Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 3. april 2018.

CrnomGorom

fizičkih i pravnih lica. Saznali

smoda sepripremaju izmjene

i dopune zakona u tomu dije-

lu. Pošto očekujemo da će ini-

cijativa biti prihvaćena, nije-

smomijenjali cijene.Naravno,

sve tomora da potvrdi lokalna

uprava kao osnivač našeg pre-

duzeća da bi mogli da krene-

mo u njegovu realizaciju - re-

kla jeDuraković.

Domaćinstvakubikvodeuop-

štini Rožaje plaćaju 0,30 a

pravna lica 1,16 eura.

POSKUPLJENJE

Obavezu da odredi novu cije-

nu vode, nije ispunioni barski

Vodovod. Direktor togpredu-

zeća Zoran Pajović kaže da će

ukoliko se cijene izjednače na

gubitkubili građani.

- Sprovođenje člana 54 koji

predeviđa da cijena vode ne

smijedabude različitazapoje-

dine korisnike rezultiralo bi

enormnim povećanjem cijene

za domaćinstva i njenim skro-

mnim smanjenjem za pravna

lica i preduzetnike. Zbog toga

je Udruženje vodovoda Crne

Gore i iniciralo odgađanje tih

zakonskih rješenja na određe-

no vrijeme - objašnjava Pajo-

vić.

Potrošači u toj opštini sada

kubikvodeplaćajuod0,96eu-

ra koliko iznosi za domaćin-

stva, za ustanove predškol-

skog vaspitanja, 1,47 eura za

ustanove osnovnog i srednjeg

obrazovanja i zdravstvene, te

1,84 eura za ostala pravna lica

i preduzetnike.

Dagrađaninetrebadaplaćaju

kubik vode po istoj cijeni kao

privrednici saglasni su u Bije-

lom Polju. Direktor gradskog

vodovoda Bistrica Milan Bu-

latović kaže da takav primjer

ne postoji uokruženju.

- Nijesmo saglasni, kao i mno-

gi vodovodi u zemlji, da se

izjednači cijena vode, a iz tog

razloga je pokrenuta inicijati-

va Udruženja vodovoda da se

djeluje amandmanski ili izmi-

jeni. Da li je normalno da se

izjednači cijena vode predu-

zećima koja stvaraju ekstra

profit sa građanima koji su u

stanju socijalne zaštite? Nije,

niti takvog primjera ima u

okruženju – objašnjava Bula-

tović.

Kubik vode Bjelopoljci od

2009.godineplaćaju0,36eura

po kubiku, a privreda 1,26 eu-

ra. Bulatović ističe da je voda

jeftinija samo u Šavniku, An-

drijevici i Beranama.

Ni u nikšićkomVodovodu ni-

jesu utvrdili nove cijene. Sa-

dašnje cijene se kreću od 0,51

eura za fizička do 1,18 eura za

pravna,bezPDV-a.UTivtuni-

je takođe donešena odluka o

izjednačavanju cijena vode za

fizička i pravna lica, a nije bilo

ni interesovanja privrednika

po tomosnovu. Pocijenama iz

februara 2015. godine, kubik

vode domaćinstva plaćaju

0,97 eura, a privrednici 1,94

eura. U danilovgradskom vo-

dovodu nije ispunjena odluka

o ujednačavanju cijene vode

za sve kategorije potrošača.

Domaćinstva u toj opštini ku-

bik vode sada plaćaju 0,60 eu-

ra po kubiku, a privrednici

1,07 eura.

I. T. -M.K. -V. Šb. -V.K.V.

ŽABLJAK

- Snjegočistači

Komunalnogpreduzeća, u

nedjelju, oko22 sata, uspjeli

sudauđuu seloMalaCrna

Gora, nakon što su savladali

smetovenaprevojuŠtuoc,

na 2.050metaranadmorske

visine. Na taj načinprekinu-

ta jeblokada stanovnika tog

selaprema administrativ-

nomcentrukoja je trajalaod

28. novembra.

Direktor Komunalnog pre-

duzeća Radovan Bošković

kaže da je probijanje puta tra-

jalodeset dana, tokomkojih je

aktivnočišćeno20kilometara

puta.

-Bilojetoveomanapornihde-

set dana cjelodnevnog posla

na kome smo angažovali dva

snjegočistača, specijalnu

mašinu sa rotofrezom i uto-

varnu lopatu. Uz njih, tri dana

smo angažovali i bager-gus-

jeničar „Zeković gradnje“.

Njene performanse, dugačak

kran i mogućnost penjanja na

površinusnijegakakobi seuk-

lonio jedan sloj, omogućili su

da naše mašine nastave

čišćenje jer sunameti dostiza-

li visinu od sedammetara. Na

taj način očišćena je dionica

puta duga oko dva kilometra

koja se pruža preko velikog

Štuoca kotom 2.050 metara -

kažeBošković.

Bošković ističe da žitelji Male

Crne Gore zimus nijesu bili

apsolutnoodsječeni zahvalju-

jući komšijama. Iz opštine

Plužine dva puta su čistili

pravac Trsa-Nedajno-Suši-

ca-MalaCrnaGora.

-Na taj način omogućili su ve-

zu prema selu, ponajviše za

potrebe prevoza bolesnika do

zdravstvenih ustanova - kaže

Bošković.

Probijanjem puta do Male

Crne Gore nije završen posao,

ima još nekoliko sela u ža-

bljačkoj opštini koja nijesu

prohodna. Snjegočistači Ko-

munalnog juče su čistili put

prema Merulji i Novakovići-

ma, a plan je da danas krenu

prema Tepcima u kanjonu

Tare. Tamo je ,,novi“ snijeg

obijelioranijeočišćenputpre-

ma tomselu.

Ra.P.

HERCEGNOVI

– Početak

ljetnje turističke sezone

Novljani će dočekati bez

uobičajenih restrikcija vode

koje su prethodnih godina

uvođene u drugoj polovini

maja i prvimdanima juna

zbog remonta hidrotunela

Gorica – Plat.

– Ove godine nije predvi-

đen remont na odvodnom

tunelu i postrojenjima, tako

da neće biti uobičajenog

obustavljanja dotoka iz

hidro sistema Plat-Herceg

Novi i restriktivnog vodo-

snabdjevnja potrošača sa

područja hercegnovske

opštine – saopštili su iz

tehničke službe hercegnov-

skog Vodovoda.

Kako objašnjavaju, neće

biti ni najavljene obustave

dotoka početkomovog

mjeseca.

– U ZP ,,Hidroelektrane

na Trebišnjici“ Trebinje,

početkomovogmjeseca

planirani su radovi na izradi

priključka za navodnjavanje

Trebinjskog polja, koji se

izvodi na odvodnom kana-

lu prema Hidroelektrani

Dubrovnik. Zbog visokog

vodostaja nije moguće

zatvoriti odvodni tunel

zbog opasnosti od plavlje-

nja gradskog i prigradskog

područja Trebinja, pa su

radovi odgođeni – pojasnili

su iz Vodvoda.

Ž. K.

ROŽAJE

- Jakolujni vjetar

koji je tokomvikendapro-

tutnjaoopštinomnapravio

jeogromnu štetudomaćin-

stvima i putnoj infrastruk-

turi, dok jenekoliko selaviše

od 15 sati biloumraku.

Vjetarjeduvaotolikomsnagom

da je čupao drveće iz korijena

koje se u nekim slučajevima

obrušilo na pojedine objekte.

Osim toga, prema informacija-

ma sa terena, usljed obaranja

stabala, pojedini lokalni putevi

su bili neprohodni. Vjetar je u

pojedinim selima nosio krovo-

ve i prevrtao stogove sijena.

Prema riječima predsjednika

opštinskekomisijezaprocjenu

štetaodelementarnihnepogo-

da Armina Honsića, najveću

štetu supretrpjeli individualni

objekti.

- Jaki udari olujnog vjetra pri-

činilisuvelikumaterijalnušte-

tu na individualnim domaćin-

stvima. Najviše su stradali

krovovi na kućama, štalama i

pomoćnimobjektima.Komisi-

ja obilazi teren i možemo da

zaključimo da je vjetar za so-

bom ostavio velike posljedice.

Zasadanemožemodaprocije-

nimo o kolikoj šteti se radi, jer

ćemo podatke znati tek za koji

dan kada naši ljudi obiđu sve

oštećeneobjekte, utvrde činje-

nice i sačinezapisnikeonasta-

lim štetama – kazao je Honsić,

ističući da će konačan spisak

nastalih šteta proslijediti Vla-

dinoj komisiji za procejnu šte-

ta od elementarnihnepogoda.

Prema informacijama sa tere-

na bez struje su više sati bila

sela, Seošnica,RadevaMahala,

Kalače, Honsiće. Iz Elektro-

distribucije su saopštili da se

njihove ekipe nalaze na terenu

i otklanjaju posljedice nevre-

mena, odnosno da su sanirane

veće havarije, tako da je snad-

bijevanje strujom uredno na

cijelom području opštine. Iz

lokalne uprave je saopšteno da

se, na poziv mještana upućuje

mehanizacija na uklanjanje

oborenih stabala sa lokalnih i

šumskihputeva.

F.KALIĆ

PLJEVLJA

- ImanjaokoĆehotineunaselju

Ševari, dijeluRadosavca i seluŽidovići supo-

plavljena. Podvodomsu i imanjaodušćaBre-

zniceuĆehotinugdje još nijeuređeno riječno

korito. Iakoveliki brojmještananijepočeo sa

poljskimradovima,materijalna štetanije za-

nemarljiva.

Komandir službe zaštite i spašavanja Goran

Čavić kazao je da redovno prate situaciju na

terenu.

–Proteklihdana redovno smopratili vodostaje

rijeka Breznice i Ćehotine i ostalih rijeka koje

imaju, da tako kažem, sklonost da se izlivaju iz

svojih korita. Za sada imamo izlivanje Ćehoti-

ne u toku od ušća Breznice niz Ševarsko polje,

na mjestima gdje se i ranije izlivala. Radi se o

plitkomkoritu, a dotok vode je veliki, tako da u

ovommomentuosimpraćenja stanjanemože-

moništa da uradimo–kazao jeČavić.

Poplave na području Breznice i Ćehotine re-

dovnasuproljećnapojava.Rješenjejeuređenje

riječnog korita koje zbog imovinsko-pravnih

sporova još nijemoguće graditi.

A. S.

na o komunalnimdjelatnostima

ijenavode

trošače

Menadžmentima

opštinskihvodovoda

sporan je član 54

Zakona u kojemstoji

da ,,cijena komunalnih

usluga, odnosno

komunalnihproizvoda

po jedinicimjere, ne

smije da bude različita

za pojedine korisnike,

odnosno pravna i

zička lica“

Herceg Novi

Ljetobez

suvih

slavina

Konačnoprohodno

i doMaleCrneGore

Žabljak:

Snjegočistači probili smetove na prevoju Štuoc

Oluja protutnjala rožajskomopštinom

NAJVEĆAŠTETANAINDIVIDUALNIMOBJEKTIMA:

Detalj izRožaja

Vjetarnosiokrovove

UOBIČAJENAPROLJEĆNASLIKA:

Poplavljenapodručja

Poplave u Pljevljima

Izlila seĆehotina

Zoran

Pajović

Predrag

Smolović

Budva