Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 5. april 2018.

Društvo

PODGORICA

- Izvršni di-

rektorNVO4LifeSašaMijo-

vićkazao je jučenaprotestu,

koji jeodržan ispredMUP-a,

povodompogoršanebe-

zbjednosne situacijeda se

blagomkaznenompolitikom

utičena stepenpovećanja

kriminaliteta.

GrupaoddesetakNVOokoko-

alicije Otvorena platforma or-

ganizovalajejučeskupsakojeg

su zatražile efikasniju akciju

države, a Mijović je istakao da

su u nekim slučajevima ljudi

koji su hapšeni za nošenje

oružja osuđivani uslovno ili na

zatvorske kazne od nekoliko

mjeseci.

- Na taj način se nikako ne pre-

venira, već ohrabruju ljudi da

nastavedasebavekriminalnim

poslovima - smatraMijović.

Onjeistakaodapolitičkeparti-

je i NVO treba amandmanski

da djeluju kako bi se povećale

kaznezaubistva,pokušajeubi-

stava, podmetanje bombi.

Izvršna direktorica Centra za

ženska prava Maja Raičević

istakla je da je bezbjednosna

situacijaudržavi nanivouvan-

rednog stanja.

- Gotovo da nema dana kada se

ne desi incident koji uključuje

upotrebu vatrenog oružja,

bombaške napade i slično. Vri-

jeme je da se zapitaju i građani

i državne institucije kakve su

posljedice po društvo i djecu

koja žive u takvoj atmosferi -

upozorila jeRaičević.

Izvršna direktorica Crnogor-

skogženskoglobijaAidaPetro-

vić rekla je da je bezbjednost

građana Crne Gore narušena i

prije posljednjih dešavanja u

Podgorici.

- Građani se danas ne osjećaju

bezbjedno ne samo u Podgori-

ci

,većiucijelojCrnojGori.Ka-

da su se kriminalni obračuni

dešavali širom države, nije se

reagovalopravovremenoiade-

kvatno. Tužilaštvo, sudstvo i

policija nemaju pravo da ćute

pred svimšto se dešava i da da-

ju samo verbalna obećanja –

poručila jePetrović.

Direktor Asocijacije za demo-

kratski prosperitet ,,Zid“ Igor

Milošević istakao jedaOtvore-

na platforma insistira da Crna

Gora usvoji koncept humane

bezbjednostikoja,kakojeobja-

snio, nije zasnovana samo na

podršci bezbjednosnimsnaga-

ma, već trebadabudezasnova-

nana građaninukoji će seosje-

ćati komotno u različitim

aspektima socijalne, ekonom-

ske, bezbjednosne i političke

sigurnosti.

M. L.

PODGORICA

–Nevladina

organizacijaCentar za gra-

đanskoobrazovanjepreda-

la jeVrhovnomdržavnom

tužilaštvukrivičnuprijavu

protivNVOZemunskimali

umetnički centar jer ih je ta

NVOizBeograda javnoop-

tužilada su impreuzeli ide-

jukada suradili projekat

,,Smjestimokorupcijuu

muzej“.

– Predali smo krivičnu prija-

vu Vrhovnom državnom tu-

žilaštvu, zajedno sa prate-

ćomdokumentacijom,protiv

navedenih lica, a u skladu sa

Krivičnim zakonikom Crne

Gore. Iz Vrhovnog državnog

tužilaštva nam je potvrđeno

da je krivična prijava prosli-

jeđena na postupanje kao

nadležnom Osnovnom dr-

žavnom tužilaštvu u Podgo-

rici, koje sprovodi mjere i

radnje u skladu sa zakonom

– navedeno je u odgovorima

koje jePobjedidostavioCGO.

Početkommarta direktorica

ZMUC-a Vesna Tašić za naš

list je kazala da je crnogorska

NVO zloupotrijebila origi-

nalni koncept njihove ideje

kada su nazvali svoj projekat

,,Smjestimo korupciju umu-

zej!“ i da će ih tužiti ukoliko

bez navođenja izvora iskori-

ste njihove autorske radove

objavljene na sajtumuzejko-

rupcije.org.

Kako jeTašić tada rekla, „ne-

kome ko se bori protiv plagi-

jata ne priliči da preuzima

tuđu ideju“.

Iz CGO-a su Pobjedi juče sa-

opštili i da je izvršna direkto-

ricaoveNVODaliborkaUlja-

rević podnijela tužbu za

povreduugleda i časti.

– Tužba je podnijeta Osnov-

nom sudu u Kotoru kaomje-

sno nadležnom s obziromna

to da navedena lica imaju, po

CGO-u dostupnim podaci-

ma, prijavljenoprebivališteu

Petrovcu. Nadamo se da će

navedena lica biti dostupna

crnogorskim organima go-

njenja i sudstvu kako bi u za-

konskom postupku dokazali

svoje javno iznešene tvrdnje.

PODGORICA

–Predsjednik

CrneGoreFilipVujanović

uručio jeordencrnogorske

zastave I redapredstavniku

PrivrednekomoreCrneGo-

reuDubaijuuUjedinjenim

ArapskimEmiratimadrNi-

kolasuAlisu, koji jedonirao

400.000eura zakupovinu

magnetne rezonance Insti-

tutuzabolesti djece.

Kako je saopšteno iz kabineta

Vujanovića, odlikovanje je

predložio Klinički centar Cr-

neGore kao izraz poštovanja i

zahvalnosti za ovu vrijednu

donaciju.

-DodjeljujućiodlikovanjeVu-

janović je dr Alisu iskazao

uvažavanje i za snažan dopri-

nos unapređenju privrednih

odnosa Crne Gore i Ujedinje-

nih Arapskih Emirata - nave-

deno je u saopštenju.

Dr Alis je ranije u intervjuu za

naš list poručio da će on i par-

tneri nastaviti da pružaju po-

dršku Crnoj Gori, posebno

kada je u pitanju pomoć mali-

šanima.

Vrijednost aparata je pola mi-

liona eura, pa je Klinički cen-

tarprodajomstarogmagneta i

iz sopstvenih sredstava obez-

bijedio 100.000 eura.

K. J.

PODGORICA

–Saradnja sa

Evropskomlaboratorijom

zamolekularnubiologiju

(EMBL) i Evropskomorga-

nizacijomzamolekularnu

biologiju (EMBO) ćeomo-

gućiti brojnemogućnosti za

naše studente i naučno-

istraživačkuzajednicu–pri-

stup informacijama i najsa-

vremenijimtehnologijamau

ovoj oblasti, ali i razne gran-

tove za istraživanja, kao i

programe zadoktorske i

postdoktorske studije.

Kakojekazalaministarkanau-

keSanjaDamjanović,naradio-

nici sa visokim zvaničnicima

ove dvije naučno-istraživačke

institucije, koja je održana u

Rektoratu Univerziteta Crne

Gore, jačanje istraživačkih ka-

paciteta kroz internacionali-

zaciju je od izuzetnog značaja.

- Pridruživanjem velikim in-

frastrukturama i uključiva-

njem u međunarodne istraži-

vačke projekte biće omogućen

pristup novim tehnologijama,

podstaknutoumrežavanje,do-

prinijeće se povećanju učešća

u evropskim programima za

istraživanja i inovacije, poput

Horizonta 2020, kao i transfer

znanja i tehnologija, ali i po-

kretanje novih kompanija –

naglasila jeDamjanović.

Resor na čijem je čelu planira i

prvu posjetu studenata i mla-

dih istraživača i naučnika

Evropskoj laboratoriji za mo-

lekularnubiologijuuoktobru.

- Tada će moći da se umreže i

ostvare saradnju sa naučnici-

ma i istraživačima – najavila je

Damjanović.

Dekan Prirodno-matematič-

kogfakultetaUniverzitetaCrne

Gore i direktor Centra za dok-

torske studije PredragMirano-

vić istakao jedaEMBLiEMBO,

kao i druge laboratorije sličnog

renomea, nijesu samo mjesta

gdjepostojedobri i lagodnima-

terijalni uslovi i najsavremenija

istraživačka oprema.

- Tamo se nalazite na samom

frontu evropskih istraživanja i

imatemogućnost da uspostavi-

tekontakteiraditesarenomira-

nimnaučnicima na postojećim

i potencijalnim budućim pro-

jektima – rekao jeMiranović.

Naša država postala je puno-

pravni član EMBO-a i EMB-a

u novembru prošle godine, a

na radionici juče su razmatra-

ni modeli buduće saradnje

Univerziteta Crne Gore, ali i

drugihobrazovnihustanovasa

ove dvije naučno-istraživačke

institucije.Našadržavaćeuče-

stvovati i na sjednici Savjeta

EMBO-a i EMBL-a u julu u

Hamburgu i imaće status po-

smatrača

J. B.

BEZBJEDNOSNASITUACIJAOZBILJNONARUŠENA:

Saprotesta

NVO organizovale protest ispred zgradeMUP-a

Pozivda sepooštri

kaznenapolitika

NikolasuAlisu

ordencrnogorske

zastave I reda

VujanovićuručioordenAlisu

Centar za građansko obrazovanje podnio krivičnu prijavu protiv Zemu

Uljarević ih tuži

povredučasti i

VesnaTašić

Ministarstvo nauke organizovalo radionicu sa predstavnicima EMBO-a i EMBL-a

Bez saradnje savelikim

sistemimanemanapretka

INTERNACIONALIZACIJAPRIORITET:

Sa radioniceEMBO i EMBL

Radionica savisokimzvaničnicima

Evropske svemirskeagencije

URektoratuUniverzitetaCrneGorejučejeorga-

nizovana i radionica sa visokom delegacijom

Evropske svemirske agencije, koja je prvi put

posjetila našu državu. Ova prestižna naučno-

istraživačkaorganizacijabroji22državečlanice,

a iznjihoko2.200naučnika.

KakojekazalaministarkanaukeSanjaDamjano-

vić,benefitizanašudržavuodsaradnjesaovom

agencijom nijesu samo za naučnu zajednicu,

već i nadužestazeza industriju i ekonomiju.

ŠefDelegacijeESAFrederikNordlundpodsjetio

je da svi sateliti koje posjeduje Agencija, odno-

sno podaci koje prikupljaju su esencijalni za

oblastmeteorologije, telekomunikacija.

- Samim timmogu biti od velike koristi za Crnu

Goru– istakao jeNordlund.

Naša država nije članica ove organizacije, ali bi

saradnjumogladaostvari prekosporazuma.

Opada interesovanjezadoktorske studije

Dekan Prirodno-matematič-

kog fakulteta Univerziteta

CrneGoreidirektorCentraza

doktorskestudijePredragMi-

ranović rekao jedauposljed-

njih nekoliko godina broj za-

interesovanih studenata za

doktorskestudijeopada.

- Postoji više razloga zbog če-

ga je sve to tako. Ministarstvo

nauke je prepoznalo neke od

njihipokušavadugoročnoda

ihriješi –kazao jeMiranović.

Jedan od razloga su, kako je

naveo, visoke školarine, što

će se riješiti uvođenjem sti-

pendija, odnosno feloušipo-

va, a radiće se i namobilnosti

studenata, odnosno da dok-

torandi u okviru ovih stipen-

dija moraju da provedu dio

studija u nekoj renomiranoj

evropskoj istraživačkoj insti-

tuciji.