Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 3. april 2018.

Ekonomija

NIKŠIĆ

– CEDIS je u Nikšiću otvorio dispečer-

ski centar za upravljanje 10 i 0,4 kVmrežom na

područjuNikšića,Vilusa,Grahova,GolijeiPluži-

na. Šef Službe za lokalno upravljanje mrežom

regiona 1 uCEDIS-uVojislavČanović kaže da će

novi servis doprinijeti većoj stabilnosti sistema i

bržemotklanjanjukvarova.

Novi centar biće na raspolaganjukorisnicima 24

sata, a u njemu će raditi šest dispečera, koji će

prijavljivati nepravilnosti na terenu ekipama za-

duženimza održavanjemreže.

- Praćenjem opterećenja na mreži, analizama i

snimanjimastanjanatrafostanicamaivodovima,

sistem se čuva od preopterećenja, a korisnicima

seobezbjeđujekvalitetnonapajanjeelektričnom

energijom– rekli su izCEDIS-a i najavili otvara-

njedispečerskog centra zaBerane, Plav, Gusinje,

Petnjicu, Andrijevicu i Rožaje.

S.D.

PODGORICA

– HG Bud-

vanska rivijera prošlu

godinu je završila sa pro i-

tomod 2,03 miliona eura,

što je million više nego

godinu ranije. Prihod je

bio 20,49miliona, a res-

hod 17,9miliona eura.

M.P.M.

PODGORICA

–Nema ra-

zloga za smanjenje stope

PDVnapolovneproizvo-

de, rečeno jePobjedi izMi-

nistarstva finansija, koje je

uovoj godini planiralo iz-

mjeneZakonaoporezuna

dodatuvrijednost.

U programu rada Vlade, koji

je usvojen u martu, između

ostalog je navedeno da su u

planu izmjene zakona oovom

porezu u dijelu koji se odnosi

na oporezivanje polovnih

proizvoda i putničkih agenci-

ja.

- Poseban sistem oporeziva-

nja polovnih proizvoda i put-

ničkih agencija postoji i u

evropskom i u crnogorskom

zakonodavstvu. Planiranim

izmjenama predviđeno je da-

lje usaglašavanje pojedinih

odredbi, ali ne postoje razlozi

za smanjenje poreskih stopa

na ove vrste proizvoda i uslu-

ga – saopštili su iz ministar-

stva odgovarajući na pitanje

da li se razmatra smanjenje

stope od21 odsto.

Oni su objasnili da Direktiva

2006/112 EZ o zajedničkom

sistemu propisuje obavezu

državačlanicadauvedujednu

opštu i do dvije niže stope na

proizvode iuslugekoji supro-

pisani aneksomdirektive.

- Polovni proizvodi i usluge

putničkihagencijasuobuhva-

ćeni višom stopom, tako da

nema ni razloga ni mogućno-

stiuCrnojGori daseoporezu-

ju po nekoj drugoj stopi – ka-

tegorični suuovomresoru.

Na pitanje kako je EUdirekti-

vama precizirano oporeziva-

nje putničkih agencija, izmi-

nistarstva su objasnili da je to

takođeregulisanoDirektivom

2006/112EZ.

- Direktivom o zajedničkom

sistemu PDV-a propisana su

posebna pravila na oporezive

transakcije koje obavljaju

putnički agenti u svoje ime i

koriste isporuke proizvoda i

uslugaoddrugihporeskihob-

veznika u organizaciji puto-

vanja–rekli suizministarstva

i naglasili da se organizatori

putovanja smatraju putnič-

kim agentima. Navedene

odredbe se ne odnose na put-

ničke agente koji djeluju kao

posrednici.

- Ako putnički agent transak-

cije povjerava drugim pore-

skimobveznicimavangranica

EU, takve transakcije se sma-

trajuposredovanjem i izuzete

su od oporezivanja. Ako su

transakcije obavljene dijelom

uEU, adijelomvan,mogućeje

izuzeti samo dio usluga put-

ničkog agenta koji se odnosi

na transakcije van EU - obja-

snili su izministarstva.

Posebnim odredbama Direk-

tive 2006/112 EZ polovnom

robom se smatraju pokretne

stvari pogodne za dalje kori-

šćenje.

- Ovlašćeni prodavac je pore-

ski obveznik koji prometuje

rabljenurobubilozasebeiliza

račun druge osobe, a u skladu

sa ugovorom prema kome se

plaća provizija za kupovinu ili

prodaju. Pod prodajnom cije-

nomupotrebljavanihproizvo-

da smatra se naknada koju je

dobio ili će dobiti oporezivi

preprodavac od kupca uklju-

čujući poreze, rashode itd.

Pod nabavnom cijenom sma-

tra se naknada koju dobavljač

dobija od oporezivog prepro-

davca. Poresku osnovicu čini

razlikaucijeni koju jeostvario

preprodavac, umanjen za

iznosPDVna turazliku-poja-

snili suizministarstva.

M.P.M

.

PODGORICA

–Ministar-

stvo finansija juče jeobjavilo

oglas odnosno, kako suobja-

snili, najavuugovora zana-

bavku i instalacijuautomat-

skihbrojača saobraćaja.

- Cilj je da se uspostavi sistem

kontinuiranog automatskog

prebrojavanja saobraćaja na

odgovarajućim lokacijama na

državnim putevima koji su u

dužini od1.783kilometrauCr-

noj Gori. Podaci prikupljeni

brojačem saobraćaja će služiti

kao osnova za planiranje re-

konstrukcije i održavanja po-

stojećeputnemreže-objasnili

su izministarstva i naveli daće

obavještenja o ugovoru biti

objavljena umajuove godine.

M.P.M.

PODGORICA

–Poreskauprava je jučepodsjetila

obveznikeda je juče istekaoproduženi rokzapla-

ćanjeprve rateporezanadobit, ada jedrugado30.

aprila tekuće godine.

Rok za plaćanje treće rate je 31. maj, četvrte 30. jun,

odnosno 2. jul zato što je neradni dan. Peta rata treba

da se plati do 31. jula, a šesta do 31. avgusta.

M.P.M.

CEDIS otvorio novi dispečerski centar

Bržećeotklanjati kvarove

uPlužinama i Nikšiću

Poreska uprava podsjeća

obveznike poreza na dobit

Druga rata

dospijeva30. aprila

Vlada usklađuje zakon o dodatoj vrijednosti sa propisima Evropske unije

Nema smanjenja

PDVnapolovnurobu

i putničkeagencije

Izmjenama zakona o PDV, koje su planirane u ovoj godini,

predviđeno je dalje usaglašavanje pojedinih odredbi

sa direktivama EU, ali ne postoje razlozi za smanjenje

poreskih stopa na ove vrste proizvoda i usluga

Povraćaj uskladusaEU

Vlada je u ovoj godini planirala i utvrđivanje pravila za

povraćaj PDV poreskimobveznicima koji nemaju sjedište

u državi članici koja vrši povraćaj ovog poreza, u skladu sa

direktivama 2008/9 i 2006/112 EZ.

- Promjene će se između ostalog odnositi na rok za podno-

šenje zahtjeva za povraćaj PDV, iznos novčanog ograničenja

koje se potražuje za povraćaj, rokove za povraćaj, kao i prav-

no-tehničke korekcije poreskog zakonodavstva koje reguliše

ovu oblast - kazali su iz ministarstva, ali nijesu naveli detalje.

Poslovanje

Budvanske rivijere

Ministarstvo nansija

Nabavljaju automatske

brojače saobraćaja

Pro t dva

miliona

investicijama

nastoje

mštetom

jalni dijalog sa menadžmen-

tom, neophodan za pregovore

o novom kolektivnom ugovo-

ru, kao i da trpeantisindikalnu

diskriminaciju.

- Ta tvrdnja je apsolutno ne-

tačna, u Luci Bar nema nika-

kve antisindikalne diskrimi-

nacije. Ali je zato tačno i to

sindikalci dobro znaju da po-

jedini članovi postojećeg ko-

lektivnog ugovora nijesu u

skladu sa zakonom i Ustavom.

Novi kolektivni ugovor treba-

lo jedabudedonijet uoktobru

2010. godine. Šta su čekali sin-

dikatidosada–zapitaoseFra-

nović i dodao da se intenzivno

radi na donošenju novog ko-

lektivnog ugovora, te da je za-

to formirana komisija u čijem

radu učestvuju predstavnici

oba lučka sindikata.

- Novi kolektivni ugovor ne

smije biti ni u kom dijelu na

štetu ni kompanije, ni radnika

–istakaojeFranović,navodeći

da je prosječna plata u Luci

Bar iznad prosjeka na nivou

države.

Istakao je da su od 1. avgusta

prošlegodine, kada jepreuzeo

dužnost izvršnog direktora,

pokrenute intenzivne aktiv-

nosti usmjerene ka povećanju

stepena iskorišćenosti posto-

jećih i razvojunovihkapacite-

ta.

POSLOVANJE

- Kompletna lučka infrastruk-

tura je bila u lošemstanju. Go-

d i nama n i j e su u l agana

sredstvadobijanaodupotrebe

obale i ležarine, što je bila za-

konska obaveza, a radi se o

skoro četiri miliona eura –

upozorio je Franović i konsta-

tovao da su rezultati preduze-

tih aktivnosti konkretni.

- Osim unapređenja opšteg

stanja lučkog sistema, sklo-

pljeni sunovi ugovori opruža-

nju lučkih usluga, izvršena je

sanacija elektroenergetske i

vodovodne mreže, saobraćaj-

nica, hladnjače i rezervoaraza

bazno ulje kapaciteta 1.400

kubika. Realizovane su ili su u

završnoj fazi nabavke lučke

mehanizacije ukupne vrijed-

nosti 530.000eura, dobili smo

urbanističko-tehničke uslove

za izgradnju novog silosa za

cement, očekujemo UTU za

izgradnjurezervoaraod5.000

tona za tečne terete – rekao je

Franović i naglasio da inten-

zivno radimo na pitanjima re-

stitucije i obeštećenja, identi-

fikacije spornih parcela i

parcelaciji, a sve radi valoriza-

cije svihkapaciteta.

S. POPOVIĆ

Milion

eura

pretplate

poreza

Luka Bar redovno izmiru-

je obaveze prema državi

po osnovu PDV-a, konce-

sije, poreza i doprinosa na

lična primanja, obaveze

prema dobavljačima i

obaveze prema radnicima

po svimosnovama –

kazao je Franović i dodao

da Luka Bar ima pretplatu

poreza i doprinosa i PDV-a

u ukupnom iznosu od

milion eura.

Godinama nijesu

ulagana sredstva od

upotrebe obale i ležarine,

što je bila zakonska

obaveza, a radi se o

četirimiliona eura, kaže

direktor luke

LukaBar