Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Utorak, 3. april 2018.

Politika

PODGORICA

-Ministarstvo

evropskihposlovakoje jeveć

dužeodmjesecbezministra,

bićeukinuto, saznajePobjeda

izviše izvorauVladiCrneGo-

re. Shodnonovoj reorganiza-

ciji kojaseplanira, kancelarija

glavnogpregovaračatrebalo

bidabudepri kabinetupre-

mijera.

Prema saznanjima našeg lista,

odluka o ukidanju resora kojim

jerukovodioAleksandarAndri-

ja Pejovićmogla bi biti donijeta

na prvoj sljedećoj sjednici Vla-

de,alisvakakoćesvebitizavrše-

nodokrajamjeseca.

OSTAVKA

Nakon što je Pejović prošlog

mjeseca podnio ostavku, zbog

odluke Agencije za sprečavanje

korupcije da je u konfliktu inte-

resa,potpredsjednikVladeimi-

nistar pravde Zoran Pažin je

preuzeo rukovođenjeMinistar-

stvomevropskihposlova. .

Još, međutim, nije poznato ko

će preuzeti funkciju glavnog

pregovarača. Pobjeda je ranije

objavila da je profesorica na

Ekonomskom fakultetu i bivša

potpredsjednica Vlade i mini-

starka evropskih integracija

Gordana Đurović odbila ponu-

du premijera DuškaMarkovića

dadirektnopreuzmeprocesvo-

đenja evropskih integracija Cr-

neGore,alijeizrazilaspremnost

dapomogneVladi, kaoprofesor

i ekspert za evropske integraci-

je.

Član skupštinskog odbora za

evropske integracije iz redova

DPSNikolaRakočevićsmatrada

„preoblikovanje“ Ministarstva

evropskih poslova neće uticati

na crnogorski put kaEU.

-RadVladeuprethodnomperi-

odumeuvjeravadaćesepitanje

budućeg ustrojstva evropskih

poslova na pravilan način arti-

kulisati. Da li će Ministarstvo

ostati u trenutno formalnom

okviruilićeseuspostavitidruga

forma, neće imati nikakvog uti-

caja na naš integracioni proces.

SiguransamdajeEvropskojko-

misiji važna suština a ne forma,

a suština je u činjenici da smo

izuzetnouspješnovodili prego-

voreuprethodnomperiodu, re-

kao jezaPobjeduRakočević.

DUŽNOST

On je podsjetio da dužnost mi-

nistraevropskihposlovaobavlja

potpredsjednik Vlade za poli-

tički sistem, unutrašnju i vanj-

sku politiku i ministar pravde

Zoran Pažin. U tom smislu, do-

daje on, ministarstvo ima svog

rukovodioca.

- Sve informacije za Izvještaj o

napretku su dostavljene već 1.

februara,stogatrenutnasituaci-

ja ne može na bilo koji način

ugroziti sadržaj izvještaja o na-

pretku, uvjeren jeRakočević.

Član skupštinskog odbora za

evropske integracije smatra da

integracioni proces teče veoma

dobrimtempom, pa je, kako ka-

že,uvjerendaseprocesnemože

usporiti.

- Ne samo zbog toga što će se

uskoro naći dugoročno rješenje

za dalje sprovođenje reformi na

evropskomputuCrneGore, već

i zbog činjenice da i u trenut-

nomsastavuministarstvo ispu-

njava zadatke iz evropske agen-

de na planiran način, zaključio

jeRakočević.

A u agendi Ministarstva evrop-

skih poslova koja se odnosi na

period 2018-2020. navodi se da

je MEP horizontalno zadužen

za vršenje koordinativne funk-

cijecjelokupnogpristupnogod-

nosno pregovaračkog procesa,

koji Crna Gora vodi s EU, a koji

podrazumijeva obaveze koje

proističu iz Sporazuma o stabi-

lizacijiipridruživanjuiobaveze

koje imamo u okviru pregova-

račkogprocesa.

J.ĐURIŠIĆ

PODGORICA

-RuskoMinis-

tarstvospoljnihposlovasaop-

štilo jedaćeMoskvaprotjera-

ti jednogdiplomatuizCrne

Gore.Prema informacijama

Pobjede, crnogorskidiploma-

tado8.aprilauvečemorana-

pustitiRuskuFederaciju.

Moskva je najavila ovaj potez

nakonštojeCrnaGoraprotjera-

la ruskog diplomatu zbog

„slučajaSkripalj“.

Ambasador u Moskvi Ramiz

Bašićpozvan je jučeuMinistar-

stvo inostranih poslova Rusije

gdje mu je uručena protestna

nota, saopšteno je iz ruskog

MIP-a.

-Uručenamujeprotestnanotai

saopštenomujeda,kaoodgovor

na neosnovane zahtjeve Crne

Gore o protjerivanju ruskog

diplomate na bazi neosnovanih

optužbi Velike Britanije protiv

Rusije zbog takozvanog slučaja

Skripalj, ruska strana proglaša-

va za personunon grata službe-

nika crnogorske ambasade, na-

vodi se u saopštenju ruskog

ministarstva, prenosi agencija

Tas.CrnaGoraje28.martaobja-

vila da se pridružuje podršci

UjedinjenomKraljevstvu,navo-

deći da je jednog ruskog diplo-

matu proglasila nepoželjnom

osobom i o tome obavijestila

AmbasaduRusijeuPodgorici.

CrnaGora je, kako je tada saop-

štila crnogorska vlada, uskratila

saglasnost za djelovanje počas-

nogkonzulaRuskeFederacijeu

našoj zemlji.

Ministarstvo vanjskih poslova

Crne Gore informiše da je juče

ambasadorCrneGoreuMoskvi

Ramiz Bašić pozvan u Minis-

tarstvo inostranih poslova

Ruske Federacije gdje je obavi-

j e š t en da j e j edan č l an

crnogorske diplomatskemisije

proglašen za personu non grata

na teritoriji Rusije. Crnogorski

diplomata će napustiti Rusiju

najkasnije do 8. aprila, saopštila

je sinoćVlada.

Ambasadoru Bašiću je rečeno

dajeRuskaFederacijapreduze-

la ove mjere kao odgovor na

odluku crnogorskog Minis-

tarstva vanjskih poslova od 28.

marta2018.godinekojomjejed-

nom ruskom diplomati usk-

raćeno gostoprimstvo u znak

solidarnosti sa britanskimpart-

nerima i ukoordinaciji sanašim

strateškim evropskim i evroat-

lantskim saveznicima, a povo-

dom upotrebe nervnog agensa

na teritorijiVelikeBritanije.

Slične odluke uručene su i am-

basadorima drugih država u

Ruskoj Federaciji, koje su se

pr i druž i l e za j edn i čkom

odgovoru većine članica EU i

NATO.

J.Đ.

PODGORICA

- Predsjednič-

ki izbori uCrnoj Gori biće

ponavljanje referendumao

nezavisnosti, a istovremeno i

glasanjeoNATOi EU, ocje-

njujedanašnjimoskovski

dnevnik „Komersant“.

List navodi da su favoriti na iz-

borima 15. aprila lider vladaju-

će Demokratske partije socija-

l i s t a Mi l o Đukanov i ć i

opozicioni kandidatMilanBo-

janić „kojeg zovu prosrpskim i

antinatovskimpolitičarem“.

Dnevnik piše da nikada u Cr-

noj Gori predsjednička kam-

panja nije bila tako kratka, jer

je počela bukvalno par nedje-

lja prije izbora.

To se desilo zato što su i opozi-

cija i vladajuća partija do kraja

odugovlačilisaisticanjemkan-

didature, čekajući da se opre-

dijele konkurenti, piše „Ko-

mersant“.

List navodi dapostoji još jedan

faktor zbog kojeg je izborna

kampanja počela tako kasno i

objašnjava da je glavna intriga

svih posljednjih mjeseci bilo

pitanje da li će se kandidovati

Đukanović ili bivšaministarka

odbraneMilicaPejanović-Đu-

rišić, ali da je preovladalo

mišljenje da su „ulozi suviše

visoki da bi se igralo sa rezer-

vnimsastavom“.

Komersant piše da je značajan

dioopozicijeuspioda sedogo-

vori oko zajedničkog kandida-

taBojanića.

„Čak i inicijatori njegove

kandidature karakterišu

Bojanića kao prosrpskog i

antinatovskog političara. I on

seusvomprogramunegativno

odnosi o članstvuCrne Gore u

NATO i ne izjašnjava se ni u

korist nezavisnosti, ni o

planovima o ulasku u EU“, pi-

še list.

Dnevnik ocjenjuje da će time

predstojeći duel predsjednič-

kih kandidata, u suštini, biti

ponavljanje referenduma o

nezavisnosti i, istovremeno,

glasanje oNATO i EU.

„Komersant“ piše da u crno-

gorskimizborimapostojii„ru-

ski faktor“, kao i na posljed-

n j i m p a r l ame n t a r n i m

izborima u jesen 2016. godine,

kada je Moskva „praktično

otvoreno podržala“ opozicio-

ni Demokratski front, koji je

protiv ulaskaCrneGore uNA-

TO.

„UMoskvi danas direktno ne

izražavaju podršku kandidatu

DF, ali sudeći po izjavamaniza

ruskih političara i prokre-

mljovskih analitičara, negati-

van odnos prema Đukanoviću

koji je uveo zemlju u NATO,

nije se mnogo izmijenio“, piše

„Komersant“.

R. P.

Odluka o ukidanju resora kojim

je rukovodio Aleksandar Andrija

Pejovićmogla bi biti donijeta na prvoj

sljedećoj sjednici Vlade, ali svakako

će sve biti završeno do krajamjeseca

POBJEDASAZNAJE:

Ukida seMinistarstvo evropskih poslova, DPS smatra da to neće uticati na proces

Kancelarijaglavnog

pregovaračapri

kabinetupremijera

Predsjednički izbori

kaoponavljanje

referenduma

Ocjenamoskovskog dnevnika „Komersant“

o izborima za šefa države u Crnoj Gori

Crnogorski diplomatamora

danapustiMoskvudo8. aprila

Ruska Federacija odgovorila recipročnommjerom

Kremlj

Ministarstvoevropskihposlova

PODGORICA

-Kandidat-

kinja zapredsjednicuCrne

GoredrDraginjaVuksano-

vićposjetila je jučePljevlja i

razgovarala sa građanima i

predstavnicima lokalnih

NVO.

- Danas smo u Pljevljima, gra-

du koji treba da bude simbol

naše multikulturalne države,

zbog bogatog kulturno-isto-

rijskog i sakralnog nasljeđa.

Upravo smo posjetu započeli

u manastiru Sveta Trojica, a

onda nastavili uHusein-paši-

noj džamiji kao najznačajnij-

im vjerskim objektima grada,

kazala jeVuksanović.

Ona smatra da je naša država

bogata zbog snage „našeg

multinacionalnog i multivjer-

skog sklada i kao takva je si-

gurno primjer svima u Evro-

pi“.

-Naprimjerutogjedinstvaže-

lim da poručim da su građani

Pljevalja odličili da je vrijeme

za promjene, rekla je kandi-

datkinja SDP-a.

Onanaglašavadasekaoposla-

nicauSkupštini dokrajabori-

la da se ne donese Zakon o le-

ga l i za c i j i ne f o rma l n i h

objekata, zato što je suprotan

Ustavu i svim sistemskim za-

konima ove države.

R.P.

Kandidatkinja SDP-a za predsjednicu Draginja Vuksanović boravila u Pljevljima

CrnaGorabogatazbogmultinacionalnog sklada