Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Utorak, 3. april 2018.

Politika

BERANE

- SjeverCrneGore

jenajveća žrtva ekonom-

skogpropadanja izazvanog

odovevlasti, naopake, po-

gubnepolitikekoja je samo

gledalakakodanapuni svoje

džepove i širila lažnenade i

lažnaobećanja, izvrtala či-

njenice i teze - kazao jena

promotivnomskupuuBera-

namapredsjednički kandi-

datMladenBojanić.

On jedodaoda jenajveći para-

doks u Crnoj Gori to što je re-

sursima bogat sjever ujedno i

najsiromašniji.

-Razlogtomenistevi koji živi-

te tu, krivi su oni koji su usta-

novili naopaki sistem, da neko

drugi uzima i koristi se vašim

šumama i vodama, još malo i

vazduh će da vam uzmu! Oni

grabedauzmusve, odšumesu

dobar dio zahvatili, sad su ba-

cili oko na vode, hoće da nam

uzmu vode, da nam pregrade

rijeke, da namuzmu sela ne bi

li napunili svoje džepove. Ne

damo da vam uzmu to što je

preostalo, negoćemovamvra-

titi i ono što su oteli. Ono što je

oteto jeprokleto, vratićemoga

onom kome pripada, kazao je

Bojanić pred nekoliko stotina

pristalica.

Kao jedan od svojih prioriteta

Bojanić je naveo zaustavljanje

ekonomskihmigracija.

- Moramo stvari postaviti na

svojemjesto, neka svako tamo

gdje živi, na svom ognjištu,

možedaživiživotdostojančo-

vjeka 21. vijeka.

Bojanić je dodao da će se on

kao predsjednik fokusirati na

mladeljude,onenakojimapo-

čiva budućnost.

- Spreman samda pomognem

mladima, neka mi ne zamjere

stari, ali mladi sumi u fokusu,

na njima budućnost ostaje i

njimamoramo ostaviti zdravu

idemokratskuCrnuGoru.Lo

-

ša ekonomska situacija vodi

raseljavanju, tužno izgledaju

gradovi iz kojihmladost odla-

zi.Komeostajeovazemlja,ko-

me oni idu da rade i za koje

države - upitao jeBojanić.

On jedodaodaniječovjekkoji

obećava nešto što ne može da

ispuni i da je istina ono što go-

vori, a kao najveće obećanje

ističe slanje Đukanovića u po-

litičkuprošlost.

- Prvo je da pošaljemo Đuka-

novića u političku prošlost,

drugo je da oslobodimo zaro-

bljene institucije, dalje jeda ja,

kao predsjednik svih građana,

vodim brigu o svakom građa-

ninuCrneGorebilokojevjere,

nacije, bilo kojeg političkog ili

bilo kakvog opredjeljenja. Ja

sam tu za svakoga i biću spre-

man da saslušam i pomognem

svakog pojedinca u Crnoj Go-

ri, obećao jeBojanić.

Za predsjedničkog kandidata

DPS-aMilaĐukanovićaBoja-

nić je imao i pitanje.

- Pošto onog junaka iz blindi-

ranog auta nema na duelima,

ja ćumu na svakomskupu po-

staviti pitanja, ali neka se on

crveni i nekodgovara javnosti.

Imaliikodaporedčlanovauže

familijemože dobiti koncesije

nahidroelektrane, ada imnije

kumili prijatelj?Uz to vasĐu-

kanovićubjeđujeda jetoodlu-

čilaVladaCrneGore,zaborav-

ljajući da kaže da je on to lično

potpisao, kazao je on.

Na promotivnom skupu u Be-

ranamagovorilisuiMilicaRa-

čić, Martin Kljajić, Jelena Bo-

žović, Goran Kiković i Darko

Stojanović.

V. J.

PODGORICA

–Rokzadostavljanje re-

dovnihgodišnjih izvještajaoprihodi-

ma i imovini javnih funkcionerauCr-

noj Gori istekao jeu subotu, 31.marta

– rečeno jePobjedi uAgenciji za spre-

čavanjekorupcije.

Broj funkcionera koji nijesu dostavili imo-

vinske kartone još se ne zna, jer, kako nam

je objašnjeno, ASKće sačekati još nekolika

dana do obrade podataka, kako bi stigli iz-

vještaji koji suposlati poštom.

- Precizne podatke imaćemo naredne sed-

mice. ASK će pokrenuti postupke iz svoje

nadležnosti prema onima koji ne budu u

roku dostavili izvještaje – rečeno nam je iz

Agencije.

Ukoliko javni funkcioner ne ispuni obave-

ze iz Zakona o sprečavanju korupcije, od-

nosno ako u roku ne prijavi imovinu i pri-

hode, može biti kažnjen od 500 do 2.000

eura.Do9. februaraAgenciji jedostavljeno

590 izvještaja o prihodima i imovini po ra-

znimosnovimapodnošenja, odčega jenjih

452 obrađeno i objavljeno na internetskoj

stranici Agencije.

Javni funkcioner obavezan je da podnese

izvještaj Agenciji elektronski i u pisanoj

formi. Podaci iz registra prihoda i imovine

se, nakonadministrativnekontrole i verifi-

kacijedostavljenih izvještajaoprihodima i

imovini, objavljujuna internetskoj stranici

Agencije. Zakon o sprečavanju korupcije

propisuje da je funkcioner obavezan da, u

roku od 30 dana od stupanja na funkciju,

podnese Agenciji izvještaj o svojoj, kao i

imovini i prihodima bračnog i vanbračnog

supružnikaidjece,ukolikoživeuzajednič-

komdomaćinstvu. Obavezan je da navede

tačneipotpunepodatke,itojednomgodiš-

nje, do kraja marta tekuće za prethodnu

godinu, a u slučaju promjena iz izvještaja

kojeseodnosenauvećanje imovinevišeod

5.000 eura, u roku od 30 dana od nastanka

promjene. U slučaju prestanka javne funk-

cije, funkcioner je obavezan da, u roku od

30danaodprestanka funkcije, o tomeoba-

vijesti Agenciju i podnese izvještaj. Onaj

kome je prestala funkcija dužan je da jed-

nom godišnje u naredne dvije godine po

prestanku funkcije podnese izvještaj

Agenciji, sa stanjemna danpodnošenja iz-

vještaja.

I.K.

Konvencija predsjedničkog kandidata

većeg dijela opozicije u Beranama

Bojanić: Sjever

najvećažrtva

ekonomskog

propadanja

Istekao rok za dostavljanje izvještaja Agenciji za sprečavanje korupcije o prihodima funkcionera

Konijedostaviopodatkeo imovini,

bićekažnjenod500do2.000eura

ROŽAJE

- Predsjednički

kandidatDemokratskepar-

tije socijalistaMiloĐukano-

vićkazao jeda to štoBoš-

njačka stranka i

Socijaldemokratepodrža-

vajunjegovukandidaturu

zapredsjednikaCrneGore

svjedoči da jeCrnaGorana

svimteškimdržavnimisku-

šenjimaopstajalaoslonjena

upravona taj politički savez

i zajedništvo ljudi različitih

vjera i nacija.

- Pobjeda na predsjedničkim

izborima nam je potrebna da

nastavimo uspješan put Crne

Gorezazapadnimvrijednosti-

ma, da je učinimo stabilnom,

naprednom, evropskom. Da

očuvamo i dodatno unaprije-

dimo dostignuti tempo eko-

nomskog i demokratskog ra-

zvoja, kazao je Đukanović na

konvenciji sinoć u prepunoj

sportskoj sali uRožajama.

On je kazao da glasači Socijal-

demokratske partije treba da

se zapitaju da li će podržati

DraginjuVuksanović jer, kako

smatra, ona ne može proći u

drugi krug.

- Svakogpovuče željadapodr-

ži svog kandidata, u ovomslu-

čaju kandidatkinju, ali da li to

trebadaučine, kadaje jasnoda

onanemaprolaz?Dalitotreba

daučinekadasusesviopozici-

oni lideri složili daukolikobu-

de drugog kruga podrže onog

kojenajjačimeđunjima,dakle

onog ko predstavlja politiku

rušenja i negiranja države Cr-

neGore,daliuztotrebadapri-

stanu ljudi koji sudecenijama,

podržavajućiSDP,podržavalii

politiku Crne Gore, kazao je

Đukanović.

DržaVnapItanJa

Dok seDPS, kako je kazao, ba-

vio važnim državnim pitanji-

ma,opozicijajebilaopstrukci-

ja i ozbiljna smetnja realizaciji

tih suštinskih ciljeva.

Đukanovićjedodaodajevlast,

sa DPS-om na čelu, ispunila

ključna obećanja.

- Kada smo obećavali da ćemo

sačuvati i multietnički sklad u

ratom zahvaćenoj Jugoslaviji,

mnogi su sumnjali. Kada smo

najavljivali da ćemo već ‘93.

godine, u vrijeme kada smo

osnovne životne namirnice i

gorivo dobijali putem bonova,

kada smo, dakle, tada najavili

da ćemo obezbijediti ekonom-

skuodrživostCrneGore,ovdje

sumnogi sumnjali, a u susjed-

stvu gledali sa podsmijehom.

Kada smo uveli njemačku

marku, pa euro, takođe je bilo

mnogo skepse. Kada smo pot-

pisali Beogradski sporazum,

bilo je mnogo nepovjerljivih.

Kada smo najavljivali da ćemo

obnoviti državu na demokrat-

skom referendumu bez mini-

malnog potresa i minimalnog

ugrožavanjaunutrašnjestabil-

nosti, koliko je tek tada bilo

skeptika. Kada smo, nakon ob-

nove nezavisnosti, kazali da

ćemo ovu zemlju uvesti u NA-

TO i EU, koliko je ljudi iz Crne

Goreradiloprotivtoga-upitao

je predsjednički kanidat i lider

DPS-a.

Đukanović je dalje naveo da je

dužnost svih da na predsjed-

ničkim izborima 15. aprila od-

branetekovineitemeljesavre-

meneCrneGore.

- Crna Gora ima obavezu

vječne zahvalnosti prema

manjinskim narodima u Cr-

noj Gori, koji supokazali svo-

ju odgovornost prema ovoj

državi. Oni nisu podlegli na-

cionalizmu devedesetih, ne-

go su svojimodgovornimod-

nosom prema našoj državi,

kući, pomogli da iz tog teškog

perioda izađemo sanajmanje

moguće ožiljaka, kazao je

Đukanović.

On je podsjetioda ovo ,,štoda-

nas imamo nije dar s neba, ne-

go je postignuto odgovornom

politikom“.

tanKaVećIna

- Sjetimo se kako je bila tanka

ta većina na referendumu i

svakoodvas trebadabudepo-

nosan na ono što je učinio. Sa-

da svako odnas treba da poka-

že odlučnost da brani naše

tekovineimukotrpnoizgrađe-

ne temelje savremene Crne

Gore, istakao je predsjednički

kandidatDPS.

Kandidaturu Mila Đukanovi-

ća za predsjednika Crne Gore

podržale su mnoge javne lič-

nosti, anakonvencijiuRožaja-

ma su to učinili Rifat Škrijelj,

rektor Univerziteta u Saraje-

vu, Remzija Dacić, kik bokser,

profesionalni prvak Evrope

2015,SenihaHadžić-Tahirović

i Miloš Bulatović, odbornici

DPS u rožajskoj skupštini, Be-

ćirKalač, predsjednikOODPS

Rožaje, Damir Šehović, pot-

predsjednik Socijaldemokrata

i Rafet Husović, predsjednik

Bošnjačke stranke.

F.KaLIć

Predsjednički kandidat DPS-aMilo Đukanović na konvenciji u Rožajama

CrnaGora

vječno

zahvalna

manjinskim

narodima

Sjetimo se kako je bila tanka ta većina na referendumu i svako od vas

treba da bude ponosan na ono što je učinio, kazao jeMilo Đukanović