano je 80 oboljelih palmi, a

do sada su posječena 24 stabla:

osamna Pinama, šest u Donjoj

Lastvi i pet u Šoping-centru na

Seljanovu.

S.K.

Tivat

Ukapavanjem

liječe35palmi

PODGORICA–

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas, u ponedjeljak i utorak

nastavlja radove za kvalitetnije

i sigurnije napajanje električ-

nom energijomu više opština.

Zbog toga potrošači u pojedi-

nimnaseljima po nekoliko sati

neće imati struju.

PETAK

PlAV:

od 8 do 14:30 sati nase-

lje Korita.

ROžAjE:

od 9 do 14:30 sati

selo Njeguš.

PONEDJELJAK

GusINjE:

od 8 do 14:30 sati

selo Dosuđe.

ROžAjE:

9 do 14:30 sati selo

Jablanica.

UTORAK

KOTOR:

od 10 do 12 sati Muo

i Dobrota (Sveti Matija); od 10

do 14 sati Gornji Morinj, Bakoči,

Bunovići i Svrčak.

TIVAT:

od 10 do 12 sati dio

potrošača Župe i Marića.

I.T

CEDIS

Bez isključenja

zavikend

KOlAŠIN-

UUliciMilutina

Lakićevića gdje senalazi

zlatarska i časovničarska

radnjaNenaAbramovića,

juče jebiloveselo i glasno.

Starije grupevrtića „Sestre

Radović“posjetile zanatsku

radnjuu sklopunastaveo

zanimanjima.

Direktorica JPU „Sestre Ra-

dović“ Olivera Vukićević kaže

da je nastava za starije grupe

osmišljenjatakodadjecipred-

stavi prave umjesto virtuelnih

vrijednosti.

- Bilo je zanimljivo u zlatar-

skoj i časovničarskoj radnji.

Postavili su dosta pitanja i do-

bili odgovore. Vidjeli su šta se

sve nalazi „ispod“ kazaljki sa-

ta.Kakonastajunakiti, pleme-

nitimetali.Razgovaralismoio

drugim zanatima, a djeca su

saopštila kojimbi se zanatima

najradije bavili. Cilj nam je da

usvojimpredškolskimlekcija-

ma djeca imaju što više kon-

kretnog i praktičnog, da bude

što manje virtuelnog oko njih

- objasnila jeVukićević.

Posebno inspirisan bio je Ne-

noAbramović,kojijespremno

dočekao male i radoznale go-

ste.

- Ovo je pravi način da se od

malih nogu afirmišu zanati i

zanatska umijeća. Koje god

školedazavršeovimaliaveliki

ljudi, u životu će imtrebati za-

natskih vještina. Ja sam ih do-

čekao sa sloganom „Bez zana-

ta,nijesitata-mata...“ionisuto

prihvatili - ispričao je Abra-

mović nakon susreta.

Dr.D.

Bez zanata,

nijesi tata-mata

KOlAšIN:

Mališani vrtića „Sestre Radović“ na ,,praksi“

INSPIRISAlIGAMAlIGOSTI:

NenoAbramović

PITAlIIUŽIVAlI:

Djecauzanatskoj radnji