Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 5. april 2018.

Politika

PODGORICA

Nekadašnji

premijerBugarske, sada član

Evropskogparlamenta i

predsjednikPartije evropskih

socijalistaSergej Staniševoci-

jenio jeu intervjuuzaPobjedu

da jeCrnaGorana čelu sa

Đukanovićempostiglamnogo

naputukaEU.

– Siguran sam da Đukanović

ima kvalitete i da, kao što je bio

uspješan premijer, može da bu-

de i uspješan predsjednik – ka-

zao je Stanišev.

POBJEDA:

Što vidite kao

glavne izazove sa kojima se

suočavaju zemlje Zapadnog

Balkana, među njima i Crna

Gora?

STANIŠEV:

Svaka zemlja ima

specifične probleme sa kojima

se suočava, ali takođe veoma

slične. Generalno i svijet jeuve-

oma teškoj situaciji, ne samo

Zapadni Balkan. Zbog toga

iskrenovjerujemda je evropska

perspektiva, članstvouEUjedi-

na kredibilna alternativa za ze-

mlje Zapadnog Balkana i način

dazaliječeproblemeizprošlosti

i kreiraju dobru perspektivu za

svoj narod. Ja takođedolazimiz

ovog regiona, iz Bugarske, i isto

smo imali burnu istoriju, istori-

jukonflikata, nasilja i

gladi.Me-

đutim, ne treba da zaboravimo

da Zapadna Evropa nije mnogo

drugačija od toga. Zato što su

dvasvjetskaratau20.vijekuini-

cijalno počela u Evropi, upravo

zbog evropskih konflikata, ne

zbog kineskih, japanskih, već

uglavnom zbog evropskih. Na-

cije u Zapadnoj Evropi nakon

ovog užasnog iskustva bile su

dovoljnomudredakažu:uredu,

bilo je dosta, hajde da probamo

neki drugi model. A taj drugi

model bila jeEvropska unija.

POBJEDA:

Očekujete li da i

nacijeZapadnogBalkanaura-

de isto?

STANIŠEV:

Ovdje u regionu

konflikti su takođe bili veoma

bolni, ljudi su ubijani, sudbine

ljudi su uništene, javilo se dosta

divizije i neslaganja, ali ljudi ne

mogu živjeti u prošlosti. Rane

morajubiti zaliječene i članstvo

u EU je moćan način za to. Ja

sam bio premijer Bugarske u

vrijeme kada je naša zemlja pri-

stupala EU i iz ličnog iskustva

znamda je to težak proces, koji

podrazumijeva dosta reformi,

koje stvari vuku na bolje - druš-

tvo i institucije treba da budu

transparentnije, moraju više da

služe ljudima. Kreiranje jače

ekonomije je neophodno, ali

članstvo u EU nije garancija da

će svi problemi biti automatski

riješeniidaćeihnekodrugirije-

šiti. To treba da bude jasno -

druga strana ne rješava vaše

probleme. Sada je pred zemlja-

maZapadnogBalkananovimo-

menat koji treba iskoristiti.

UEUpostoji jasna politička vo-

lja da se naprave dalji koraci, da

se da kredibilna alternativa dr-

žavamaZapadnogBalkana.No

-

va strategija je dobar i pouzdan

dokumentkojijejasnonaznačio

ukojihšest oblasti ćeEUpomo-

ći zemljamakandidatimaupro-

cesupristupanja. Iskoristite to.

POBJEDA:

Gdje vidite Crnu

Goruuovomprocesu?

STANIŠEV:

Prije svega, Crna

Gora je postigla mnogo. Ona je

nezavisna zemlja i jedna odnaj-

mlađih u Evropi. Imali ste refe-

rendum 2006. godine, uspjeli

ste da postanete predvodnik

među zemljama Zapadnog Bal-

kana i ovo je dovoljna zasluga

samaposebi.Lekcijakojunikad

ne treba da smetnete sa uma je

da još nije vrijeme za odmor. Ne

možete da dozvolite sebi da ka-

žete „postigli smo dosta, vrije-

mejezaodmor“.CrnaGoramo-

rada iskoristimogućnosti datog

trenutka i pokažeda ste ambici-

ozni.Evropskakomisija je jasno

naglasila koji su problemi iden-

tifikovani u zemlji. Koristite to

za dobrobit vašeg društva. Sva-

kako da su organizovani krimi-

nal i korupcija problemi umno-

gim zemljama, ali ne gledajte

druge jer je to prvenstveno pro-

blem Crne Gore i njenog druš-

tva. Napravite reforme koje će

riješiti ove probleme, zato što je

toono što ćeučiniti život građa-

na boljim. Ne okrećite leđa pro-

blemima i ne govorite: Zašto

nam oni govore da mi imamo

kriminalce u zemlji, kada ih i

oni imaju, mi nijesmo najgori.

Ne treba se takmičiti u tome ko

je gori, niko nije savršen. Ni

Švedska, ni Njemačka, niti ni

jedna zemlja. Morate da imate

prijatelje i saveznike, morate

znati kako da rješavate proble-

me i kakoda se sa njima nosite.

POBJEDA:

Crna Gora je po-

stala članicaNATO-a i sada je

jedna od saveznica. Da li to

može pomoći našoj zemlji i

ubrzati integracioni proces

kaEU?

STANIŠEV:

Naravno da poma-

že, pomaže zato što je dosta ze-

malja članica EU članica NA-

TO-a. Doduše, ne radi se o

direktnoj povezanosti, ali se

može reći da jepreduslov. EUje

drugačija od NATO-a. Alijansa

je vojni savez, povećava sigur-

nost, ali podrazumijeva i obave-

ze,dokjeEUbazirananavrijed-

nostima i to nije prazna priča.

To je zaista način života, način

kako stvari funkcionišu. Slobo-

da medija, sloboda govora. To

nije prazna priča, to je stvarno

važno, to je ono što društvo čini

boljim.

POBJEDA:

Koliko bugarsko

predsjedavanje EUmože po-

moći Crnoj Gori i Zapadnom

Balkanu?

STANIŠEV:

Mnogo. Prvi put je

Zapadni Balkan prioritet pred-

sjedavanja EU. I prvi put u po-

sljednjih 10 godina organizuje

se samit lidera EU i Zapadnog

Balkana. To je već nešto. Ali i

ovedogađajetrebakombinova-

ti sa strategijom koja daje pod-

strek cijeloj ovoj inicijativi. Za-

htjevi koje je EUpostavila pred

zemlje kandidate moraju da

budu ispunjeni konkretno, ali

takođe je važna finansijska po-

drška..Alinitosenedešavapre-

konoći.EUjetrenutnouproce-

su izrade finansijskog okvira i

to će biti važno i za Crnu Goru,

daznanakoji iznosmožeda ra-

čunupretpristupnomperiodu.

POBJEDA:

Da liočekujeteda

iunarednomperioduZapad-

niBalkanostaneufokusuEU,

imajući u vidu Bregzit, ali i

izbore za Evropski parla-

ment 2019. i njegov novi sa-

stav?

STANIŠEV:

Nadam se. Prije

svega, nikouEUne želi dauvo-

zi neriješeneprobleme. Sada se

suočavamosasituacijomukoju

su zapale Slovenija i Hrvatska i

nemoguda riješeproblemkoji,

pomommišljenju, nije takooz-

biljan. Ovo bi moglo da se riješi

mnogo lakše. Ali, ovo je lekcija

za EU. Ako nijeste riješili pro-

bleme sa svojimkomšijama, ne

možetedauđeteuEUjerneže-

limo da vaši problemi budu za-

jednički. Uradite to prije, mo-

limvas. I to je prirodno. Isto je i

saCrnomGorom. Problemkoji

ima sa Hrvatskommora biti ri-

ješen prije ulaska uEU jer se ni

ovaj, ali ni bilo koji sljedeći sa-

stav EP neće baviti tim proble-

mima.

POBJEDA:

Kazali ste u svom

govoru da Crna Goramnogo

dugujeMiluĐukanoviću. On

je i kandidat za predsjednika

na izborima 15. aprila. Oče-

kujete li da građani toprepo-

znaju i izaberu Đukanovića

zanovog lidera?

STANIŠEV:

Tojeuvijeknagra-

đanima da kažu. Važno je da ga

oni vide kao lidera zemlje. Što

se mene tiče, ja sam siguran da

on ima kvalitete i da kao što je

bio uspješan premijer, može da

bude i uspješan predsjednik.

On zna kako stvari treba da se

razvijaju i rekao sam da je put

kojim je vodio Crnu Goru izu-

zetan,kaoinjegovapostignuća.

Važno je da se stvari ubrzaju i

da se uradi još toga na putu ka

EU.

POBJEDA:

Vjerujete da on

možeda ihubrza?

STANIŠEV:

Vjerujem da mo-

že, ako dobije povjerenje gra-

đana jer ima ambiciju i razumi-

je da je ovo istorijski momenat

za Crnu Goru. I to je ono što

zaista treba da se uradi.

JovanaĐURIŠIĆ

Izborni

mirakul

Komentar

Kad god čujemovu losku-

lu, stuži mi se na utrobice.

Ne samo zato što je više

izraubovana - jer kod nas i

nije bilo normalnih izbora

nego samo ovi istorijski i

sudbonosni - već i zato što

svaki put pomislimda ću

morati u šumu da branim

otadžbinu i svoje ideale.

Do sad sambio nemrčipuš-

ka jer u onom ratu nije bilo

moje strane, to jest partiza-

na, a one što su zvali u rat

protiv, bijaše li ono 14 ili 19

najjačih sila svijeta, odbio

sam sa obrazloženjem

da se moja generacija još

samo četiri-pet godina

može kvalitetno baviti sek-

sombez upotrebe hemij-

skog oružja (čitaj: pilula)

i da mi ne pada na umda

to vrijeme provedemu

šumi pod bukvom. Sada,

ako je stvarno otadžbina

u pitanju, pošao bih bez

razmišljanja, ali mi se opet

stuži na kukalu otadžbinu

ako je na nas trećepozivce

spala. No, mrijet se mora

samo se bojimda ne bi bili

ubojiti koliko treba, jer bi

omladina ostala u grado-

vima da čatuje i ne bi imao

ko da ovakve poput mene

nosi uz brdo kao Vladimira

Nazora, te bismo zadihani

morali nišaniti. A tu, zna

se, nema sreće. I pitam

se ovako odlučan, ka’

zatočnik voljanmrijeti, nije

valjda da nas je do sada

čuvao Filip kad se ovolika

dževa diže oko predsjed-

ničkih izbora? Mora da

jest, jer smo našega najbo-

ljega umjesto Filipa sada

gurnuli u vatru. A htio sam

se zaklet da je Fićo samo

igrao pasijans na poslu i

slao čestitke i telegrame

podrške i saučešća. Eto,

čovjek se uči dok je živ.

E, sad, kako bih ja najavio

ove izbore? S obziromna

to da većina kandidata

izgleda kao da sumarsov-

ci, a sučeljavanja im liče

na neki rijaliti šou i pošten

glasač ih ne može uhvatiti

ni za glavu ni za rep, bio

bih u dilemi. Oni jedno-

stavno ne mogu logički

funkcionisati, ako nije Milo

tu da se ustreme na njega.

Zatim, čudno je da smo

samo nekoliko dana prije

prvog aprila saznali konač-

nu listu kandidata i da su

im liste podrške sumnjive

vjerodostojnosti a progra-

mi upitne logike, upitnog

sadržaja, pa čak i upitne

ustavnosti.

Dakle, mogao bih izbore

najaviti samo ovako: „Apri-

li-li-li, It’s show time folks“!

Prvi dio bi dočarao izbornu

ozbiljnost i ozbiljnost situa-

cije i trenutka, dok bi drugi

dio, onaj iza zareza koji je

uzvik iz ilma „All that Jazz“,

pokazao bi naše odlučno

euroatlantsko opredjeljenje.

No, ima tu i nešto

neopisivo i neobjašnjivo,

upravo u vrijeme izbora

dešavaju se mirakuli. U

podgoričkomHramu

došlo je do preobraženija

2000 godina poslije pre-

obraženja Gospodnjeg

na gori Tavor. Lik Mila

Đukanovića na ktitorskoj

fresci preobrazio se u lik

Andrije Mandića, što bi

po hrišćanskoj analogiji

trebalo da najavljuje

Mandićevo stradanje

(vjerovatno na sudu i u

zatvoru) i potomnjegovu

slavu. Ali, na njegovu

žalost - ne vlastodržačku

negomučeničku slavu.

Kneževićev lik se još nije

pojavio jer mu vjerovatno

mama brani da se slika u

svakakvomdruštvu. Treba-

lo bi još provjeriti da se na

ikoni Blagovijesti, koja se

obično nalazi na oltarskim

dverima, nije ukazao Mila-

čić u liku arhangela Gavrila

kako svojim skičavimheru-

vimskimglasomnajavljuje

Bogorodici da: „ne treba

da se petlja sa muškarcima

jer to joj je već svršeno i to

po Svetome Duhu“.

Taj događaj u srpskom

ćošku pravoslavne vase-

ljene proizveo je u crno-

gorskom ćošku vaseljene

ozbiljne oscilacije, pa je iz

CPC poput komete izba-

čen sveštenik Lav Lajović,

inače najavljivan kao veli-

ko kadrovsko pojačanje.

Sad ćete reći da lupam i

da povezujem stvari koje

nemaju veze, ali prostorno-

vremenski kontinuum je

čudo i kažu da lepet lepti-

rovih krila na Borneu proi-

zvodi oluju u Kaliforniji.

Srećom, pobjednika već

znamo a to je Milo Đuka-

nović. To je iks iz jedan

u jedan. Ubjedljivo naj-

snažnija politička ličnost u

CG, a bogami i u regionu.

Najzaslužniji je što se

nismo isklali među sobom

u onomnesretnom ratu,

a kakvi smo - nama za to

ne bi ni trebao niko spolja.

Najzaslužniji je za mirno

ali teško osamostaljivanje

Crne Gore i vraćanje nje-

nog suvereniteta. Najza-

služniji je za euroatlantsku

orjentaciju, ulazak u NATO

i napredak u pregovorima

sa EU.

Ali, i najkrivlji je što su se

neke stvari događale i

to u kontinuitetu a bez

adekvatnog odgovora

zakonodavne, sudske i

izvršne vlasti. Najkrivlji je i

za ubuđavanje kadrovskih

resursa na funkcijama i

privilegijama i što uza se

nema bar tri-četiri lika na

koje možemo računati da

će ga dostojno zamijeniti.

Zato sad za kaznu ide da

mijenja Filipa, umjesto da

ide u legendu.

Piše:

MiloradPUSTAHIJA

UpodgoričkomHramu došlo je do preobraženija,

2000 godina poslije preobraženja Gospodnjeg

na gori Tavor. LikMila Đukanovića na ktitorskoj

fresci preobrazio se u lik AndrijeMandića, što bi po

hrišćanskoj analogiji trebalo da najavljujeMandićevo

stradanje i potomnjegovu slavu. Na njegovu žalost -

ne vlastodržačku, negomučeničku slavu

INTERVJU:

Sergej Stanišev, predsjednik Partije evropskih

socijalista i bivši bugarski premijer

Đukanovićmože

dabudeuspješan

predsjednik

POBJEDA:

Što je sa uticajima trećih zemalja, Rusije? Rekli ste

da Zapadni Balkan ne smije biti arena između Istoka i Zapada.

STANIŠEV:

I ne smije. To je jedan od razloga zašto treba imati

kredibilnu perspektivu za članstvo u EU. To nijesu prazne riječi

i deklaracije, već nešto dostižno, što treba da posluži kaomoti-

vacija. Uvjeren samda su u Crnoj Gori osjećanja prema Rusiji

pozitivna, povezani ste istorijski, bili ste saveznici u ratu i prije

toga u 18. vijeku. Svjestan sam toga. I samdolazim iz zemlje koja

ima jake istorijske veze sa Rusijom. I zahvalni smo imna svemu što

su učinili za nas. Ali to su stvari koje se moraju razdvojiti. Istorijske ili

bilo koje druge veze ne daju za pravo nijednoj zemlji da se miješa u

domaća posla i probleme. Pa ni Rusiji.

POBJEDA:

To je razlog zbog kojeg je Bugarska

odlučila da ne protjeruje ruske diplomate?

STANIŠEV:

Možda može biti da je to jedan

od razloga. Mislimda je u ovom slučaju pozi-

cija koju je bugarska vlada zauzela dobra za

našu zemlju. Odluka nije bila laka, ne zabora-

vite da do juna Bugarska predsjedava EU. Ali

u EU su podržali našu odluku jer Bugarska

kao i mnoge članice EU i NATO-a nije odluči-

la da to učini.

POBJEDA:

CrnaGora jeste. Kako to vidi-

te?

STANIŠEV:

To je vaša suverena odluka.

Neke zemlje su odlučile da to urade, neke

ne, ali to je odluka vlada, suvereno pravo

svake zemlje.

Rusijanesmijedase

miješauunutrašnjestvari

Sergej Stanišev