Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 5. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Podgorička

kompanijaPremier gradnja i

budvanskaStatus stroj grupa

gradićeuBečićima apartman-

ski kompleks naurbanističkoj

parceli 107.2, blok 107. Kompa-

nije sudobile saglasnost glav-

nogdržavnogarhitekteDušana

Vuksanovićana idejno rješenje

objekta, koje jeuradilanikšićka

firmaArhiline. Investitori su

podnijeli zahtjevzadavanje sa-

glasnosti 22. februaraove godi-

ne.

Urbanistička parcela je locirana

na padinama sjeverno od naselja

Bečići, uzoni djelimične izgrađe-

nosti, sa slabo izgrađenom infra-

strukturom. Površina urbanistič-

ke parcele je 5.302 kvadrata, dok

je površina katastarske parcele

85/2 na kojoj se gradi objekat

4.483 kvadrata. Sa istočne strane

parcele DUP-om je predviđena

izgradnja saobraćajnice sa dvije

kolovoznetrake, trotoarima ipar-

king prostorom.

Objekat će se sastojati od sutere-

na, prizemlja i šest spratova. Bru-

to površina objekta je 9.116 kva-

drata, a neto 7.556 kvadrata.

Podijeljen je na tri lamele sa od-

vojenim stepeništima i liftovima,

radi lakšeg funkcionisanja, kao i

radi konstrukcione stabilnosti jer

je zbogdužine samogobjektapo-

trebno bilopredvidjeti dilataciju.

Sastojaćeseod128apartmana i to

od 32 studio apartmana, 53 jed-

nosobna,43dvosobnaapartmana

i dva poslovna prostora. Stanovi

suorijentisanidvostrano,naistok

i na zapad, svi imaju izlaze na te-

rase i dobru insolaciju. Naparceli

će biti obezbijeđeno 148 parking

mjesta, odnosno u garaži su pla-

nirana 74 dupla parking mjesta

po CITY sistemu zavisnog parki-

ranja. Ulazi u poslovne prostore

susadvorišne straneobjektagdje

su inače planirani otvoreni pro-

stori za druženje, pasivnu i aktiv-

nu rekreaciju, boravakna prosto-

ru bazena i otvorenih šank

barova.

Osnivač kompanije Premier

gradnja je Miljan Nedović, a iz-

vršni direktor Milisav Nedović,

dok je osnivač budvanske firme

Status stroj grupeOleksandr Jur-

čenko, a izvršna direktorka Alina

Zhupi.

S. P.

PODGORICA

-Montenegro

erlajnz će, zbogpovećanog in-

teresovanja, premaRusiji sao-

braćati svojimavionimapre-

mautvrđenomredu letjenja,

saopšteno je izkompanije.

Podsjetili su da će, kako je pla-

nirano, tokom ljetnje sezone

imati povećan broj letova za

Moskvu i Sankt Peterburg, a

svi letovi ćebiti izTivta.Od25.

marta do 15. aprila ima četiri

leta sedmičnozaMoskvu, aod

16. aprila do 31. maja i od 1. ok-

tobra do 27. oktobra svakod-

nevno. Od 1. juna do 30. sep-

tembra MA će za Moskvu

letjeti svakodnevno do tri pu-

ta.Uprodaji sukarte, apovrat-

na košta 256 eura.

Prvi ovosezonski let prema

Sankt Peterburgubiće 5. juna i

putnici će do ove destinacije

moći da putuju tri puta sed-

mično sve do 29. septembra.

Karte sudostupnepocijeni od

270 eura.

Ruske vazduhoplovne vlasti

odbile su da dajuMontenegro

erlajnzu dozvolu za letove še-

stog vazduhoplova, koji je ova

kompanija iznajmila zajedno

sa posadom.

- Iznajmljeni avionćebiti ade-

kvatnoupošljennaostalimre-

dovnim i čarter destinacijama

na kojima ćeMA saobraćati –

objašnjavajuizMAipodsjeća-

ju da ćeMA saobraćati prema

30 gradova u 15 država, što je

skorotrećinaodukupnogbro-

ja destinacija koje povezuju

CrnuGoru saEvropomi šireu

periodu ljetnje sezone, kada

osimMA saobraća 50 drugih

avio-kompanija.

N.K.

PODGORICA

–Promet na

Montenegroberzi umartu

bio je 1,4miliona eura i 9,2

odsto jeveći uodnosuna

prethodnimjesec. Zaključe-

no je 356 transakcija.

- Najveći rast cijene u martu

od 91 odsto zabilježile su akci-

je kompanije Gradina-kvarta

Bijelo Polje, čija je prosječna

cijena iznosila 1,9 eura. Akcije

emitenta Radnik komerc su

rekorder u padu od 98 odsto,

pa je prosječna cijena bila

0,0567eura -navodi seuBilte-

nukoji je juče objavila berza.

Ne uključujući akcije PIF-ova

i obveznice većina prometa je

ostvarenatrgovinomakcijama

Željezničke infrastrukture,

Crnogorskog Telekoma, Rud-

nika uglja, Luke Bar i Jugope-

trola.

Ukupanpromet umartu u od-

nosu na isti mjesec prošle go-

dine bio je manji za 61 odsto.

Prosječan dnevni promet u

martu iznosio je 64.196 eura, a

53odstojeostvarennaslobod-

nomtržištu.

M.P.M.

PODGORICA

- Pružanjementoring

uslugananačinnakoji je topotrebno

preduzetnicimaključno je sredstvou

podsticajurazvoja i unapređenjanjiho-

vogbiznisa, saopštio je generalni direk-

tor za investicije, razvojmalih i srednjih

preduzeća i upravljanjeEUfondovima

RadosavBabić.

UMinistarstvu ekonomije juče je organi-

zovano svečano uručivanje sertifikata o

završenoj obuci mentoringa za mala i

srednjapreduzeća, postandardima japan-

ske metodologije. Japanska agencija za

međunarodnu saradnju (JICA) dodijelila

je sertifikate za šest novihmentora, pred-

stavnika biznis centara, odnosno jedinica

lokalne samouprave iz Podgorice, Dani-

lovgrada, Berana iMojkovca.

-Sertifikovanjemnovihmentora izgodine

u godinu utičemo na podizanje kapaciteta

pružalacaposlovnihusluga,kaoipružanja

usluge mentoringa krajnjim korisnicima

–malimi srednjimpreduzećima - kazao je

Babić.

On je dodao da dosadašnje iskustvo poka-

zuje da broj preduzeća koja žele da dobiju

mentorskupodrškuraste izgodineugodi-

nu, kao i broj onih koji su naveli da su uz

mentorsku podršku unaprijedili neki od

segmenata poslovanja. Izabranimmento-

rimasertifikatejeuručiotimliderprojekta

Takaši Kimura, koji je kazao da je uspo-

stavljanjementoring sistema uCrnoj Gori

predstavljalo izazov još od 2012. godine,

kada jepočela realizacijaprve fazeprojek-

ta.

-Mogu da prenesemzadovoljstvo JICA-e

uspjehom koji je ostvaren u implementa-

ciji projekta, kao i njihovu spremnost da i

daljerade i pomažuCrnojGori upoboljša-

nju poslovnog ambijenta za razvoj malih i

srednjihpreduzeća-naveo jeKimura.

S.P.

PODGORICA

-Ministar

održivog razvoja i turizma

PavleRadulovićpozvao je

jučepredstavnikebanaka

da, ukolikoprepoznaju inte-

res, kreditimapomognu

građanimada finansiraju

troškove legalizacije, ukoje

spadajupripremadoku-

mentacije, komunalnoopre-

manje i otkupzemljišta.

-Namjera jedagrađani iskori-

ste pogodnosti ukoliko odjed-

nomuplate predviđenu svotu

za bespravno izgrađen obje-

kat. Pojedinebankesuvećpri-

premile paket ponudu za kre-

ditiranje legalizacije, a

nadamo se da će još nekoliko

finansijskih institucija učiniti

isto – saopšteno je sa jučeraš-

njeg sastankaministra sa ban-

karima.

Sastanku su prisustvovali

predstavnici banaka Lovćen,

Adiko, IBM, Univerzal kapi-

tal,KomercijalnaBudva,Prva,

Erste, Atlas, CKB, Nove, Zirat,

NLB i Sosijete ženeral. Dogo-

voreno je da banke kreiraju

kreditnu ponudu, o čemu će

građani biti blagovremeno in-

formisani.

Rok za prijavu legalizacije be-

spravnih objekata je 15. jul, a

informacijeoprocedurimogu

se dobiti na sajtu www.mrt.

gov.me

i pozivom kol centra

19899.

N.K.

Premier gradnja i Status stroj grupa dobili saglasnost glavnog državnog arhitekte

UBečićima

grade 128

apartmana

Montenegroberza

umartu

Promet 1,4

miliona

Banke da ponude

kredite za legalizaciju

Ministar održivog razvoja se sreo sa bankarima

Dodijeljeni serti kati za šest novihmentora

Japanskommetodologijom

doboljihposlovnih rezultata

Montenegro erlajnz leti svojimavionima ka Rusiji

Povratnakartado

Moskve256eura

USD

1.22760

JPY 130.43000

GBP 0.87573

Kursna lista

CHF

1.17760

AUD

1.59780

CAD

1.57560

Sa sastanka

Render zgrade

u Bečićima