Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 3. april 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

–Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za

kvalitetnije i sigurnije napa-

janje električnomenergijom

u više opština. Zbog toga po-

trošači u pojedinim naselji-

maponekolikosatinećeima-

ti struju.

Andrijevica:

od 9 do 14:30

sati dio sela Bojovići, Kuti i

Kruška.

Bar:

od 10 do 13 sati Kunje,

Duškići,Karastanovići,Mala

i Velja Gorana, Nikezići, Pe-

linkovići,Metanovići i Kova-

čevići.

Berane:

od9do14:30satidio

selaDolac.

Cetinje:

od 10do 12 sati pod-

ručje Rijeke Crnojevića, sela

Riječkenahije iLjubotinj.

Danilovgrad:

od 8 do 15 sati

Jablan, Poljica, Ivanj Uba i

Studeno.

Gusinje:

od8do14:30satise-

loMartinovići.

Kotor:

od 10 do 12 sati Ška-

ljari - područje Gornjih

Škaljara.

Nikšić:

od 8:30 do 15 sati

Ozrinići i Bršno; od 9 do 12

sati Stara Varoš i Ulica Vuka

Mićunovića; od 8:30 do 9:30

sati Glibavac, Rastovac, Gor-

nje Polje, Vidrovan, Orah, Ši-

pačno, Pišteta, Dubrave, Ja-

senovo Polje, Praga i Lipova

Ravan.

Plužine:

od 10 do 15 sati Bri-

jeg, Šćepan Polje, granični

prelazŠćepanPolje, Paklice i

Crkvičko Polje; od 10 do 16

sati: Duba, Bajovo Polje, Za-

borje, Bukovac, Miljkovac,

Rudinice, Zakamen, Seljani,

Potrk i PoljePejovića.

Pljevlja:

od 10 do 15 sati bra-

na „Otilovići“, Mataruge,

Kleke, Vukovo Brdo, Kozica,

Obard, Vrulja, Podorova,

Breza, Vlaovine, Gačevića

Dolina, Kneževići, Raganice,

Ćirovići iLjutići.

Rožaje:

od9do14:30satiselo

DonjaLovnica.

Tivat:

u 6 sati kratko će bez

struje ostati cijelo područje

Tivta.

Ulcinj:

od8do 13 sati naselje

Kodre - područje iznadmar-

keta ,,SARS“.

I.T.

CEDIS

DioPljevalja

bez struje

pet sati

PLJEVLJA

- Iz Zdravstveno-

sanitarne inspekcije, Uprave

za inspekcijske poslove, Po-

dručne jedinice Pljevlja saop-

šteno je da nije za upotrebu

voda sa vodovoda Pliješ, Bre-

znica i Jugoštica.

Kako je objašnjeno, usljed po-

jačanih atmosferskih padavi-

na tokom posljednjih dana

došlo je do zamućenja vode

sva tri gradska vodovoda.

A.S.

Pljevlja

Vodanijezapiće

TIVAT

–RadniciKomunalog

preduzećanastavili suda

uklanjanjuoboljelekanarske

palmekojesustradaleodin-

sektacrvenogpalminogsur-

laša.Posječenasudvastabla

ispredRadničkogdoma„Gra-

cijaPetković“, šestuŠoping

centruunaseljuSeljanovo i

petnaobaliuDonjojLastvi.

Iz Komunalnog su najavili da

će sjutra ukloniti dvije palme

ispred hotela „Pine“, a nared-

nih dana oboljela stabla kod

Crkve Sv. Roka u Donjoj La-

stvi. Sredinomprošlog mjese-

ca sa gradske rive Pine uklo-

njeno je osam, a u parku na

Trgu Dara Petkovića posječe-

na su tri stabla.

LIJEČENJE

Ove godine palme će od crve-

nog surlaša štititi ukapava-

njem, umjesto kao do sada pr-

skanjem, a nosilac tog posla

biće Komunalno, koje će to

raditi u saradnji sa kotorskim

Komunalnimpreduzećem.

Prvo hemijsko tretiranje oba-

vićezanekolikodana.Planira-

no je da se u razmaku od 35 do

40 dana obavi osam ili devet

tretmana rastvoromDimeto-

gala. Za jedno stablo potrebno

je od 30 do 35 litara. Takvim

tretmanom, prema riječima

referenta biljne proizvodnje i

rukovodioca pogona za kom-

postiranje kotorskog Komu-

nalnog, ĐorđijaRadanovića, u

kotorskom gradskom jezgru

sačuvano je oko 70 posto pal-

mi.

STATISTIKA

Na javnim površinama u ti-

vatskojopštini ima290staba-

la kanarske palme, odkojih je

nakon „napada“ surlaša stra-

dalo 80.

Budžetom za 2018. godinu

opština je za saniranje štete

nastale djelovanjem biljne

štetočine, tzv. crvenogpalmi-

nog surlaša, opredijelila

100.000 eura.

Ranije je saopšteno da lokal-

noj upravi razmatraju mo-

gućnost da se na najatraktiv-

nijim lokacijama, i to prije

svega na Pinama i na rivi u

Donjoj Lastvi, dio postojećih

uništenih palmi zamijeni

istom tzv. ,,kanarskom“ vr-

stom. Takav potez, objasnili

su, bio bi rezultat namjere da

Tivat ne izgubi prepoznatljiv

identitet, koji je iusmislupej-

zažnog i arhitektonkog ure-

đenja prepoznao palmu kao

značajnu vrstu.

UCrnojGori crveni surlašpr-

vi put je registrovan2012. go-

dine na području Ulcinja. Do

sada jenapaoiuništio561sta-

blo. Najviše ih je posječeno u

Budvi, 159, Ulcinju 116, zatim

HercegNovom106, u Baru je

taj štetnik ,,odnio“ 76 stabala,

uTivtu61, a uKotoru 43.

S.K.

KOLAŠIN

- Iako se „ulazi“ u

treću nedjelju proljeća u Ski-

centru Kolašin 1450, ne razmi-

šljajuozatvaranjusezone.Kako

nam je kazala Anđela Vuković,

direktorica Ski-centra Kolašin

1450, za Vaskršnje praznike su

planirani popusti za goste skija-

lišta.

Od 6. do 9. aprila biće besplatan

parking na Jezerinama. Takođe

će cijena ski-pasa u subotu i ne-

djeljukoštati 10euraumjesto 15

eura, koliko inačekošta.

VukovićjesigurnadaćeVaskrš-

njeskijanjeimatudostapristali-

ca i da će planina tih dana ličiti

na januarska izdanja.

-Očekujemopovoljnemeteoro-

loške uslove, a snijega ima do-

voljno, od pola metra na pola-

znoj stanici do metar i po u

gornjimdjelovima staza. Staze

su dobro pripremljene, a sve ži-

čare i ski- liftovi osim ski lifta

„Ključ“ćeraditi–reklajeVuko-

vić.

Iz uprave Ski-centra Kolašin

1450 ističu da će kada se završi

skijaška sezona saopštiti rezul-

tate, ali da je sada izvjesno se

ono urađeno od polovine de-

cembra prošle godine, može

smatrati uspješnim. Posebno će

biti impresivan broj skijaških

dana koji će vjerovatno nadma-

šiti dosadašnjebrojke.

Dr.D.

KOLAŠIN:

Produžena

sezona skijanja

Vaskršnji

ski-pas

10eura

BERANE

-Predstava„Novo-

godišnjabajka“OŠ ,,VukKa-

radžić“, rađenapotekstuLju-

bišeĐokića, aurežijiTatjane

Janjuševićproglašena jeza

najboljunatrećoj Smotri

dramskogamaterskogstvara-

laštva.Tokomtrodnevnog

trajanjasmotre, usedam

predstava, igralo jevišeod50

talentovanihučenika. Smotru

jeposjetiloblizu1.800gleda-

laca.

Nagradazanajboljuženskuulo-

gupripalajeDesankiKarličićza

lik Sofije u predstavi „Volim i ja

narandženo trpim“kojomsuse

predstavili učenici škole „Vla-

dislavRajkoKorać“ izŠtitara.

ArijanĐerekarackaoVukMan-

dušić u predstavi „San Vuka

Mandušića“OŠ„VukašinRadu-

nović“ nagrađen je za najbolju

muškuulogu.

Nagradazanajboljuscenografi-

ju i najbolji kostimpripala jeOŠ

„Vuk Karadžić“, a učenica te

škole JovanaGolubović progla-

šena je za najbolju epizodnu

ženskuulogu.

Nagrada za najbolju kolektivnu

igru pripala je učenicima Gi-

mnazije „Panto Mališić“ za

predstavu „Govori tiše da te bo-

lje čujem“, a najbolju mušku

epizodnuuloguodigrao jeLuka

Novović.

Za najbolji partnerski odnos na

sceni nagrađeni suMarija Gu-

berinić i Saša Veljić, učenici OŠ

„Polica“, koji su igrali upredsta-

vi „Malograđani“. Posebna na-

grada za glumačku bravuru do-

dijeljenajegimnazijalcuMarku

Raleviću za ulogu u predstavi

„Govori tišeda tebolječujem“.

Najboljapredstava„Novogodiš-

nja bajka“ biće izvedena u okvi-

ruMeđunarodnogfestivalaglu-

maca, pjevača i zabavljača

„Limskosrce2018.“, uoktobru.

V.J.

MLADI STVARAOCI:

Detalji sa smotre

BERANE:

Završena treća Smotra dramskog amaterskog stvaralaštva

Prvunagradudobila

„Novogodišnjabajka“

SURLAŠNAJČEŠĆENAPADA ,,KANARSKU“

PALMU:

Komunalci uklanjajuoboljela stabla

TIVAT:

Komunalno preduzećemijenja način borbe protiv crvenog surlaša

Palmeće

čuvati kao

Kotorani

Umjesto kao do sada prskanjem

stabla palmi štitiće od crvenog

surlaša ukapavanjem rastvora

Dimetogala. Za jedno stablo

potrebno je od 30 do 35 litara

Juče suposječene

dvije palme ispred

Radničkog doma

„Gracija Petković“,

šest u Šoping centru

unaselju Seljanovo

i pet na obali uDon-

joj Lastvi. Sjutra će

ukloniti dvije palme

ispredhotela „Pine“,

a narednihdana i

oboljela stabla kod

Crkve Sv. Roka uDon-

joj Lastvi