Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Marihuanukrili

u rezervoaru

Hronika

Utorak, 3. april 2018.

BEOGRAD:

Presuda okrivljenima za ubistvo

Nikole Bojovića i Miloša Vidakovića u Beogradu

BEOGRAD

Srpski držav-

ljani SašaCvetanović i Slavi-

šaNovakovićosuđeni suna

po35godina zatvora, Nikši-

ćaninRatkoKoljenšićna 30

godina i BeograđaninMiloš

Vojnovićna 10godina jer su,

premaocjeni Specijalnog

sudauBeogradu, učestvova-

li uubistvuNikoleBojovića i

MilošaVidakovića.

Usljednedostatkadokaza, sud

je oslobodio srpskog državlja-

ninaMiloša Delibašića koji se

teretio da je sa Slobodanom

Šaranovićem organizovao

grupuzaubistvoBojovića iVi-

dakovića. Sud mu je nakon

izricanja presude ukinuo pri-

tvor. I Goran Bojanić, kom se

sudilo za kriminalo udruživa-

nje, takođe je oslobođen.

Kako prenose srpski mediji,

Delibašić je oslobođen optuž-

bi da je zajedno sa sada pokoj-

nim Slobodanom Šaranovi-

ćem organizovao kriminalnu

grupu koja je 2013. godine, u

Beogradu, ubila Nikolu Bojo-

vića,rođenogbrataLukeBojo-

vića, i Miloša Vidakovića u

Budvi iste godine.

Vojnović je zbog ubistva osu-

đenna 10godina, a četiri godi-

ne je dobio zbog iznude.

Protiv Slobodana Šaranovića

obustavljen je postupak jer je

u februaru2017. godineubijen

uBudvi.

Ovo je prvostepena presuda

pa Tužilaštvo i odbrana imaju

pravo da se žale Apelacionom

suduuBeogradu.

Prema optužnici, kao nepo-

sredni izvršilacubistvaNikole

Bojovića označen je Cvetano-

vić, kaopomagač -Koljenšić, a

nalogodavac Šaranović.

Istražitelji vjeruju da je povod

zaubistvoBojovićaosvetaSlo-

bodana Šaranovića, čiji je brat

Branislav ubijen u oktobru

2009.uBeogradu.Šaranovićje

kao nalogodavca likvidacije

njegovog brata označio klan

na čijem čelu se nalazio Luka

Bojović.

Svi optuženi su negirali uče-

šće u organizovanoj krimi-

nalnoj grupi i povezanost sa

ubistvima,izuzevMilošaVoj-

novića,kojijepriznaoubistvo

Vidakovićaičlanstvoukrimi-

nalnoj grupi i svjedočio pro-

tiv ostalih optuženih kako bi

dobio kaznu zatvora od 10

godina.

C.H.

Ministar unutrašnjih poslova odlučio da Stojanovića zamijeni njegov

VeskoDamjanović

direktoraUpravep

PODGORICA

Rukovodilac

Sektora graničnepolicije

VeskoDamjanović imeno-

van je završiocadužnosti di-

rektoraUpravepolicije.

- Vlada Crne Gore je 2. aprila

2018. godine, na osnovu člana

10 Uredbe o Vladi Crne Gore,

bez održavanja sjednice, na

osnovupribavljenihsaglasnosti

većine članova Vlade, donijela

rješenje o prestanku mandata

direktora Uprave policije Slav-

ka Stojanovića na lični zahtjev

– saopšteno je iz Službe za od-

nose s javnošćuVladeCrneGo-

re.

ODLUKE

Kako je pojašnjeno, Vlada je

saglasnočlanu9stav9Zakona

o unutrašnjimposlovima dala

saglasnost ministru unutraš-

nih poslova da odredi pomoć-

nika direktoraUprave policije

– rukovodiocaSektora granič-

ne policije Veska Damjanovi-

ća da obavlja poslove direkto-

raUpravepolicijenajdužešest

mjeseci tokom kojih će biti

raspisan konkurs za izbor di-

rektora.

Damjanović je na to mjesto

došaoumjestoStojanovićako-

ji je u subotu podnio ostavku

nakon dvostrukog ubistva u

centruPodgorice.

Damjanović je do sada obav-

ljao funkciju pomoćnika di-

rektora za graničnupoliciju.

Zbog pogoršane bezbjedno-

sne situacije uPodgorici, osim

Stojanovića ostavku je podnio

i načelnik Centra bezbjedno-

sti Podgorica JovicaRečević.

Usubotusu, okopodne, ucen-

truPodgorice ubijeni slučajna

žrtva Radivoje Jovanović i be-

zbjednosno interesantna oso-

ba Miloš Šaković. Samo dva

dana ranije ubijen je Dražen

Čađenović, kada je nepoznata

osoba aktivirala eksploziv po-

stavljen ispod njegovog auto-

mobila u garaži na Rimskom

trgu.

Istražitelji ova dva događaju

povezuju.

Zbogobjektivneodgovornosti

nakonubistvaŠakovića i Jova-

novića smijenjen je i načelnik

podgoričkog ANB-a Milan

Kovačević. Odlukom direkto-

ra ANB-a Dejana Peruniči-

ća, na njegovo mjesto imeno-

van jeBojanVukčević.

ISTRAŽNI TIMOVI

U nedjelju, na sjednici Vijeća

za nacionalnu bezbjednost

odlučenojedaseformirajuza-

Četvorici ukupno

110godinazatvora

Cvetanović

označenkao

direktni izvršilac

ubistvaBojovića

VeskoDamjanović

Sud odlučio da se trojica osumnjičena za pripremanje likvidacije brane sa slobode

BEOGRAD:

Nastavljeno suđenje optuženima za krijumčarenje 5,7 tona kokaina

Ekipi Stamatovićaukinut pritvor

Šarić traži izuzeće sudije

PODGORICA

ĐorđijeBo-

žović (27), DejanDeletić

(25) i StefanBalević (25),

koji suoptuženi da supri-

padnici kriminalne grupe

StevanaStamatovića, koja

jepripremalaubistvoRa-

dojiceZekovića, pušteni su

da seudaljemtoku suđenja

brane sa slobode - saopšte-

no je izApelacionog suda.

Đorđe Božović upućen je na

izdržavanje kazne.

Božoviću,DeletićuiBaleviću

jeApelacioni sudukinuopri-

tvor po žalbi advokataDami-

ra Lekića, jer su pred Višim

sudom iznijeli svoju odbra-

nu.

Optužnicom je obuhvaćen i

PodgoričaninMilanLješnjak

(30), koji će ostati u pritvoru,

jer postoji bojazan da će po-

noviti krivično djelo, odno-

sno da će završiti započeto.

On je pred istražiteljima pri-

znao da je htio da eksplozi-

vom raznese vozilo koje je

navodno koristioZeković.

Optužnicom je obuhvaćen i

Aleksandar Bojović (24) koji

se brani sa slobode.

Prema navodima optužnice,

na čelu ove kriminalne orga-

nizacije nalazi se Stevan Sta-

matović, koji je u bjekstvu.

Onjekrajem2016. saosobom

čiji identitet nije potvrđen,

na teritorijiPodgorice iBera-

na organizovao kriminalnu

grupu.

Kakosenavodi,Deletić iLješ-

njaksu20.majaprošlegodine

u Podgorici pokušali da ubiju

Zekovića, koji je osuđen za

dvostruko ubistvo, postavlja-

jući eksplozivnu napravu is-

podnjegovog automobila.

Ispod automobila „golf 5“,

koji jeZekovićnavodnokori-

stio, policija je 20. maja pro-

našla i deaktivirala eksplo-

zivnunapravu.

A.G.

SaprivođenjaLješnjaka

BEOGRAD

DarkoŠarić,

optuženda jekaoorganiza-

tor kriminalne grupekoja je

krijumčarila 5,7 tonakokai-

na, juče jevikaona sudiju

Specijalnog suda, apotom

tražionjegovo izuzeće, piše

„Blic“.

-Vi stepristrasni! Tražimvaše

izuzeće-vikaojeŠarić, treska-

jući rukama opult.

Sudija Siniša Petrović ga je

opominjaovišeputadase tako

ne ponaša i da može da ga ka-

zni, ali tonije uradio.

Šarić je bio nezadovoljan od-

lukomsudije Petrovića da od-

bije zahtjev odbrane da se iz

dokaza izuzmu presretnuti

telefonski razgovori i zapisni-

ci opretresanjuprostorija op-

tuženih. Branioci su u više

Šarića i trojicenjegovihsarad-

nika koji bi opovrgli njihovu

odbranu iznesenu pred su-

dom.

Tako je i kao dokaz odbijen

prisluškivani razgovor Darka

Tošića i Željka Vujanovića sa

kojim dogovaraju isporuku

dvije tone kokaina.

Nije prihvaćen ni razgovor

Darka Šarića i Bobana Stojilj-

kovića koji su u svojim odbra-

namatvrdilidaseinepoznaju.

U razgovoru koje je tužilaštvo

ponudilokaodokazoni prisno

razgovaraju i pričaju o izgrad-

nji jedne pumpe.

Vijeće Specijalnog suda nije

prihvatilo ni prijedlog Tuži-

laštva da se kao dokaz izvede

razgovoroprepoznavanjugla-

sa optuženog Gorana Sokovi-

ća, koji se tereti da je jedan od

organizatora. Tužilaštvo je

predložilo razgovor u kojem

senapočetkupredstavlja ime-

nomi prezimenom.

C.H.

navrata pokušavali da ove do-

kaze dovedu u pitanje, među-

tim, sud je zaključio da su oni

prikupljeni u skladu sa zako-

nom.

Kako „Blic“ prenosi, istovre-

meno, sudjeodbio iprijedloge

Tužilaštva za organizovani

kriminal da se izvedu kao do-

kazi prisluškivani razgovori

DarkoŠarić

PODGORICA

Službenici

Odjeljenja bezbjednosti Ceti-

nje juče ujutro priveli su tri

štićenika Centra „Ljubović“

koji su se, kako se sumnja, bez

znanja svojih starješina udaljili

iz doma ukradenim „golfom“.

Kako se navodi u saopštenju

policije, postupajući po ope-

rativnim saznanjima, umjestu

Zagrablje zaustavili su vozilo

„golf 2“ kojim je upravljao R.

P. (18) iz Bara, a u kojem su

bili K. L. (16) iz Podgorice i A.

A. (15) iz Berana. Oni nijesu

imali dokumenta, pa su prive-

deni u cetinjsku policiju, gdje

je utvrđeno da su štićenici

Centra „Ljubović“, koji su se

bez znanja starješina udaljili

iz doma. Policija je pretresom

vozila pronašla 30 paklica orbit

žvaka, 63 kutije cigareta i nož

na rasklapanje.

- Daljomprovjerom, službenici

Odjeljenja bezbjednosti Ceti-

nje došli su do saznanja da je

vozilo ukradeno na području

Podgorice, a da su navedeni

predmeti takođe ukradeni, i to

u naselju Masline, najvjerovat-

nije u dva trgovinska objekta

– saopštili su iz policije.

Osumnjičeni su tokomdana

predati Centru bezbjednosti

Podgorica.

C. H.

Trojica štićenika „Ljubovića“

osumnjičena zakrađe

Na prelazu Debeli brijeg uhapšene dvije osobe

HERCEG NOVI

Na granič-

nom prelazu Debeli brijeg

oduzeto je 13,3 kilograma ma-

rihuane i uhapšene su dvije

osobe. Kako se navodi u saop-

štenju, carinici i policajci suna

Debelom Brijegu, na izlazu iz

Crne Gore, kontrolisali vozilo

„pasat“ nikšićkih registarskih

oznakakojimjeupravljaoA.R.

(28), dok se na suvozačevom

mjestunalazioK.S. (34).

-Detaljnomkontrolomvozila,

u rezervoaru za gorivo, upo-

trebom fibroskopa, pronađe-

no je 44 pvc pakovanja sa 13,3

kilograma marihuane – piše u

saopštenju.

M. L.

Oduzetadroga