Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 5. april 2018.

Hronika

PODGORICA

NazimLji-

ković (40) izBaraosuđen je

na 16godina i petmjeseci

zatvora zbogubistva trudne

suprugeVeljdeteLjiković

(26) i nedozvoljenodržanje

oružja.

Presudujeizreklokrivičnovi-

ječe sudije Višeg suda u Pod-

gorici VladimiraNovovića.

Prvom presudom, Ljiković je

umartuprošle godineosuđen

na 15 godina i pet mjeseci ro-

bije, ali je Apelacioni sud uki-

nuo tu odluku suda i predmet

vrationa ponovno suđenje.

Proces je bio zatvoren za jav-

nost radi zaštite morala kako

porodice okrivljenog, njego-

vo trojemaloljetne djece, ta-

ko i porodice žrtve.

Prema navodima presude,

tokom postupka dokazano

je da je Ljiković s umišlja-

jemubio suprugu 12. marta

2015. godine oko 21.35 ča-

sova na lokalnom putu u

mjestuOstros. U trenutku

kada je Veljdeta uzela tele-

fondapozovebrata,okrivlje-

ni je u njenom pravcu ispalio

osam hitaca, od kojih je pet

pogodilo suprugu. Pri tome,

okrivljeni je bio svjestan da

ubija nju i njen plod jer je žr-

tvabilaupetommjesecutrud-

noće –navodi se upresudi.

Očevidac ubistva bio je Ve-

ljdetin otac Namzija Gruda,

koji je te večeri pratio kćerku

nadogovoreni susret saLjiko-

vićem.NakonpucnjaveLjiko-

vić je otišao kući i prijavio se

policiji.

B.R.

ARHIVAPOBJEDE

Presuda Nazimu Ljikoviću iz Bara zbog ubistva supruge Veljdete

Ljikovićosuđen

na 16godina i pet

mjeseci zatvora

BIJELOPOLJE

Rožajcima

Ilhanu iHilmuPepiću, osum-

njičenimada subacili ručnu

bombu ispredkućenovinara

TVVijesti SeadaSadikovića,

određen jepritvor od30da-

na.

Pepićima se na teret stavlja da

supočinilikrivičnonedozvolje-

no držanje oružja i eksploziv-

nihmaterija.

Kako je kazao za Pobjedu port-

parol Osnovnog državnog tuži-

laštva Denis Zvrko, osumnjiče-

nima je određen pritvor zbog

sumnje da bi mogli ponoviti

krivičnodjelo.

Branilac Pepića, Ahmedin Šut-

ković smatra da je takva odluka

sudijezaistrageneosnovanajer

je jedan od osumnjičenih pri-

znao krivicu i izrazio kajanje.

- Ne postoji nijedan zakonski

razlog za takvu odluku i na ta-

kvo rješenje podnijećemo žal-

bu. Jedan od osumnjičenih je

priznao krivično djelo i kazao

da se zbog toga iskreno kaje, a

obojica su obećali pred sudom

da neće učiniti bilo kakva kri-

vična djela – kazao je advokat

Šutković. Ručna bomba bačena

je ispred kuće Sadikovića 1.

aprila oko 23 sata.

Tom prilikom oštećen je auto-

mobil koji je pripadao Bjelo-

poljcu I. K.

Brzom intervencijom policije

već u ponedjeljak uhapšeni su

braćaodstričevaPepići sa sum-

njom da su počinili to krivično

djelo. Pomoćnik direktora

Uprave policije Enis Baković

kazao jeda jemotivzanapadna

Sadikovića njegov rad u emisiji

„Bez granica“ omuzejuPepića.

V.

Šb.

SaprivođenjaLjikovića

Osumnjičeni za podmetanje bombe ispred kuće Seada Sadikovića privedeni sudiji

Pepićimapritvor da

nebi ponovili djelo

Zaštitnik ljudskih prava i

sloboda Šućko Baković

oštro osuđuje podmetanje

eksplozivne naprave ispred

kuće novinara Seada Sadi-

kovića.

- Kao društvo koje optere-

ćuju nerasvijetljeni slučajevi

napada na medije iz pret-

hodnog perioda, imamo

veću obavezu da konkret-

nimdjelima pokažemo

nedvosmislenu podršku

slobodnomnovinarstvu,

zbog čega pozdravljamo

e ikasnu reakciju nadležnih

organa u rasvjetljavanju i

procesuiranju ovog slučaja -

poručio je Baković.

Ombudsman

osudionapad

Saprivođenja jednogodosumnjičenih

PODGORICA

Bjelopoljac

DragojeBaošić juče jeu

podgoričkomVišemsudu

kazaodaostajepri odbrani

koju jedao tokomprvog su-

đenja i naglasioda se ,,nije

baš sveodigraloonakokako

topišeuoptužnici“.

Baošić se tereti da je 14. sep-

tembra 2014. godine u disko-

teci ,,Kaza“ u Igaluubio Jova-

naKosaća.

Apelacioni sud ukinuo je pre-

sudu kojomjeDragojeBaošić

osuđen na deset godina i de-

setmjesecizbogubistvaJova-

na Kosaća. Istom presudom

Dragan Bigović je osuđen na

desetomjesečnu robiju jer je

pomogao Baošiću da pobje-

gne nakon počinjenog ubi-

stva.

U prvompostupku saslušano

je 57 svjedoka, a neki iskazi

pročitani su i juče.

Branilac Baošića, advokat

Dragan Mitrić usprotivio se

čitanjunalazaobducenta iba-

lističara.

- Dva vještaka bi trebalo za-

jedno da se izjasne. Odbrana

za sada ne predlaže rekon-

strukciju ako bi oni mogli da

seizjasne.Akone,predložiće-

mo - kazao jeMitrić.

Prema navodima optužnice,

Baošić je iz pištolja u Kosaća

ispalio više projektila. Hici su

žrtvupogodili u stomak i gru-

di i nanijete sumu teške tjele-

sne povrede, od kojih je na-

stupila smrt. Do pucnjave

došlo je oko 1.30 sati u disko-

teci,,Kaza“,kadaje Kosaćkao

radnikobezbjeđenjapokušao

da zabrani ulazak braći Bigo-

vić. Kosać je preminuo u Op-

štoj bolniciuMeljinama.Dra-

goje Baošić nakon ubistva bio

je ubjekstvu sedamdana.

Nastavak suđenja zakazan je

za 16.maj kada ćebiti sasluša-

na tri svjedoka.

B.R.

BUDVA

Budvanin Jovo

Mitrović, koji je potraži-

van u istrazi pokušaja

ubistva BjelopoljcaMiloša

Delića, juče se u prisustvu

advokata predao istraži-

teljima.

Delić je ranjen 8. marta

u budvanskomnaselju

Boljači kada je izlazio iz

kladionice.

C.H.

Ponovljeno suđenje optuženomza ubistvo Jovana Kosaća

Baošić: Nije se sveodigralo

kako jenapisanouoptužnici

Budvanin osumnjičen

za pokušaj ubistva

Mitrović se

predaou

prisustvu

advokata

dozvoljeno držanje oružja i eksploziv-

nihmaterija.

Ulama i Mijović u prvimdanima istrage

teretili su se za otmicu Medina, dok je

Milićbiooznačenkaopomagačuotmici.

Tužilaštvo novu kvalifikaciju temelji na

spisima i dodatnim vještačenjima tele-

komunikacijske struke.

Ulama i Mijović su, prema osnovanim

sumnjama istražitelja, 8. jula pretprošle

godine na podmukao način i sa umišlja-

jemubiliMedina. Okrivljeni su togdana

više puta pozivaliMedina da dođe uVir-

pazar radi kupoprodaje oružja.

- Iskoristili sunjegovo povjerenje koje je

imao prema Ulami sa kojim je bio u dru-

garskimodnosima–navodi seuaktuTu-

žilaštva.

M.L.

za ubistvo NemanjeMedina

prinudno

Milića

PODGORICA

Protiv malo-

ljetnika A. A. iz Berana, P. R.

iz Bara i L. K. iz Podgorice

podnijete su krivične prijave

zbog sumnje da su počinili tri

krađe i jednu u pokušaju. Oni

su, takođe, kako se sumnja,

odvalili i ulazna vrata marketa

„Idea“ u Skopskoj ulici, ali iz

objekta nijesu ništa ukrali.

- Sumnja se i da su u Ulici

Vuka Karadžića ušli u otklju-

čano vozilo „golf III“, vlasniš-

tvo B. K. i odvezli se sa lica

mjesta. Takođe se sumnja da

su u Ulici 4. jula obili vozilo

„golf II“, vlasništvo I. Ć. koje

su potomprespajanjem žica

ukrali – saopštili su iz policije.

C.H.

Podnijete krivične prijave

protivmaloljetnika

Osumnjičeni

zakrađuvozila

prijedvije godine saDraženom

Čogurićemkada jepolicijapre-

tresom kod njih pronašla dva

pronađen

a

pištolja, ,,magnum

357“ sa šest metaka i startni

pištolj ,,ekol specijal 99“ kali-

bra devet milimetara sa četi-

rimetka uokviru.

Kako je tada saopštilaUprava

policije, dobili su informaciju

da je u Ulici kralja Nikole,

ispred ugostiteljskog objekta

„Glavni štab“, došlo do svađe

dvijeosobe iodmahjeupuće-

na patrola.

- Službenici Centra bezbjed-

nostiPodgoricasuzateklidva

bezbjednosno interesantna

lica, D. Č. i L. B. dok je M. J.

kada je ugledao policiju po-

bjegao. Pregledom kod njih

su pronađena dva pištolja,

„magnum357“koji jeudobo-

šu imao šest metaka i startni

pištolj „ekol specijal 99“ kali-

bra 9 milimetara sa četiri

metka u okviru - kazali su iz

policije.

Jovanović jeuzatvoru stekao

prijateljstva sa osobama iz

barskekriminalnegrupekoju

predvodi Alan Kožar. Nakon

izlaska iz zatvora Jovanović

je obezbjeđivao Kožarevu

kuću.

Istražitelji vjeruju da je ubi-

stvo Miloša Šakovića, koji je

bio blizak sa kavačkom gru-

pom, naručeno iz suprotstav-

ljenog klana – ,,škaljaraca“ i

da je to „odgovor“ na ubistvo

Dražena Čađenovića koje se

dogodilosamodvadanarani-

je.

M.Ž.

za dvostruko

djelima

ponovilo opredijeljenost insti-

tucija da još snažnije nastave u

borbi protiv nosilaca aktivnosti

organizovanih kriminalnih

grupa i posebno njihovih nalo-

godavaca.

Vijeće je uputilo podršku i

ohrabrenje svimpripadnicima

obavještajno-bezbjednosnog

sektora, predstavnicima tuži-

laštva i sudstva, da proaktivnim

djelovanjem spriječe i privedu

pravdi sve one koji atakuju na

bezbjednost i sigurnost građana.

Marko Jovanović hapšen

je prije dvije godine sa

DraženomČogurićem

kada je policija pretresom

kodnjihpronašla dva

pištolja, ,,magnum357“ sa

šestmetaka i startni pištolj

,,ekol specijal 99“ kali-

bra devetmilimetara sa

četirimetka uokviru