Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Srijeda, 4. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

Jugopetrol je u prošloj godini ostvario pro it

od 7,63 miliona, 51,7 odsto veći nego 2016.

Poslovni prihodi su bili 135,14miliona, a rashodi 127,06milio-

na.

Najveći dio rashoda, odnosno 111,56miliona, odnosi se na

nabavnu vrijednost prodate robe. Neraspoređena dobit kom-

panije iznosi 13,1 milion, dugoročna rezervisanja i obaveze

383,09 hiljada, a kratkoročna 14,02 miliona. Odložene pore-

ske obaveze su iznosile 57,23 hiljade.

Većinski vlasnik Jugopetrola je od kraja 2002. godine Helenik

Petroleum, koji posjeduje 54,35 odsto akcija kompanije.

M. P.-M.

Jugopetrol u

plusu7,6miliona

PODGORICA

Juče je došlo do tehničkog kvara na softverskom

sistemu Evrokontrola u Briselu, zbog čega je redukovan protok

vazdušnog saobraćaja u cijeloj Evropi, saopšteno je iz Kontrole

letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA).

- U skladu sa procedurama koje su predviđene za ovakve situa-

cije, moguća su kašnjenja letova i u zoni nadležnosti SMATSA. Iz

tog razloga moguća su kašnjenja polijetanja i slijetanja aviona u

Srbiji i Crnoj Gori – navodi se u saopštenju.

Dodaje se da će uspostavljanje pune redovnosti odvijanja sao-

braćaja zavisiti od otklanjanja tehničkih smetnji u centralnom

sistemu Evrokontrola u Briselu. Evrokontrol očekuje danas nor-

malizaciju stanja i otklanjanje smetnji.

S. P.

Tehnički kvar na so verskomsistemu

Evrokontrola u Briselu

Mogućakašnjenja

avionauEvropi

PODGORICA

Jadranski sajam je prošlu godinu završio u plusu

20.600 za razliku od 2016. kada su bili uminusu blizu 49.000

eura. Prihodi su bili 746.928, a rashodi 710.959 eura.

M.P.M.

Jadranski sajamu

plusu20,6hiljada

PODGORICA

Uek-

spertsko-pregovaračkomti-

muzanastavakgradnje au-

toputa, koji jeVladausvojila

8.marta, aobjavila juče, na-

lazi se 14predstavnikaVlade,

Građevinskog fakulteta i

Monteputa.

NURKOVIĆNAČELU

Na čelu tima je ministar sao-

braćajaOsmanNurković. U ti-

mu su mr Angelina Živković,

državna sekretarka u Mini-

starstvu saobraćaja, Mirsad

Ibrahimović, generalni direk-

tor za državne puteve, Maja

Mijušković, šefica kabineta

ministra saobraćaja, Vladimir

Beratović, savjetnik premijera

za strane investicije, Vatroslav

Belan, savjetnik potpredsjed-

nikaVlade za ekonomskupoli-

tiku i finansijski sistem, Nikola

Vujović, državni sekretar za

energetikuuMinistarstvueko-

nomije, Branislav Todorović,

državni sekretar u Ministar-

stvu finansija, dr Rešad Nu-

hodžić, državni sekretar uMi-

nistarstvu održivog razvoja i

turizma, prof. dr Mladen Uli-

ćević i prof. dr Duško Lučić sa

Građevinskog fakulteta, Alek-

sandar Žurić, predsjednik

Monteputa, i Jonuz Mujević,

izvršni direktor Monteputa,

mr Goran Vujović, direktor PJ

za upravljanje projektom iz-

gradnjeautoputaBar–Boljare,

Miroslav Mašić, rukovodilac

Jedinice za implementaciju

projekta autoputa i Ljubinka

Ivanović iz ove jedinice.

U ovom dokumentu se navodi

da je zadatak ekspertsko-pre-

govaračkog tima da predloži

Vladi najoptimalniju procedu-

ru, odnosnomodel za nastavak

realizacije projekta autoputa

Bar –Boljare.

– Zadatak tima je i da definiše

kriterijume za pretkvalifikaci-

ju najpovoljnijih ponuđača -

privatnipartner/izvođačrado-

va, nadzorni organ, konsultant

i drugi subjekti u skladu sa naj-

boljommeđunarodnom prak-

somi u ciljunajbolje zaštite in-

teresa investitora. Zadatak je i

daocjenjujeprikupljeneponu-

de za izbor najpovoljnijeg po-

nuđača, vodi pregovore sa naj-

povoljnijim ponuđačem.

Koordinira međuresorne ak-

tivnosti i priprema odgovore

na zahtjeve partnera koji su u

vezi sa uslovima realizacije

projekta, priprema periodične

izvještaje o radu i toku realiza-

cije projekta, dostavlja Vladi

predloge, stavove, mišljenja,

ocjene, sugestije i predlaže joj

donošenje odluka, zaključaka i

svih drugih akata,u cilju stva-

ranja pretpostavki za uspješnu

realizaciju projekta - navodi se

udokumentuVlade.

Ostavljena je i mogućnost da

ukolikobudepotrebnotimmo-

že biti naknadno proširen no-

vim članovima, kao i da po po-

trebi angažuje konsultante,

stručne saradnike, eksperte iz

pojedinihoblasti...

Vlada je odlučila da se troškovi

rada ovog tima finansiraju iz

kapitalnog budžeta Ministar-

stva saobraćaja opredijeljenim

za realizaciju autoputa. Biće

isplaćivani mjesečno na osno-

vu troškovnika kojeg donosi

resornoministarstvo.

MEMORANDUM

Podsjetimo da su predstavnici

kineskekompanijeCRBC, koja

gradi prioritetnu dionicu, kra-

jemmarta saopštili javno da su

zainteresovani da sa crnogor-

skomVladom uđu u privatno-

javno partnerstvo za nastavak

gradnje autoputa.

Tada su u Vili ,,Gorica“ u Pod-

gorici predstavnici Vlade i ove

kompanije potpisali i memo-

randum o razumijevanju, a

Vlada pozvala domaće i strane

kompanije da se uključe u rea-

lizacijuovogprojekta. Nurko-

vić je tada kazao da je CRBC

prvi zainteresovani za gradnju

druge dionice autoputa od

Mateševa do Andrijevice i da-

lje doBoljara i dodao da potpi-

sivanje memoranduma ne

znači da su oni favorizovani ni

na koji način. On je tada saop-

štio da vjeruje da će biti još za-

interesovanih za ulazak u ovaj

projekat. Potom je memoran-

dum o razumijevanju za iz-

gradnju dijela autoputa od Po-

žege do Boljara potpisala

srpska resorna ministarka Zo-

rana Mihajlović sa izvršnim

predsjednikom kineske kom-

panije CCCC Internešnl Du

Fejom.CCCCjemajkakompa-

nijaCRBC.

M.P.M.

Vlada objavila informaciju o ekspertskom timu za nastavak gradnje projekta vijeka

O izgradnji dvijedionice

autoputapregovara 14 ljudi

Zadatak tima je da predloži Vladi model za

nastavak gradnje autoputa i de niše kriterijume za

pretkvali kaciju i pregovara sa najboljimponuđačem

Dušana Vuksanovića za objekte u Budvi

ni grade

pleks

Krovovi su planirani kao rav-

ni, neprohodni.

ZELENI KROVOVI

Ravni krovovi su ozelenjeni.

U cilju očuvanja identiteta

mediteranskog ambijenta,

primijenjeni su prirodni ma-

terijali i lokalni građevinski

materijali. Neki djelovi obje-

kata, podzide, stepeništa će

biti oblagani sa lokalnim ka-

menom. Fasade će biti obra-

đene kombinacijom moder-

nihitradicionalnihmaterijala

kamena fine fakture i hori-

zontalno pomjerljivih panela

brisoleja.

MedijisuranijepisalidajePr-

va banka prodala zemljišni

kompleks od 5.600 metara

kvadratnih na brdu Spas, na

Komoševini, na ulazu u Bud-

vu, firmi Tron kompani, te da

je početkom godine upisala

hipoteku na zemljišni kom-

pleksnatrimilionaeura.Toli-

ko se, prema pisanju medija,

najvjerovatnije kodPrve ban-

ke zadužila firma Tron kom-

pani.

Opština Budva izdala je prije

nekoliko mjeseci urbanistič-

ko-tehničke uslove Prvoj

banci, kojim je predviđena

gradnja manjeg stambenog

kompleksa na Komoševini.

Na toj lokaciji je, kako su rani-

je javilimediji, gradnjupočela

kompanija ,,14. septembar“

Mehmeda Meše Kolarevića,

sakojimjebankasklopilakre-

ditni ugovor, ali je aktivirana

hipoteka i banka je preuzela

zemljište i objekte.

S.P.

U idejnim rješenjima obje-

kata se navodi da je vlasnik

parcelaTronkompani.

nih igara na sreću, prenos ugovo-

ra sa Bistrice Clean Energy za

izgradnjumini hidroelektranena

Bistrici na podgorički „Kronor“.

U dokumentu se navodi da je

smanjenbroj izmjena u registru.

-Koncedenti ažurnijedostavljaju

Komisiji za koncesije podatke.

Jedan dio izmjena se odnosi na

raskid ugovora, drugi na produ-

ženje roka, dok je dio vezan za iz-

mjene i dopune teksta osnovnog

ugovora - saopšteno je izKomisi-

je za koncesije.

PodsjećasetakođedaKomisijaza

koncesije nema mehanizam da

kažnjava koncedente ako ne do-

stave potpisane ugovore ili pro-

mjene.

M.P.M.

PODGORICA

Kotorska Lučka

kapetanija u prošloj godini je pri-

hodovala skoro 850.000 eura, od

čega je najviše, odnosno 504.950

naplaćeno od izdavanja vinjeta

stranim jahtama i plovilima za

sport i rekreaciju.Prema podacima

Lučke kapetanije Kotor, u sve

luke Bokokotorskog zaliva prošle

godine su uplovila ukupno 464

domaća i strana broda, prenosi

portal Boka news. Na njima je bilo

531,57 hiljada putnika, kao i 16,73

hiljade tona tereta.

S. P.

Od vinjeta za

jahte zaradili

polamiliona

PODGORICA

Poreska uprava

je umartu naplatila 107,62 mil-

iona bruto prihoda, 17 odsto više

nego u istomprošlogodišnjem

periodu, a 12 miliona iznad plana.

- Rast naplate zabilježen je kod

svakog poreskog oblika, kako u

odnosu na plan, tako i u odnosu

na ostvarenje iz komparativnog

perioda, a u strukturi uplata

treba izdvojiti naplatu poreza na

dobit od 31,58miliona, što je pet

miliona više nego umartu prošle

godine i 3,5 miliona iznad plana -

navodi se u saopštenju Poreske

uprave.

Poreza i doprinosa na zarade

zaposlenih naplaćeno je 56,88

miliona, 4,5 miliona iznad plana

i 7,5 miliona više nego u istom

periodu prošle godine. Od PDV

je naplaćeno 13,22 miliona, 1,5

miliona iznad plana i milion više

nego umartu prošle godine, Po

osnovu koncesionih naknada

prihodovano je 2,52 miliona, 40

odsto iznad ostvarenja iz prošle

godine i plana naplate. Iz PU su

kazali da su ovi podaci značajni

sa aspekta preporuka Državne

revizorske institucije za pov-

ećanje e ikasnosti u naplati ove

vrste prihoda. Oni su objasnili

da je trend uspješne naplate

nastavljen zahvaljujući dopri-

nosu urednih platiša i naporima

službe, kao i reprogramu pore-

skog duga, kroz koji je naplaće-

no 3,86miliona eura u prvom

kvartalu.

M. P. M.

Poreskaupravanaplatila 107milionaeura

Detalj saautoputa