Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 5. april 2018.

Politika

PODGORICA

-Nova srpska

demokratija, jednaodčlanica

Demokratskog fronta, priho-

dovala jeu2017. godini odpri-

loga fizičkih licavišeod

50.000eura, amnogi oddo-

natora iskoristili suzakonsku

mogućnost dapartiji uplate

najveći iznos koji predviđa

Zakono finansiranjupolitič-

kih subjekata i izbornihkam-

panja–2.000eura.

U godišnjem izvještaju za

prošlu godinu, koji je objavljen

na sajtu Agencije za sprečava-

nje korupcije, piše da su funk-

cioneri partije i članovi njiho-

vih porodica donirali Novoj po

1.000do 2.000 eura.

Tako jeMilutinĐukanović, šef

poslaničkog kluba DF-a, upla-

tio Novoj srpskoj demokratiji

2.000eura, dok sunjegova ćer-

ka i supruga uplatile po 1.500

eura. Đukanovićeva mjesečna

plata iznosi 1.578 eura.

Predsjednik Nove Andrija

Mandić i njegova supruga do-

nirali su partiji ukupno 4.000

eura, a njihov sin još 500 eura.

Andrija Mandić kao poslanik

mjesečno zarađuje 1.588 eura.

Poslanik Nove Budimir Alek-

sićinjegovasuprugauplatilisu

takođe 4.000 eura, isto koliko i

funkcionerSlavenRadunović i

njegova žena, dok je njihova

ćerka Novoj uplatila 1.000 eu-

ra. Isto je i sa poslanikomStra-

hinjom Bulajićem, koji je sa

suprugom uplatio po 2.000

eura.

Po 2.000 eura uplatili su još i

poslanici Ljiljana Đurašković,

Marina Jočić, Emilo Labudo-

vić, Janko Vučinić, Jovan Vu-

čurović, Radojica Živković,

dok je sekretar i član Državne

izborne komisije Veljo Čađe-

novićNovoj uplatio 1.500eura.

Institut za srpsku kulturu No-

vojjeuplatio10.000eura,tako-

đemaksimalan iznoskoji prav-

no licemože da donira.

Za finansiranje političkog su-

bjekta fizičko lice može da

uplati najviše 2.000 eura, a

pravno lice najviše 10.000 eura

na godišnjem nivou, piše u za-

konu.

Nova je prijavila i da posjeduje

sedamautomobilaukupne vri-

jednosti 41.613 eura, kao i 856

tableta ukupne vrijednosti

63.970 eura.

Kadsuupitanjutroškovi,Nova

je prema objavljenomizvješta-

ju potrošila 18.000 eura za za-

kup poslovnih prostora, dok je

za zarade izdvojila 155.680 eu-

ra. Troškovi sajmova i reklama

koštali supartijuAndrijeMan-

dića skoro 75.000 eura, a za

smještaj i ishranu na službe-

nim putevima izdvojili su

34.170 eura.

Još jedan konstituent Demo-

kratskog fronta, Demokratska

narodna partija primila je od

priloga fizičkih lica uplate od

26.000 eura.

Partiji su najviše donirali njen

predsjednik Milan Knežević,

2.000 eura, isto koliko i posla-

nici Predrag Bulatović, Milun

Zogović i Vera Bulatović. Isti

iznos uplatio je iMladenMilo-

vić, zamjenikpredsjednikaOO

Nikšić.MajkaMilanaKneževi-

ća uplatila jeDNP-u500 eura.

Po 1.500 eura donirali su od-

bornici Aleksandar Sekulić,

Predrag Raičević i Ilija Čoro-

vić. Institut za srpsku kulturu i

DNP-u je kao i Novoj uplatio

prilog od 10.000 eura.

Za zakup poslovnih prostora

DNP je potrošila 16.800 eura,

dok su dnevnice i službena pu-

tovanja koštala 47.673 eura.

J.ĐURIŠIĆ

BIJELOPOLJE

- Predsjed-

nički kandidat većegdijela

opozicijeMladenBojanić

obećao je sinoćda ćebiti za-

štitnik svakoggrađaninaCr-

neGore.

Bojanić je kazao da je predu-

slov svega da politikuĐukano-

vića pošalje u prošlost, bez če-

ga, kako je naveo, nema

naprijed, zatimda će oslobodi-

tiinstitucijekojesuzarobljene,

te da će zaustaviti raseljavanje

sa sjevera zemlje.

–Da svaki građanin, bezobzira

na političko i vjersko opredje-

ljenje, imaumeni zaštitnikana

osnovupoveljaizStrazbura,da

se uvijek meni može obratiti,

da ću otvoriti kancelariju za

sve građane Crne Gore koji će

imati pristup i žaliti se na ne-

pravdekoje su imučinjene, ko-

je im je sistem učinio. Dakle,

biću Strazbur u Crnoj Gori –

kazao jeBojanić.

Bojanić je istakao da će kao

ekonomistauticati naVladuda

mijenja, kako je rekao, pogub-

nu ekonomskupolitiku.

– Ne može se zasnivati razvoj

CrneGorenanačinštoćesebo-

gatima omogućavati da budu

još bogatiji, a siromašnima još

siromašniji. To jenaopaka eko-

nomska politika, to je politika

prevare. To ćemo zaustaviti od

15. aprila i raditi potpuno dru-

gačije. Pomoći ćemo malom i

srednjem biznisu, a nećemo

opraštati poreze hotelima sa

pet zvjezdica. To nije pošteno i

ljudski –naglasio jeBojanić.

On se osvrnuo i na posljednja

dešavanja u Crnoj Gori gdje,

kako je istakao, zbog obračuna

stradajuineviniljudiipostavio

pitanje svom političkom kon-

kurentuMiluĐukanoviću.

–Znate šta jeĐukanović govo-

riozamedijekako ih jenazivao

pogrdnimimenima. Zato ćuga

danas pitati vezano za to – re-

kao jeBojanić.

– Da li osjeća odgovornost za

stvaranje ambijenta u kome

postajenormalnodasebomba-

ma napadne nečiji mir, sigur-

nost i život. Da podsjetimda je

kritičare i slobodomisleće lju-

de nazivao miševima, pacovi-

ma, tražio je deratizaciju. Da li

je to bio poziv da se ovakvi na-

padi nečijih glava mogu razu-

mjeti kao opravdani. Đukano-

viću, da li ti ovime radiš na

stabilnosti ili praviš haos i be-

znađe u ovoj državi. Nedavno

je bio slučaj u vašemgradu, že-

liobihda svi zajednodamopo-

drškuSeju iTufikuzaslobodo-

misleće ljude, koji senebojeda

kažu kritičku misao – kazao je

Bojanić.

Na konvenciji govorili su još

Suada Zoronjić, Aleksandar

Srdanović, Vidran Kljajević,

Marko Ljujić, Jelena Kljajević,

Veljko Mrdak i Vaso Obrado-

vić.

V. Šb.

PODGORICA

- Ponašanje

i izvještavanjeMANS-ao

pravdanju troškovaNove

srpskedemokratije (De-

mokratskog fronta) za iz-

bornukampanjuzaparla-

mentarne izbore 2016.

godinedoživljavamokao

direktni i niski napadna

našupolitičkuorganizaci-

ju, ocijenila jeMarinaJo-

čić, poslanicaDemokrat-

skog fronta.

– Ucjene i pritisci od strane

mafijaškog režima na našu

stranku nijesu i neće dati re-

zultata, pa neće ni zlonamjer-

ni odnos Vanje Ćalović i

MANS-a, koji ima vrlo jasan

kontinuitet sa istim takvim

pokušajima Specijalnog poli-

cijskog tima, Specijalnog dr-

žavnogtužilaštva,Agencijeza

sprečavanje korupcije, čiji je

Vanja Ćalović član Savjeta i

drugih režimskih organa –

istakla je Jočić.

Ona naglašava da poslije sko-

ro dvije godine najdetaljnijeg

mogućegčešljanjafinansijske

dokumentacijeodstraneovih

institucija, koje nijesuuspjele

da diskredituju poslovanje

Demokratskog fronta

– U izvještaju DRI, koji je u

skladu sa zakonom jedini

ovlašćenda detaljnokontroli-

še našu dokumentaciju, troš-

kovi suupotpunosti opravda-

ni (100%) i naše finansijsko

poslovanje jeocijenjenopozi-

tivno. Uz to čitava Crna Gora

zna da nam je ASK nezakoni-

to blokirala sredstva u iznosu

od 345.000 evra, koja su nam

pripala po osnovu izbornog

rezultata, a koja su namupla-

ćena tek nakon pravosnažne

odluke suda. Niko nas nemo-

žeubijeditidajeMANSuova-

ko zlonamjernom izvještaju

slučajno zaboravio da ih pri-

kaže na prihodnoj strani, već

je Vanja Ćalović kao član Sa-

vjeta ASK željela da prikrije

kriminalne radnje te organi-

zacije i zaštiti njenog direkto-

ra Radonjića od krivične od-

govornosti, kako bi njih dvoje

mogli danastavedavode jalo-

ve verbalne duele na Savjetu,

koji odgovaraju samo njima –

zaključila je Jočić.

R. P.

PODGORICA

–Dokumen-

takoja sugreškomposlata

na zvaničnimejl JUMuzeji

i galerijeBudva, pokazuju

daDemokratskapartija so-

cijalista, u susret predsjed-

ničkimizborima, nastavlja

sapraksomiz afere ,,sni-

mak“ –kazali sunapres

konferenciji liderDemosa

MiodragLekić i predsjed-

nicabudvanskogodbora te

partijeLucijaĐurašković.

Najavili suda ćeuvezi sa

ovimslučajempodnijeti

krivičneprijave.

Đurašković je kazala da je na

zvaničnu adresu JU Muzeji i

galerije Budva, na čijem je čelu,

stigao „neobičan“ mejl, ali na

ime bivše direktorice Biljane

Brajović.

- Mejl je poslat sa zvanične

adreseCentrazakonzervacijui

arheološka istraživanja pri Mi-

nistarstvu kulture, gdje je Braj-

ović nedavno imenovana na

mjesto direktora. U mejlu se

nalazi tabela sa imenima zapo-

slenih u Centru, sa njihovim

matičnim brojevima i oznaka-

maplus,minus, zatimnapome-

na ko je od njih član ili simpati-

z e r d r ug e pa r t i j e, a l i i

instrukcije da je sa nekim od

njih neophodno obaviti razgo-

vor. Sve to je stiglosamejlazva-

nične institucije na mejl koji je

vjerovatno pobrkan sa privat-

nim mejlom novopridošle di-

rektorice, koja je sličnu, ali ne

ovako upečatljivu aktivnost

ostvarivala i u ustanovi kojom

jeprethodnorukovodila-kaza-

la jeĐurašković.

Lider Demosa Miodrag Lekić

kazao je da su u toj partiji sma-

trali obavezom da podijele sa

javnošću elemente nove afere

sa poznatom temom političke

korupcije.

–Radi seonovoj, degutantnoj afe-

ri orvelovskog karaktera i dimen-

zija, dakle pokoravanja i kontroli-

sanja društva – kazao je Lekić. On

je rekao da će materijale do kojih

su došli slučajno dostaviti nadlež-

nomtužilaštvuiupoznatisanjima

međunarodne organizacije koje

prate izborneproceseuCrnojGo-

ri, poput OEBS-a, kao i predstav-

nikeEvropske komisije.

I.K.

Godišnji nansijski izvještaji Nove srpske demokratije i

Demokratske narodne partije za prošlu godinu

Mandić i njegova

užaporodica su

donirali 4.500eura

Institut za srpsku kulturuNovoj i DNP-u uplatio je po 10.000

eura, takođemaksimalan iznos koji pravno licemože da donira

PartijaMiodraga Lekića optužila vladajuću stranku da nastavlja

praksu iz afere „snimak“, DPS ekspresno demantovala

Tajna ,,neobičnog“mejla

BiljanaBrajović: SpisakDemosa je

falsifikat i predizbornamanipulacija

Direktorica Centra za konzervaciju i arheološka

istraživanjaBiljanaBrajovićsaopštilajejučedaje

navodni spisak glasača u toj instituciji politička

manipulacija uoči predstojećih predsjedničkih

izbora.

-Navodni,,dokument“kojijeCentarzakonzerva-

ciju i arheološka istraživanja ,,proslijedio“ Javnoj

ustanoviMuzeji i galerijeBudva, nijeništadrugo

do politička manipulacija uoči predstojećih

predsjedničkih izbora. Centar ne vodi nikakve

spiskove poput onih koji su plasirani posred-

stvomdijelamedija, pa pokušaj stvaranja afere

predstavljaklasičanprimjer zloupotrebe i falsi i-

kovanja - navela jeBrajovićusaopštenju.

Brajović je navela da suuvidomu evidenciju za-

poslenih,nakonobjavenavodnog,,spiska“,jasno

utvrdili da su kod dijela službenika zloupotrije-

bljenimatični brojevi, adakoddijelanjihmatični

brojevi nijesuni tačni.

- Toukazujeda je riječ oortodoksnompokušaju

falsi ikovanja. Zloupotreba je jošveća timešto je

korišćen službeni mejl naše institucije. Nadamo

se da ćemo moći da utvrdimo i ko je iskoristio

vrijemetokomkojegzaposlena,kojajemijenjala

sekretaricu direktorice Centra, nije bila prisutna

usvojoj kancelariji - kazala jeBrajović.

Centarje,kakojedodala,pozvaonadležneorga-

nedaštoprijesproveduistraguiutvrdesvečinje-

nice kako bi bilo do kraja razjašnjeno odakle je

potekaopokušaj stvaranja teafere.

Konvencija predsjedničkog kandidata

većeg dijela opozicije u BijelomPolju

MladenBojanić: Biću

Strazbur uCrnoj Gori

DF oštro reagovao na istraživanjeMANS-a

Jočić: Niski napadi

VanjeĆalovićnaDF

AndrijaMandić iMilanKnežević

MiodragLekić