Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Utorak, 3. april 2018.

CrnomGorom

CETINJE

–Novi bunarpo-

stavljen je jučenaDvorskom

trgu, na istommjestunako-

jemsenalazio stari. Prvobit-

ni bunar, radpoznatog

umjetnikaDimitrijaPopovi-

ćaoštećen jeprethodne zi-

me tokomčišćenja snijega sa

Dvorskog trga. Popović je

autor i nove skulpture.

Sredstva za obnovu bunara na

Dvorskom trgu obezbijedio je

Direktorat za kulturnu bašti-

nupriMinistarstvukulture.

Novi bunar je izdignut za još

jedanstepenik, Ipostament se

sastoji iz dva, a ne četiri dijela

kao prethodni. U odnosu na

prethodni stilizovan je, ivice

su mu biti zatupljene, a zadr-

žao jeornemente i slikuCrno-

gorke unarodnoj nošnji.

Stari bunar „Crnogorskog bu-

nara želja“ otvoren je 1. no-

vembra 2013. godine.

J.Đ.

ŽABLJAK

- BordistuNikoluDerikonjića izNovogSada spa-

sioci Gorske službe izvukli suposlijevišeodpet sati iz rejo-

naSavinkuknaDurmitorugdje jeostaozaglavljenu snijež-

nimnametima.

- Derikonjić je uputio poziv za pomoć oko 15.30 sati. Odmah su

otišla damu pomognu četiri spasioca koja su uspjela da ga loci-

raju i spasu.Akcija jeokončanaoko20.15–saopštili su izGorske

službe spasa.

Ra. P.

CETINJE

–Dnevni centar

uskoroće imati novi servis

koji jenamijenjennajmlađoj

djeci sa smetnjamaurazvoju

ili neurorazvojnimrizikom.

Kadrove za to imaju jer su

članovi stručnog timaCen-

trauZagrebuprošli obuku

,,Kreiranje stručnepodrške

uranoj razvojnoj dobi“.

Iz Centra su saopštili kako je

planiranodaseprogramstruč-

ne podrške u ranoj dobi pruža

u djetetovom domu, pri čemu

će uključivati postojanje pa-

tronažnog terapeuta.

–Onćeuporodicidjetetaspro-

voditi individualni plan rada,

prilagođavati aktivnosti i sred-

stva djetetu, pružati sugestije

za uređenje prostora u kojem

dijete boravi, pružati podršku

roditeljima u sprovođenju ak-

tivnosti, teposmatrati i procje-

njivati napredak djeteta kroz

duži vremenski period – nave-

deno je u saopštenju.

Kako su objasnili, program ra-

nepodrškeodvijaće se i uCen-

tru, gdje će roditelji sa djete-

tom dolaziti na tretmane

definisaneprocjenomdjeteto-

vih potreba. Pružanje dodat-

nih postupaka uključivaće us-

luge fizioterapeuta, psihologa,

logopeda i pedagoga senzorne

integracije.

Programom rane stručne po-

drške biće obuhvaćena djeca

uzrasta do tri godine, i to ona

koja pokazuju kašnjenje ili za-

ostajanje u psihomotornom

razvoju različitog uzroka.

J.Đ.

PODGORICA

Udruženje

vodovodapredlažeMini-

starstvuodrživog razvoja i

turizma i Regulatornoj agen-

ciji da izmijene ili aman-

dmanski djelujunaZakono

komunalnimdjelatnostima

koji je trebaloda seprimje-

njujeod februara. Sporan je

član54ukojemstoji da ,,cije-

nakomunalnihusluga, od-

nosnokomunalnihproizvo-

dapo jedinicimjere, ne smije

dabude različita zapojedine

korisnike, odnosnopravna i

fizička lica“. Uupravamavo-

dovoda smatraju da treba

odgoditi primjenuzakona,

zbog toga štopredviđada

domaćinstva i privredaku-

bikvodeplaćajupo istoj cije-

ni, čime idena štetugrađana,

aukorist privrednikakoji

ostvarujuekstraprofit.

-Izjednačavanje cijena potro-

šačkihkategorija „fizička lica“ i

„ostali korisnici“ uticalo bi na

smanjenje finansijskihrezulta-

ta vodovodnih preduzeća, tako

što bi dovelo do povećanja cije-

ne vode svimkorisnicima uslu-

ga, što bi predstavljalo udar na

budžete potrošača – objasnili

suPobjedi izUdruženja.

Zakonpredviđa i da cijenuvo-

de određuju lokalni vodovodi,

a da saglasnost mora dati Re-

gulatorna agencija za energe-

tiku.

MANJKAVOST

Direktor mojkovačkog komu-

nalnog preduzeća „Gradac“

Predrag Smolović kaže da je

zakonmanjkav i da cijene nije

moguće ujednačiti.

- Nemoguće je izjednačiti cje-

novnupotrošnju firmi i građa-

na, jer jedni koristepitkuvodu

kao tehničku. Nedopustivo je

da pravna i fizička lica plaćaju

istu cijenu. Na nedavnom sa-

stanku predstavnika Udruže-

nja vodovoda i resornogmini-

starstva dogovoreno je da se

traži odgađanje primjene za-

kona. Kontaktirali smo Regu-

latornuagenciju, upravoveza-

no za izjednačavanje cijena i

traženje „zlatne sredine“. Tu

nema „zlatne sredine“. Oče-

kujem da će se vrlo brzo, uz

našeprimjedbe, i topitanje re-

gulisati ako treba i kroz izmje-

ne zakona - kazao jeSmolović.

Domaćinstva uMojkovcu ku-

bik sada plaćaju 0,35 eura, a

pravna 1,25 eura.

Novecijenenijesuutvrdili ni u

Rožajama. Direktorica tamoš-

njeg vodovodnog preduzeća

Idrija Duraković kaže da su

korekcijezakona tražili ranije.

- Na sastanku Udruženja Vo-

dovoda u novembru donijet je

zaključakdaseuputiprijedlog

zaodgađanjeprimjenezakona

u dijelu usaglašavanja, odno-

sno izjednačavanja cijena kod

NIKŠIĆ

–Svjetski danautiz-

maobilježen jeuOsnovnoj

školi „MilevaLajović-Lala-

tović“programomukojem

suučestvovali đaci, učitelji i

nastavnici teustanove. Ško-

lupohađa 22djece saposeb-

nimpotrebama,međukoji-

ma je šestoro sa autizmom.

Školajejučebilauznakuplave

bojekoja, kazala jedirektorica

Vera Božović, simbolično re-

prezentuje taj vid poremećaja

razvojamozga koddjece.

–Miuškoli živimopričunaših

đaka koji imaju autizam, ali i

aktivno učestvujemo u njiho-

vimživotima. Po jedan učenik

uprvom, drugom, trećemi če-

tvrtomi dvauosmomrazredu

imaju jedan od više oblika iz

spektra autizma. Na ovaj na-

činpokazujemoda sene razli-

kujemo i da živimo život ispu-

njen onimšto namse dešava u

svakodnevici, trudeći se da im

pomognemo da odrastu kao i

svimi – ispričala jeBožović.

Škola je u proces inkluzivnog

obrazovanja uključena od

2002. godine, a kako je rekla

IrenaVasiljevićdefektolog–lo-

goped, svi u kolektivu trude se

da različitosti kod djece uma-

nje, ali i promovišu takve aktiv-

nosti na najboljimogući način.

– U aktivnostima obilježava-

nja Svjetskog dana autizma

značajno su učestvovala su

djeca, a to važno prije svega,

jer jevršnjačka edukacija i po-

moć neizostavan i najvažniji

dio u procesu cjelokupnog

procesa obrazovanja djece sa

posebnimpotrebama – kazala

jeVasiljević.

Program obilježavanja Svjet-

skog dana autizma učenici,

nastavnici i učitelji završili su

simboličnim puštanjem pla-

vihbalona ispred škole.

S.D.

ROŽAJE

– Radnicima službe

zaštite i spašavanja juče je

isplaćena jedna zarada, a još

tri od ukupno sedam koliko im

duguju, primiće do kraja maja.

To obećanje, kaže rukovodilac

Službe zaštite u Rožajama

Nuradin Agović, dobili su juče

nakon što su ih obišli pred-

sjednici opštine i Skupštine

opštine Ejup Nurković i Husein

Kurtagić. Razgovor je uslijedio

nakon upozorenja Sindikata

vatrogasaca.

- Predsjednik opštine obećao

nam je da će do kraja maja

riješiti probleme. Mi smo im

predočili da samo tražimo naša

prava, dok su namoni saop-

štili da su u teškoj situaciji i da

imaju problema sa naplatom

koncesija i blokadama žiro

računa– kazao je Agović.

On napominje da su se zapo-

sleni u Službi našli u nezavid-

nompoložaju, te da ne mogu

da prehrane sebe i porodice.

F. K.

Bunar želja ponovo

na Dvorskom trgu

Akcija na Durmitoru

SpašenNovosađanin

GSS

Novi servis cetinjskog Dnevnog centra

Terapeuti ćedjeci

pomagati i kodkuće

USPJEŠNOZAVRŠILIOBUKU:

Stručni timCentra

Udruženje vodovoda Crne Gore traži odgađanje primjene Zak

Izjednačavanje

b

iobi udar nap

Hotelijeri najavljuju tužbe

S obziromna to da se Zakon

o komunalnimdjelatnostima

primjenjuje od februara, a

zvanično nije saopšteno da

se pripremaju njegove korek-

cije, menadžeri vodovodnih

preduzeća na primorju stra-

huju od tužbi privrednika koji

su odmarta očekivali manje

račune za vodu.

U Budvi na primjer ima 1.500

privrednika koji kubik plaćaju

po 3,30 eura, a Vodovod od

njih godišnje prihoduje oko

4.000.000 eura. Sa druge

strane, od 30.000 domaćin-

stva prihoduje duplomanje,

kubik plaćaju 1,60 eura.

- Račun za utrošenu vodu je

ozbiljna stavka u rashodima

privrednika. Na primjer,

većimhotelima mjesečni

račun za vodu kreće se od

20.000 eura u zimskom

do 50.000 eura u ljetnjem

periodu. Ako pretpostavimo

da će cijena kubika vode

biti niža od 3,30 eura koliko

plaćaju sada, jasno je da

su hotelijeri mjesečno na

gubitku po više hiljada eura,

a na godišnjemnivou i po

više desetina holjada. Dakle,

logično je da će privrednici

nastojati da zaštite svoja

prava tako što će insistirati

na primjeni zakona – kažu

Pobjedini sagovornici iz

Udruženja vodovoda.

Nikšić:

UOŠ „Mileva Lajović-Lalatović“ obilježen Svjetski dan autizma

Za život bez razlika

,,PLAVI“DAN:

JučeuOŠ „MilevaLajović-Lalatović“

Rožaje

Vatrogasci juče

dobili platu, još

tri će do juna

Cetinje

Smolović:

Nema „zlatne

sredine“, nemože se

izjednačiti cijena hlorisane

vode koju neko koristi

kao tehničku sa onomšto

troše domaćinstva.

Pajović:

Sprovođenje

zakona rezultiralo bi

enormnimpovećanjem

cijene za domaćinstva

i njenimskromnim

smanjenjemza pravna lica

i preduzetnike.

Bulatović:

Da li je normalno

da se izjednači cijena vode

preduzećima koja stvaraju

ekstra pro t sa građanima

koji su u stanju socijalne

zaštite? Nije, niti takvog

primjera ima u okruženju