Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 4. april 2018.

Politika

PODGORICA

Predsjednik

Demokratskepartije socija-

listaMiloĐukanovićkazao

je jučedaEvropskaunijane

može ignorisati ono što se

dešavavannjenihgranica.

Demokratska partija socijali-

sta bila je juče domaćinkonfe-

rencije ,,U susret samitu EU –

Zapadni Balkan“, koju je

organizovala zajedno saParti-

jom evropskih socijalista, a

kojaćedanasbitinastavljenau

Tirani.

KANDIDAT

–Kadasmodogovaraliovajsu-

sret, koji je potvrda dobrih od-

nosa, nijesam pomislio da ću

vas dočekati kao kandidat za

predsjednika Crne Gore. Naš

skup jeznačajan jer seodržava

u vremenu kada je ova tema u

fokusu evropske javnosti. Bu-

garska koja više razumije naš

put kaEUupravopredsjedava.

Većnarednogmjeseca je samit

Zapadnog Balkana u Sofiji –

poručio je predsjednik DPS

Milo Đukanović na otvaranju

konferencije.

Đukanov i ć i st i če da j e

Evropska komisija objavila

politički okvir usmjerenja

daljeg pristupa, kojim je po-

tvrđen pristup individualnog

napretka koji zavisi od kon-

kretnih rezultata svake drža-

ve.

– Vjerujem da će na osnovu

brižljivo sačinjenih izvještaja

samit u Sofiji dati konkretne

smjernice za dalje pristupa-

nje.VećeprisustvoEUuregio-

nu znači brži, snažniji i održi-

viji proces integracija. EU ne

može ponoviti istorijske greš-

ke i ignorisanjeonog što sede-

šava van njenih granica – ista-

kao jeĐukanović.

POTPIS

Kaže i da jeantidržavnodjelo-

vanje domaćih struktura po-

stalo prepoznatljivo na cije-

lom Balkanu uz jasno uočljiv

potpis.

– Svi ste upoznati sa scenari-

omkoji se spremao Crnoj Go-

ri. Pretežno onih koji su se

protivilinezavisnosti,ulaskuu

NATO. Međutim, uspjeli smo

da se suprotstavimo. Nakon

parlamentarnih izbora održa-

nih u takvim uslovima uspjeli

smo da napravimo stabilnu

vladu. I da Crna Gora ostane

faktor stabilnosti. Lično ću se

zalagati sa svoje nove pozicije

da nastavimo sa politikomdo-

brosusjedstva i evropskimpu-

tem.Natonasobavezujeuloga

lidera –kazao je liderDPS-a.

PredsjednikPES Sergej Stani-

šev kazao je da je pogrešno to

što je predsjednik Evropske

komisije Žan Klod Junker na

početku svog mandata kazao

da u njegovom trajanju neće

biti proširenjaEU.

– Bez Balkana proces prošire-

nja nije dovršen. Pridruživa-

nje EUnije samo neki formal-

ni proces već težakproces koji

zahtijeva obostrane napore i

konkretna rješenja – rekao je

Stanišev.

On je Đukanoviću poželio

uspjehna izborima.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

Kandidat ve-

ćegdijelaopozicije za šefa

državeMladenBojanićobe-

ćao jeda će, ukolikopostane

predsjednik, svršenimstu-

dentimaomogućiti praksuu

inostranimkompanijama.

– Naravno, pod uslovom da se

nakon toga vrate u Crnu Goru

– rekao je Bojanić na jučeraš-

njem skupu u Podgorici „Mla-

den zamlade“.

On je naveo i da kao ogroman

problemmladih vidi to što oni

tokom školovanja ne stiču ni-

šta više od formalnog obrazo-

vanja.

– Mladi tokom obrazovanja

stiču samo opšte obrazovanje,

alineipraksu.Upraksinezna-

ju praktično ništa – rekao je

Bojanić.

Poručio je i danamladima tre-

ba da počiva budućnost Crne

Gore.

– Kritičko mišljenje je osnova

razvojaEvropeidruštvakakvo

bi mi trebalo da imamo ovdje.

Danas vas za svaku kritiku

proglašavaju izdajnikom i ru-

šiocem Crne Gore. Na svako

kritičko mišljenje pozitivno

reagujemjermi todaje impuls

da popravljamono što je loše i

činim ga boljim – rekao je Bo-

janić.

On je naveo i da urušenu eko-

nomiju i nezaposlenost vidi

kao najveći problemCrne Go-

re.

– Više ni znanje, ni struka, ni

obrazovanje nijesu garant za-

poslenja, negopripadnostpar-

tiji. Danas loši đaci bježe iz

škole, dok dobri đaci bježe iz

Crne Gore – zaključio je Boja-

nić.

Đ.Ć.

DPS i PES organizovali konferenciju „U susret samitu EU – Zapadni Balkan“

DANILOVGRAD

Predsjednički kandidat

Demokratske partije socijalista Crne Gore Milo

Đukanović obišao je juče farmu koka nosilja

„Agromont“ u Martinićima i razgovarao sa

vlasnikomBožidarom Jokićemo dosadašnjim

rezultatima i budućimplanovima ovog predu-

zeća u oblasti proizvodnje hrane.

„Agromont“ zapošljava 40 radnika, a od preu-

zimanja nekadašnje farme prije tri godine do

danas preduzeće je investiralo oko 6,5 miliona

eura u osavremenjavanje i proizvodnju. Jaja

„Agromonta“ ispunjavaju evropski ISO 22.000

standard u kvalitetu hrane i nose oznaju

„Dobro iz Crne Gore“. Đukanović je istakaomu

je zadovoljstvo što se upoznao s dobrim rezul-

tatima napora koje je kompanija „Agromont“

napravila tokomposljednje tri godine, te da je

riječ o veoma ozbiljnompoduhvatu koji može

biti dobra smjernica svima koji žele da se bave

proizvodnjomhrane u Crnoj Gori.

- Ovo je zaista jedan ozbiljan poduhvat i jedan

veoma dobar putokaz za sve druge ljude koji

razmišljaju o razvoju biznisa u Crnoj Gori.

Proizvodnja hrane je de initivno budućnost

biznisa, ne samo crnogorskog, rekao bih i glo-

balnog. Crnogorskog posebno, imajući u vidu

sve što radimo na planu razvoja infrastrukture

i turizma- istakao je Đukanović.

Božidar Jokić, vlasnik „Agromonta“, kazao

je da stalnimulaganjem i modernizacijom

tehnologije ova farma uspijeva da poveća

kapacitete, a da su u planu i nove investicije u

povećanje kapaciteta i dodatnu proizvodnju.

„Agromont“ planira i izgradnju solarne elek-

trane snage od 1 MW, a ta investicija će iznositi

1.200.000 eura.

B. K.

Budućnostbiznisajeuproizvodnjihrane

Predsjednički kandidat većeg dijela opozicije

razgovarao samladima u Podgorici

Bojanić: Loši đaci

bježe iz škole, a

dobri izdržave

Đukanović:

EUne

može ignorisati

onoštosedešava

vannjenihgranica

PODGORICA

Bugarska je

jedanodnajznačajnijihprija-

telja i partnerakoji se snažno

zalaže za evropskuperspek-

tivuZapadnogBalkana i do-

sljednopromoviše stav

Evropskeunijedaproces

ostajeupotpunosti zasnovan

na individualnimzaslugama,

što izuzetnocijenimo, kazao

je jučeuSofijiministar vanj-

skihposlovaSrđanDarma-

nović tokomsastanka sapot-

predsjednicomVlade i

ministarkomvanjskihposlo-

vaBugarskeEkatarinomZa-

harijevom.

–Sumirajućidosadašnjerezul-

tate bugarskog predsjedavanja

EU, koje je rezultiralo i usvaja-

njem Strategije za proširenje

Zapadnog Balkana, ministar

Darmanović je kazao da su

uprkos nepovoljnom evrop-

skom i globalnom kontekstu u

kom se odvija predsjedavanje,

rezultati već vidljivi, te da je u

relativno kratkom tromjeseč-

nomperioduznačajnoojačana

evropska perspektiva Zapad-

nog Balkana – saopšteno je iz

Ministarstva vanjskihposlova.

Zaharijeva je, kako se dodaje,

pozdravila odlične rezultate

koje je Crna Gora ostvarila u

pregovaračkomprocesu,ocije-

nivši da naša zemlja predstav-

lja uspješan primjer politike

proširenja.

– Ponovila je da će Bugarska

nastaviti snažno da podržava

našu državu prema članstvu u

EU i izrazila očekivanje da će

geopolitičke prilike i širi

evropski kontekst ići na ruku

Crnoj Gori da, zasluženo, po-

stane prva naredna članica

Unije – dodaje se u saopštenju

Ministarstva.

Šef crnogorske diplomatije sa-

stao se juče i sa predsjednikom

BugarskeRumenomRadevim.

Prvog dana zvanične posjete u

Sofiji održao je i predavanje na

Diplomatskom institutuMini-

starstva vanjskih poslova „Iza-

zovisavremenogdoba–NATO

i EU“, kojem su prisustvovali

predstavnici diplomatskog ko-

ra, kao i javnog života.

R.P.

PODGORICA

Demokratski front zatražio je vanrednu sjednicu

Odbora za odbranu i bezbjednost zbog, kako su rekli, ozbiljnog

narušavanja bezbjednosne situacije u Crnoj Gori i opravdanog

uznemirenja građana.

- Imajući u vidu eskalaciju terorističkih napada, koristimo ovu pri-

liku da iniciramo hitno održavanje otvorene sjednice Odbora za

odbranu i bezbjednost - navodi se u zahtjevu DF-a predsjedniku

Skupštine Ivanu Brajoviću i predsjedniku Odbora za odbranu i

bezbjednost Obradu Stanišiću.

DF navodi da bi na sjednici Odbora informaciju o dramatičnoj

aktuelnoj bezbjednosnoj situaciji u zemlji trebalo da dajuministar

unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić i direktor Agencije za

nacionalnu bezbjednost Dejan Peruničić, kao i vrhovni državni

tužilac Ivica Stanković, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić,

predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica i predsjednik Višeg

suda Boris Savić.

I. K.

DF traži vanrednu sjednicuOdbora za bezbjednost

zbog narušene bezbjednosne situacije

Hoće informacijuod

Nuhodžića i Peruničića

Ministar vanjskih poslova Srđan Darmanović u posjeti So ji

BugarskopredsjedavanjeEU

rezultiraloStrategijomproširenja

Protjerivanjem ruskog diplomate Crna Gora je pokazala soli-

darnost sa NATO i EU saveznicima, saopštio je ministar vanj-

skih poslova Srđan Darmanović.

On je tokomposjete Bugarskoj podsjetio da je Crna Gora zbog

,,slučaja Skripalj“ protjerala ruskog diplomatu i uskratila sagla-

snost za djelovanje počasnom konzulu Ruske Federacije, dok

je Moskva odgovorila istommjerom.

Darmanović je poručio da je Crna Gora u tom slučaju odlučila

da prati politiku EU.

On je kazao da je Crna Gora u oktobru 2016. bila žrtva napada

Rusije, u slučaju pokušaja terorizma. Darmanović je naveo da

su nam saveznici tada dali podršku, da bi saznali šta se dešava i

da bi pokazali svijetu šta se desilo.

– Sada je bilo vrijeme da pokažemo istu solidarnost – zaključio

je Darmanović.

SolidarnisaNATOiEU

MiloĐukanović

MladenBojanić

SrđanDarmanović sa

EkatarinomZaharijevom