Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 60 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 6. april 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI –

Inžinjerka

građevinemr OliveraDokle-

stić rekla je da tokom iduće

sedmice uHercegNovi treba

da dođe prof. dr Amir Pašić,

koji je bio glavni arhitekta za

rekonstrukciju Starogmosta

uMostaru da bi obišaoVla-

dičinmost na Toploj koji se

urušio krajemmarta.

- Profesor Pašić je obećao da

će sljedeće sedmice doći u Her-

ceg Novi, obići lokaciju gdje

je most i dati smjernice što i

kako dalje - kaže Doklestić. Ona

je dodala da čeka mišljenje o

rekonstrukciji i od kolega sa

FTN u Novom Sadu.

Dio luka Vladičinogmosta pao

je krajemmarta u komadu u

Ljuti potok i inženjerka Dokle-

stić je tada rekla da je neop-

hodno što prije podići svod

mosta i početi sanaciju, jer bi

bilo pogubno ako bi se potpu-

no urušila konstrukcija dijela

koji je ostao.

Prvi sastanak

- Prije nekoliko dana u opštini

je održan prvi sastanak nakon

pada mosta, a prisustvovali

smomu direktor Agencije

za razvoj i izgradnju Herceg

Novog Boro Lučić, konzervator

Srđan Marlović, inžinjer Mirko

Balabušić i ja u kabinetu pot-

predsjednika opštine Miloša

Konjevića i date smjernice što

i kako dalje. Rečeno je da se

pretraži korito Ljutog potoka,

označi sav popadali kamen i

kamen na preostaloj konstruk-

ciji, te zatraži pomoć ekspe-

rata omogućnosti podizanja

konstrukcije. Jasno je da je

popustio lijevi oporac mosta i

da je to bila njegova problema-

tična zona. Potrebno je uraditi

drvenu konstrukciju - oplatu da

zaštiti most i to je prvi zadatak -

objašnjava Doklestić.

Ona je podsjetila da je prije

mjesec, u vrijeme velikog

kišnog perioda, zabranjen

prolazak mostom, jer je već

bio opasan za kretanje. Obišla

je tada most sa profesoricom

Građevinskog fakulteta u Pod-

gorici dr ŽeljkomRadovanović

i građevinskim inžinjerommr

MirkomBalabušićem.

- Profesorica Radovanović je

napravila elaborat sanacije,

a Balabušić predmjer i pre-

dračun radova, sa procjenom

radova u vrijeme velike i male

vode i koritu Ljutog potoka -

navodi Doklestić.

simbol toPle

Ona navodi da, prema njenim

istraživanjima, stara zidana

konstrukcija mosta vladike Lju-

bibratića potiče iz doba francu-

ske uprave u Boki (1808-1814),

a kaže da je pomišljenju arhi-

tekte i konzervatora Srđana

Marlovića most još stariji, te da

je iz vremena mletačke uprave

(stotinu godina prije).

- Most je simbol Tople kroz tri

vijeka. Premošćava Ljuti potok,

a samo njegovo ime dovoljno

govori o bijesu vode u vrijeme

kišnog perioda - zaključuje mr

Doklestić.

r.U.-i.

Inžinjerka Olivera Doklestić o urušenoj ćupriji u Toploj: dolazi profesor po čijem je nacrtu obnovljenmost uMostaru

ZaobnovuVladičinog stižearhitektaStarogmosta

OliveraDoklestić

Jedanodsimbolagradazavršiou

riJeci:

Obrušeni Vladičinmost

KOTOR–

OdbornikBoško

Zvicer (SD) kažekakoće

predložiti da lokalni parla-

ment raspravljaokorišće-

njuponti imandraća. Ra-

zloga za to, kažeon, imaviše

negodovoljno.

Ponte i mandraći su državna

svojina i njima upravljaMor-

skodobro.

UZUrPaCiJa

To su manja pristaništa i pri-

vezišta, uglavnom u Boki Ko-

torskoj, koja su izgrađena u

tradicionalnomstilu, uređena

zaprihvatisiguranvezplovila

do najviše 10 m dužine, sa di-

rektnimpješačkimpristupom

doplovnog objekta.

-Nažalost, mnoge od njih su

privatizovane, zagrađene,

pregrađene, dograđene.

Mnoge su se pretvorile u ile-

galne privatne kafane, a na

nekima su i pravi dnevni bo-

ravci i kuhinje. Ograđene lan-

cima, katancima i kapijama,

pa nema mjesta za kupanje –

kažeZvicer.

Svjedoci smo, dodaje on, iz-

gradnje obale, te uzurpacije

plaža i ponti u zalivu. Takođe

su ograđeni i mandraći koji-

ma se ne može prići i vezati

barka.

- Sve to rade privatna lica, što

se ne bi smjelo događati. Gra-

đanima i turistima mora biti

omogućen pristup pontama i

mandraćima u Bokokotor-

skom zalivu, pa čak i onima

koji su po katastru u vlasniš-

tvu privatnih lica – kategori-

čan jeZvicer.

Ponjegovimriječima, tapoja-

va naročito je izražena na lo-

kalitetu Raškov brijeg i prio-

balnompojasuunaseljuSveti

Stasije uDobroti gdje on živi.

- Najveći dio plaže na Raško-

vom brijegu godinama je

ograđenzidomsa jedne i dru-

ge strane, mimo svakog zako-

naimještanimatunijedozvo-

ljen pristup. Tu su se građani

kupali, a tu je i jedna specifič-

na mala posta za ribolov. Da-

nas se tom prostoru ne može

prići jer tu plažu koriste gosti

obližnjegmotela i apartmana

- pričaZvicer.

PriGovori

Građani su, kaže on, više puta

podnosiliprigovorenakojeni

jedannadležniorgannijerea-

govao.

-Oprivatnimpontamanakoje

se stavljaju lanci, katanci i ka-

pijenakojenemožemomista-

rosjedioci, mještani da dođe-

mo i da se okupamo, a da se ne

svađamo oko toga, da i ne go-

vorim- naveo jeZvicer.

s.m.

Kotor:

Odbornik Boško Zvicer ukazuje na zloupotrebu ponti i mandraća

Raškovbrijeg

oteli građanima

Ponte su državna

svojina. Nažalost,

mnoge su

privatizovane,

pretvorene

u ilegalne

privatne kafane,

a na nekima su

i pravi dnevni

boravci i kuhinje.

Ograđene

lancima,

katancima i

kapijama, pa

nemamjesta za

kupanje – kaže

Boško Zvicer

niJesudosTuPnesvima:

PonteuKotoru

Ponte imandraći su

manja pristaništa i

privezišta, uglavnom

uBoki Kotorskoj,

koja su izgrađena u

tradicionalnomstilu,

uređena za prihvat

i siguranvez plovila

donajviše 10metara

dužine

TIVAT–

Opštinski Sekreta-

rijat zamlade, sport i socijal-

napitanja iKancelarija za

prevencijubolesti zavisnosti

organizovali su jučena grad-

skoj rivi Pine trke zanajmla-

đe sugrađane.Mališani iz

vrtića „Bambi“uzrasta tri i

četiri godine takmičili su se

uvožnji bicikla, abebeupu-

zanjuna strunjačama.

U biciklističkoj trci najbrži je

bio Ivan Čavor, drugo mjesto

je osvojioVeljkoOstojić, a tre-

će Danilo Vujović. Prvi put u

Tivtujeodržanatrkabeba,tzv.

puzijada, a prvi pobjednik je

Jakov Žegura. Iza njega je do-

puzao Isak Adamović, a treća

je bilaLanaVujović.

Trke su održane u sklopu obi-

lježavanjamjeseca zdravlja.

Naredne sedmice nastaviće se

aktivnosti u „mjesecu zdrav-

lja“.

Usrijedućesa„korpomzdrav-

lja“ volonteri Crvenog krsta i

Omladinskog kluba posjetiti

korisnike geronto programa,

začetvrtak jeplaniranturniru

malom fudbalu za mlade, a u

petak treba da se održi preda-

vanje za djecu predškolskog

uzrasta na temu „Osmijeh

zdravlja vrijedan“, koju će

održati studenti Stomatološ-

kog fakulteta uPodgorici.

s.k.

TivaT:

Održane Trke beba i mališana

Ivannajbrževozio

bicikl, a Jakovpuzao

PrvaPuziJada:

JučeuTivtu

NIKŠIĆ–

Povodom Svjetskog dana Roma u Osnovnoj školi

„Mileva Lajović-Lalatović“ održana je priredba sa porukom –

,,Budimo jednaki, raskinimo predrasude“.

Direktorica škole Vera Božović istakla je kako su ponosni na

činjenicu da su kroz tu ustanovu prošle mnoge generacije

Roma i Egipćana.

– U našoj školi Romi i Egipćani su ravnopravni članovi zajed-

nice, obrazuju se u kontinuitetu i danas ih je 152. Osimnas,

njihovo obrazovanje podržavaju Ministarstvo prosvjete i

mnoštvo nevladinih organizacija – kazala je Božović.

s. D.

nikšić:

Dan Roma uOŠ ,,Mileva Lajović-Lalatović“

Raskinimopredrasude

zaJednakosT:

Detalj sapriredbe

državnasvoJina:

PrivezištauDobroti