Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 4. april 2018.

Politika

Koncernu još 217.000

euraod „Newfocus

comunicationsa“

Pobjeda je 22. marta 2017. godine objavila da je Demo-

kratski front potpisao krajem avgusta 2016. godine

ugovor sa beogradskom kompanijom „New focus

comunications“ u vrijednosti od 217.000 eura, kojim se ta

kompanija obavezala da zastupa medijsko oglašavanje

koncerna Vijesti.

Zbog tog ugovora izviđaj je pokrenulo Specijalno držav-

no tužilaštvo.

Ugovor je potpisan je u Beogradu 28. avgusta. Potpis na

ugovor su stavili Igor Avžner u ime beogradske kompa-

nije, a u ime Fronta predsjednik Nove srpske demokratije

Andrija Mandić. Predmet ugovora je ,,kupovina vremena

za emitovanje oglasnih poruka na medijima u Crnoj Gori -

televiziji, novinama i portalu Vijesti“.

-Tužilaštvo je zatražilo i dobilo od Demokratskog fronta

kopiju tog ugovora i taj dokument se nalazi u Tužilaštvu –

rekao je tada Pobjedi izvor blizak Demokratskom frontu.

Prema saznanjima Pobjede, na osnovu ugovora DF-a i

beogradske kompanije sačinjen je novi ugovor koji su

potpisali predstavnici koncerna Vijesti i Demokratskog

fronta, a kojim su precizirane medijske usluge i oglašava-

nje. I taj ugovor je pod lupom SDT-a.

– Ugovorne strane su saglasne da naručilac obezbijedi

reklamni budžet u iznosu od 217.000 eura na ime zakupa

ekonomsko-propagandnih termina/prostora za vrijeme

trajanja ugovora, odnosno u narednih 90 dana od potpi-

sivanja ugovora, kada ugovor prestaje da važi. Plaćanje

ugovornog iznosa biće 100 posto avansno na devizni

račun izvršioca, a najkasnije do isteka ovog ugovora –

navodi se u ugovoru.

N.Z.

STRAZBUR

-Grupa zemalja

zaborbuprotivkorupcije

SavjetaEvrope (GRECO)

dala jeCrnoj Gori 11 prepo-

rukakoje se tiču sprečavanja

korupcije, radaposlanika,

sudija i tužilaca. Uizvješta-

ju, koji je jučepredstavljenu

SavjetuEvropeuStrazburu,

konstatuje seda jenaša ze-

mljaprimijenila šest prepo-

rukana zadovoljavajući na-

čin, tri nijeprimijenila

uopšte, dok sudvijedjeli-

mičnoprimijenjene.

GRECO je preporučio crno-

gorskim vlastima uvođenje

ad-hoc davanja izjave kada se

javi sukob između privatnih

interesa pojedinih poslanika i

pitanja koje se razmatra u

skupštinskoj proceduri. Me-

đutim, ova preporuka nije

usvojena.

–Uskladusapostojećimzako-

nodavstvom, poslanici u ne-

predviđenim situacijama su-

koba interesa i dalje nemaju

obavezu da izvijeste o ovim

okolnostima. Takva obaveza

nepostoji ni uEtičkomkodek-

su poslanika. U ovakvoj situa-

ciji GRECO nalazi da je teško

razumjeti kako Smjernice do-

brog ponašanja za poslanike

mogu ustanoviti takvu obave-

zu–ocijenili su izGRECO-a.

Djelimično su zadovoljni pre-

porukomda seobezbijedime-

hanizam koji bi promovisao

Etičkikodeksposlanikaipodi-

zanje njihove svijesti o stan-

dardima koji se odnjih očeku-

ju.

– Naizgled je takva aktivnost

Skupštine u toku, ali za sada je

Skupština kroz svoj Odbor za

ljudskaprava i slobodeobavila

samo seriju ad hoc aktivnosti

– smatrajuuGRECO-u.

U jednoj od preporuka, GRE-

COjenaveodabidržavatreba-

ladapreduzmedodatnemjere

za jačanje nezavisnosti Sud-

skog savjeta, a kako navode

„protiv nepotrebnog politič-

koguticaja, uključujućiukida-

nje učešća ministra pravde po

službenoj dužnosti u Savjetu,

obezbjeđivanjemdanajmanje

polovina članstva Savjeta bu-

de sastavljena od sudija koje

biraju njihove kolege i obe-

zbjeđujući da na predsjedava-

juću funkciju bude imenovan

jedanodovih članova sudija“.

Ni ovapreporukanije ispošto-

vana.

– U Ustavu ili zakonodavstvu

nije došlo do bilo kakvih regu-

latornihpromjenakojebiima-

le uticaja na trenutnu prepo-

ruku, niti je do istih došlo u

praksi. Sastav Sudskog savjeta

ostaje isti kao i kada je prepo-

ruka izdata – ocijenili su iz

GRECO-a.

Ipak, pohvaljen je napredak

koji je zemlja ostvarila tokom

primjene Etičkog kodeksa su-

dija.

–Izgledada jeobukaoetici sa-

stavnidiopripremneipočetne

obuke sudija već duže vrijeme

idasebrojdodatnihobukapo-

većavaod2015. godine–navo-

de evaluatori.

Osim ovih mjera, GRECO

konstatuje da Agencija za

sprečavanje korupcije sada

igra ulogu savjetnika sudija o

pitanjima koja se odnose na

njihov integritet kroz pribav-

ljanje mišljenja na njihov za-

htjev, kao i kroz nešto opštiju

ulogu organa zaduženog za

nadzor planova integriteta u

javnom sektoru i izvještaja o

imovini i prihodima.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

–ČlaniceKoalicije

ZajednozainkluzijuRomaiEgip-

ćana u Crnoj Gori podnijele su

Skupštini inicijativu za izmjenu

Zakona o izboru odbornika i po-

slanika, čiji je cilj otvaranje mo-

gućnosti daRomska nacionalna

zajednicadobiješansuzapolitič-

kopredstavljanjeuparlamentu.

Inicijativu su potpisali Samir Ja-

ha iz nevladine organizacije

(NVO) Mladi Romi, Milan Rado-

vićizGrađanskealijanse,Dragan

KoprivicaizCentrazademokrat-

skutranziciju,ElvisBerišaizNVO

Phiren Amenca i Fana Delija iz

Centrazaromske inicijative.

–Podnosimoinicijativudapokre-

nete izmjenu Zakona o izboru

odbornikaiposlanikauciljuotva-

ranja mogućnosti da Romska

nacionalna zajednica, po ugledu

napredstavnikehrvatskognaro-

da u Crnoj Gori, dobije šansu za

političko predstavljanje u Skup-

štini –navodi seu inicijativi.

R. P.

Preporuke GRECO-a koje se tiču sprečavanja korupcije, rada poslanika, sudija i tužilaca

PODGORICA

-Mreža za

afirmacijunevladinog sek-

torapredstavila je juče iz-

vještaj o troškovimapolitič-

kihpartija zavrijeme

parlamentarnih izbora 2016.

godine, premakomevišeod

milioneuranovcanije

opravdano.

MANS je do tih podataka, ka-

ko je saopšteno, uglavnomdo-

lazio preko suda jer partije

mahomnijesu bile raspolože-

ne da ispune obavezu preko

zahtjeva o slobodnom pristu-

pu informacijama. Izvršeno je

i poređenje sa podacima koji

su dostavljeni Agenciji za

sprečavanje korupcije. Prema

dostavljenim podacima, za

parlamentarne izbore potro-

šeno je četiri miliona eura, a

prijavljeno samo oko 2,5 mili-

ona.

TRoŠkovI

-Prema timprihodimapo lista-

ma, ispostavlja se da je najviše

potrošila Demokratska partija

socijalista.Osimtoga,nekepar-

tije su novac za kampanju pre-

nijele preko svog računa direk-

tno, dok jeDPS uzimao kredite

- navode uMANS-u.

- Petnaest odsto troškova je

opravdano djelimično, dok je

30 odsto u potpunosti neo-

pravdano. Tih 30 odsto kon-

kretno iznosi 1.183.028 eura -

rekla je izvršna direktorica

MANS-a Vanja Ćalović-Mar-

ković.

Kako je istakla,Bošnjačkapar-

tijapredala je svudokumenta-

ciju, Demokrate su predale 94

odsto dokumentacije, DPS 71

odsto, dokSD nijedostavioni-

šta.

SkUPovI

Prema riječima Ćalović-Mar-

ković, partije su najmanje ras-

položene da pravdaju politič-

ke skupove, a nema podataka

ni za 1,2 miliona eura utroše-

nihumedijskukampanju.

Prema izvještaju MANS-a,

najveću razliku u prihodima i

rashodima imaju Demokrat-

ski front i Demokrate. Prihodi

za kampanju DF-a iznosili su,

prema tom izvještaju, svega

63.000eura,dokjetajpolitički

savez utrošio čak 908.000 eu-

ra.PrihodiDemokrata iznosili

su 28.000 eura, a za kampanju

je utrošeno čak 278.000.

Koalicija Ključ je prihodovala

107.000 eura, a potrošila je

386.000. Prihodi SDP-a izno-

sili su 237.000, a troškovi

313.000 eura. Razlika u priho-

dima i rashodima zabilježena

je i kodSocijaldemokrata. Pri-

hoditepartije,premaizvješta-

ju, iznosili su 182.000 eura, a

troškovi 220.000. Bošnjačka

stranka je prihodovala 53.000,

a potrošila 72.000 eura.

Demokratska partija socijali-

sta je, prema izvještaju, partija

kod koje su zabilježeni veći

prihodi u odnosu na troškove.

DPS je raspolagao sa 1,389mi-

liona eura, a za kampanju

utrošio 1,386miliona.

Đ. Ć.

MANS predstavio izvještaj o troškovima kampanje za parlamentarne izbore

Partijepotrošile

četiri, aprijavile

2,5milionaeura

Prema izvještajuMANS-a, najveću razliku u prihodima

i rashodima imaju Demokratski front i Demokrate.

Prihodi za kampanju DF-a iznosili su, prema tom

izvještaju, svega 63.000 eura, dok je taj politički savez

utrošio čak 908.000 eura. Prihodi Demokrata iznosili

su 28.000 eura, a za kampanju je utrošeno čak 278.000

OdmedijanajvišenovcaVijestima

Višeoddvamilionaeura, što jepolovi-

na troškova kampanje, utrošeno je na

reklame u medijima i na bilbordima,

pokazuje izvještajMANS-a.

Partije su, prema izvještaju MANS-a,

najviše novca 441.000 eura dale Vije-

stima, dok su 374.000 potrošene kod

„Njufokuskomunikejšns“agencije.

Pink M televizija prihodovala je

234.000, aPrvaTV 184.000eura. Kod

agencijeMAPAutrošeno je 173.000, a

firmeMetropolis 138.000eura.

Partije su za reklame u dnevnom listu

Dan potrošile 127.000 eura, dok je fir-

mama ,,Đoković“d.o.o,DPCDOOiTakt

lajt end saund d.o.o. dato 120.000,

98.000i 69.000eura.

Poslanikobavezandaprijavi sukob interesa

Traže šansu za

predstavljanje

u Skupštini