Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 4. april 2018.

Hronika

MarkoJovanović

BERANE

– Nikola Jočić iz Berana teško je

ranjen sinoć u pucnjavi nakon svađe sa sugra-

đaninom Jovanom Šćekićem. Jočić ima povre-

de nogu i život mu nije u opasnosti.

Prema saznanjima Pobjede, Šćekić je ubrzo

nakon napada uhapšen i priveden tužiocu.

Sve se dogodilo oko 20 sati u lokalu „Golden

gejt“, koji se nalazi u glavnoj gradskoj ulici.

Kako nezvanično saznajemo, Šćekić je Jočića

pogodio u noge sa više hitaca.

Nesuglasice između njih dvojice datiraju od

ranije.

Brzom akcijompolicije Šćekić je uhapšen, dok

je Jočić zbrinut u beranskoj Opštoj bolnici.

Više državno tužilaštvo preuzelo je ovaj slu-

čaj.

V. J.

Pucnjava u Beranama

RanjenNikola Jočić,

osumnjičeniuhapšen

PODGORICA

–Osnovnodr-

žavnotužilaštvopodiglo je

optužniprijedlogprotivV. Đ.

(44) izSrbije, koji seteretida

jeseksualnouznemiravao

svojumaloljetnukćerku(17).

Proces će voditi sudija Osnov-

nog suda Goran Đuković, a su-

đenjepočinjedanas.

Prema navodima optužnog pri-

jedloga,njemusenateretstavlja

da je počinio krivično djelo ne-

dozvoljene polne radnje. On je

ranijepredtužiocemispričaoda

ga je kćerka pijavila jer nije po-

državaonjenuemotivnuvezu.

Policija je tada saopštilada je ri-

ječ o seksualnom uznemirava-

nju, te i da su istražitelji posum-

njali poslije izjave koju je

djevojčica dala nakon što je po-

bjeglaodkuće.

-V.Đ.je29.januaraprijaviodaje

njegova maloljetna kćerka ne-

stala izkuće 22. januara i da ima

saznanjada senalazi uPodgori-

ci u kući kod osobe čije ime je

naveo. Nakon što je pronađena,

djevojčicajedovedenauslužbe-

ne prostorije policije gdje je u

prisustvu radnice Centra za so-

cijalni rad dala izjavu. Kazala je

zaštojenapustilaporodičnuku-

ću–saopštilisuranijeizpolicije.

Djevojčica je ispričala da je na-

pustila kuću jer je „otac krajem

2016.godineunjihovojporodič-

noj kući dodirivao rukama po

tijelu“.

M.L.

Optužni prijedlog protiv srpskog državljanina

Tereti seza seksualno

uznemiravanjekćerke

BEOGRAD

-DarkoŠarić,

optuženda jeorganizator

kriminalne grupekoja jekri-

jumčarila 5,7 tonakokaina,

juče jeuSpecijalnomsudu

otkazaopunomoćje svojim

braniocima zbog čega je su-

đenjeodgođenoza 25. april.

Kako prenosi Blic, suđenje je

do sada odgađano više puta

zbogodbrane, čak jednomi 21.

putzaredom.Tužilaštvozaor-

ganizovani kriminal upozori-

lo je da je cilj odgađanja da se

izdejstvujeda seŠarić brani sa

slobode zbog dugotrajnosti

postupka.

Darko Šarić juče je u sudnici

bio agresivan prema predsje-

davajućem sudiji Siniši Petro-

viću, optuživši ga da ,,sudi po

nalogupolitičara“.

- Vi vraćate imovinu Joksovi-

ću (svjedok saradnik), a mene

potkradate - kazao je Šarić,

prenosi Blic.

SudijajeupozorioŠarićadane

može da ga vrijeđa.

- Ja sudim po zakonu, ne mo-

žete vi mene da vrijeđate, ne

sudimni po čijemnalogu - re-

kao je sudijaPetrović.

Do odluke Šarića da otpusti

branioce došlo je nakon što je

predsjednikVišeg sudauBeo-

gradu odbio kao neosnovan

njegov zahtjev za izuzeće

predsjednika sudskog vijeća

koje sudi njemu i grupi optu-

ženih za šverc kokaina iz La-

tinskeAmerike uEvropu.

Šarić je juče zatražio izuzeće

predsjednika sudskog vijeća

zbognavodnesumnjeunjego-

vupristrasnost.

I tužilac Saša Ivanić obratio se

sudu, takođe nezadovoljan

odlukom predsjednika vijeća

da odbije njegove prijedloge o

izvođenju dijela prisluškiva-

nih razgovora kao dokaz na

ovomsuđenju, pa je i on tražio

da se o tom prijedlogu izjasni

vijeće.

Predsjednik vijeća sudija Pe-

trović je odbio da se izvedu

kao dokazi prisluškivani raz-

govori Šarića i trojicenjegovih

saradnika koji bi opovrgli nji-

hovu odbranu iznesenu pred

sudom.

C.H.

DarkoŠarić

BIJELOPOLJE

- Policija je od

dvije bezbjednosno interesan-

tne osobe oduzela pištolj „ma-

gnum kolt 357“, bez fabričkog

broja, sa šest komadametaka.

Kontrolisano je vozilo „golf V“,

bjelopoljskihregistarskihozna-

ka, kojim je upravljaoE. T. (32),

dok se na suvozačevommjestu

nalazio A. B. (36) iz Bijelog Po-

lja.

Odogađaju je obaviješten tuži-

lac u Osnovnomdržavnom tu-

žilaštvu u BijelomPolju koji će

se izjasniti okvalifikaciji krivič-

nogdjela.

C.H.

PLJEVLJA

–PolicijauPljevljimaoduzela jevećukoličinu

tekstilne robebezpotrebnedokumentacije, vrijednosti oko

9.500eura.

ProtivosumnjičeneA. R. (40) izPodgorice jepodnijetakrivična

prijavazbogpostojanjaosnovane sumnjeda jepočinilakrivično

djelonedozvoljena trgovina.

-Postupajućipooperativnimsaznanjima,ureonuselaCrljenice,

namakadamskomputukojipovezujeseloLjeljenica(Republika

Srbija) i seloCrljenice(CrnaGora)pripadnicipolicijesuzausta-

vili i kontrolisali vozilo „audi-Q7“ kojim je upravljala A. R. iz

Podgorice –navodi se u saopštenjupolicije.

Utvrđeno je da je A. R. nezakonito prešla državnu granicu, iz

SrbijeuCrnuGoru, čime jepočinilaprekršaj izZakonaogranič-

noj kontroli.

Pregledomvozila pronađena je veća količina tekstilne robe bez

potrebne dokumentacije.

C.H.

Zaplijenjen

„magnumkolt“

sa šestmetaka

Oduzeta tekstilna roba

vrijednosti 9.500eura

DarkoŠarićotkazao

punomoćjeadvokatima

PLJEVLJA:

Prijava zbog nedozvoljene trgovine

BIJELO POLJE

BEOGRAD:

Suđenje optuženomza stvaranje grupe koja je švercovala kokain

ju, u kojoj su svi članovi imali

jasne i precizne zadatke, čiji ci-

ljevi su, između ostalog, bila i

ubistva.

- Zato smo Specijalnom tuži-

laštvu podnijeli krivičnu prija-

vuprotiv J.M, P. V, J. V, V. K i Ć.

D.zbogsumnjedasuumiješani

u krivična djela teško ubistvo,

stvaranjekriminalneorganiza-

cije i neovlašćenog nošenja

oružja - rekao jeBaković.

ŠakovićiJovanovićubijenisuu

subotu, u podne. Na snimku sa

jedne nadzorne kamere vidi se

dajeubicajenosiotamnuodje-

ću i kačket. Prišao je stolu za

kojim je Šaković sjedio sa su-

prugom, prijateljima i njiho-

vombebom.Šakovićjeuspioda

ustaneodstola i gurne stokako

bizaštitioprijatelje,alijemetak

pogodioJovanovića. Šaković je

istrčaoizlokala,aubicazanjim.

Ispalio jesmrtonosnehiceule-

đaŠakoviću.

VEZE

Baković je na jučerašnjoj kon-

ferenciji zamedije kazaoda se

provjeravajumogućnosti da li

je likvidacija Šakovića, u kojoj

jeslučajnostradaoiJovanović,

povezana sa ubistvomDraže-

na Čađenovića, koji je dva da-

na ranije ubijen u eksploziji u

garaži naRimskomtrgu.

- Ispitujemo da li su ova dva

ubistva povezana, ali u intere-

su istrage ništa više od toga ne

možemo reći - kazao je Bako-

vić odgovarajući na novinar-

skapitanja.

Nezvanični izvori navode da

su ova dva slučaja povezana i

da jepucanj uMilošaŠakovića

odgovor druge kriminalne

grupe za ubistvo Dražena Ča-

đenovića.

Čađenović je bio blizak bar-

skoj kriminalnoj grupi koju,

kako policija tvrdi, predvodi

Alan Kožar. Ova mafijaška

grupa bliska je „škaljarskom

klanu“.Istojkriminalnojgrupi

pripada i Jovanović, koji je,

prema sumnjama istražitelja,

likvidiraoŠakovićaiJovanovi-

ća.

Vršilac dužnosti direktora

Uprave policije VeskoDamja-

nović kazao je da su policija i

tužilaštvo u veoma kratkom

rokupredanimradomdošlido

rezultata koji su doveli do rje-

šavanja ovog teškog krivičnog

djela.

REZULTATI

- Nije jednostavan zadatak ra-

svjetljavanje krivičnih djela

kojisuposljedicasukobaorga-

nizovanih kriminalnih grupa i

koji zahtijeva odgovor cjelo-

kupnog sistema bezbjednosti

- kazao jeDamjanović.

On navodi da su nadležni dr-

žavniorganirazriješiliurekor-

dnom roku dvostruko ubistvo

koje se dogodilo u subotu u

Podgorici.

- Radićemo još jače kakobi re-

zultati bili valorizovani – ista-

kao jeDamjanović.

Ministar unutrašnjih poslo-

vaMevludin Nuhodžić kazao

jeda, nažalost, imamo i nevine

žrtvemafijaškihobračuna.

- Posljednji događaji sunasta-

vaknjihovihdavnihobračuna.

Biće još obračuna klanova, ali

država će ih pobijediti – poru-

čio jeNuhodžić.

On je istakaodanijeneophod-

no samo hapšenje već i pre-

ventivnodjelovanjenadležnih

organa.

Dodaojeidajenezahvalnona-

kon ovih surovih likvidacija

govoriti o rezultatima policije,

ali je objasnio da ihmora spo-

menuti zbog građana. Istakao

jeda jeprošlegodineuodnosu

na 2016. smanjen broj ubista-

va, izvršenja krivičnih djela

podmetanjempožara, te da je

spriječeno čak sedam likvida-

cija.

Odgovarajući na pitanje novi-

nara, glavni specijalni tužilac

Milivoje Katnić kazao je da je

saradnja policije i tužilaštva

odlična.

- Ovdje se radi o najtežimkri-

vičnim djelima za koja je za-

prijećena i zatvorska kazna do

40 godina - kazao je Katnić

navodeći da je na nadležnim

organima da, ukoliko se sum-

njepolicijeitužilaštvaisposta-

veosnovanim, izreknenajteže

kazne okrivljenimu ovimslu-

čajevima.

D.Đ.

apšene dvije osobe, a protiv tri podnijete krivične prijave

Nuhodžićtražidaukinu

nagodbesakriminalcima

Ministar Nuhodžić je apelovao da se prekine praksa pot-

pisivanja sporazuma o priznanju krivice sa kriminalcima i

prihvatanja kaucija nakon kojih napuste Crnu Goru.

On je pozvao nadležne tužilačke i sudske organe da preki-

nu praksu potpisivanja sporazuma o priznanju krivice sa

osobama iz kriminalnogmiljea, uslovnih kazni, minimalnih

osuda za povratnike, kaucija. Naveo je i da treba prekinuti sa

izricanjemuslovnih ili minimalnih osuda povratnicima.

- Pozivamnadležne organe da prestanu sa praksompotpi-

sivanja sporazuma o priznavanju krivice sa kriminalcima.

Prekinu praksu prihvatanja kaucija nakon koje kriminalci

napušte Crnu Goru i budu nedostupni organima. Biće još

obračuna, ali mi nastavljamo obračune sa svim klanovima –

kazao je Nuhodžić.

Ministar je naveo da procesi koji se vode u odnosu na osobe

iz organizovanog kriminalnogmiljea moraju biti u prioritetu

kako bi odlazili na izdržavanje kazni.

Nuhodžić je podsjetio da su na nedavnoj sjednici Vijeća za

nacionalnu bezbjednost dogovoreni timovi svih nadležnih

organa kako bi se snažnije djelovalo protiv kriminalnih

aktivnosti.

- Otkriveni su počinioci dvostrukog ubistva. Dijelim zabrinu-

tost građana, ali vas uvjeravamda smo angažovali sve ras-

položive kapacitete da se situacija poboljša i bude stabilna u

glavnomgradu. Razumijem javnomnjenje, ali shvatite da se

zločini ne mogu tek tako otkriti - kazao je Nuhodžić.

On je poručio da će Ministarstvo na čijem je čelu u nared-

nomperiodu ostvarivati sve bolje rezultate.

- Ako to ne budemu prilici, onda ću sebe okaraktersiati kao

neuspješnogministra – rekao je Nuhodžić i dodao da nema

kriminalaca i ma ije koji su jači i koji mogu pobijediti države.

Istražitelji suusp-

jeli da jasnode nišu

uloge i zadatke

svihosumnjičenih.

Utvrđeno je da je

Marko Jovanović

usmrtio Šakovića po

naloguosobe bliske

,,škaljarskomklanu“

a, kako je Pobjedi

potvrđeno iz više

izvora, za likvidac-

ijumu je plaćeno

50.000eura

Marko Jovanović, kojeg

policija potražuje zbog

dvostrukog ubistva

u centru Podgorice,

obezbjeđivao je kuću

Baranina Alana Kožara

koji, prema procjeni

bezbjednosnih službi,

slovi za vođu jednog bar-

skog klana – potvrđeno je

Pobjedi iz više izvora.

Kožar se, prema nezva-

ničnim saznanjima našeg

lista, već nekolikomjeseci

ne nalazi u Crnoj Gori, ali

je bio na sahrani Dražena

Čađenovića, koji je ubijen

na Rimskom trgu u četvr-

tak veče.

Nakon sahrane, Kožar je

napustio Crnu Goru.

Čađenović je, kako je

Pobjedi potvrđeno, bio

član grupe koju predvodi

Kožar, a koja je povezana

i sa škaljarskim klanom.

Jovanović

čuvaokuću

Kožara

vića

njiče

tor