Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 5. april 2018.

Politika

Konvencija predsjedničkog kandidata DPS-a u Kotoru, Milo Đukanović poručio

Učinićusvedadržavazaštiti

građaneodkriminalaca

KOTOR

- LiderDemokrat-

skepartije socijalistaMilo

Đukanovićporučio je sinoć

uKotoruda ćedržavaura-

diti sveda zaštiti građane

odkriminalaca.

-Vidjeli smo proteklih dana

da su se neki pripadnici kri-

minalnog miljea usudili da

bahatim i nasilničkim pona-

šanjemugrožavaju živote lo-

jalnih i odgovornih građana

Crne Gore. Svako ko pomisli

da se laća sile, mora imati na

umu da je jedina legitimna

sila ona u rukama države. I

nećemo se libiti da je upotri-

jebimo da zaštitimo život

svakog građanina Crne Gore

–kazao jepredsjednički kan-

didat Demokratske partije

socijalistaMilo Đukanović u

prepunoj sportskoj sali u

Dobroti, na konvenciji „Milo

Đukanović – za stabilnost i

napredakCrneGore“.

Predsjednički kandidat DPS-a Milo Đukanović boravio je juče u Her-

ceg Novom i obišao gradilište turističkog kompleksa Porto Novi i sa

RašadomAlijevim, izvršnimdirektorom azerbejdžanske kompanije

„Azmont“, koja je investitor ovog projekta, razgovarao o dosadašnjoj

realizaciji i budućimplanovima jedne od najvećih investicija u Crnoj

Gori. Đukanović je tokomobilaska Porto Novog istakao da se uvjerio

da je prije nekoliko godina donijeta pametna odluka o valorizaciji

nekadašnjeg vojnog kompleksa u Kumboru i pametno izabran investi-

tor, koji pokazuje veoma odgovoran odnos ne samo prema investiciji,

već i prema lokalnoj i široj crnogorskoj zajednici.

– Ovo su projekti koji veoma doprinose ostvarenju našeg najvažnijeg

cilja – veće zaposlenosti u Crnoj Gori – kazao je Đukanović.

On je održao i radni sastanak sa članovima i aktivistima Opštinskog

odbora Demokratske partije socijalista Herceg Novi.

HercegNovi:Najvažnijicilj –

većazaposlenostuCrnojGori

Đukanović je boravak u Herceg Novom isko-

ristio da posjeti prve četvorke rođene u Crnoj

Gori, kojima je kumovao na rođenju tokom

svog prvog predsjedničkogmandata. Vasilije,

Petar, Ivana i Božidar Mijušković su u decem-

bru 2017. napunili 18 godina, a svog kuma su

dočekali u domu roditelja Vesne i Srđana u

Kumboru.

PredsjednikDPS-aposjetiočetvorke

kojimajekumovaonarođenju

Kaopredsjednik,kakojerekao,

učiniće sve što je u njegovoj

nadležnosti i pokrenuće sve

zakonodavne i druge inicijati-

ve da se izmijene propisi koji-

ma će se dati najšira moguća

ovlašćenjapripadnicimasnaga

bezbjednosti da štite građane

od onih koji ugrožavaju njiho-

ve živote.

Đukanović je rekao da je 15.

aprila potrebno da se pobje-

dom potvrdi snažna domina-

cija evropske Crne Gore. Pod-

sjetiojedasenedavnonavršilo

20 godina od najvažnije odlu-

ke u novijoj istoriji Crne Gore,

kada smo 1997. odlučili da kre-

nemo prilično nepoznatim i

neizvjesnimputememancipa-

cije Crne Gore, te da smo na

tom putu prošli kroz brojna

teška iskušenja.

– Uprkos svemu, zahvaljujući

snažnojvizijiinepokolebljivoj

odlučnosti da je sprovedemo,

pokazalosedasusve teodluke

bile strateški ispravne – kazao

jeĐukanovićipodsjetionasva

dostignuća DPS-a u rezultati-

ma države Crne Gore. Nagla-

sio je da je Crna Gora danas

članica NATO-a, najmoćnijeg

svjetskog saveza i skorašnja

članicaEU.

Đukanović je istakao da se 15.

aprila odlučuje da li će Crna

GoranastavitiputemkaEU, za

koji se opredijelila još prije 20

godina.

– Nema nikakve dileme da ne-

mamo namjeru da se vraćamo

natrag, natrag nemamo kud, a

naprijedmoramo. I to je speci-

fičnost Crne Gore, da ima kon-

stantu u većini koju predvodi

vladajuća koalicija na putu do

tognajsvetijegcilja–evropskog

kvalitetaživotasvakoggrađani-

na –kazao jeĐukanović.

Kandidaturu Đukanovića po-

držalesumnogejavneličnosti,

anakonvenciji uKotorugovo-

rilisunovinaripublicistaBoro

Krivokapić, vaterpolista i mi-

nistar sporta uVladi Crne Go-

reNikolaJanović,predsjednik

OO Socijaldemokrata Kotor

Andrija Lompar, predsjednik

Liberalne partije Andrija Po-

pović i predsjednica Hrvatske

građanske inicijative Marija

Vučinović.

S.M.

MiloĐukanovićuKotoru