Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 4. april 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI-

Na sjednici SOučetvrtakodbornici će, po-

redostalog, razmatrati prijedogodlukeozaduženjuopšti-

ne, na iznos odpolamiliona eura. PredsjednikopštineSte-

vanKatić, obrazložio jeda suplanirani prihodi opštine za

ovugodinupoosnovukreditnog zaduženja 1,2miliona eura.

-Od tog iznosaopština jedo sadauzelakredit oko200.000eura

zauređenje stambenihobjekatazadržavne službenike i namje-

štenike –kazao jeKatić.

On je objasnio da u ovom periodu godine Herceg Novi kao i

ostale opštine na primorju, nije u dobroj finansijskoj poziciji.

-Imamo naslijeđene dugove, a namjera namje da ovimnovcem

završimo određene infrastrukturne projekte i kvalitetno pri-

premimo turističku sezonu - kazao jeKatić.

Ž.K.

BAR

-Radovi na sanaciji kli-

zišta i izgradnji potpornog

zidanadijelumagistraleBar

- PetrovacuZelenompoja-

su, gdje jeplanirana izgrad-

njahotela, tekuplaniranom

dinamikom- kažeEmirRaš-

ketić, vlasnik firme ,,Raške-

tić“ koja izvodi radove.

On najavljuje da će taj posao,

akodozvole vremenski uslovi,

završiti do kraja sedmice. Iz-

gradnjupotpornogzidaisana-

cijukolovozauvrijednostioko

100.000eurafinansirainvesti-

tor, vlasnikparcele ,,Skaj dive-

lopment“ izNikšića.

- Radimo u tri smjene - poči-

njemo u 6:30 a često završava-

mo u jedan poslije ponoći. Do

danas je urađeno 16,5 metara

zida u potpunosti i još petme-

tarazidadočetirimetravisine.

Plan je da danas završimo 21.

metarzidaidauradimotemelj

od21. do26.metra, jer sukam-

pade po pet metara. Iza zida

nasipamo drežani materijal –

kamen - objašnjavaRašketić.

Po njegovim riječima, do ne-

djelje veče kolovoz će biti za-

vršen i poslije višeoddvamje-

seca saobraćaj biti pušten na

obje trake.

KLIZIŠTE

Natojdionici Jadranskemagi-

strale odkraja januara, kada je

proradiloklizište, saobraćaj se

odvija naizmjeničnim propu-

štanjem vozila jednom tra-

kom.

Radovi na sanaciji počeli su

26. marta. Projekat za rekon-

strukcijuurađenjeznatnopri-

je,materijal nabavljen, pripre-

mni radovi za izgradnju

potpornogzida i sanacijuputa

započeti, ali vremenski uslovi

nijesu dozvoljavali da posao

krene, jer je postojala opa-

snost odnovog klizanja tla.

Sanacijajesulijedilaponalogu

inspekcije. V.d. načelnika Ko-

munalne policije Bar Stevo

Pejović obratio se glavnom in-

spektoru za državne puteve

EdnanuAbdiću, direktoruDi-

rekcijezasaobraćajSavuPara-

či i ministru saobraćaja i po-

morstva Osmanu Nurkoviću,

upozoravajućiihnastanjema-

gistrale.

- Službenici opštine Bar su 23.

februara kontrolisali stanje

kolovoza na tom mjestu, pri

čemu je konstatovano da je na

jednoj traci došlo do pucanja

asfalta, gdje su nastale pukoti-

ne kolovoza uz njegovo slije-

ganje, širine oko 10 cm i duži-

ne oko 20 metara – naveo je

Pejović u saopštenju.

On je kazao i da su službenici

te opštinske službe 20. marta

kontrolisali kolovoz i konsta-

tovali da je na jednoj traci doš-

lo do pucanja asfalta, da je na-

stala pukotina i slijeganje

terenauširini oko25-30centi-

metaraidužineoko20metara.

Pejović jedodaoda je „potreb-

nohitno reagovanje i preduzi-

manje mjera radi sprečavanja

obrušavanja magistrale, sa-

mim tim i blokade saobraćaja

izmeđuBara i Sutomora“.

STABILNOST

Klizanje terena na toj lokaciji

počelo je krajem januara na-

končega jeglavni inspektor za

puteveEdnanAbdić izdaorje-

šenje kojim se Skaj dive-

lopment i Rašketić obavezuju

daodmahobustavesveradove

jer njihov nastavak može

ugroziti stabilnost trupa puta.

- Potrebno je da se hitno izvrši

privremena sanacija i obe-

zbjeđenje trupaputaoddaljeg

zarušavanja. Zato jeneophod-

no privremeno kamenim i

drobinskim materijalom za-

suti kosinu zasjeka do kolovo-

za puta i formirati stabilnu

škarpu koja će spriječiti dalje

osipanje trupa puta - navede-

no je u rješenju.

Osim toga, investitoru i izvo-

đaču radova naloženo je da

urade projekat zaštite trupa

magistralnog puta i nakon

odobrenja Direkcije za sao-

braćajzapočnunjegovutrajnu

sanaciju.

Nakon obrušavanja dijela pu-

ta, izvođač radova firma „Raš-

ketić“dostavila je rješenjeMi-

nistarstva održivog razvoja i

turizma, kojimje investitoruu

maju 2017. godine izdata gra-

đevinska dozvola za objekat-

hotel.

V.K.V.

HERCEGNOVI

– Dionase-

ljaPodi ostao jebez struje

zboghavarijekoju je izazva-

lo teretnomotornovozilo

tako što jeudarilou stub 110

kVdalekovoda „HercegNo-

vi-Tivat“ - saopšteno je iz

Crnogorskog elektropreno-

snog sistema.

Iz CGES-a su objasnili da je

došlo do potpunog loma viso-

konaponskog stuba.

- Tom prilikom pali su fazni

provodnici dalekovoda na ni-

skonaponskoj mreži, što je

uslovilo i prekid u napajanju

električnom energijom dijela

tog naselja. Nakon višesatnog

uviđajaiizlaskanašihekipana

teren, pristupilo se sanaciji

potpuno slomljenog stuba –

navedeno je u saopštenju.

Iz CGES-a dodaju da, imajući

u vidu kompleksnost radova

na otklanjanju posljedica ha-

varije, naglašavaju da je sma-

njenapouzdanost unapajanju

elektirčnom energijom Her-

cegNovog,Tivta iKotora, iako

su svi potrošači u ovim pri-

morskim opštinama uredno

snabdjeveni.

Ž.K.

KOLAŠIN-

Nemavremena

za čekanje, štoprije treba

zakazati zbormještanaLi-

povakakobi se znalo što

preciznoMinistarstvood-

brane i Vojskaplanirajuda

radenaSavinoj vodi –kaže

predsjednikMZLipovska

BistricaPetarKeker.

Predsjednica opštine Kolašin

Željka Vuksanović nedavno je

saopštila dana lokalitetuSavi-

na voda na Sinjajevini, Mini-

starstvo odbrane i Vojska pla-

niraju izgradnju poligona za

bojnagađanjaiuništenjeuboj-

nih sredstava te da je lokalnoj

upravi upućen poziv da se o

tome izjasni. Ona je kazala da

se nije izjasnila već je tražila

da se organizuje zbor mješta-

na u kojem bi učestvovali

predstavniciVojskeiministar-

stva i da sena taj način razrije-

še sve dileme.

Riječ je o zemljištu koje je u

vlasništvu države, a poligon bi

obuhvatio 21 milion kvadrat-

nihmetara u katastarskimop-

štinama Lipovo i Lipovska Bi-

strica.

Petar Keker ističe da na tom

području postoji veliki broj

izvora.

-Tražimodanas stručni pred-

stavnici Ministarstva odbrane

informišu da li će izgradnja

poligona imati posljedice po

teritoriju i stanovnike.Ovoza-

toštosena tompodručjunala-

zi veliki broj izvora sa kojih se,

na širem području Savine vo-

de, vodom za pićem snabdije-

vaju stanovnici Lipova, Dri-

jenka, Štitarice, a mislim i

Sjerogošte –kažeKeker.

Savinavoda je, dodajeon, jedi-

ni izvor pitke vode na ovom

dijeluSinjajevine.

- Koriste ga stočari koji izdižu

naKatunBojića i katunePotrk

iOšljak. Prije30 i neštogodina

Savinuvodujekoristilovišeod

30domaćinstava.Takođe jena

ovompodručjui izvorRopuši-

ca koji je pakovan u flašice

„akvamonte“.Zemljištezako-

je se traži saglasnost je držav-

no, ali su na njega decenijama

imali pravo stočari za ispašu i

za izgradnju koliba na katuni-

ma - istakao jeKeker.

Dr.DRAŠKOVIĆ

Kamionslomiostub,

dioPodabez struje

Bar:

Sanacija klizišta na putu prema Petrovcu odvija se po planu

Naredne sedmiceće

otvoriti i drugu traku

ZAHTJEVNIRADOVI

: Jučenagradilištu

Urađeno je 16,5metara potpornog zida i još pet metara

zida do četiri metra visine. Iza zida nasipamo drežani

materijal – kamen. Do nedjelje veče kolovoz će biti završen

– kaže Emir Rašketić, vlasnik firme koja izvodi radove

Sjutra SOHerceg Novi

Opštinaćeuzeti

kredit polamiliona

Na toj dionici Jadranske

magistrale od kraja

januara, kada jeproradilo

klizište, saobraćaj se

odvija naizmjeničnim

propuštanjemvozila

jednomtrakom

Sanacija je uslijedila

nakon što jeKomunalna

policija upozorila da

treba hitno spriječiti

obrušavanjamagistrale,

a time i blokadu

saobraćaja izmeđuBara

i Sutomora

Kolašin:

Žitelji Lipovske Bistrice apeluju daMinistarstvo odbrane hitno saopšti što planira na Savinoj vodi

Hoće li topovi „grmjeti“ saSinjajevine

MJEŠTANIČEKAJUOBJAŠNJENJE:

Detalj saSinjajevine

Havarija na dalekovodu „Herceg Novi-Tivat“