Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 5. april 2018.

CrnomGorom

DANILOVGRAD:

U toku pripremni radovi na izgradnji 68 stanova za zaposlene u Vojsci

KljučevenaRsojevici

dijeliće idućegodine

Pitanje krova nad glavom još opterećuje znatan broj zaposlenih u vojsci. Uprethodnoj godini

stvarali smo pravne, ali i materijalne pretpostavke da bismo krenuli u ovu kapitalnu investiciju.

Danilovgrad nije slučajno izabran za izgradnju – kazao je potpukovnikMilutin Ražnatović

DANILOVGRAD

– Pripre-

mni radovi za izgradnju sta-

nova zaVojskuodvijaju se

poplanu, uvjerili su se juče

tokomobilaska lokacijena

Rsojeviciministar odbrane

PredragBošković i pred-

sjednikopštineBranislav

Đuranović.

Projekat zgrade koja sa 68 sta-

novaivišeod70garažnihmje-

stauradilajepodgoričkafirma

,,Arhinginžinjering“. Prema

riječima potpukovnika Milu-

tina Ražnatovića, sastojaće se

od pet lamela sa suterenima,

prizemljem i četiri etaže u

USKOROĆEPOČETI IZGRADNJA:

JučenaRsojevici

skladusatipologijamastanova

po evropskimstandardima.

– Pitanje krova nad glavom još

opterećujeznatanbrojzaposle-

nihuvojsci.Uprethodnoj godi-

ni stvarali smo pravne, ali i ma-

terijalnepretpostavkedabismo

krenuli u ovu kapitalnu investi-

ciju–kazao jeRažnatović.

MJESTO

On je objasnio da postoji više

razloga zbog kojih se zgrada

gradi uDanilovgradu.

- Prvi se odnosi na kasarnu

,,Milovan Šaranović“ kojoj

gravitira najveći broj pripad-

nika vojske, a drugi je brza re-

akcija lokalne uprave da na

vrijeme krene realizacija pro-

jekta. Takođe, u prilog nam je

išla dobra saradnja i komuni-

kacija sa sindikatom vojske,

tačnije novoformiranom

stambenom zadrugom ,,Od-

brana“prekokojećemoposte-

peno rješavati znatan broj

stambenih problema, mada to

neće biti jedini načinda se do-

đe do krova nad glavom – ka-

zao jeRažnatović.

Po njegovim riječima, nepo-

trošena sredstvaMinistarstvo

je prebacilo zadruzi, pa na ra-

čunu ima više od milion eura

koji suopredijeljeni za izgrad-

njuobjekta naRsojevici.

NOVAC

MinistarPredragBoškovićka-

zao jedaćetajnovacbitidovo-

ljan da se do decembra obave

osnovni građevinski radovi,

kako bi se u drugoj polovini

2019. podijelili ključevi.

Predsjednik opštineBranislav

Đuranović kazao je da je bu-

duća zgrada za Vojsku jedan

od najvećih stambenih obje-

katakojisegradiuDanilovgra-

du, teda je riječoprojektu ko-

ji potvrđuje odličnu saradnju

lokalneuprave sa glavnimvoj-

nimcentromCrneGore.

Izgradnjaće, najavljenoje, po-

četi čim se završi revizija pro-

jekta i tender za najpovoljni-

jeg izvođača.

B.KADIĆ

Ministar Predrag Bošković saopštio je juče da će kapetanica

Sanja Pejović uskoro biti unaprijeđena u činmajora.

- Čestitam joj komandnu dužnost koju je dobila u NATO kao

prva članica crnogorske vojske i o icir sa najvećompozicijom.

Vojska je uticajna i privlačna institucija maksimalno posveće-

na državi i njenimgrađanima, značajnu pažnju posvetićemo

njenoj a irmaciji međumladima, a posebno damama – kazao je

Bošković.

On je crnogorskim vojnicima čestitao 4. april, dan NATO.

SanjaPejovićnakomandnoj

dužnostiuNATO

BUDUĆAMAJORKA:

SanjaPejović i PredragBošković

PLJEVLJA:

Odbijena

žalba „Helm trejda“

Budući izgled fontane

Fontanu

ćegraditi

„Ving“

PLJEVLJA

–Državnakomi-

sija zakontrolupostupka

javnihnabavki odbila je žal-

bu firme „Helmtrejd“ iz

Tivta izjavljenuprotiv rješe-

njaopštineo izborunajpo-

voljnijeponude za izvođenje

radovana izgradnji gradske

fontane. Na taj način stekli

su seuslovi da sepotpiše

ugovor sanajpovoljnijim

ponuđačemkompanijom

„Ving“ izPljevalja.

Opština je u decembru 2017.

godine raspisala otvoreni po-

stupak javne nabavke za iz-

gradnju fontane na Trgu 13.

jul. Opština je povećala iznos

predračunske vrijednosti sa

60.000 na 70.000 eura jer po-

slije više objavljenih poziva

nije bilo zainteresovanih po-

nuđača. Ponude su otvorene

24. januara 2018. godine.

Na raspisani tender stigla je

samo jedna ispravna ponuda.

Ponuđač je Građevinsko pre-

duzeće „Ving“ Pljevlja sa po-

dizvođačem IGP „Fidija“

DOO Podgorica. „Ving“ je po-

nudio cijenuoko 68.000 eura.

Izgradnja fontane počela je

2015. godine, pred kraj građe-

vinske sezone. Gradi se po

idejnomrješenjumladiharhi-

tekata Tamare Manojlović i

Nebojše Stankovića.

A.S.

Tivat

TIVAT

– Brzomintervencijomvatrogasci su

spriječili da sevatra sa svijetleće reklame

proširi na tendu i drugedjeloveobjekta.

Vatrogascima su građani u 5:40 javili da se na

hotelu „Montenegrino“ zapalila svijetleća re-

klama.

Sa Seljanova, gdje im je baza, sa dvoja kola stigli

su za nekoliko minuta u centar grada i ugasili

vatru.

S.M.

Gorjela reklama

na „Montenegrinu“

HERCEGNOVI:

Obnovljena veza od Jadranskemagistrale do Ulice braće Pedišić

HERCEGNOVI

-Most koji spaja

Jadranskumagistralu iUlicu

braćePedišićuMeljinamana-

kondostavremenaponovo se

koristi. Sanacijumostadonirala

jekompanija ,,Imperioholding

limited“ koja gradi luksuzni

kompleks „Lazure“.

Predsjednik opštine Stevan Katić

podsjetio je prilikom zvaničnog

otvaranjamostada jeugovorodo-

naciji potpisan u decembru, te da

su u roku završeni svi radovi na

sanaciji, uprkos nepovoljnimvre-

menskimuslovima.

- Preko ovog mosta biće glavni

ulaz za donji dio Meljina, dok će

nakon završetka radova na kom-

pleksu ,,Lazure“ i dio Ulice braće

Pedišić biti uređena kolovozno-

pješačkazona–kazao jeKatić, za-

hvaljujući predstavnicima kom-

panije „Imperio holding“ na

društveno odgovornom odnosu

prema lokalnoj zajednici.

Katić je kazao da će i dalje posve-

ćivati pažnju tom dijelu opštine.

Krajemprošle godine završena je

dionicakolektorakroznaseljeNe-

mila, a za petnaestak dana očeku-

ju i otvaranje pješačke staze kroz

stari željeznički tunel koji spaja

Meljine i Zeleniku.

Projekt menadžer kompleksa

„Lazure“ Anja Martinova je po-

tvrdila da će dio ulice koji je sada

zatvoren zbog radova biti uskoro

dostupan,anamjeramendžmenta

je da cijeli kompleks po završetku

poslova bude otvoren kako za go-

ste tako i za građane Herceg No-

vog.

- Želimodaprivučemo i stanovni-

ke Herceg Novog da posjete isto-

rijsku zgradu Lazareta, jer smo se

mnogotrudilidajevratimouživot

- kazala jeMartinova.

Radovi na kompleksu napreduju,

ali će datum otvaranja hotela, ka-

ko je rekla, biti malo pomjeren u

odnosuna najavljeni.

- Sigurno je da ćemo hotel i mari-

nu otvoriti tokom ljeta – kazala je

Martinova. Hotel ,,Lazure“ imaće

pet zvjezdica, 25 soba i spa centar

u srcu starog jezgra i restauriranu

kapelicuSvetogRoka.

Druga faza radova, koja podrazu-

mijeva izgradnju depandansa sa

110 soba počeće na jesen.

Ž.K.

DodonjihMeljinaopet prekoćuprije

RADOVEFINANSIRAO„IMPERIO

HOLDINGLIMITED“:

Saotvaranjamosta

Herceg Novi

Dani ruske

kulture

od7. aprila

HERCEGNOVI

-Manifesta-

cija „Dani ruskekultureu

HercegNovom

bićeodrža-

naod7. do 14. aprila.

Na konferenciji za novinare

predstavniciTurističkeorgani-

zacije, koja je organizator pro-

grama,navelisudaćesegostiiz

Rusije predstaviti programom

osmišljenim sa ciljemokuplja-

nja državljana Rusije i popula-

rizacije ruske kulture, duhov-

nosti, tradicije i umjetnosti.

Otvaranje je 7.aprila u Galeriji

„JosipBepoBenković“ gdje će

biti postavljena izložba foto-

grafija ,,U susret ruskom ca-

ru“, posvećenih stradanju Ro-

manovih. Manifestaciju će

otvoritiMitropolitcrnogorsko

primorski Amfilohije.

Do 14. aprila biće prikazane

pozorišne, plesne i filmske

predstave, organizovani knji-

ževni programi, izložbe, pje-

sničko veče i sportska takmi-

čenja.

Poseban segment činiće du-

hovni program koji pored va-

skršnjih liturgija predviđa i

Velikosubotnjesabornokršte-

nje umoru.

Ž.K.