Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Srijeda, 4. april 2018.

Društvo

PODGORICA–

Osnovnu ško-

lupohađa 1.860romskedjece,

ali zabrinjavapodatak što ih je

u srednjemobrazovanju 142, a

na fakultetima samo27 i tu

trebada skoncentrišemodje-

lovanje - rekao jeministar za

ljudska imanjinskaprava

MehmedZenka.

On i ministar prosvjete Damir

Šehović juče su pred članovima

Odborazarodnuravnopravnost

govorili o ostvarivanju dječjih

prava u romskoj zajednici, sa

posebnim osvrtom na obrazo-

vanje djevojčica. Konsultativno

saslušanjejeorganizovanousu-

sret Međunarodnom danu Ro-

ma koji se obilježava 8. aprila, a

ministarZenka je istakaodabez

obzira na određene probleme

koji se pojavljujuu obrazovanju

romske populacije, može se za-

ključiti da se stvari ,,kreću u do-

bromsmjeru“.

Problemi

- Pitanja sa kojima se suočava

ova populacija se ne mogu rije-

šiti prekonoći –kazao je on.

Jedan od problema ove popula-

cije, istakao je ministar, kojim

treba da se bave nadležni, jeste i

pojava osakaćivanja djece radi

prosjačenja. Kako je pojasnio,

riječ je o organizovanoj zloupo-

trebimališana.

- Ina taj segment života trebada

obratimo pažnju. Ozbiljno se

moramo time pozabaviti. Često

se u Vladi vodi priča o ovompi-

tanju. Samo svi zajedno može-

mo to riješiti, odnosno prijavlji-

vanjem ovih slučajeva. Ovaj

fenomen je izraženiji kod rase-

ljenih– istakao je on.

Pojedini predstavnici NVO sek-

tora koji štite prava Roma u Cr-

noj Gori su reagovali na mini-

strovu izjavu, ocjenjujući da tu

ne postoji razlika i da je pojava

prisutnaikoddomicilnihRoma,

ali seZenka nije saglasio.

- Imamogromnodruštvo i oni iz

školskih klupa, iz romske popu-

lacije, su svi fakultetski obrazo-

vani...Nađitejednogdomicilnog

Roma u Ulcinju da prosi i ja da-

jemostavku–poručio jeZenka.

Govoreći oobrazovanjuromske

populacije, Samir Jaha iz NVO

Mladi Romi zamjerio je Mini-

starstvu za ljudska i manjinska

prava što stipendije koje ovaj

resor izdvaja za srednjoškolce i

studente kasne osam mjeseci.

Pojasnio je da za školsku

2017/2018. godinu niko od njih

nijepotpisaočakniugovorosti-

pendiranju. Stipendija za sred-

njoškolce iznosi 60 eura, a za

studente 150.

- Zašto je došlo do toga i gdje je

problem? –pitao je on.

Pomoćnik ministra za ljudska

prava Leon Đokaj mu je rekao

daje,,pitanjedanakadaćetesti-

pendije biti isplaćene“. Podsje-

tio je da je ovaj resor još krajem

2017. godine uplatio Romskom

obrazovnomfondu80.000eura

za ovu svrhu, ali da je nastao

problem kada ih je ova organi-

zacija obavijestila da se povlači

izCrneGore.

Komentarišućikolikopripadni-

ka romske populacije je uklju-

čenousistemobrazovanja,Fana

Delija izCentrazaromske inici-

jative je negodovala što djeca u

osnovnoj školi imaju loše zna-

nje,jersedešavadamališanido-

đu do sedmog razreda, a da su

nepismeni.

- Srednjoškolci zbog toga onda

nailaze na prepreke. To mora-

moda riješimo– rekla je ona.

obrAZoVANJe

MinistarprosvjeteDamirŠeho-

vić se saglasio sa njom da ova

populacijaimanižistepenobra-

zovanja.

- Imamo problem da tu djecu

dovedemouškolu, da ihmotivi-

šimodabududionašeg sistema.

Ne krijemo da taj kvalitet nije

sigurno na onom nivou na ko-

jem očekujemo da bude. Ovo je

naš zajednički problem i jedino

ga tako možemo rješavati – re-

kao je on.

Kako je pojasnio, u osnovnim

školama je 1.860 djece i mini-

starstvu jebilo teškodadosegne

tubrojku.

- Zadovoljni smo ovim procen-

tom obuhvata, postignutim re-

zultatima i svjesni da jošmnogo

moramo da radimo da bismo u

potpunosti omogućili njihovu

punu integracijuunaš obrazov-

ni, a samim tim i naš društveni

sistem- rekao je Šehović.

N.

Đ

URĐEVAC

PODGORICA–

Nakon što je

Apelacioni sudpreinačio

prošle sedmicepresuduVišeg

sudauBijelomPolju i optuže-

ne ljekareTomislavaJeremi-

ća,HakuTahirović, Zvonka

Puletića i JeluCimbaljević

osudionapogodinudana za-

tvora, juče seoglasio stručni

kolegijumOpštebolniceBije-

loPoljekoji je apelovaona

javnost da seuzdrži od teških

kvalifikacijana račun ljekara,

aLjekarskukomorupozvali

da staneuzaštituprofesije.

Danranijenagovormržnjepre-

ma osuđenim ljekarima reago-

vao je i Sindikat doktora medi-

cine, koji je pozvao ljekare da

danas u 10 sati na pola sata iza-

đu ispred zdravstvenih ustano-

va i podrže kolege iz bjelopolj-

ske bolnice. Iz Opšte bolnice

navode da su se oglasili nakon

izjava u kojima su ljekari kvali-

fikovani kao ubice, čime se, ka-

ko su kazali, u javnosti stvara

atmosfera nepovjerenja.

- I pored potrebe da iznesemo

našstav,nijesmoseoglašavalisa

namjerom da ne povrijedimo

osjećanja porodica i zbog pije-

teta prema izgubljenom novo-

rođenčetu, ali isto pri tom ne

zaboravljajući četiri bebe izlije-

čene na našu radost bez poslje-

dica. Takođe, nijesmo željeli da

naše oglašavanje bude protu-

mačeno kaodirektnomiješanje

u krivični postupak i primjenu

zakona - piše u saopštenju.

Podsjećaju da su kao ljekari i

humanisti uvijek posvećeni

principu ,,da su njihovi postup-

ciusmjereninedaštete,negoda

pomognupacijentu, uskladusa

savremenimmedicinskimdok-

trinama“.

- Svi moramo shvatiti da je lje-

karski poziv u širem smislu

,,opasna djelatnost“, a sve u

svojstvu činjenice da nijedna

nauka nije savršena, niti sume-

todologije koje se primjenjuju

apsolutno sigurne, a rizici su

naučno verifikovani. Kao po-

sljedica ovakve atmosfere po-

većan je broj fizičkih nasrtaja

na medicinsko osoblje, na rad-

nommjestu, u toku obavljanja

procesa rada. Molimo javnost

da se uzdrži od ovakvih teških

kvalifikacija ljekarske profesije

i danepodliježeatmosferi linča

- poručio je Stručni kolegijum

Opšte bolniceBijeloPolje.

Predsjednik Ljekarske komore

dr AleksandarMugoša ranije je

za naš list rekao da će četvoro

bjelopoljskih ljekara, koji su

prošlesedmiceodlukomApela-

cionogsudaosuđeninapogodi-

nu zatvora zbog teškog krivič-

nog djela protiv zdravlja ljudi,

ostati bez licence za rad ako

presuda eventualno ne bude

preinačenanaVrhovnomsudu.

To, kako je rekao, nalaže Zakon

o zdravstvenoj zaštiti, a Komo-

ra nema mogućnost da zaštiti

ljekare ,,od tako teške osude i

kazne“.

Ljekari su osuđeni u julu prošle

godinenapo sedammjeseci za-

tvora, a Zvonko Puletić i Jela

Cimbaljević na šest mjeseci

kućnog pritvora. Optužnicom

su se teretili za teško djelo pro-

tivzdravlja ljudi, jernijesuspri-

ječili izbijanje infekcije u poro-

dilištu u novembru 2014, zbog

čega je jedna beba umrla.

Sl.r.

Na Odboru za rodnu ravnopravnost saslušani ministri za ljudska prava i prosvjetu

Romi završeosnovnu,

rijetkokoupiše fakultet

Na sjednici su pojedini predstavnici nevladinih organizacija

osporili kvalitet osnovnog obrazovanja, jer kažu da se dešava

da djeca dođu do sedmog razreda, a ne znaju da pišu, niti

čitaju. Nadležni su poručili da će riješiti ovaj problem

Ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka juče

je na sjednici oštro reagovao što je, kako su u ponedjeljak

objavile Vijesti, osuđeni poslanik DF-a Milan Knežević najavio

da će tražiti dozvolu da mu u bračnu posjetu dođe poslanica

DPS-a Aleksandra Vuković, ocijenivši da je ta izjava prljava.

- Moramda reagujem, jer mi muška čast to nalaže. Gospo-

din Knežević iz zatvora zove poslanicu na način koji nije

primjeren ovimprostorima. To nema nikakve veze sa čašću

muškaraca ovih prostora, pravihmuškaraca, a ljigavaca ima.

Ne želimda ćutnjomučestvujemu prljavoj izjavi tog čovjeka.

Ne govorim kaoministar, više govorim kao pripadnik ovoga

društva, jer je ovo u dubokoj koliziji sa mojim vaspitanjem –

kazao je on.

Pozvao je nevladine organizacije da reaguju i brane ženska

prava.

- Neka puste političke boje i neka reaguju. Ovo već duboko

zadire umoral ovog društva – negodovao je Zenka.

I predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drob-

njak rekla je da je ministar opravdano reagovao, jer je nedo-

pustivo da se poslanik obraća govorommržnje, seksizma, na

način da u javnosti unizi dostojanstvo svoje koleginice.

- Vrijeme je da se kaže da svi mi osuđujemo takvo ponašanje

i vjerujemda ćemo iskoristiti sve procedure koje postoje u

našemEtičkom kodeksu da se sankcioniše. Iako to nije izgo-

voreno u Skupštini, mi smo poslanici 24 sata, gdje god da se

nalazimo – rekla je ona.

Naglasila je da je Kneževićevo ponašanje nedopustivo, te da

„nije prvi put, kada neko hoće da udari da najviše zaboli, onda

udari na čast i dostojanstvo žene“.

Zenka:Prljavaizjava

poslanikaKneževića

MehmedZenka

Ministar prosvjete Damir Šehović je ispričao da su riješili

problemplaćanja školarine za studente romske i egipćan-

ske populacije.

- Od 2017/2018. godine besplatne su osnovne studije za

sve, ali je ostalo kao otvoreno pitanje šta sa ,,zatečenim“

studentima koji se nalaze na UCG. Tražio samod rektora da

se ovo pitanje riješi. Posebna odluka se priprema i možemo

očekivati da će narednih dana biti usvojena na Upravnom

odboru – najavio je on.

Oslobođeniškolarine

Danas protest doktora u znak podrške kolegama iz Bijelog Polja

Zaustaviti govormržnje

Svi moramo shvatiti

da je ljekarski poziv u

širemsmislu ,,opasna

djelatnost“, a sve u

svojstvu činjenice

da nijedna nauka

nije savršena, niti

sumetodologije

koje se primjenjuju

apsolutno sigurne,

a rizici su naučno

verifikovani - naveli

su iz bjelopoljske

bolnice

Sindikat pozivana

podrškukolegama

INTEGRACIJA–PROBLEMKOJISE

ZAJEDNIČKIRJEŠAVA:

SaOdbora