Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 3. april 2018.

Društvo

PODGORICA

–Ustavni sud

još senije izjasnioožalbi

bivše rektorkeRadmileVoj-

vodićkojomjekrajemjula

prošle godineoptužilaVla-

duda jepovrijedila autono-

mijuUniverzitetaCrneGo-

reu slučajuVisoke

medicinske škole, aovaj

predmet, kakonamje reče-

no iz suda, jeuradu.

Kada je Vojvodić u oktobru

smijenjena sa funkcije, ovu

žalbu povukao je novi rektor

Danilo Nikolić zbog čega sud

možedaobustavipostupak,ali

ima, takođe, i mogućnost da

samotvori proces u slučaju da

ocijeni da je to nužno uraditi

zbog poštovanja vladavine

prava, odnosno zaštite ljud-

skih prava i sloboda zajemče-

nihUstavom.

- U ime Univerziteta ustavnu

žalbu je podnijela Vojvodić,

tadašnja rektorka, u svojstvu

zakonske zastupnice. U nave-

denom predmetu završen je

prethodni postupak u kojem

se ispituju procesne pretpo-

stavke za odlučivanje o ustav-

noj žalbi i predmet je u radu –

rečeno nam je kratko iz

Ustavnog suda.

Smijenjena rektorka Radmila

Vojvodić krajem septembra

prošlegodinesaopštilajedasu

odlučili da pravdu ,,potraže

pred sudom“ zbog odnosa

Vlade prema rješavanju pita-

nja Visoke medicinske škole.

Vojvodić je tada bila katego-

ričnada jeuovoj priči povrije-

đena autonomija UCG. Saop-

štila je tada da je Univerzitet

dužan da realizuje samo akre-

ditovane programe.

- Ovaj je akreditovanuPodgo-

ricinaMedicinskomfakultetu

i u Kliničkom centru. Reagu-

jući kao institucija u zaštitu

integriteta i zakonitosti rada,

Univerzitet je podnio tužbu

Upravnomsuduzbognezako-

nite licence i žalbu Ustavnom

sudu zbog povrede autonomi-

je - rekla je ona tada.

Vojvodić je u sukobu sa Vla-

dom bila odmaja prošle godi-

ne, što je platila funkcijom 3.

oktobra. Smijenjena je, na ini-

cijativu predstavnika Vlade u

Upravnon odboru UCG, na-

kon što je Vlada obezbijedila

većinuuovomtijelu.

N.Đ.

PODGORICA

- Podgoričani

višenemorajuda idukod

izabranogdoktorakakobi

uzeli laboratorijskenalaze,

već ihmoguvidjeti putem

internetanaportaluza elek-

tronskozakazivanjeFonda

zdravstvawww.ezdravlje.

me ili aplikacijekoju su in-

stalirali na svommobilnom

telefonu.

Kako je za Pobjedu rekao di-

rektor Fonda za zdravstveno

osiguranjeSeadČirgić,stvore-

nesuosnovnepretpostavkeza

uvođenje ovog sistema i u

ostalim domovima zdravlja u

Crnoj Gori.

Čirgić je objasnio da će

osiguranici glavnog grada od

sada odmah nakon dobijanja

rezultata, odnosno završenih

analiza, dobiti podatke jer se

oni automatski šalju u dva

smjera - u karton pacijenta

kod izabranog doktora i na

portal eZdravlje kao informa-

cija za pacijenta. Princip pri-

stupa servisueNalaz je isti kao

za eZakazivanje i eRecept.

BEZ ZAMJENE

- Uvođenjem laboratorijskog

informacionogsistemavišene

postoji mogućnost zamjene

uzoraka, jer se ne rade ručne

evidencije, gdje je postojala

mogućnostgreške,asmanjena

je i administracija – kazao je

Čirgić, naglasivši da postoji i

mogućnost ukidanja štampa-

ne verzije uputa.

Prema njegovimriječima, osi-

guranici će ubuduće moći da

prate i upoređuju vrijednosti

određenih (ciljanih) analiza i

postupaka, dok su za doktore i

zdravstvene radnike benefiti

ukidanje potrebe višestrukog

upisivanja podataka, kao i

smanjenjegrešakauradukroz

uvođenje automatizacija u

unosu.

-Ljekari će imati pravovreme-

ne i pouzdane podatke za do-

nošenje odluka o daljem lije-

čenju, softversko hronološko

praćenje nalaza kroz elek-

tronski karton pacijenta, one-

mogućene potecijalne dosa-

dašnje greške pri unosu

rezultata analiza kod izabra-

nog doktora, jer se vrši auto-

matski prenos rezultata anali-

za iz laboratorijskog aparata u

aplikaciju za rad kod izabra-

nog doktora - naveo jeČirgić.

EFIKASNOUPRAVLJANJE

Menadžeri ustanove, kako je

dodao, imajumogućnost inte-

grisanog prikupljanja infor-

macija potrebnih za efikasno

upravljanje. Stvorene su pret-

postavke za softversko praće-

nje i kontrolu potrošnje labo-

ratorijskih reagenasa, kao i za

precizno praćenje učinka

zdravstvenih radnika, organi-

zacionih cjelina, kao i optere-

ćenosti laboratorijskih apara-

ta.

- Fond sada može raditi kvali-

tetnijeanalizepotrošnje reage-

nasa i imati bolju kontrolu, što

će za rezultat imati adekvatno

planiranje budžeta za ovu gra-

nu medicine, kao i preciznije

planiranje nabavki reagenasa

na osnovu realnih potreba i

preciznih podataka o potrošnji

– istakao jeČirgić.

Sl.R.

PODGORICA

–Veliki broj

pacijenata i dalje seneoda-

zivanapregledeuKlinič-

komcentru, pa je takoupro-

tekloj sedmici od9.973

zakazanihobavljeno7.463

pregleda, odnosno25,17od-

stopacijenatanije se

odazvaloniti otkazalopre-

gled.

Iz Kliničkog centra apelovali

su na pacijente da kod svog

izabranog ljekara blagovre-

meno otkažu pregled ukoliko

nijesuumogućnostidaseoda-

zovu, jer se u suprotnom ,,do-

vodi u pitanje blagovremeno

pružanje zdravstvenih usluga

onimpacijentima kojima je to

zaista potrebno“.

Oni su naveli da se u Institutu

za bolesti djece nakon 1.441

zakazanog pregleda javilo

1.148 pacijenta, dok je u Inter-

noj klinici od 1.576 zakazanih

obavljeno 1.228pregleda.

- UHirurškoj klinici od zaka-

zanih 656, obavljeno je 487

pregleda,auKlinicizaortope-

diju i traumatologiju od 502

obavljena su 363 pregleda. U

Klinici zaneurologiju, oduku-

pno zakazanih 493 pregleda

obavljeno je 355, u Klinici za

ORL iMFHod354obavljen je

361 pregled, dok je kod oftal-

mologa, od zakazanih 587

obavljen 451 pregled – piše u

saopštenju.

U Centru za radiološku dija-

gnostiku, kako se dodaje, od

zakazanih 794 obavljeno je

506 pregleda, a kod kardiohi-

rurga, od zakazanih 40 pre-

gledana su 22 pacijenta, dok

je kod kardiologa, od zakaza-

nih 1.012 obavljeno 823 pre-

gleda.

Sl.R.

PODGORICA

– IzUdruženjahendikepiranih„Srce“mole

sve građanekoji suumogućnosti da impomognuunabavci

četvorostranemašinekojombimogli danastaveproizvod-

njukošnica zapčele sami –bez ičijepomoći, amašinakoja

imjeneophodnakošta 3.000eura.

Tražili su, kako je napisano u saopštenju, novčanu pomoć od

mnogihkakobi riješili problem, ali nijesudobili podršku.Nov-

čanupomoć svi zainteresovani pojedincimoguuplatiti nažiro

računuCrnogorskoj komercijalnoj banci 510-89647-80.

Udruženje hendikepiranih „Srce“ je od 2002, kada je nastalo,

realizovalo više od 30 projekata, čiji su ciljevi bili osnaživanje

osoba sa invaliditetom, socijalnu inkluziju i zapošljavanjeoso-

ba sa invaliditetom.

J.B.

Ustavni sud se još ne izjašnjava o žalbi bivše rektorke Radmile Vojvodić

Fondzdravstva

Klinički centar

SeadČirgić

Predmet opovredi

autonomijeUCG i

dalje se razmatra

Pacijentima Doma zdravlja Podgorica od sada dostupan eNalaz

Bićeukinuti i papirni uputi

I dalje problemi sa specijalističkimpregledima

Nijedošločak2.510pacijenata

rac“ ako Vrhovni sud potvrdi presudu

licence?

vi neprihvatljivo je da pravo-

suđe nema elementarne uslo-

ve za nepristrasno vođenje

postupka prema najuvaženi-

jim članovima društva, da se

ljekarima oduzima pravo na

pravično suđenje, da su dužni

da dokazuju nevinost umjesto

da se utvrđuje njihova krivica,

da građani pozivaju na linč

dok se krivica utvrđuje, ne u

sudu, već na ulici – navela je

Popović-Samardžić.

Prema njenim riječima, jav-

nost do sada nije bila u prilici

dačujedrugustranupriče, ato

je da „su ti isti ljekari više puta

upozoravali Ministarstvo

zdravlja i Ljekarsku komoru

na alarmantno stanje u bolni-

ci“.

OSTAVLJENI SAMI SEBI

- Naravno, ostavljeni su sami

sebi, bez reakcije nadležnih.

Javnost nije čula ni priču o to-

mekakav jeosjećaj trimjeseca

ležati u ćeliji sa tri teška pre-

stupnika, kako je tri godine ži-

vjeti bez prihoda dok raspro-

dajete sve što ste za života

stekli. Kakav je osjećaj biti

osuđen na godinu dana za-

tvorske kazne, osuđen zbog

nepostupanja u skladu sa me-

dicinskom doktrinom, ali ta-

mo gdje postoje uslovi za nje-

no sprovođenje, ne i kod nas.

Ispostavlja se da smo i za to

krivi.Pričuotomedajeosuđe-

nima faktički zabranjeno

obavljanje zdravstvene djelat-

nosti za koju su se edukovali

cijeli život - navela jePopović-

Samardžić.

Ona je naglasila da se ,,krimi-

nalizovanjem ljekara na ova-

kav način vrši individualizo-

vanje sistemske odgovornosti

i oslobađaju krivice svi drugi

činioci u ionako ,,polomlje-

nom“ sistemu“.

Sl.R.

Udruženje hendikepiranih „Srce“

Potrebno imje3.000eura

zamašinuzaobradudrveta

JelaCimbaljević

HakaTahirović

Ustavni sud