Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 5. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Nezavisna revi-

zorska kuća BDO dala je mišl-

jenje sa rezervomna inansijski

izvještaj Željezničke infrastruk-

ture Crne Gore za prošlu godi-

nu, koju su završili sa gubitkom

od blizu 409 hiljada eura.

Gubitak na kraju prošle godine

je dva miliona eura manji nego

godinu ranije.

IZVJEŠTAJ

U izvještaju revizora se kaže

da je osnovni razlog za mišl-

jenje sa rezervom to što ŽICG

nije uradilo valjanu procjenu

nekretnina.

- Nekretnine, postrojenja i

oprema ŽICG na kraju decem-

bra prošle godine iznose

582.241.351 euro. Društvo nije

uradilo procjenu nekretnina,

postrojenja i oprema, iako je

računovodstvenompolitikom

objelodanjenomu napomeni

uz inansijske iskaze pred-

viđeno da se nakon početnog

priznavanja, nekretnine, pos-

trojenja i oprema vrednuju

pomodelu revalorizacije.

Ova metoda podrazumijeva

da se procjena radi najmanje

jednomu pet godina. Na bazi

raspoložive dokumentacije

nijesmo bili umogućnosti da

utvrdimo da li bi i kakve efekte

procjena imala na inansijske

iskaze za 2017. godinu - navodi

nezavisni revizor u izvještaju.

Zemljište, nekretnine, postro-

jenja i oprema iskazani su

po procijenjenoj vrijednosti

iz januara 2011. Po zakonu

su novu procjenu trebalo da

urade jednomu pet godina,

odnosno 2016. Revizor je oci-

jenio da osim (ne) procjene

nekretnina koja može imati

potencijalnog efekta inan-

sijski iskazi prikazuju istinito i

objektivno, po svimmaterijal-

no značajnimpitanjima, inan-

sijsku poziciju ove kompanije

na kraju decembra prošle

godine.

TROŠKOVI

U izvještaju se navodi da je po

Programu izgradnje, održa-

vanja, rekonstrukcije i mod-

ernizacije infrastrukture, a na

osnovu ugovora zaključenog

sa Direkcijom za željeznice za

2017. za održavanje željezničke

infrastrukture opredijeljeno

6.800.000 eura.

-Prihod od Vlade je 3.665.047

eura. To je dato za otplatu

kredita Češke eksportne

banke - ugovor iz decembra

2011. i jula 2007. kao i za

kredit Evropske banke za

obnovu i razvoj – po ugovoru

iz decembra 2009. godine,

kredit Evropske banke za

obnovu i razvoj iz aprila 2009,

Evropske investicione banke

iz januara 2011. godine – obja-

šnjeno je u izvještaju.

Navodi se takođe da donacije

Vlade u iznosu od 6.800.000 i

3.665.047 eura nemaju uslovl-

javajućih klauzula za dobijanje

sredstava.

- Troškovi rezervisanja za

zaposlene u 2017. bili su 37.816

eura i odnose se na otpremni-

ne - ističe se u izvještaju.

Rashodi na kraju prošle godine

bili su 160.229 eura i manji su

za 16 odsto u odnosu na godi-

nu ranije.

- Za kamate pomeđunarodnim

kreditima plaćeno je 153.406

eura. Za subvencioniranje

kamate za rješavanje stam-

benih potreba zaposlenih

6.432 eura, što je obaveza

naslijeđena iz diobenog bilansa

- navodi se u izvještaju.

Revizori podsjećaju da je

rukovodstvo ŽICG odgovo-

rno za sastavljanje i tačnost

godišnjeg izvještaja menadž-

menta u skladu sa zahtjevima

Zakona o računovodstvu.

Podsjetimo da su u odboru

direktora ove kompanije –

HasimDacić, predsjednik, i

članovi Nada Dabović, Predrag

Lutovac, Biljana Šofranac,

Ljubomir Sošić. Izvršni direktor

je Ivan Čolaković.

U kompaniji je na kraju decem-

bra radilo 789 radnika.

M.P.M.

Revizorska kuća BDO dalamišljenje sa rezervom

na nansijski izvještaj Željezničke infrastrukture

Nijesuprocijenili

vrijednost imovine

BUDVA

Prošle godine HG Budvanska rivijera je imala rekordne

pokazatelje u odnosu na 2016, ali i na cijelu prethodnu deceniju,

konstatovala je juče skupština akcionara te kompanije.

Budvanska rivijera je 2017. završila sa dva miliona eura pro ita.

Reviziju poslovnih rezultata radila je revizorska kuća KPMG iz

Podgorice, koju su akcionari izabrali za revizora za ovu godinu.

- Usvojen je predlog o prestankumandata dosadašnjeg sastava

odbora direktora, a u novi su izabrani Saša Radović, Draško Kri-

vokapić, Ratko Vukotić, Vladimir Sekulić i Aleksandar Petrović –

saopšteno je iz kompanije.

R. E.

Skupština akcionara HG Budvanska rivijera

Profit najveći u

posljednjoj deceniji

PODGORICA

Kreditna

agencijaMoody’s potvrdila

jeCrnoj Gori ocjenuB1 i

stabilan izgledrejtinga, sa-

opšteno je izMinistarstva

finansija, izkojeg jeocije-

njenoda jena taj načinpo-

držannastavak sprovođe-

nja aktuelnihmjera

ekonomskepolitike.

PROGNOZA

- Crnogorski kreditni profil

karakteriše relativno visok

potencijal u poređenju sa

sličnoocijenjenimzemljama,

koji je osnažen investicijama

uoblasti turizma i energetike

kojepodstičuekonomski rast

i ub l a ž ava j u ek s t e r ne

pritiske. Kreditni potencijal

je osnažen i perspektivom

pristupanja Evropskoj uniji,

koju prati snaženje instituci-

ja, kao i članstvom u NATO

alijansi - navode analitičari

ove kredite agencije, prenosi

Ministarstvo.

Analitičari očekuju da će

srednjoročne mjere fiskalne

konsolidacije koje je uvela

Vlada dovesti do ublažavanja

rasta javnog duga i stabilizo-

vanja fiskalne pozicije Crne

Gore unaredne dvije godine.

- U izvještaju se navodi da se

stabilan izgled rejtinga ogle-

da u umjerenoj institucional-

noj i fiskalnoj snazi, kao i um-

jerenoj podložnosti riziku,

dok se u domenu izazova

navodi fiskalni uticaj real-

izacije autoputa Bar –Boljare

kao i oslanjanje na strane iz-

vore finansiranja - ističe se u

saopštenju.

ANALITIČARI

Kreditni analitičari potvrdili

sudaCrnaGora ideudobrom

pravcu razvoja, procijenivši

rast BDP 4,3 odsto u prošloj

godini, zahvaljujući dobroj

turističkoj sezoni i tekućim

infrastrukturnimprojektima.

Analitičari su naveli da je rast

zaposlenosti povećan na 2,5

odsto u odnosu na prošlu go-

dinu, dok je stopa nezaposle-

nostipalana16,1odsto,aplate

porasle dva odsto. Sektor tur-

izma zabilježio je rekordnu

godinu sa posjetom955,5 hil-

jada turista, što je 18,1 odsto u

odnosu na isti period prošle

godine.

- Pozitivan uticaj na kreditni

izgled Crne Gore u nared-

nomperiodu imaćenastavak

sprovođenja mjera fiskalne

konsolidacije i uspostavlja-

nje stabilne opadajuće puta-

nje javnog duga, napredak u

pregovorima sa EU, kao i

smanjenje obima potencijal-

nih obaveza koje proizilaze

iz državnih garancija - ističe

seusaopštenjuMinistarstva.

M.P.M.

Kreditna agencijaMoody’s potvrdila rejting našoj državi

Crnoj Gori B1 sa

stabilnimizgledom

U izvještaju se navodi da se stabilan izgled rejtinga

ogleda u umjerenoj institucionalnoj i skalnoj snazi, kao i

podložnosti riziku, dok je izazov skalni uticaj realizacije

autoputa i oslanjanje na strane izvore inansiranja

PODGORICA

UCrnoj

Gori jenakraju februara

bilo 1,02milionakorisnika

mobilne telefonije, 0,8od-

stomanjeuodnosuna ja-

nuar.

Brojkorisnikaufebruaruod-

govara penetraciji od 163,8

odsto,navedenojeuizvješta-

ju Agencije za elektronske

komunikacije (EKIP).

Uodnosuna isti periodproš-

le godine, broj korisnika u

februaru veći je 1,38 odsto.

Od ukupnog broja korisnika,

Telenor ima358,38hiljada ili

35,21odsto,CrnogorskiTele-

kom 346,95 hiljada ili 34,09

odsto, aM-tel 312,39 hiljada,

odnosno30,7odsto.Udiopo-

stpejd korisnika iznosio je

52,33 odsto, dok je onih koji

računedopunjavajuvaučeri-

ma ili elektronski bilo 47,67

odsto. Telenor je imao 41,12

odsto ukupnog broja pripejd

korisnika, Crnogorski Tele-

kom27,61odsto,aM-tel31,27

odsto. Crnogorski Telekom

je u februaru imao 40 odsto

postpejd korisnika, Telenor

29,83 odsto, aM-tel 30,17 od-

sto.

S.P.

Izvještaj EKIP-a omobilnoj telefoniji

Milionkorisnikau februaru

BUDVA

JP za upravljanje

morskimdobrompozvalo je

izabrane ponuđače na tenderu

za zakup kupališta da pristupe

zaključenju ugovora. Prema ten-

deru, sva kupališta moraju biti

u funkciji najkasnije 1. maja. Od

ukupno 40 kupališta za koje je

tokommarta sprovedeno javno

nadmetanje, tenderi će biti

ponovljeni za budvansku plažu

Pizana, dio plaže na Svetom

Stefanu i u Buljarici, za nekoliko

kupališta u Herceg Novom i

Tivtu.

I. T.

Morsko dobro

Za Pizanu

novi tender