Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Srijeda, 4. april 2018.

Društvo

plastična ambalaža, plastični

namještaj, plastične zavjese,

igračkenanaduvavanje, igrač-

ke za djecu – naveli su iz ove

zdravstvene ustanove.

Korištenje losiona za tijelo,

pudera i šampona namijenje-

nihdjecitakođeje,upozorava-

ju oni, dovedeno u vezu sa po-

većanim koncentracijama

ftalata uurinudjece.

- Ovi rezultati pokazuju da

izloženost putemkože takođe

možedoprinijetiunosuftalata

u ovoj populaciji – kazali su

oni.

Iz Institita navode i da treba

podržati napore inspekcijskih

organa da se koliko je moguće

provjeravaikontrolišenjihova

prisutnost u proizvodima, na-

ročito u predmetima koji su

namijenjeni djeci, a za koje je

propisima ograničeno ili za-

branjenoprisustvo ftalata.

Dajeneophodnepojačatikon-

trole smatraju i u Udruženju

„Roditelji“.KakojezaPobjedu

kazala izvršna direktorica

ovog udruženja Kristina Mi-

hailović, inspektori treba više

pažnje da obrate na proizvo-

đače.

KONTROLE

- Proizvođači u trenutku kada

naručuju igračke tačno znaju

dapojedineigračkeimajupro-

blematičnu količinu ftalata,

odnosno da nijesu kvalitetne,

te da su štetne. Prosto se odlu-

čuju ili neodlučujuda ihkupe,

odnosno da ih ne uvoze ili ne

prodaju.Upravoutoj činjenici

je jedan segment u okviru ko-

jegtrebadjelovati, odnosnoda

ti koji se odluče da takve proi-

zvode prodaju budu adekvat-

no sankcionisani jer se jedino

na taj način može podstaći da

takvih igračaka bude što ma-

njenatržištu –kazalajeMiha-

ilović.

Ona naglašava da se ne smije

oslanjatinatokolikosurodite-

lji informisani ili neinformisa-

ni o tome koliko određene

igračke imaju problematičnih

sastojaka.

- Ima roditelja koji vode raču-

na i koji znaju na što da obrate

pažnju i da pročitaju dekla-

racju, ali ne možemo da se

oslanjamonato–kazalajeMi-

hailović.

Sl.R.

PODGORICA

–Procjene su

dauCrnoj Gori imaoko

30.000zavisnikaodalkoho-

la, a samouprethodnoj go-

dini, prema istraživanju In-

stituta za javnozdravlje, pilo

jevišeodpolovinemladih

uzrastaod 15do24godine.

Stoga je, smatraju nadležni,

potrebnopovećaticijenualko-

holnih pića i sprovoditi snaž-

niju kontrolu prodaje i rekla-

miranja.

Generalna direktorica Direk-

toratazazdravstvenuzaštituu

Ministarstvu zdravlja Alma

Dreševićnakonferenciji orga-

nizovanoj povodomSvjetskog

dana borbe protiv alkoholiz-

ma istakla je da ne postoji ra-

zlika prema polu onih koji su

ikadu životupili.

- Muškarci najviše piju pivo,

žene vino, a žestoka pića po-

djednako konzumiraju i muš-

karci i žene – kazala je Dreše-

vić.

MJERE

Premanjenimriječima,multi-

sektorskim djelovanjem se

preduzimaju mjere kojima se

zabranjuje prodaja alkohola

maloljetnicima, reklamiranje

alkoholnih proizvoda, a insi-

stiraće se, kako je pojasnila, na

daljempovećanju cijene alko-

holnihpića.

- Formiran je Nacionalni sa-

vjet za prevenciju i kontrolu

hroničnih oboljenja, kojim

predsjedavapremijer, ačlano-

vi su ministri nadležnih reso-

ra. Njegov zadatak je da obez-

bijedi sve preduslove da naši

građani žive zdravo i u zdra-

vom okruženju - rekla je Dre-

šević.

Predstavljajući rezultatenaci-

onalnog istraživanja okvalite-

tu i stilu života stanovništva

Crne Gore za prošlu godinu,

specijalista socijalne medici-

neuInstitutuLjiljanaGolubo-

vić je navela da je među svim

odraslim, od 15. do 64. godine,

64odstopiloalkohol, anjih50

procenata u prethodnih godi-

nudana.

- U uzrastu od 15. do 34. godi-

ne, pokriterijumimaupotrebe

alkoholaikaduživotu,iupret-

hodnihmjesec dana, za neko-

liko procenata je alkohol više

konzumiralo žena - pojasnila

jeGolubović.

POTROŠNJA

Ona je kazala da ekstenzivno

pijenje predstavlja potrošnju

60 ili više odsto grama čistog

alkohola, štojepet ili šest stan-

dardnihpićaujednojprilici,ili

baremjednommjesečno.

- Istraživanje je pokazalo da je,

među svim odraslim, njih 66

odsto pilo alkohol ekstenzivno,

višeod68odstomladih,a67od-

sto najmlađih - kazala je Golu-

bović.

Predstavnica CAZAS-a Sanja

Šiševićkazala jedacrnogorski

zakonodavni okvir ima kvali-

tetne komponente, ali se pro-

blem odnosi na primjenu i

sprovođenje, a posebno kada

suupitanjumaloljetnici.

- Istraživanje iz maja, koje je

CAZAS sproveo u saradnji sa

Svjetskom zdrastvenom orga-

nizacijom, je pokazalo da je u

100 odsto uzorka alkohol pro-

datmaloljetnimlicima,bezob-

zira na udaljenost marketa od

škola, bez obzira na doba dana

- upozorila je Šišević

Sl.R.

PODGORICA

–Internorase-

ljeneosobeodljeta2009. do

januaraovegodinepodnijele

suukupno8.428zahtjevako-

jimsutražilida imbudeodo-

brenostalnonastanjenjeuna-

šoj državi, navedeno jeu

dokumentuobjavljenomna

sajtuVlade.

Na posljednjoj sjednici Vlade

usvojen je Akcioni plan za pri-

mjenuStrategijeza trajnarješe-

nja pitanja koja se tiču raselje-

nih i interno raseljenih osoba u

Crnoj Gori, sa posebnim osvr-

tom na područje Konika za

2018. godinu, kao i izvještaj za

prošlugodinu.

U izvještaju je precizirano da je

od 8.428 zahtjeva za odobrava-

nje stalnog nastanjenja, riješen

8.181 zahtjev, dok je za 247 za-

htjevapostupaku toku.

- Od 8.181 riješenog predmeta,

za 7.120 lica zahtjev je usvojen i

odobren im je stalni boravak,

214 zahtjeva je odbijeno, dok je

847predmetaodbačeno ili obu-

stavljeno jer suupitanjubili du-

pli ili nepotpuni zahtjevi - nave-

deno jeudokumentu.

Kako piše, kada je u pitanju bo-

ravak raseljenih osoba u perio-

du od ljeta 2009. do januara ove

godine, zahtjev za odobravanje

stalnog nastanjenja tražilo je

4.726raseljenih.

-Odovogbroja,riješenoje4.707

zahtjeva, dok je za 19 zahtjeva

postupak u toku. Od 4.707 rije-

šenih predmeta, za 4.335 lica

zahtjev je usvojen i odobren im

je stalni boravak, 18 zahtjeva je

odbijeno, dok je 354 predmeta

odbačenoiliobustavljeno–pre-

cizirano jeudokumentu.

Kakosunaveli, prošlegodinena

Kosovosevratiloosamporodica

sa 29 članova i jedna porodica u

Srbijusadvačlana.

- Trenutno 21 porodica sa oko

103osobeželi da sevrati udrža-

vu porijekla. Proces povratka

raseljenihosobanaKosovokra-

jem 2016. i početkom 2017. je

otežan, zbogukupnihprilikana

Kosovu - piše u dokumentu

objavljenomna sajtuVlade.

Navodi se i da je u toku prošle

godine iz kampa Konik eviden-

tirano 10porodica koje su odlu-

čile da napuste CrnuGoru i ile-

galno se presele u „treće

zemlje“.

K.J.

PODGORICA

– Uz pomoć Komore izioterapeuta Crne Gore

Dragan Jočić iz Beograda donirao je električna invalidska koli-

ca Tanji Dević koja je oboljela odmultiple skleroze.

Kako je saopšteno, Dević je nepokretna i kolica će joj olakšati

svakodnevne potrebe.

N. Đ.

PODGORICA

–Studenti su

jednaodnajneaktivnijih

društvenihgrupa, kojaneko-

risti svojepotencijale, saop-

štili su izCentra za građan-

skoobrazovanje i pozvali

visokoškolce, uočiDana stu-

denata, da sebore za svoja

prava i buduhrabri i istrajni.

Saradnica na programima

CGO-aMiraPopovićreklajeda

je studentska neaktivnost una-

šoj državi slika društva koje ne

baštini kulturuotpora i bunta.

- Kao i slika ozbiljnih nedosta-

taka obrazovnog sistema koji

nerazvijakritičkorazmišljanje

i sredine u kojoj se više cijeni

koruptivna „snalažljivost“ ne-

go zalaganje za principe i vri-

jednosti–upozorilajePopović.

Studenti, prema njenim riječi-

ma, nemaju artikulisan stav o

bilo kojem pitanju koje može

da ih konfrontira sa struktura-

mamoći.

- A utrkuju se da objasne da ih

politička i društvena zbivanja

ne interesuju, iako ta zbivanja

oblikuju njihovu budućnost –

smatraPopović.

Tomstanju, premanjenommi-

šljenju, posebno doprinose

predstavnici studentskihorga-

nizacija koji su najtiši i najne-

vidljiviji kad je riječ o borbi za

studentska, ali i šira građanska

prava.

Naša država je novim Zako-

nom o obrazovanju, kojim je

uvedeno besplatno studiranje

na Univerzitetu Crne Gore i

obaveznapraksana svimpred-

metima, kako su naveli, ipak

napravila određeni iskorak u

dostupnosti visokogobrazova-

nja.

J. B.

Opasne igračke

Istraživanje pokazalo da u Crnoj Gori ima oko 30.000 alkoholičara

Muškarci najviše

pijupivo, ženevino

Više od

polovine

mladih uzrasta

od 15 do 24

godine u prošloj

godini probalo

je alkohol. Među

odraslim, njih

66 odsto pilo

je ekstenzivno

alkohol,

odnosno

pet ili šest

standardnih

pića u jednoj

prilici ili

barem jednom

mjesečno –

pokazalo je

istraživanje

Instituta za

javno zdravlje

Sa jučerašnjekonferencije

Šišević je istakla da treba

dodatno unaprijediti kon-

trolu primjene zakona i

pravilnika o prodaji i cijeni,

ali i reklamiranje alkohola.

- Utvrđeno je da je, u toku

24 sata, na četiri televizije

u Crnoj Gori emitovano

109 reklama vezano za

alkohol, u svimperiodima

dana, uključujući i onaj

namijenjemdjeci najmla-

đeg uzrasta. Nije rijetko

i da se bilbordi nalaze

u dvorištima škola, koji

dodatno osnažuju sliku

da je alkohol društveno

prihvatljiv - ocijenila je

Šišević.

Zadan109

reklama

vezanih

zaalkohol

Za više od osamgodina 8.428 interno raseljenih osoba tražilo stalni boravak

Odobreno7.120zahtjeva

KampnaKoniku

a

odaje

da

Vrijednadonacija

CGO pozvao visokoškolce da se bore za svoja prava

Studenti neaktivni