Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 4. april 2018.

Ekonomija

USD 1.23080

JPY 130.76000

GBP 0.87523

CHF

1.17750

AUD

1.59940

CAD

1.58180

Kursna lista

PODGORICA

Nekadašnji

guverner Narodne banke

Crne Gore i potpredsjednik

Vlade Krunislav Kruno Vuk-

čević nakon kraće bolesti

preminuo je u 85. godini.

Vukčević je radni angažman

počeo u Narodnoj banci

Jugoslavije za Crnu Goru,

a zatimu Jugobanci gdje

je prošao sve faze od višeg

savjetnika do generalnog

direktora i stekao reputaciju

jednog od najuglednijih ban-

kara i inansijskih stručnjaka

u nekadašnjoj Jugoslaviji.

Od 1985. do 1993. godine,

Vukčević je u dva mandata

obavljao funkciju guvernera

Narodne banke Crne Gore i

bio član Savjeta guvernera

Narodne banke Jugoslavije.

Vukčević je od 1993. do 1997.

godine bio potpredsjednik

Vlade, zadužen za oblast

inansijskog sistema i javne

potrošnje.

Nakon penzionisanja, bio je

aktivno angažovan na poslo-

vima konstituisanja, razvoja

i jačanja uloge Centralne

banke, a od 2001. do 2010.

godine bio je član Savjeta te

inansijske institucije.

S. P.

UmroKrunislavVukčević

PODGORICA

Ruske

vazduhoplovnevlasti odbile

suda izdajudozvoluza let za

šesti avionMontenegroer-

lajnzanabazi ACMI zakupa

(zakupaviona saposadom,

zbog čegamožedavarira

broj putnika), navodi seu

planupripremepredstojeće

turističke sezone i dodajeda

će se taj avionmorati an-

gažovati nadrugimdesti-

nacijama.

Biznis planMontenegro erla-

jnza za 2018. godinu, kako

navodi Portal Analitika, ba-

ziran jena ideji da seu floti za-

d r ž i p e t o p e r a t i v n i h

vazduhoplova, kao i angažo-

vanje dodatnog zakupljenog

avionaza ljetnusezonukapac-

iteta 118do 161 sjedišta.

-Šestiavionbibioangažovanu

periodu od maja do septem-

bra. Inicijalnosmoplaniralida

se sa ovim avionom obavlja

saobraćaj na destinacijama

gdje je izražena tražnja u toku

ljetnjih mjeseci, a to su letovi

kaMoskvi i Beogradu iz Tivta

- kažu iz MA, ali su im te pla-

nove osujetile ruske vlasti.

Angažovanjem šestog aviona

planirano je da Montenegro

erlajnz u periodu jun – sep-

tembarrealizujeukupno3.396

letova i preveze 324.000 put-

nika.

- Na taj način planirano je da

kompanijarealizuje336letova

više i u istomperiodu preveze

dodatnih 57.500 putnika u

odnosu na isti period pre-

thodne godine – navodi se u

planu.

U odnosu na prethodnu godi-

nuplaniranojepovećanjebro-

ja redovnih letova za Lion sa

još jednomnedjeljnomrotaci-

jomu periodu jul – avgust, za-

tim za Dizeldorf sa dodatnom

nedjeljnom rotacijom od juna

do septembra, za London sa

dodatnom nedjeljnom rotaci-

jom jul – avgust, za Sankt Pe-

terburg sa jednomnedjeljnom

rotacijomviše u periodu jun –

septembar, kao i zaMoskvu sa

jednomnedjeljnom rotacijom

više u periodu jun – septem-

bar.

U čarter saobraćaju planirani

su letovi za Bari, Napoli, Tel

Aviv, Helsinki, Bratislavu, kao

i prema novim destinacijama

– Košice i Poprad-Tatry, Ama-

nu, Teheranu, Oslu, Salzburg/

Lincu, Brive, Ostravi i Paler-

mu.

Projektovanje flote na ovakav

način za konačan cilj imalo bi

višekompanijskih, ali ikomer-

cijalnih ciljeva.

- Prije svega ukupno povećan-

je kapaciteta sjedišta tokom

pe r i oda l j e t n j e s ezone

naredne godine za 25 odsto,

čime bi se generisali dodatni

prihodi. Došlo bi do jačanja

konkurentske pozicije na

tržištu, što bi u konačnom

značilo da se kroz smanjenje

prosječne cijene uz povećanje

prosječne popunjenosti put-

ničke kabine ostvari bolja sto-

pa profitabilnosti na ključnim

tržištima - navodi se uplanu.

IzMAsunajavili da će se2019.

godine osloboditi ,,fokera“ iz

flote i zakupljivati avione

većihkapaciteta.

R.E.

Rusi osujetili planoveMontenegro erlajnza

Moskvanedadozvolu

za šesti avionMA

Nacionalna avio-kompanija unajmila i šesti

avion sa posadomkojim je planirala da iz

Rusije doveze 57,5 hiljada putnika više

Tron kompani dobila saglasnost glavnog državnog arhitekt

PODGORICA

Budvanska

kompanijaTronkompani,

čiji jevlasnik i osnivac

DraganČolaković, izgra-

diće tri zgradeuKomoše-

vini nabrduSpas iznadVi-

dikovcauBudvi.

Kompanija jedobila sagla-

snost glavnogdržavnog

arhitekteDušanaVuksa-

novićana idejno rješenje

objekata, koje jeuradila

budvanska firmaDel pro-

jekt.

IDEJNORJEŠENJE

Uidejnomrješenjuobjekata

se navodi da predmetna lo-

kacija predstavlja mikrour-

banističku cjelinu, formira-

nu na katastarskoj parceli

2300 Budva, sastavljenu od

tri urbanističke parcele. Lo-

kacija je na jugozapadnom

ulazu u Budvu i nalazi se u

naseljuKomoševina dva, a u

neposrednoj je blizini i izra-

zitoj vertikalnoj denivelaciji

u odnosu na Jadransku ma-

gistralu.

Na lokaciji je planiran sao-

braćajni pristup sa dvije

strane u vidu lokalnih sao-

braćajnica koje se odvajaju

samagistralnogputa.Pristu-

pne saobraćajnice su strme

saobraćajne vezeuokvirima

propisanih saobraćajnih

standarda i obezbjeđuju

promet pješačkog i motor-

nog saobraćaja.

Svakom od tri objekta omo-

gućen je direktan kolski pri-

laz i svi imaju obezbijeđen

propisan broj neophodnih

parkingmjesta.

Zgrade se sastoje od prize-

mlja i dva sprata i imaju ori-

jentacijunasvečetiri strane.

Objekti sumješovite funkci-

je i podrazumijevajuvišena-

mjenske strukture. Investi-

tor se odlučio za objekte za

smještaj turista, turistički

boravak u renti i upravu

kompleksa.

Planiranojedabrutopovrši-

na objekata iznosi po 945

kvadrata. Objekti u prize-

mlju imaju dvije, na prvom

spratu tri, a na drugomdvije

stambene jedinice.

Objekat B gradiće se na ur-

banističkoj parceli tri, čija je

površina 755 kvadrata.

Objekat C gradiće se na ur-

banističkoj parceli četiri, či-

ja je površina 1.031 kvadrat.

NaKomoše

turistički ko

PODGORICA

Uregistru

ugovoraokoncesijama za-

ključno sa 15.martomtekuće

godinenalazi se 253ugovora.

Odpočetka januaraprošledo

polovinemarta tekuće godine

uregistar jeuneseno 18novih

ugovora i izmjene 16postoje-

ćih, navodi seu informaciji ko-

ju jeKomisija zakoncesijedo-

stavilaparlamentu.

Većina ili 14 novih ugovora pot-

pisana je na 30godina.

- Od 18 ugovora 12 je vezano za

proizvodnju električne energije

i korišćenje hidroenergetskog

potencijala, tri za eksploataciju

tehničko-građevinskog kamena

i jedan za eksploataciju ukra-

snog i tehničko-građevinskog

kamena, te jedan za flaširanje

vode - navodi se u informaciji.

Novi ugovori su na teritoriji de-

vet opština.

-Na teritorijiKolašina iMojkov-

ca su po četiri ugovora, Andrije-

vice tri, Bijelog Polja dva i po je-

dan u Šavn i ku , Ni k š i ću ,

Beranama,DanilovgraduiPljev-

ljima - istaknuto je u dokumen-

tu.

Među izmijenjenim ugovorima

je i ugovor Uniprom metala za

eksploataciju crvenihboksitana

ležištimaZagrad,ĐurakovdoII,

Štitovo II i Biočki stan, ali se ne

navodi koje su izmjene. Na tom

spisku je i oduzimanje koncesije

„Casino Promotion Montene-

gru“ Bar za priređivanje poseb-

Za godinu ugovoreno 18 novih koncesija

Dvije trećineugovora

zaproizvodnjustruje

Bazenhotela ,,Ridžent“

Render budućegkompleksa

Sadašnje stanjenaplacu