Previous Page  16 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 52 Next Page
Page Background

16

Pobjeda

Četvrtak, 5. april 2018.

Kultura

KOTOR-

Slavnimakedonski

gitaristaVlatkoStefanovski

nastupiće 23. julanaMeđu-

narodnomfestivaluKoto-

rArt, uokviruuDonBranko-

vihdanamuzike.

Kotorskoj publici Stefanovski

će se predstaviti na koncertu

pod nazivom „Rock Symp-

hony“, koji će održati sa Ka-

mernimorkestromBitola.Ovaj

makedonski ansambl broji

preko 20 muzičara i izvešće

najveće svjetskepop i rokhito-

ve.

- Nastup Stefanovskog je sva-

kako jedan od najznačajnijih

programa koje smo pripremili

zapredstojećifestival.Vjeruje-

mo da će koncert „Rock Symp-

hony“ zaista biti pravo uživa-

nje za publiku i sve posjetioce

Kotora-saopštilajePRfestiva-

laKotorArt SaraLakičević.

Gitarista Vlatko Stefanovski

prepoznatljiv je po posebnom

stilu fuzione muzike – mješa-

vinimakedonskih tradicional-

nih nepravilnih ritmova i sa-

vremenog roka. Osnivač je

grupe „Leb i sol“, jednog od

najznačajnih sastava muzičke

scene bivše Jugoslavije, sa ko-

jim je objavio 14 albuma i na-

stupao širom svijeta. Tokom

solističke karijere sarađivao je

sa vrhunskim umjetnicima

kao što su: Tomi Emanuel, Jan

Akkerman, Teodosi Spasov,

StefanMilenković, Bojan Zul-

fikarpašić, Toni Levin, te broj-

nim orkestrima i ansamblima.

Autor je muzike za više filmo-

va,baletaipozorišnihpredsta-

va.

KamerniorkestarBitola,osno-

van prije nekoliko decenija,

sastavljen je odprofesionalnih

muzičara. Repertoar ovogma-

kedonskog gudačkog orkestra

obuhvata širok dijapazonmu-

zičkih žanrova, od klasične pa

sve do popularne muzike. Nji-

hovdosadašnjiradobilježilisu

koncerti u zemljama regiona,

učestvovanje na brojnim festi-

valima klasične muzike, kao i

saradnjasamnogimsolistima i

dirigentima iz zemlje i ino-

stranstva.

R.M.

Vlatko Stefanovski i Kamerni orkestar Bitola

23. jula na festivalu KotorArt

Rok simfonijana

DonBrankovim

danimamuzike

PODGORICA-

Predstava „Danzen“ Bertolda Brehta u režiji i

adaptaciji Damjana Pejanovića biće izvedena večeras u 20 sati na

velikoj sceni CNP-a.

Kako je pojasnio reditelj, ovo je predstava omalom čovjeku koji

iz malograđanskih karakternih odrednica ne skupi hrabrost da

djeluje već bira neaktivnost, time dopuštajući bahaćenje stranih

investitora. Mali čovjek je ugrožene egzistencije i prava, ali uprkos

tome pristaje da „propadne“.

„Danzen“ je svojevrsna kritika mentalitetskih konstanti našeg

naroda u užem, te sadašnjeg političkog trenutka u širem smislu.

Scenograf predstave je Aleksandar Vukotić, kostimografkinja

Lina Leković, kompozitorka Vjera Nikolić, za video je zadužen

Gojko Berkuljan, a dizajn svjetla je uradio Damjan Pejanović.

U predstavi igraju Dejan Ivanić i Marko Todorović.

Predstava je nastala u koprodukciji CNP-a i FIAT-a 2016.

R. K.

„Danzen“ na sceni CNP-a

PARIZ -

Pozajmljivanje čuvene Mona Lize Leonarda da Vinčija

nekommuzeju tokom tri mjeseca koštalo bi između 30 i 35 milio-

na eura, saopštio je pariski muzej Luvr, prenose francuski mediji.

- Premještanje slike u drugi muzej na izložbu, što podrazumijeva

obezbjeđenje, skidanje i premještanje zaštitnog stakla, troškove

specijalnog prevoza, ambalažu i novčani gubitak za Luvr u perio-

du kad slika nije u tommuzeju, koštalo bi između 30 i 35 miliona

eura - navela je uprava muzeja a prenosi list „Parizjen“.

List je naveo da bi oprema za premještanje remek djela bila

izuzetno skupa, navodeći kao primjer troškove od tri miliona

eura samo za ambalažu i dva miliona eura za specijalni prevoz.

„Parizjen“ je dodao da bi Luvr imao gubitak od oko 13 miliona

eura bez čuvene slike na izložbi. Uprava pariskogmuzeja je u

nekoliko navrata navela da bi eventualno premještanje Mona

Lize moglo nepovratno da ošteti to djelo.

R.K.

Ogromni troškovi za eventualnu pozajmicu

čuvene slike Leonarda da Vinčija iz „Luvra“

Iznošenje „MonaLize“

koštalobi 35milionaeura

PODGORICA-

Crnogorska

kinotekapočela je snimanje

dokumentarnog filma „Pute-

vimadukljanskebaštine“, u

režiji BrankaBaletića. Proje-

kat je finansiraloMinistar-

stvokulture, krozProgram

zaštite i očuvanjakulturnih

dobara za 2018. godinu.

- Jedna od primarnih namjera

ovog projekta jeste populariza-

cija i podsjećanje na sačuvane i

novootkrivene artefakte, kao i

prezentacijakulturnognasljeđa

najznačajnijeg antičkog lokali-

teta u Crnoj Gori i glavnog turi-

stičkog simbola našeg glavnog

grada – navodi se u saopštenju

Crnogorske kinoteke.

Cilj projekta je, kakose ističe, da

se u dokumentarnoj formi, na

vizuelno prijemčiv način, oživi

ovaj usnuli i pomalozaboravlje-

ni antički grad.

- Neosporno je da uspomena na

Duklju još traje, ali je treba oži-

vjeti. To nastojimo da uradimo

upravo ovim filmom– saopštila

jeKinoteka.

SNIMANJE EKSPONATA

Koordinatorka projekta Alek-

sandra Cerović kazala je da je

ekipa filma nedavno završila

snimanje eksponata u Muzeji-

ma i galerijamaPodgorice, čime

će filmdobiti autentičnijunotu.

-Prikupljenjeznačajanbrojdo-

kumenata i fotografija koje se

odnosenapredmetnutemu-re-

kla jeCerović.

Ostvaren je, prema njenim rije-

čima, kontakt sa Nacionalnim

istraživačkim centrom Italije u

Crnoj Gori, koji je započeo ar-

heološka istraživanja najsavre-

menijimmetodologijama. Eki-

pa Kinoteke snimila je njihov

proces rada, a sve može biti od

velike koristi za upečatljiv pri-

kaz najznačajnijeg antičkog lo-

kaliteta uCrnoj Gori.

-Pomenuticentarplaniranasta-

vakradanaarheološkomlokali-

tetu,uperioduod10.do18.apri-

la, što će naša ekipa takođe

propratiti –kazala jeCerović.

Premanjenimriječima, primar-

nu ciljnu grupu ovog edukativ-

nog filma, pored najšire javno-

sti, predstavljaju omladina,

strani posjetioci, kao i sve obra-

zovne institucije kulture na lo-

kalnomi nacionalnomnivou.

- Realizacijom ovog projekta

ukazalo bi se na to šta se sve sa-

čuvalo i čime raspolažemo iz

oblasti dukljanske arheološke

baštine. Činjenica je da imama-

lo saznanja o ovom značajnom

razdoblju naše istorije, nadasve

kada je u pitanju kulturno na-

sljeđe. Neosporno je da uspo-

mena na Duklju još traje, ali je

treba oživjeti. To nastojimo da

uradimo upravo ovim filmom–

rekla jeCerović.

DVASEGMENTA

Scenario ovog projekta baziran

je na doktorskoj disertaciji „Ar-

hitektura kasnoantičke Duklje“

TatjaneKoprivice,izIstorijskog

instituta Univerziteta Crne Go-

re, koja je, ujedno, na ovompro-

jektu angažovana i za istraži-

vački rad. Tekst obuhvata dva

segmenta: istoriju i arhitekturu

Duklje i istorijat istraživanja

Duklje.

Snimatelj filma je Vladimir Vu-

činić, uz organizaciono učešće

kreativnog tima Crnogorske ki-

noteke. Tokom rada na ovom

projektubiće angažovani i osta-

li kompetentni saradnici.

„Putevima dukljanske baštine“

nastavak je istraživačkog rada

Crnogorske kinoteke, započet

dokumentarnim filmovima

„Noć skuplja dva vijeka, Njegoš

– jednabiografija“, „CrnaGora i

Veliki rat“, „Žabljak Crnojevi-

ća“ i „Kulturno nasljeđe Balši-

ća“.

J.N.

Crnogorska kinoteka počela realizaciju projekta „Putevima dukljanske baštine“

Usnuli antički grad

dobiće filmski život

Jedna od primarnih namjera ovog projekta

jeste popularizacija i podsjećanje na sačuvane i

novootkrivene artefakte, kao i prezentacija kulturnog

nasljeđa najznačajnijeg antičkog lokaliteta u Crnoj Gori

Reditelj BrankoBaletić (usredini) saekipom

filma „Putevimadukljanskebaštine“

HERCEGNOVI-

Dvojevr-

hunskih stripumjetnika iz

Italije, zvijezdanajvećih

svjetskih izdavačkihku-

ćaMarioAlberti i jednaod

najpoznatijihcrtačauDizni-

juĐadaPerisinotobiće go-

sti ovogodišnjeg, 12. izdanja

Hercegnovskog strip festiva-

la.

KakosuobavijestiliizDirekcije

HSF-a, potvrđivanjem gosto-

vanja ovo dvoje umjetnika, Fe-

stival dodatno ukazuje na oz-

biljnost u radu i imidž jedne od

najkvalitetnijih regionalnih

manifestacija posvećenih stri-

pu.

-Polagodineprijepočetkadva-

naestog izdanja festivala koje

će biti održano od 7. do 12. sep-

tembra, već ima osmoro svjet-

skih zvijezda devete umjetno-

sti. Ranije su učešće potvrdili:

WalterVenturi,JoevitoNuccio,

Mirko Čolak, Davide de Cube-

lis i braćaLorenzo i Alessandro

Pastrovicchio – saopštili su iz

Hercegnovskog strip festivala.

MARVELOVAUTOR

Legendarni italijanski umjet-

nik Mario Alberti koji radi za

najveće američke, francuske i

italijanske izdavače, crtajući

stripove poput „The Cutting

Edge“, „Les Chroniques de Le-

gion“, specijalne projekte Tex

Willera, od 1993. godine je an-

gažovan u najvećoj italijanskoj

izdavačkoj kući „Serđo Boneli

Editore“ i to na hit stripu

„NathanNever“ za koji je samo

nakon godinu rada dobio na-

gradu„Albertarelli“zanajbolju

epizodu. Sa jednimodnajvećih

italijanskih crtačko-scenari-

stičkih zvijezda Lukom Eno-

hom2000. godine je za francu-

sko tržište kreirao serijal

Morgana, koja je postala svjet-

ski hit, a u kojoj je Mario kom-

pletan likovni autor. Potom,

ponovo za francusko tržište,

udružuje snage sa još jednim

od najvećih svjetskih scenari-

sta, Kurtom Busiekom i crta

serijal „Crvena Ruka“, nakon

čega ubrzo stižu ponude iz

SAD. Najprije za DC Comics, a

kasnije i zaMarvel crta niz na-

slovnih strana za izdanja

„Aquaman“, „Wonderwoman“,

„Dr Fate“, a potom i „X-Men“,

„Spiderman“,„FantasticFour“.

ZANAJMLAĐE

Đada Perisinoto je za Dizni ra-

dila brojne naslove počev od

stripova o Paji Patku za legen-

darni magazin „Topollino“, te

razne grafičke novele i adapti-

rane bajke. Ipak, najveći trag je

ostavila radeći za Diznijev ma-

gazinW.I.T.C.H. koji je postao

planetarni hit i čiji su se likovi

vrlo brzo preselili u animirane

serije, video igre, serije grafič-

kih romana, igračaka i figurica.

Serijal W.I.T.C.H. je naročito

osvojio srca najmlađih širom

svijeta, pa HSF dovođenjem

ovespecijalnegošćeželida,kao

i svakegodine, posvetiposebnu

pažnju ovom dijelu publike.

Italijanska umjetnica nastavlja

saradnju sa italijanskim i ame-

ričkim Diznijem i danas, pa je

autor mnogih novih epizoda

vezanihzaPajuPatka i društvo,

a uz to je odabrana da bude au-

torsvihnaslovnihstranaserija-

la „Otkrijte umjetnost Diznija“

kao i Diznijevog kalendara za

2018.

R.M.

Mario Alberti i Đada Perisinoto gosti 12. izdanja HSF-a

StripzvijezdeuHercegNovom

RadĐadePerisinoto

StripMarijaAlbertija

Scena izpredstave „Danzen“