Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Četvrtak, 5. april 2018.

Društvo

PODGORICA

–Ljekari uvi-

še crnogorskihgradovaor-

ganizovali su jučepoluča-

sovni protest ispred

zdravstvenihustanovau

znakpodrškekolegamakoji

suosuđeni na jednogodišnje

zatvorskekazne zbog infek-

cijebebaubolnici uBijelom

Poljuunovembru2014. go-

dine, usljedčega je jedna i

umrla.

Ljekari su poručili da nijesu

ubice, te da su tu da pomognu

građanima.

Apelacioni sud preinačio je

prošle sedmice presudu Višeg

suda u BijelomPolju i optuže-

ne ljekare Tomislava Jeremi-

ća, Haku Tahirović, Zvonka

Puletića i Jelu Cimbaljević

osudio na po godinu dana za-

tvora. Tu presudu komentari-

sali su roditelji inficiranih be-

ba, a u njihovim izjavama

doktori su prepoznali govor

mržnje i pozivna linč.

Podgorica

Ispred Kliničkog centra oku-

pilosevišeod100ljekara ime-

dicinskog osoblja, a čelnica

Sindikata doktora medicine

Milena Popović-Samardžić

pozvala je javnost da ih ne na-

zivaju ubicama ili ljudima koji

žele svoje pacijente da ubiju.

- Mi nijesmo ubice. Prilazimo

imdaihliječimo,dapomogne-

mo i da njihovo stanje unapri-

jedimo. Nijedan od mojih ko-

lega nije pacijentima prišao sa

lošom namjerom. Ne želimo

dase ljekarima imputirajukri-

vice prije nego što se dokažu –

kazala jePopović-Samardžić.

Premanjenimriječima,ljekari

saosjećajusaroditeljimadjece

koja su bila inficirana i poseb-

no bebe koja je, nažalost, pre-

minula.

- Potrebno je visoko povjere-

nje između ljekara i pacijena-

ta, čemu mi i težimo. Želimo

da skrenemo pažnju i ovim

okupljanjem jer se neke naše

kolege i sada nalaze u situaciji

da su nepravedno optuženi za

nešto što nijesu krivi – kazala

je Popović-Samardžić, nagla-

sivši da znaju da su uslovi u

kojima je sud radio u slučaju

ljekaraizBijelogPoljabiliveo-

ma teški.

Ona smatra i da je izostala po-

drška esnafa za kolege, na na-

čin na koji je to bilo organizo-

vanozadrugustranuodstrane

građanskog sektora.

-Želimodasejazizmeđupaci-

jenata i ljekara najzad smanji.

Vrlo je bolno nositi se sa op-

tužbama da smo ubice – ista-

kla jeMilena Popović-Samar-

džić.

BijeloPolje

Podršku kolegama dali su i

zdravstveni radnici bjelopolj-

ske bolnice, a u njihovo ime

načelnik Odjeljenja ginekolo-

gije i akušerstvaBlažoVaragić

je pozvao javnost da se uzdrži

od teških kvalifikacija ljekara

kaoubica, teda senepodliježe

atmosferi linča.

- Želimo prvenstveno da uka-

žemo na to da ljekari nijesu

ubicekako seupojedinimme-

dijima moglo čuti, već prven-

stveno, da smo ljudi, humani-

sti koji se trude da učine

najbolje što je moguće u tom

trenutku za pacijente, ali, na-

žalost, ne uvijek sa pozitivnim

ishodom liječenja – rekao je

Varagić.

OnjepozvaoLjekarskukomo-

ru i nadležne institucije da za-

jedno rade na sistemskomrje-

šavanju problema u zdravstvu

i podizanju kvaliteta zdrav-

stvene zaštite.

Nikšić

Oko 35 doktora nikšićke bol-

nice i Doma zdravlja u tom

gradu takođe je iskazalo pro-

test zbog govora mržnje pre-

ma ljekarima.

Predstavnik Sindikata dokto-

ra medicine Doma zdravlja u

NikšićuJovanUtješinović re-

kao je da ljekari ne bježe od

odgovornosti, ali i da niko iz

Ljekarske komore i Ministar-

stva zdravlja nije reagovao

kadasetragičnislučajdesiosa

bebom u Bijelom Polju, kako

bi se sistem u kojem rade lje-

kari popravio i doveo na opti-

malannivo.

-OvojeprvislučajuEvropida

ljekari završeuzatvoru. Priti-

sak je izvršen, a pojedini ljudi

su žrtvovani zarad toga da se

prikaže da je sve idealno. Po-

jedini ljekari smatraju da se

teško šta može izmijeniti, a

evomi smo danas pokušali to

da izmijenimo. Samo se pla-

šim da će ovakvih primjera

biti sve više, iako u svakom

momentu dajemo maksi-

mum. Ljekarskagreška jepri-

sutna, anema togdoktorakoji

nije napravio grešku, a može

ih biti još više što u samomsi-

stemunemamoizgrađenesve

protokole.Nikoodnasnebje-

ži ododgovornosti jer sebavi-

moposlomkojinikadanemo-

že biti plaćen – poručio je

Utješinović.

Ljekari suprotestovali i uKo-

toru, Tivtu, Dobroti i Berana-

ma.

Osuđenim doktorima iz bje-

lopoljskebolniceprijetiiodu-

zimanje licence.

Sl.r./V. šb./S.d.

PODGORICA

- Poštovanje

studentskihprava i efikasna

primjenaupraksi ostajuvi-

sokona agendiUniverziteta

CrneGore, saopštio je rektor

DaniloNikolićpovodomDa-

na studenata.

On je juče razgovarao sa pred-

stavnicima Studentskog parla-

menta UCG, predsjednicom

SaromAriannomSerhatlić, ge-

neralnim sekretaromDanilom

Jelovcem i studentompovjere-

nikomMilanomTomićem. Ka-

zao je, kako je saopšteno, da će

upravaUniverzitetabitiotvore-

na za sva studentska pitanja u

svakodnevnomradu, te da će, u

tijesnoj saradnji sa Student-

skimparlamentomUCGnasto-

jati da obezbijede pravovreme-

norješavanjesvihpotencijalnih

problema.

Na sastanku, kojem su prisu-

stvovale i prorektorke prof. dr

Đurđica Perović i prof. dr Irena

Orović, bilo je riječi i o moguć-

nostimapovećanjakvalitetana-

stave, kao i o boljoj i neposred-

n i j o j s a r a dn j i . Ka ko j e

saopšteno, poseban akcenat je

bio na značajnijem učešću stu-

denata u nastavnom procesu,

kaoipoboljšanjuvezasaprivre-

dom i uključivanju u praktičnu

nastavu.

- UCG intenzivno radi na podi-

zanju kvaliteta studija, kao i na

otvaranjuprilikazastudenteda

dio školovanja provedu na raz-

mjeniilidasvršenivisokoškolci

nesmetano nastave školovanje

u zemlji i inostranstvu kako bi

stekliznanjaivještinesakojima

će biti konkurentni na tržištu

rada – rekao jeNikolić.

Serhatlić je saopštila da Stu-

dentski parlament UCG zahti-

jeva nesebičnu podršku svih

nadležnihdržavnihorgana.

- Država će u nama imati kon-

struktivnog partnera, ali i kriti-

čara.Samotakosmatramodaće

naše djelovanje biti uspješno, a

uslovi studiranja studenata Cr-

neGore bolji - rekla je ona.

Predsjednik Vlade DuškoMar-

ković čestitao je studentimanji-

hov dan i poručio da je – nakon

ulaska Crne Gore u NATO i

učvršćivanja bezbjednosti naše

države, teuspostavljanja evrop-

skih vrijednosti – vanjskopoli-

tički prioritet Vlade nastavak

uspješnog procesa evropskih

integracija kako bi generacija

današnjih studenata već za ne-

koliko godina mogla uživati sve

pogodnosti državeupotpunosti

integrisane uEvropskuuniju.

- Važno je da vašoj generaciji

omogućimo da već na početku

radne karijere budete u prilici

da koristite svemogućnosti ko-

je pružaju Evropska unija i

evropskevrijednostiuključuju-

ći i potpunu slobodu zapošlja-

vanja i usavršavanja širomkon-

tinenta–rekaojeonnasastanku

sa predstavnicima studenata.

Dan studenata čestitao je i mi-

nistarprosvjeteDamirŠehović.

N.Đ.

PODGORICA

– Presuda

Evropskog suda u Strazburu,

odnosno isplate pravičnog

zadovoljenja, Crnu Goru su

prošle godine koštale 118.741

eura, piše u godišnjem izvješta-

ju o izvršenju presuda Evrop-

skog suda za 2017.

Kako je navedeno u tomdoku-

mentu, pred sudomu Strazbu-

ru protiv naše države prošle

godine bilo je 17 novih sluča-

jeva, što je gotovo dvostruko

više u odnosu na 2016.

Pred tim sudom je na kraju

prošle godine bilo 14 neriješe-

nih predmeta koji se odnose na

Crnu Goru.

- Prošle godine zatvoreno je 19

slučajeva, što je deset sluča-

jeva više nego 2016. godine -

piše u dokumentu. U izvještaju

se napominje da činjenica da

je Evropski sud dodijelio pra-

vično zadovoljenje ne znači da

je država taj novac i isplatila

oštećenimosobama.

- Crna Gora je poštovala rok

plaćanja u 16 slučajeva u 2017.

Za dva slučaja podaci o uplati

još nijesu primljeni - precizira-

no je u izvještaju.

k. j.

skogmalog umetničkog centra

a za

gleda

Vjerujemodatipostupcimo-

gu samo dokazati neuteme-

ljenostnjihovihnavoda, ogo-

liti neuspješni pokušaj

ucjene i svjesne kampanje s

ciljem narušavanja ugleda i

čast tužilaca, odnosno CGO-

a i Daliborke Uljarević – na-

veli suoni.

Tašić je zanaš list ranijekaza-

la da je CGO „prepisao aktiv-

nostiizprojektakojijeZMUC

predstavio ranije u Budvi“, te

da su imuzeli i ime.

ZMUC se krajem prošlog

mjesecaoglasiosaopštenjem

ukomesunavelida ihjeCen-

tar za razvoj nevladinih or-

ganizacija poslije nekoliko

godina provedenih na njiho-

voj listi, bez objašnjenja, iz-

bacio sa svojeGugl grupe.

- Onemogućen pristup tuma-

čimo kao pokušaj zaustavlja-

nja svake dalje debate i infor-

misanja aktera civilnog

sektora o tekućem plagijatu

Centra za građansko obrazo-

vanje ZMUC-ovog autorskog

projekta Muzej korupcije -

saopštili su izZMUC-a.

Izvršna direktorica CRNVO

Ana Novaković nije odgovo-

rila na naše pozive i poruke,

pa nijesmo uspjeli da sazna-

mo zbog čega je ZMUC iz-

brisan sa njihove liste.

k. j.

DaliborkaUljarević

Premijer poručioda studenti imajupodrškuVlade

ObilježenMeđunarodni dan studenata

Nikolić: Riješićemo

sveprobleme

Izvještaj o izvršenju presuda Evropskog suda za 2017.

Presude iz Strazbura

koštale 118.000eura

Ljekari protestompodržali osuđene kolege iz bjelopoljske bolnice

Popović-Samardžić: Nijesmo

ubice, tusmodapomognemo

TRAŽEPOŠTOVANJEIRAZUMIJEVANJE:

SaprotestauPodgorici i BijelomPolju

Potrebno je visoko povjerenje između ljekara i pacijenata, čemumi

i težimo. Želimo da skrenemo pažnju i ovimokupljanjem jer se neke

naše kolege i sada nalaze u situaciji da su nepravedno optuženi za

nešto što nijesu krivi – kazala je Popović-Samardžić