Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 5. april 2018.

Društvo

Baković: Izjavu

Kneževićanije

trebaloobjaviti

PODGORICA

Ombudsman

ŠućkoBakovićupozorio je

jučedamedijimorajupreis-

pitati potrebuprenošenja

sadržajapoput tekstakoji su

objavileVijesti uponedje-

ljak, aukojemsenajavljuje

kakoćeosuđeni poslanik

DF-aMilanKneževićposla-

nicuDPS-aAleksandruVu-

kovićdapozoveubračnupo-

sjetuuzatvoruuSpužu, gdje

jena izdržavanjukazne.

Baković je saopštio da je u

ovomslučajunužnopreispita-

ti ne samo takav stav i odnos

prema ženama u Crnoj Gori,

već i da je neprihvatljivo izra-

žavanje i plasiranje informaci-

ja koje vodi moralnoj i drugoj

diskreditaciji žena i zaslužu-

je osudu.

APEL

Pozvao je medije da svoje iz-

vještavanje prilagode javnomi

profesionalnom interesu, uk-

ljučujući i prenošenje infor-

macija iz drugih izvora, i ne ši-

re uvredljiv govor, govor

mržnjeidrugeizjavekojimase

vrijeđa ljudskodostojanstvo.

- Još jednomapelujemona sve

aktere društvenog života da

prilikom iznošenja mišljenja i

stavova vode računa o dosto-

janstvu ličnosti, izbjegavaju

neprimjerene sadržaje i infor-

macije čiji je cilj narušavanje

ugleda i moralnog integriteta

žena – saopšteno je iz njegove

kancelarije.

Ombudsman je ocijenio da je

neprihvatljivomedijsko izvje-

štavanje o sadržaju privatnih

bilješki u kojem se navode ne-

primjereni, uvredljivi sadržaji

i pozivi usmjereni na povredu

dostojanstva žene, uz to i po-

slanice SkupštineCrneGore.

- U nekoliko navrata skrenuli

smo pažnju na status žena u

crnogorskimmedijima i druš-

tvu u cjelini. Pri tome je jasno

naglašena potreba eliminisa-

nja svakog oblika diskrimina-

cije, netolerancije i uvreda

prema ženama, bez obzira na

njihov status i angažovanje u

društvu - izričit jeBaković.

Saopštenjem se oglasilo i

Društvocrnogorskihnovinara

ističući da se ne može preći

preko toga da su neki mediji u

Crnoj Gori objavili „pismo“ iz

Poslanica DF-a i članica

Predsjedništva DNP-a Vera

Bulatović burno je reagovala

na to što je ministar za ljudska

i manjinska prava Mehmed

Zenka osudio uvredu Milana

Kneževića na račun poslanice

DPS-a Aleksandre Vuković

optužujući ga da je čovjek

režima. Ona ga je pitala zašto

nije reagovao zbog ukidanja

doživotnih naknada majkama

sa troje i više djece.

– I zašto se nikad kao čovjek,

upravo s tomnavedenom

muškom čašću, ne oglasiste

povodompatnji ogromnog

broja žena i majki? Nego

hrabro ćutite i pravite se da

nijeste odavde. A sad kuka-

te oko jednog pasusa, koji

nije nikakva zvanična izjava,

nego literarna projekcija iz

internog zatvorskog dnevni-

ka Milana Kneževića – saop-

štila je Bulatović.

Ona je navela kako je „Zenka

samo tipični predstavnik

jedne od tzv. stranaka manji-

na režima za svakodnevnu

upotrebu“.

Zamjerila mu je i što nije rea-

govao kada je ukinut imunitet

Kneževiću, te ni zbog sud-

skog procesa protiv njega.

Bulatović je pokušala da

opravda Kneževićevu uvredu

i tvrdnjom kako je Vuković

navodno lažno svjedočila

da je bila među poslanicima

koje su poslanici DF-a svo-

jevremeno izički napali u

skupštinskomholu i brutalno

izvrijeđali.

PoslanicaDF-averbalno

napalaministraZenku

zatvora funkcionera DF-aMi-

lanaKneževića, ukome onpo-

slanicu DPS-a poziva „u brač-

nuposjetu“.

MEDIJI

-Ovakavpostupak jenečuveni

apsolutno neprihvatljiv u

društvukoje,bartakopričamo,

drži do tradicije imorala, a po-

sebno do dostojanstva žene.

Mediji koji suprenijeli Kneže-

vićevu primitivno-frustriraju-

ću, krajnje nemoralnu i politi-

kantsku „šalu“, u sljepilu

sopstvene političke ostrašće-

nosti i mržnje, a u tomkontek-

stu i spremnosti da posrnu do

samog dna najprizemnijeg ko-

mercijalizma, pomenutimpo-

stupkomsu izvršili atakna jav-

ni moral i najosjetljivije

društvene vrijednosti – poru-

čili suoni.

Naglasili suda „ne samo što su

mediji objavili Kneževićevu

bljuvotinu, nego su i sami toj

gadosti dali sopstveni dopri-

nos, ilustrujući 'vijest' krajnje

tendencioznom fotografijom

poslanice, koja kod klijentele

tih medija može da izazove

ružne i primitivne asocijaci-

je“.

-Svakidaljikomentarovogne-

časnog čina je suvišan. Samo

postavljamo jedno pitanje -

može li Kneževićev zatvorski

dnevnik, u kome nema ništa

do banalno-primitivnih brljo-

tina, u bilo komsmislu, biti te-

ma novinarskog interesova-

nja? Zašto dio medija od

Kneževićevog zatvora pravi

rijaliti šou, primitivniji odbilo

koje slične televizijske pred-

stave–navodi seu saopštenju.

Oni su pitali i da li će ovimpo-

vodom reagovati nevladine

organizacije koje revnosno

štite „lik i djelo“ tihmedija.

- Objavljivanjem Kneževiće-

vog pamfleta, mediji su se di-

rektno stavili u funkciju pro-

motera nasilja nad ženama

–upozorili su izovognovinar-

skog udruženja.

Ministar za ljudska i manjin-

ska prava i slobode Mehmed

Zenka prvi je u utorak reago-

vao na izjavu Kneževića nazi-

vajući je prljavom. On je na

skupštinskomOdboru za rod-

nuravnopravnost istakaoda je

moraodareaguje jermutona-

laže muška čast, te da ne želi

da ćutnjom učestvuje u Kne-

ževićevoj izjavi.

-Pozivamnevladineorganiza-

cije da reaguju i brane ženska

prava. Neka puste političke

boje i neka reaguju - istakao je

on.

N.Đ.

Mediji koji su prenijeli Kneževićevu primitivno-

frustrirajuću, krajnje nemoralnu i politikantsku „šalu“,

u sljepilu sopstvene političke ostrašćenosti i mržnje, a

u tomkontekstu i spremnosti da posrnu do samog dna

najprizemnijeg komercijalizma, pomenutimpostupkom

su izvršili atak na javni moral i najosjetljivije društvene

vrijednosti – poručili su iz novinarskog udruženja

Internacionalna konferencija studenata posvećena bezbjednosti na lokalnomnivou

Rakočević: Kriminalci

nemoćni preddržavom

PODGORICA

–Ubistvou

centruPodgoricenarušilo je

bezbjednosno stanjeuCrnoj

Gori, ali supočinioci teškog

krivičnogdjela identifikova-

ni štoznači dadržavapoka-

zuje zube i danosioci krimi-

nalnihaktivnosti apsolutno

naduži roknemajunikakve

šanseuborbi sadržavom–

ocijenio jedekanPravnog

fakultetaVelimirRakočević.

On je istakao da se građani s

pravom nijesu osjećali be-

zbjednim i dodao da samo svi

zajedno možemo doprinijeti

boljoj bezbjednosti.

- Bezbjednost je pitanje svih

nas i samo zajednički kroz po-

djelu odgovornosti i kroz efi-

kasan rad državnih organa

možemodapoboljšamostanje

– saopštio je on na Drugoj in-

ternacionalnoj studentskoj

konferenciji gdje se razgova-

ralo o bezbjednosti u lokalnoj

zajednici.

Dekan je poručio da je be-

zbjednost osnov svih ostalih

aktivnosti u bilo kojoj civiliza-

ciji, te da je cilj konferencije,

između ostalog, da kroz nauč-

na istraživanja bezbjednost

podignuna veći nivo.

Prorektorka Pravnog fakulte-

ta Đurđica Perović, takođe,

smatradanauka i strukamogu

kompetentno odgovoriti jed-

nomtakvomzahtjevu.

Ipomoćnicaministraprosvje-

teMuberaKurpejovićocijeni-

la jedauovoj priči ne smijemo

samogovoriti oulozi i značaju

kojiimastudentskapopulacija

i obrazovni sistem, već i uka-

zati na važnost lokalne zajed-

nice.

-Uz postojanje takve sinergije

možemo govoriti o jednom

bezbjednom društvu – kazala

je ona.

Predsjednik Evropskog udru-

ženjazakriminologijuGorazd

Meško rekao je da se pitanje

bezbjednosti ne rješava preko

noći i da se nada da će naša dr-

žavauspjetidaodgovoriizazo-

vima.

Student Petar Dabanović ka-

zao je da su radovi kolega koji

su se bavili pitanjem bezbjed-

nosti u lokalnoj zajednici uka-

zalinamanjkavosturadupoli-

cije na lokalnomnivou.

- Policajci nijesu dovoljno an-

gažovani u lokalnoj zajednici.

Studenti smatraju da treba da

budu aktivniji u sistemu be-

zbjednosti kako bi se građani

osjećali sigurnije. Postoje za-

govornici da treba da se vrate

pozorničke funkcije u smislu

da policajci budu prisutniji u

lokalnoj zajednici, odnosno

vidljiviji –kazao je on.

N.

Đ.

PODGORICA

–Počela je

isplata stipendija i student-

skihkredita zamart i april

školske 2017/2018. godine, u

iznosuod347,2hiljade eura,

saopšteno je izMinistarstva

prosvjete.

Kako su precizirali, za isplatu

studentskih kredita za mart i

april obezbijeđeno je 285,2 hi-

ljade eura.

- Rata studentskog kredita kre-

ćeseod37do53eurauzavisno-

sti odgodinestudija iprosječne

ocjene iz prethodne godine

studija - piše u saopštenju.

Navode da su obezbijeđena

sredstva i za stipendije za ta-

lentovane učenike i najbolje

studente za mart i april ove

školskegodineuiznosu61,9hi-

ljada eura.

Iznos rate stipendije za talen-

tovane učenike je 57 eura, a za

najbolje studente 86 eura. Sti-

pendije talentovanim učenici-

ma i najboljim studentima se

isplaćuju u filijalama Crnogor-

ske komercijalne banke .

K.J.

Počela isplata

stipendija i

studentskih

kredita

VRATITI POZORNIKE:

SakonferencijenaPravnomfakultetu

ŠućkoBaković

Na uvrede poslanika DF-a reagovali ombudsman i Društvo crnogorskih novinara

VeraBulatović

DPS:

Opomena

zasve

Iz DPS-a juče su saopštili

da „uprkos tome što nema

kraja neprijatnostima u

režiji poslanika Milana Kne-

ževića, u posljednjoj epizodi

svogmoralnog posrnuća

prevazišao je sebe“.

– Obratiti se ženi – dami,

sestri, poslanici... mučki i

kukavički, kako je on ura-

dio, zaslužuje isključivo pre-

zir i nadu da je ovdje riječ o

izolovanom slučaju izopa-

čenosti kojoj je svakojaka

devijantnost mjera poli-

tičkog ponašanja, a mali-

cioznost model bitisanja

– navodi se u saopštenju.

Oni su upozorili da Kne-

ževićev najnoviji ispad

zaslužuje najozbiljniju opo-

menu ukupne crnogorske

javnosti, ali i upozorenje za

medije da se „ne povedu za

sličnimprimjerom“.

- Riječ je o ozbiljnoj tenden-

ciji da se obezvrijede svete

vrijednosti društva – poru-

čili su iz DPS-a.