Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Srijeda, 4. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

- Potpisiva-

njemsporazumao saradnji

izmeđuministarstava eko-

nomije i poljoprivrede i Pri-

vrednekomore juče jeozva-

ničenpočetakprograma

,,Kupujmodomaće“, čiji je

cilj promocija i plasmando-

maćihproizvoda. Sporazum

su jučepotpisaliministri po-

ljoprivrede i ekonomije i

predsjednikPKCGMilutin

Simović, DragicaSekulić i

VlastimirGolubovićuvin-

skompodrumuŠipčanik.

Programpodrazumijeva i pot-

pisivanje memoranduma o sa-

radnji izmeđuPKCGi trgovač-

kih lanaca Voli, HD Laković,

Aroma, Idea, Franca i Mega-

promet u čijim će objektima

domaći proizvodi biti posebno

obilježeni.

CILJ

Simović je istakao da je proje-

kat ,,Kupujmodomaće“podrš-

ka privrednicima u proizvod-

nji i trgovini. Naveo je da ima

višestruki značaj, izmeđuosta-

log i za prevazilaženje naslije-

đenih i nametnutih navika da

se više cijeni tuđe nego svoje.

-Potrebapotrošačasukvalitet-

niizdravstvenobezbjednipro-

izvodi, koji su spoj očuvane

prirode i savremenih tehnolo-

gija i kojima se put od njive do

trpeze mjeri minutima, a ne

danima. Važna je odlučnost

svih nas da izborom domaćeg

proizvoda doprinesemo rastu

naše ekonomije, sigurnosti po-

stojećih i otvaranju novih rad-

nihmjesta - kazao jeSimović, a

njegova koleginicaDragica Se-

kulić je istakla da se danas teže

nego ikada izboriti za mjesto

na tržištu i prodati sopstvene

proizvode.

-Usvijetuukojemsusvegrani-

ce otvorene i kada se brišu

obrisilokalnog,nijelakoopsta-

ti i biti prepoznatljiv. Zato je

naša obaveza da ljudima koji

časno ipoštenoradesvojposao

uCrnoj Gori pomognemo i ku-

pujući njihove proizvode uči-

nimo ih uspješnijima, a one

koji rade u tim preduzećima

zadovoljnijim–kazala jeSeku-

lić i podsjetila da je ova ideja

proistekla iz ,,Biznis karava-

na“, koji je pokazao da treba

osnažiti pozicioniranje i vidlji-

vost domaćihproizvoda.

OBILJEŽAVANJE

- Ako do sada nijeste bili sigur-

ni koji su proizvodi na polica-

ma trgovinadomaći, višeneće-

te imati nedoumicu, biće jasno

obilježeni. Uvjerena sam da

ćemo ovimprogramomučiniti

dakupovinadomaćegproizvo-

da bude izbor svih - poručila je

Sekulić.

Navodeći da makroekonomski

pokazatelji kazuju da se u kon-

tinuitetu bilježe loši rezultati

kod spoljnotrgovinske razmje-

ne roba, predsjednik PKCG

Vlastimir Golubović je istakao

da program ,,Kupujmo doma-

će“personifikujepotrebudase

ovakva situacijamijenja.

-Zahvaljujemvlasnicima trgo-

vinskih lanaca, koji su otvorili

vrata svojih prodavnica doma-

ćim proizvođačima. Njihova

podrška je jedan od stubova

ovog projekta – kazao je Golu-

bović, dodajući da projekat

obavezujeproizvođačedauna-

pređuju tehničko tehnološke

procese, usvajaju nove stan-

darde i nude proizvode viso-

kog kvaliteta, cjenovno konku-

rentne.

Bolji odnos kvaliteta i cijene

uslov je konkurentnosti moć-

nimkomercijalno finansijskim

prehrambenim industrijama,

istakao je predsjednik Odbora

udruženja poljoprivrede i pre-

hrambrene industrije u PKCG

MilutinĐuranović.

- Ideja kupovine domaćih proi-

zvoda odomaćena je u razvije-

nimzemljama i dio je nacional-

nog identiteta. Današnji

događajjepočetnikorakureali-

zaciji takve ideje, a smatraćemo

je ostvarenomkada domaći po-

trošač u marketu prolazi pored

uvoznihproizvodaitražidoma-

će – zaključio jeĐuranović.

Predstavnik Volija Dragan Bo-

kan kazao je da je trgovina

otvorila vrata obilježavanju

domaćih proizvoda i da će se

uključiti u sve promotivne ak-

tivnosti.

- Prilagođavanje standardima,

kontinuitetkvalitetaikvantite-

ta, prilagođavanje savremenim

tehničkim rješenjima, zadovo-

ljavanjeestetskihkriterijuma...

samo su neki od zahtjeva koje

će domaći proizvođači uz kon-

kurentne cijene morati da za-

dovolje kako bi se na pravi na-

činnametnuli kupcu–kazao je

Bokan.

I.Kr

.

PODGORICA

-Hitnavalo-

rizacijabrodogradilištau

Bijeloj presudna je zakom-

pletiranjeponudePorto

Montenegra, timprije što

većpostoji interesovanje za

remont 50do60megajahti

godišnje, ocijenjeno jena sa-

stankupremijeraDuška

Markovića i izvršnogdirek-

tora tivatskekompanijeDa-

vidaMargasona.

Margason je kazao da je cilj

zapošljavanje nekadašnjih

iskusnihstručnjakabrodogra-

dilišta.

- Na sastanku su predstavljeni

razvojni planovi i projekti

PortoMontenegra za ovu i na-

redne godine, koji uključuju

gradnju površina za sportove,

supermarketa, prostora za or-

ganizovanje velikih sportskih

imuzičkihmanifestacija, pro-

dužavanje glavne promenade,

gradnjuvišesmještajnihiugo-

stiteljskih objekata - saopšte-

no je izVlade.

Margasonjerekaodasedobro

prodaju stanovi u Portu, a go-

voriojeiospremnostinainve-

sticije koje podrazumijevaju

korišćenje zaleđa marine.

Premijer je pozdravio razvoj-

neplanovePortoMontenegra

istakavši da unapređenje tog

rizorta smatra jednimod naj-

značajnijih projekata za ra-

zvoj CrneGore u cjelini.

-Tojeprojekatkojijemijenjao

i mijenja Crnu Goru, pomaže

izlazakizpalanačkefilozofijei

bolje razumijevanje toga šta

sve u našoj zemlji može da se

pretvori u novu vrijednost na

dobrobit građana - kazao je

premijer, kako se navodi u sa-

opštenju.

M.P.M.

PODGORICA

-KompanijaPortofAdriado-

bitnik je nagrade BrandLeader Award na bi-

znis konferenciji ,,Transport i logistikaJugo-

istočne Evrope i Dunavskog regiona - TIL

2018“, koja je održana uBeogradu.

Iz kompanije je saopšteno da nagradu dobi-

jaju četvrti put, što ukazuje na stručnost, po-

svećenost i pouzdanost uposlovanju.

S. P.

Potpisivanjemsporazuma ozvaničen početak projekta dodatne promocije crnogorskih proizvoda

Trgovački lanci uakciji

„Kupujmodomaće“

Svježina

Svježina u svijesti potro-

šača favorizuje domaće

proizvode u odnosu na

uvozne i na tome treba

insistirati, smatra Milutin

Đuranović i ističe da je

na evropskom tržištu

svježina namirnica naj-

cjenjenija kvalitativna

karakteristika i da domaći

proizvođači na tome

treba da insistiraju.

Istraživanje

Vlastimir Golubović pod-

sjetio je da su istraživanja

u okviru projekta ,,Dobro

iz Crne Gore“ pokazala da

potrošači sve više kupuju

domaće proizvode.

- Uočavajući da je podršku

potrebno pružiti i malim

proizvođačima, onima

koji tek treba da postanu

nosioci žiga Dobro iz Crne

Gore, sredinomprethodne

godine PKCG je pokrenula

ovu akciju – rekao je on.

Važna je

odlučnost svih nas

da izboromdomaćeg

proizvoda doprinesemo

rastu naše ekonomije,

sigurnosti postojećih i

otvaranju novih radnih

mjesta, poručio

Simović

D.MIJATOVIĆ

Port of Adria nagrađena na biznis konferenciji u Beogradu

Četvrti put brend lideri

Premijer primio direktora najvećemarine

PortoMontenegru

trebabrodogradilište

DuškoMarković i DavidMargason

Potpisnici sporazuma