Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 3. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Krozoba

crnogorska aerodroma jeu

prva trimjesecaprošlo

240.830putnika, 38.000vi-

šenegou istomprošlogo-

dišnjemperiodu, saopšte-

no je izAerodromaCrne

Gore.

Na Aerodromu Podgorica

opsluženoje181.380putnika,

a naAerodromuTivat 59.450

putnika. Promet aviona po-

većan je 17 odsto i odpočetka

godinenaobacrnogorskaae-

rodroma je opsluženo 1.910

aviona. Najprometnije linije

sa Aerodroma Podgorica su i

dalje ka i iz Srbije, Turske i

Austrije,dokjenajvišeputni-

kanativatskiaerodromstiglo

izRusije i Srbije.

- U narednom periodu oče-

kujemo dalji rast prometa

putnika i aviona. Takođe, sa

sigurnošćumožemopotvrdi-

ti otvaranje novih linija i po-

jačan saobraćaj na postoje-

ćim- rekli su iz kompanije.

Premanajavamaaviokompa-

nija i turoperatora, očekuju

da će tokom ove godine op-

služiti 2,5miliona putnika na

oba aerodroma.

S.P.

PODGORICA

- Sosijete ženeral

bankaMontenegroponudila je

respekt gotovinski kredit zapen-

zionereuzbesplatnupolisuosigu-

ranja i bez zdravstvenogkartona.

- Banka ove kredite za penzionere

odobravauiznosimado20.000eura

uzrokotplatedo120mjeseci.Prema

novimuslovima, penzioneri kredite

uiznosudo10.000euramogupodići

uz besplatnu polisu osiguranja.

Zdravstveni karton nije potrebno

prezentovati u ovom slučaju, a pra-

vona ovuvrstukredita imajupenzi-

oneri starosti do 78 godina života –

objašnjeno je iz banke.

M.P.M.

PODGORICA

-UCrnoj Gori oddanas su svevrste goriva,

osimeurodizela, skuplje četiri centa, saopšteno je izMini-

starstva ekonomije.

Cijeneeurosupera95i98višesupočetiricentaiiznose1,31euro,

odnosno 1,35 eura. Lož ulje za veleprodaju je poskupilo takođe

četiri centa ikošta1,17eura.Cijenaeurodizelaseunarednedvije

sedmice nećemijenjati i ostaće na 1,2 eura.

Posljednje promjene cijena goriva bile su 20. februara, kada su

sve vrste goriva, osimeurodizela, pojeftinile četiri dopet centi.

MaksimalnemaloprodajnecijenegorivauCrnojGoriusklađuju

se svakog drugog ponedjeljka u zavisnosti od promjene cijena

naftnih derivata na međunarodnom tržištu i valutnog odnosa

eura i američkog dolara.

S.P.

PODGORICA

- Sa zaposle-

nimakoji su tužili LukuBar

pregovaramoomirnomrje-

šenju spora, koji bi bioeko-

nomski održivzapreduze-

će, au svemubiozasnovan

napozitivnimpropisima,

saopštio je izvršni direktor

barskekompanijeZarija

Franović. On smatrada se

ostvareni poslovni rezultati

uprošloj godinimoguocije-

niti kaoodlični, ali da još

imadostaprostora zaunap-

ređenjeposlovanjaboljim

korišćenjemkapaciteta i

otvaranjemnovihposlo-

vakrozprivlačenje inve-

stitora.

SPOROVI

-Svaki sudski sporkoji

se vodi protiv kompa-

nije može ugroziti

njeno poslovanje,

kaoiugledipoziciju

u poslovnom svije-

tu. Luka Bar sada

izuzetno dobro po-

sluje i, ako se drži-

momudre, odmjere-

neistručneposlovne

politike kojom ruko-

vodimo firmom, iz

ovog spora kompanija će

izaći sa najmanjom mogu-

ćom štetom. Naravno, strogo

ćemo poštovati i pridržavati

sesvakeodlukesudskihorga-

na – kazao je Franović Pobje-

di.

Naveojedasepoosnovurazli-

ke u zaradi protiv kompanije

vode dva spora. Jedan vodi 58

radnika Luke Bar, a drugi 37

radnika zavisnog preduzeća

Bezbjednosni i lučki poslovi,

odnosno 95 od 437 ukupno

zaposlenih u matičnoj i zavi-

snimfirmama.

- U prvompredmetu donijeta

jeprvostepenapresudanako-

ju je uložena žalba Višem su-

du, a kojom je zaposlenima

dosuđeno ukupno 1,28 milio-

na eura glavnice i kamata, dok

je u drugom predmetu, u ko-

me je prvotužena firma Be-

zbjednosni i lučki poslovi, a

Luka Bar drugotužena, vri-

jednost spora 670.000 eura –

naveo jeFranović.

Komentarišući medijske na-

vode da ovi sporovi navodno

iznose deset miliona eura,

Franović je kazao da bi takvi

enormni iznosi mogli doći u

obzir samo kada bi svi zapo-

slenikojisuradiliuperioduna

koji se odnosi tužbeni zahtjev

ustali sa tužbom i pri tome

uspjeli uparnici.

- Treba podsjetiti da je riječ o

jednoj prvostepenoj presudi i

da će se o zahtjevu izjasniti i

Viši i Vrhovni sud i da se sada

sa zaposlenima pregovara o

eventualnom mirnom rješe-

nju spora koji bi bio ekonom-

ski održiv za preduzeće, a u

svemu bio zasnovan na pozi-

tivnim propisima – izjavio je

Franović i dodao da su isti tu-

žioci podnijeli još dvije tužbe

po osnovu smjenskog rada i

prevoza, sa daleko manjom

vrijednošću spora. Sporovi se,

kako je kazao, odnose na peri-

odod1.oktobra2009.do1.jula

2013. godine.

PREGOVORI

-Neželimda iznošenjemsvog

mišljenja prejudiciram odlu-

ke suda. Ovo je dugogodišnje

stanje i sporovi koji sume do-

čekali kada samdošao na čelo

kompanije 1. avgusta 2017. go-

dine. Ali, kao odgovoran čo-

vjek koji se u poslu ne povlači

ni pred jednim problemom,

uhvatio samse ukoštac sa rje-

šavanjem ovog nimalo jedno-

stavnog pitanja - rekao je Fra-

nović i dodaoda je njegov stav

dasemožepregovarati sa rad-

nicima i sindikatima samo o

cijeni rada od 90 eura, a nika-

ko 140 eura.

- Dobro sam razmotrio osam

dokumenata koje posjedujem

uvezi saovimsporom, uz stal-

no angažovanje eksperata

pravne i ekonomske struke.

Svaka odluka koja bude bila

donesena o eventualnompot-

pisivanjusporazumasaradni-

cima, biće usvojena po zakon-

skoj proceduri i uz poštovanje

pozitivnih propisa. Nikada

neću potpisati nijedan doku-

ment ili odluku koji pravno ne

budu ,,čisti kao suza“ – nagla-

sio je Franović, koji tvrdi da je

saradnja sa lučkim sindikati-

ma korektna.

-Uvišenavratasmosesastaja-

li i imalidobruikonstruktivnu

saradnju i komunikaciju. Ta-

kvo nešto je teško zaključiti iz

njihovih istupaumedijima, za

štauglavnomkonstatujuda su

novinari loše interpretirali

njihove dobre namjere. Zašto

je to tako - moraćete njih da

pitate –kazao jeFranović.

Sindikalci su ranije saopštili

danemogudauspostave soci-

PODGORICA

-Centralna

banka je jučeobjavilanovi

spisakpreduzeća i preduzet-

nika sablokiranimračuni-

ma, nakojemsenalazi 120

kompanijavišenegonapret-

hodnom, ili ukupno 16.700.

Među novoblokiranim je MZ

Masiv izMojkovca, 88 dana za

370.500, Euromix-trade Pod-

gorica šest dana za 271.000,

Stan projekt Podgorica 75 da-

na za 243.000, Vektra Boka -

Herceg Novi 38 dana za

197.000, Korporacija tenMo-

skva dio stranog društva u

Budvi 27 dana za 160.000, Bi-

gova bay Kotor 12 dana za

120.000, Farmedia Podgorica

šest dana za 104.000, Podgori-

capromet devet dana za

103.000, Signature inves-

tments Montenegro Herceg

Novi 16dana za 103.000 eura.

Dugačak je spisak novobloki-

ranih ispod stohiljada eura.

Među najvećim su Bonibo

Nikšić, 11 dana za 77.000, Rad-

nik-invest Bijelo Polje 31 dan

za 84.000, Victory’spb – Bud-

va 61 dan za 71.000, Aran plus

Podgorica 69 dana za 91.000,

Kafe Ulqin company Ulcinj 13

danaza80.000,Hidroterm-bk

Ulcinj tri dana 83.000, Open

tour Kotor 37 dana za 96.000,

Kasino Avala Budva 31 dan za

98.000, Košarkaški klub Bu-

dućnost20danaza89.000,Ze-

leno srce Montenegro Nikšić

16 dana za 49.000, Dukat exd

Pljevlja 41 dan za 31,000, Rad-

milo Dedović taksi prevoz u

Andrijevici 58 dana za 20.000,

LuxhousePodgorica61danza

36.000, Regionalna turistička

organizacijaBjelasica i Komo-

vi 20dana za 33.000 eura…

CBCG objavljuje podatke jed-

nom mjesečno na internet

stranici, prvog radnog dana po

isteku mjeseca, sa presjekom

stanja na posljednji danumje-

secu, po azbučnom redu nazi-

va preduzeća i preduzetnika.

CBCGje2012.počeladaobjav-

ljuje podatke o blokiranim

kompanijama i preduzetnici-

ma.

M.P.M.

Nova kreditna ponuda Sosijete ženeral banke

Za penzionere besplatna

polisa osiguranja

Poslovanje Aerodroma u prvomkvartalu

Opslužili 241.000putnika

Tržište na nih derivata

Benzin

skuplji

četiri centa

USD

1.23210

JPY

131.15000

GBP

0.87490

Kursna lista

CHF

1.17790

AUD 1.60360

CAD 1.58950

Centralna banka objavila novi spisak na

kojem je 16.700 preduzeća i preduzetnika

Broj blokiranih

povećanza 120

Direktor Luke Bar Zarija Franović o pregovorima sa zaposlenim i

Iz spora sa radnicim

da izađusanajmanj

Po osnovu razlike u zaradi u dva spora luku i zavisnu

rmu tužilo je 95 radnika, a donesena je prva prvostepena

presuda o isplati 1,28miliona eura. Upregovorima se traži

rješenje ekonomski održivo za preduzeće i zasnovano na

pozitivnimpropisima, objašnjava Franović

Diversifikacijaposlova

Franović je najavio da su u toku razgovori sa investitorima

koji će u najskorije vrijeme dovesti do vrijednih ulaganja u

skladišne i pretovarne kapacitete i doprinijeti obogaćenju

asortimana usluga i povećanju obima pretovara. U toku su i

razgovori sa više domaćih i stranih kompanija zainteresova-

nih za ulaganja u poslovanje u slobodnoj zoni.

- U ovoj godini su potpisani ugovori sa najvećimbrojem

dosadašnjih partnera, a očekujemo i nove aranžmane. Naš

najvažniji cilj je da ne zavisimo od posla sa jednom ili dvije

vrste robe. Radimo na mijenjanju strukture pretovara, jer je

pojedina roba ,,čistija“ u tehnološkom smislu, a rad sa njom je

isplativiji – zaključio je Franović.

ZarijaFranović

Novi dispečerski centar