Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Utorak, 3. april 2018.

Društvo

PODGORICA

- Redovni

član Crnogorske akademije

nauka i umjetnosti Vučina

Šćekić preminuo je 31. marta

u Novom Sadu.

Rođen je 1. avgusta 1945.

godine u Beranama. Diplo-

mirao je na Medicinskom

fakultetu u Sarajevu 1970.

godine. Magistrirao je na

Medicinskom fakultetu u

Beogradu 1976. godine, gdje

je i doktorirao 1983.

U zvanje docenta na Medi-

cinskom fakultetu u Novom

Sadu izabran je 1983. godine

(reizabran 1985), za vanred-

nog profesora 1986. godine

(reizabran 1990) i redovnog

1995. godine.

Kao stipendista Fulbrajtove

fondacije dvije godine posli-

jediplomskih studija proveo

je na Kardiološkoj klinici u

Hjustonu.

Za svoje radne i stručne

doprinose u unapređenju i

razvijanjumedicine dobio

je više značajnih nagrada:

Oktobarsku nagradu Novog

Sada za medicinu (1990),

Jubilarnu nagradu za 200.

godišnjicu postojanja Srp-

skog lekarskog društva

(1994), Jubilarnu nagradu

„21. jul“, povodomoslobo-

đenja Berana, Trinaestojul-

sku nagradu (1995), kao i

mnoge diplome, zahvalnice

i povelje Srpskog lekarskog

društva i Društva ljekara

Jugoslavije i Crne Gore.

Autor je ili koautor više

od 100 naučnih radova.

Učesnik je u više makro-

projekata, bio je jedan od

nosilaca međunarodnog

sveobuhvatnog projekta

o nehemičnoj koronarnoj

bolesti srca, koji se realizuje

pri Svjetskoj zdravstvenoj

organizaciji u Ženevi (MONI-

KA).

Za vanrednog člana Crno-

gorske akademije nauka

i umjetnosti izabran je 6.

decembra 1996. godine, a

za redovnog 12. decembra

2003. godine.

R. D.

PODGORICA

-UKliničkomcentruoddanas sudozvoljene

posjetebolesnicimaod 14do 15 sati.

Odluka je, kako je saopšteno iz ove zdravstvene ustanove, doni-

jetanakonpoboljšanjaepidemiološkesituacijeuvezi sagripom.

Posjetesuzbogpovećanogbrojaregistrovanihodgripaobustav-

ljene bile 11. januara.

Iz Kliničkog su naveli da u Klinici za infektivne bolesti i u Aku-

šerskomodjeljenju sa jedinicomza novorođenčad posjete nije-

sudozvoljene, doksuuodjeljenjimaza intenzivnunjeguposjete

ograničene i poposebnimkriterijumima.

Sl.R.

PODGORICA

–Četvoro

ljekara izBijelogPolja, koji

suprošle sedmiceodlukom

Apelacionog sudaosuđeni

napogodinuzatvora zbog

teškogkrivičnogdjelapro-

tivzdravlja ljudi, ostaćebez

licence za radakopresuda,

eventualno, nebudepreina-

čenanaVrhovnomsudu.

Predsjednik Ljekarske komo-

re dr Aleksandar Mugoša za

Pobjedu kaže da to nalaže Za-

kon o zdravstvenoj zaštiti, te

da Komora nema mogućnost

da zaštiti ljekare ,,od tako teš-

ke osude i kazne“.

ŠTOKAŽE ZAKON

-Član116.Zakonaozdravstve-

noj zaštitinalaže trajnooduzi-

manje licence za rad doktora

medicine u slučajevima kada

je ,,zdravstveni radnik pravo-

snažno osuđen zbog učinje-

nog teškog krivičnog djela

protiv zdravlja ljudi...“. To je

sila zakona i Komora nema

mogućnost da zaštiti kolege

od tako teške osude i kazne. U

tom postupku svakako ćemo

sačekati krajnju odluku koju

će nam Sud dostaviti, s obzi-

romnatodaimamsaznanjada

će kolege podnijeti zahtjev za

zaštitu zakonitosti Vrhovnom

sudu Crne Gore – kazao je dr

Mugoša.

Ipak, kako ističe, Ljekarska

komorakao strukovnaorgani-

zacija ima obavezu da izanali-

zira sve dostupne preporuke i

protokole za liječenje i postu-

panje u sličnim situacijama,

kao i mogućnosti njihove pri-

mjene ukonkretnomslučaju.

Apelacioni sud preinačio je

prošle sedmice presudu Višeg

suda u BijelomPolju i optuže-

ne ljekare Tomislava Jeremi-

ća, Haku Tahirović, Zvonka

Puletića i Jelu Cimbaljević

osudio na po godinu dana za-

tvora.Tajsuddoniojepresudu

kojom su kao neosnovane od-

bijene žalbe optuženih ljeka-

ra.

Ljekari suosuđeni u juluproš-

le godine na po sedammjeseci

zatvora, a Zvonko Puletić i Je-

la Cimbaljević na šest mjeseci

kućnog pritvora. Ljekari su se

optužnicom teretili za teško

djelo protiv zdravlja ljudi, jer

nijesu spriječili izbijanje in-

fekcije u porodilištu u novem-

bru 2014. Usljed infekcije jed-

na beba je umrla.

PROTEST

Sindikatdoktoramedicinepo-

zvao je ljekareda sjutrauznak

protestaprotiv, kakosu istakli,

govoramržnje i otvorenogpo-

ziva na linč izađu u 10 sati

ispred ustanova na pola sata,

čime će iskazati solidarnost sa

osuđenimkolegama iz Bijelog

Polja.

Predsjednica ovog sindikata

Milena Popović-Samardžić

reagovala je na izjave roditelja

koji su komentarisali presudu

ljekarima.

- U javnosti se posljednjih da-

na slušagovormržnjeukojem

se ljekari nazivaju ubicama i

najavljujenekoboljevrijemeu

kome će se ljekari više i bolje

hapsiti i kažnjavati na veće za-

tvorske kazne. Obećavamo im

da tovrijemenećedočekati jer

neće imati koga da hapse - po-

ručila je Popović-Samardžić,

podsjetivši da jeod2014. godi-

ne javni zdravstveni sistem

napustilo više od 100 ljekara.

Ona je istaklada sedanas ,,kri-

minalci nazivaju bezbjedno-

sno interesantnim osobama“,

a ljekar koji je obavio 700 po-

rođaja, izvodio 150 do 200 gi-

nekoloških operacija, bio

mentormnogimmladimkole-

gama, izgradio službu sa osam

specijalista, naziva se ubicom.

-Usvakoj demokratskoj drža-

PODGORICA

-Roditelji tre-

bada seobrateCentruza au-

tizamčimprimijeteprvepo-

teškoćekodmališana, jer će,

ukolikodjecanavrijemekre-

nu sa terapijom, rezultati biti

mnogobrži i vidljiviji, poru-

čeno je, izmeđuostalog, sa

jučerašnjeg skupanapodgo-

ričkomTrgunezavisnosti

gdje jeobilježenSvjetski dan

osoba sa autizmom.

Udruženjemladih sa hendike-

pomiFondacija,,OgnjenRako-

čević“, organizatori događaja,

saopštili su i da se još ne zna

koliko je osoba sa autizmom u

Crnoj Gori, jer zvaničan regi-

star oboljelih ne postoji, ali da

je taj broj veliki.

Izvršna direktoricaUdruženja

mladih sa hendikepom Alek-

sandra Pavićević navela je da

nadležna ministarstva moraju

zajednički razviti programpo-

drške za osobe sa autizmom.

- Otvaranjem Centra za auti-

zamnije dostignut krajnji cilj…

Imamo još mnogo da radimo

kakobismopomogli osobamas

autizmom. Trebada radimona

edukaciji učitelja, nastavnika,

da bi se kapaciteti osoba s au-

tizmomiskoristilimaksimalno

- kazala je ona.

Naglobalnomnivouovajdoga-

đaj se obilježava sloganom

#LightItUpBlue na inicijativu

oganizacije Autizam govori

(AutismSpeaks) izNjujorka.

Na inicijativu UMHCG i ove

godine se globalnoj inicijativi

pridružila Crna Gora, pa su u

noći imeđu 1. i 2. aprila zgrade

kulturenaCetinju, Instituta za

javnozdravljeuPodgorici i Te-

lenora Crna Gora i opštine svi-

jetljeli uplavoj boji.

N.Đ.

PODGORICA

–UDomstarih

,,Grabovac“, uRisnu, prošle

godineprimljeno je59osoba,

dok ihjemalovišedošlou

Dom,,BijeloPolje“–61. kori-

snik, navedeno jeuizvještaju

oraduMinistarstvarada i so-

cijalnogstaranja.

Oveustanovenijesuprošlegodi-

ne odgovorile pozitivno na sve

zahtjeve starijih osoba koje su

željeledaostatakživotaprovedu

udomu, jernijesuzadovoljavale

određeneuslove.Risanskomdo-

mu ,,Grabovac“ stigao je čak 121

zahtjev,aocijenjenojedasedam

kandidata ne ispunjava uslove.

Pojašnjeno je, takođe, da je 20

zahtjeva otkazano iz centara za

socijalni rad zato što su osobe

odustaleodnjegailisupreminu-

le, dok šest zahtjeva nije imalo

potpunudokumentaciju.

-Na listi čekanja je 36 zahtjeva -

navedeno jeudokumentu.

Pojasnili su da su prošle godine

u domprimljene 52 starije oso-

be, dok je još sedam njih došlo

po osnovu okončanih zahtjeva

koje suranijepodnijeli.

Najvišekorisnika,kakosupreci-

zirali,smještenojenaodjeljenju

palijativnenjege-29.Naodjelje-

nju psiho-gerijatrije je 15 kori-

snika, osamstarijihosoba smje-

šteno je na gerijatriji, dok je na

odjeljenju demencije njih sed-

moro.

Uizvještajusu,takođe,istaklida

jeprošlegodineDomstarih,,Bi-

jelo Polje“ primio 72 zahtjeva,

odčega jepozitivnoriješeno61.

- U toku sprovođenja postupka

triosobesuodustaleodsmješta-

ja,dvijesupreminule,apetkori-

snika nije ispunjavalo uslove za

smještaj, dok je jedan zahtjev

bio sa nepotpunom dokumen-

tacijom-navedenojeuizvješta-

ju.

N.Đ.

PODGORICA

–Višeod250

izviđača i planinki seuUlci-

nju, uokviručetvrte izvi-

đačke ligeCrneGore, upr-

vomkolu takmičiloovog

vikendauorijentaciji, topo-

grafiji, čvorologiji, signaliza-

ciji, brzompaljenjuvatre i

drugimizviđačkimdiscipli-

nama.

Kako jekazaonačelnikSaveza

izviđača Crne Gore Peko Vu-

kadinović,izviđačkaligapred-

stavlja jedno od najvećih ta-

kmičenja u regionu i okuplja

tri starosne kategorije izviđa-

ča i planinki.

- Ovogodišnja izviđačka liga

biće održana u Rožajama,

Podgorici i Nikšiću, a prema

najavama takmičiće se više od

2.000učesnika–istakaojeVu-

kadinović.

Odred domaćin prvog kola

izviđačke lige u Ulcinju bio je

IO „24. novembar“ iz Bara, sa

starješinomMiodragomMa-

soničićem.

- Izviđačka jedinica ne postoji

u Ulcinju, pa je zbog toga na-

čelstvo SICG izabralo Veliku

plažu kao mjesto za održava-

njeprvogkolalige,kakobimo-

tivisali zainteresovane poje-

dince iz Ulcinja da pokrenu i

osnuju izviđačku jedinicu u

ovom gradu – naglasio je Vu-

kadinović.

J.B.

Umroakademik

VučinaŠćekić

Dozvoljeneposjete

uKliničkomcentru

Savez izviđača počeo prvo kolo četvrte izviđačke lige

Izviđačka ligabilauspješna

UUlcinjuse takmičilo

višeod250osoba

LJEKARSKAKOMORA:

Doktorima iz Bijelog Polja prijeti još jedan „ud

Ljekari ostajube

Sindikat doktoramedicine pozvao je

ljekare da sjutra u znak protesta protiv

govoramržnje i otvorenog poziva na linč

izađu u 10 sati ispred ustanova na pola

sata, čime će iskazati solidarnost sa

osuđenimkolegama iz Bijelog Polja

Obilježen Svjetski dan osoba sa autizmom

Važnoda roditelji

reagujunavrijeme

Prema izvještajuMinistarstva rada i socijalnog staranja domovi za stare prebukirani

Naprijemčeka36osoba

SamanifestacijeuPodgorici

AleksandarMugoša

TomislavJeremić

ZvonkoPuletić

MilenaPopović-Samardžić