Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Hronika

Utorak, 3. april 2018.

Bijelo Polje:

Uhapšeni Ilhan i Hilmo Pepić zbog podmetanja eksplozivne naprave

Istražitelji sumnjajuda

jeSadikovićbiometa

Kako je Pobjedi potvrđeno iz policije, iako vozilo na koje je

bačena bomba nije u vlasništvu Sadikovića, istražitelji sumnjaju

da je upravo on biometa te i da je njemu „poslata poruka“. Za

sada nije jasno kakva se ,,poruka“ šalje podmetanjembombe pod

automobil koji ne pripada Sadikoviću i koji on nije koristio

BIJELOPOLJE–

Rožajci Il-

han (33) iHilmoPepić (20)

uhapšeni su juče zbog sum-

njeda suunoći izmeđune-

djelje i ponedjeljka aktivirali

eksplozivnunapravu ispred

kućenovinaraTelevizijeVi-

jesti SeadaSadikovića, uUli-

ciMunibaKučevićaucentru

BijelogPolja.

Eksplozivnanaprava jeaktivi-

rana ispred rentakar vozila

„dačia“, beogradskih tablica,

koje je bilo parkirano ispred

kuće Sadikovića.

Osumnjičeni Pepići sinoć su

privedeni na saslušanje u Tu-

žilaštvo. Do zaključenja broja

nešeg lista trajalo je njihovo

saslušanje.

Kako je Pobjedi potvrđeno iz

policije, iako vozilo na koje je

bačenabombanijeuvlasništvu

Sadikovića, istražitelji sumnja-

ju da je upravo on bio meta te i

da je njemu „poslata poruka“.

Za sada nije jasno kakva se

,,poruka“ šalje podmetanjem

bombe pod automobil koji ne

pripadaSadikoviću, kojionni-

je koristio. Jedina konekcija

između Sadikovića i Pepića

može biti satiričan televizijski

prilog, iz decembra prošle go-

dine, ukojemjeSadiković raz-

govarao sa Husnijom Pepi-

ćem, ocem Ilhana Pepića, o

privatnom muzeju u rožaj-

skomselu.

Odmah nakon eksplozije Sa-

diković i Ilhan Kadrić koji je

iznajmio rentakar vozilo dali

su uCentru bezbjednosti izja-

ve pred inspektorima.

Novinar Sadiković smatra

da se radi o političkoj namje-

štaljci koja datira iz ranijih

vremena, o čemu je, kako je

kazao i obavijestio tužilaš-

tvo od koga očekuje ,,ne da

stane na izvršiocima nego

da dođe do nalogodavaca i

inspiratora.

- Nisammogao ni naslutiti

ko su napadači, niti mogu

reći da je neko kriv dok se

ne dokaže. Ono što je bitno

jeste naći nalogodavce, a

pretpostavljamda su najbit-

niji inspiratori jedne harange

da sam ja neprijatelj Boš-

njaka. To je jedna haranga

koju samprijavio tužilaštvu i

nisammogao da naslutimda

će, pored brda državnih zlo-

upotreba umojimpričama,

jedna banalna televizijska

priča može biti uzrok za

ovakvu reakciju. Zato tvrdim

da to nije bio uzrok nego je

u pozadini režija kojom se

pokušava namontirati sukob,

koji je potreban samo radi

sukoba da se sve obespravi,

obezglavi, da se dođe do

nivoa banalnosti da nam

pucanje bombe djeluje kao

normalna pojava. Zamrsi pa

vladaj - to je motiv, a u ovom

slučaju se zloupotrebljavaju i

osjećanja manjinskih naroda

pa ispada da ja valjda nisam

Bošnjak nego neprijatelj Boš-

njaka. Huškači i inspiratori

takvimme predstavljaju i

montirajumarionete koje,

i ako su krive, ja ipak znam

da su samo izmanipulisane -

kazao je Sadiković.

Sadiković:

Zanimajumeinspiratoriharange

Aktiviranja bombe ispred

kuće Seada Sadikovića

udar je na novinarsku pro-

fesiju, slobodumišljenja

i izražavanja, ocijenile su

Demokrate, Socijaldemo-

kratska partija i Nova srp-

ska demokratija.

Napad na Sadikovića

osudio je i Sindikat medija

Crna Gore.

- Pozivamo nadležne orga-

ne da hitno utvrde da li je

Sadiković biometa i ako

jeste, zbog čega, timprije

što je sinoćnji slučaj samo

nastavak serije eksplozija i

ubistava na ulicama naših

gradova proteklih dana,

koje su izazvale opravda-

no veliku uznemirenost

građana – kažu u Sindikatu

medija.

Osude

Saprivođenja jednogodosumnjičenih

Eksplozija se dogodila u sa-

mom centru grada, u ulici u

kojoj se nalaze kuća Sadikovi-

ća i zgrada Osnovnog i Višeg

suda.

U eksploziji nije bilo povrije-

đenih, a na vozilu napravljena

manjamaterijalna šteta. Tuži-

laštvo i policija, kako nam je

saopšteno, rade na prikuplja-

njudokaza.

Kako je novinarima kazao

portparolOsnovnogdržavnog

tužilaštva Denis Zvrko, o vrsti

eksplozivne naprave ne može

da se izjasni do završetka vje-

štačenja.

- Uviđaj je obavila kriminali-

stička policija i vještak za ek-

splozije. Samjestadogađajasu

izuzeti svi tragovi koji će biti

upućeni na dodatne analize,

nakon kojih će biti utvrđeno o

kakvojseeksplozivnojnapravi

radi –kazao je tužilavZvrko.

On je dodao da su izuzeti

snimci sa nadzornih kamera,

tedaće tužilaštvousaradnji sa

policijompreduzetisveradnje

na rasvjetljavanju ovog doga-

đaja.

Bjelopoljac Ilhan Kadrić koji

živi i radiuAustriji prije tri da-

na iznajmio je automobil „da-

čia“ u jednoj beogradskoj ren-

takaragenciji iparkiraogaoko

16 sati na mjestu gdje Sadiko-

vić obično parkira svoj auto-

mobil.

U trenutku eksplozije Kadrić

je sjedio u obližnjoj kafani sa

prijateljima.

O napadu se oglasila Uprava

policije, saopštivši da su u

kratkom roku identifikovali i

uhapsili I. P. i H. P. zbog sum-

nje da su aktivirali eksploziv-

nunapravu.

- Sumnja se da su 1. aprila oko

22.40časova,uBijelomPolju,u

ulici koja se nalazi ispred kuće

u kojoj je nastanjen novinar S.

S.aktiviralieksplozivnunapra-

vu. Od dejstva eksplozivne na-

prave nastala su oštećenja u

većoj mjeri na vozilu „dačia“,

beogradskih registarskih

oznaka, koje je koristio I. K. a

koje je bilo parkirano na ulici.

Osimtoga, oštećenja sunastala

na potpornom zidu, kao i ma-

nja oštećenja od dejstva gelera

nadvavozilaidvaobjektaubli-

zini – saopšteno je iz policije.

Osumnjičeni će, uz krivičnu

prijavu, bitiprivedeninadlež-

nom tužiocu, zbog osnovane

sumnjedasupočinilikrivično

djelo nedozvoljeno držanje

oružja i eksplozivnihmateri-

ja.

V. Šb.

pomoćnik

v.d.

licije

Vrhovni državni tužilac

Ivica Stanković poručuje

da se ne smije dozvoliti da

kriminalne strukture budu

ispred države.

- Činjenica je da se roditelji

ovih dana s pravommogu

zapitati koliko je bezbjed-

no da sa djecompođu u

šetnju. Upravo zbog toga

su tužilaštvo, policija i sve

druge institucije zadužene

za bezbjednost građana

pred velikim iskušenjem

- kazao je Stanković za

TVCG.

Napominje i da država

mora pokazati moć.

- Ne smijemo dozvoliti da

bude suprotno. Kao vrhov-

ni državni tužilac zatražio

samod svojih saradnika

maksimalno angažovanje

u ovimmomentima koji

zahtijevaju povećanu

odgovornost svih nas –

kazao je Stanković.

Stanković:

Kriminalci

nesmiju

biti ispred

države

jednički specijalizovani timo-

vi.Timovićebitisastavljeniod

predstavnika Tužilaštva,

Uprave policije i drugih orga-

na, a zadatak će biti efikasnija

borba protiv organizovanog

kriminala, obezbjeđivanjepu-

ne sigurnosti i bezbjednosti

svakog građanina i njegove

porodice.

- Vijeće je ocijenilo da je be-

zbjednosnasituacijanarušena

usljednarastajućegsukobaor-

ganizovanih kriminalnih gru-

pa - navodi se, izmeđuostalog,

u saopštenju nakon sjednice

koju je sazvaopremijerDuško

Marković.

Ističe se da su dogovorene

stalne i koordinirane aktivno-

sti koje će obezbijediti snažan

i sveobuhvatan odgovor drža-

ve organizovanom kriminalu

na dnevnomnivou.

A.G.

Ministarstvo

unutrašnjih

poslova

Na suđenju DF-u, nakon što je prihvaćeno saslušanje policajca reagovao Knežević

PODGORICA–

Sutkinja

Osnovnog sudaŽeljkaJovo-

vićprihvatila jeprijedlog

Tužilaštvada se, upostupku

ukojemse sudi funkcioneri-

maDF-aMilutinuĐukano-

viću,Marini Jočić,Milanu

Kneževiću i BrankuRadulo-

vićuzbog incidentauSkup-

štini 15. februara 2016, saslu-

ša još jedan svjedok.

Zastupnica optužbi, tužiteljka

Romina Vlahović, ranije juče

tražila jeda se saslušaviši poli-

cijski inspektor u službi za

obezbjeđenje objekata Danilo

Čečević, anaokolnosti službe-

ne zabilješke cijelog događaja.

Na ovaj prijedlog reagovali su

optuženi i advokaticaAndrija-

na Razić, koja zastupa Kneže-

vića, navodeći da je besmisle-

no saslušavati čovjeka koji je

sačinio zabilješku koja nije

predstavljena kaodokaz.

I optuženi Knežević je proko-

mentarisao da ,,Dara sa Smo-

kovca zna da se službena zabi-

lješka ne može predlagati kao

dokaz“.

- Očigledno treba da se zakrpi

predmet njegovim sasluša-

njem, kao i Aleksandre Vuko-

vić koje nije bilo na snimku pa

je evo kao oštećena - prigovo-

rio jeKnežević.

OptuženaMarinaJočićnavela

je da je Vlahović predložila

svjedoka koga „mogu da ucije-

ne poslom ili na neki drugi na-

čin“.

M. L.

Poslanici DFdolazena suđenje

Pupović tvrdi da

nijehtiodaudari

vozilomŠkerovića

PODGORICA–

Pregleda-

njemfoto-dokumentacije sa

mjestanesreće, juče jena-

stavljeno suđenjeMilanu

Pupoviću izBara, koji se te-

reti zaubistvo sugrađanina

MilanaŠkerovića.

Foto-dokumentacijasačinjena

je od video-zapisa izuzetog sa

nadzornihkamera lokala ,,Bar-

ka“. Na prvoj se, kako je kazala

tužiteljka Suzane Milić, vidi

kako Pupović gleda pravo. dok

je odbrana tvrdila damu je gla-

va blago spuštena na lijevo.

- Jasno se na fotografiji vidi da

je glava okrivljenog usmjerena

prema lijevo, a to će se najbolje

utvrditi ako se uporede foto-

grafije - kazao je advokatDani-

loMićović.

Optuženi Pupović prokomen-

tarisao je tokomgledanja foto-

grafija da nije htio da udari po-

kojnog Škerovića.

-Nijesamimaotunamjeru, niti

ištaprotivnjega.Nijesamgavi-

dio, a kada sam ga primijetio,

naglo sammanevrisao desno -

pojasnio je optuženi.

On je juče tražio od sudije Pre-

draga Tabaša da mu omogući

posjetu sveštenika.

Pupović se tereti da je 1. no-

vembra 2016. godine automo-

bilomudario Škerovića koji je,

zbog teških tjelesnih povreda,

desetdananakonudesapremi-

nuo u Kliničkom centru Crne

Gore. Prema navodima optuž-

nice, Pupović jenakonsvađesa

Vasilijem Boškovićem ispred

kafea ,,Barka“ušaousvoj auto-

mobil ,,alfa romeo“ i velikom

brzinom krenuo prema resto-

ranu ,,Amfora“. Više puta se

zaustavljao krećući se naglo

naprijed-nazad, nasrćući na

Boškovićaunamjeri dagauda-

ri. Ujednomtrenutkusevratio

ispred lokala ,,Barka“ gdjega je

Škerović opomenuo zbog po-

našanja.

Bošković je naglo usmjerio au-

tomobil prema Škeroviću i

udario u njega. Škerović je od

siline udara završio na haubi

automobila. Suđenjesenastav-

lja 14.maja.

M. L.

Viši sud

„I Dara saSmokovcaznada

zabilješkanemožebiti dokaz“

Suđenje optuženomza ubistvo Baranina