Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 1. april 2018.

Društvo

Kvir Montenegro nije saglasan sa prijedlogomMinistarstva

za ljudska prava oko izrade zakona za istopolne parove

Kalezić: Registruju

se stvari, ane ljudi

Iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava ranije je

saopšteno da će tražiti od predstavnika NVO sektora koji

su u radnoj grupi koja izrađuje zakon o registrovanom ili

građanskompartnerstvu da imdostave broj osoba koje bi

sklopile ovaj vid zajednice kada se usvoji akt, kako bi pro-

cijenili koliki bi bio uticaj na crnogorski budžet, ali Kalezić

kaže da niko u ovom trenutku ne može da dođe do tog

podatka.

- Nismo se bavili sakupljanjem takvih brojki na bilo koji

način. To je potpuno nebitno. Crna Gora je mala zemlja i

ne očekujemo da će hiljade da potrče kad se usvoji zakon

da sklope partnerstvo. Neće broj tih osoba imati preveliki

uticaj na budžet i sve se može odvijati u okviru već utvrđe-

nih budžeta. Niko, s druge strane, nema bilo kakvu procje-

nu koliko će se sklapati zajednica osoba različitog pola i taj

broj varira iz godine u godinu – istakao je on.

Neznasekolikobiosoba

sklopilopartnerstvo

PODGORICA

–Radna

grupa se još nijeusaglasila

da li će izraditi prijedlog

zakonao registrovanomili

građanskompartnerstvu,

koji bi trebaloda seusvoji

dokrajaove godine, alimi

svakakonećemoprihvatiti

da se zove registrovano,

jer se registruju stvari -

poput auta, a istopolni pa-

rovi nemogudabudu sve-

deni na taj nivo, rekao je za

PobjeduDanijelKalezić iz

KvirMontenegra.

On je istakao da je to jedan

odproblemasakojimasesu-

očava radna grupa čiji je

član. Bila bi im, prema nje-

govim riječima, prihvatljiva

ideja da se zakon definiše

kao akt o životnom ili gra-

đanskompartnerstvu kojim

bi, takođe, bile pravno pre-

poznate i heteroseksualne

osobe koje su u vanbračnim

zajednicama.

NESUGLASICE

Nedavno je, međutim, po-

moćnicaministra za ljudska

i manjinska prava Blanka

Radošević-Marović za naše

novine rekla da nema jasnu

predstavu zbog čega NVO

sektor insistira na partner-

stvu otvorenom za sve, ali

Kalezićovdjenevidiprosto-

ra za dilemu.

- Nejasnomi je zašto je sada

nejasno zašto to tražimo.

Godinama objašnjavamo jav-

no šta to znači. Omogućili bi-

smo i heteroseksualnimparo-

vima da na olakšan način

imajuodređenisetpravaiztog

zajedničkog života. Ovo se

ipak negdje ne tiče samo nas.

Takavkonceptzakonanijene-

poznat i nije nešto što želimo

naprasno u Crnoj Gori da se

usvoji kaoneštonovousvijetu

- rekao jeoni dodaodasenada

da ćeokoovogpitanjapronaći

kompromis.

Istakao je da, s druge strane, u

radnoj grupi postoji konsen-

zus da istopolnim parovima

omoguće prava koja proizila-

ze iz zajedničkog života, osim

onih koja se tiču djece, odno-

sno njihovog usvajanja. Jasno

je, kažeKalezić, da u tomsmi-

slu ne postoji podrška kako bi

imse omogućilo i topravo.

-Itonijesmonitražili–rekaoje.

Odgovarajući na pitanje da li

će u nekom narednom perio-

du izaći pred nadležne sa tom

inicijativom, Kalezić navodi

da tone zavisi odnjih.

- Zavisi od ukupnih društve-

nih prilika, političke volje…U

nekim zemljama je dozvolje-

no istopolnim parovima da

usvajaju djecu, u nekim nije.

Malo se mi tu pitamo u tom

trenutku. Za tako nešto bi tre-

balo da postoji jedna društve-

nasvijestirazumijevanjezbog

čegabi i topitanje trebaloure-

diti.Togauovomtrenutkune-

ma – rekao jeKalezić.

Ono što će, kako je istakao, biti

prepoznatouzakonukojiizra-

đuje trenutno radna grupa je-

ste da će u slučaju da jedan od

partnerailipartnerkiprijeula-

skaupartnerstvo imavećdije-

te, druga osoba sa kojomće da

živi će dobiti određena prava

iz starateljstva.

- Istopolni parovi će, takođe,

imati pravo na nasljeđivanje

imovine, penzije, pravonaosi-

guranje po osnovu partnera,

pravonaostvarivanje legalnog

boravka po osnovu partner-

stva u Crnoj Gori, kao i pravo

na državljanstvo… To su sve

nekaosnovnapravakojadvoje

ljudi treba da imaju iz zajed-

ničkog života – istakao je on.

Iako je ranije iz Ministarstva

za ljudska i manjinska prava

saopštenodaćepokušati ovim

zakonomda objedine sva pra-

va za istopolne parove i izbje-

gnupotrebuda semijenjaju ili

dopunjavajudrugi zakoni,Ka-

lezić smatra da je to teško

izvodljivo. Smatra da bez iz-

mjene ostalih akata zakon ne-

će moći da osigura u najvećoj

mjeri primjenu prava koja im

pripadaju.

SUŠTINA

- Oni razmišljaju o racionali-

zaciji procesa koji bi vjerovat-

notakoumanjiokoličinuposla

državnim organima. Nije bit-

nohoće limorati da semijenja

jedan ili dvadeset zakona, već

moramodaosiguramoolakša-

nu i punu primjenu akta i pru-

stup tim pravima. Ne treba

gledati kako će državi da bude

lakše – rekao je on.

Ukoliko bude potrebno da se

mijenjaju i drugi zakoni, do-

daoje,zbogtogasenebiodla-

galo usvajanje zakona na ko-

jem rade, već bi se sve moglo

odvijati uporedo.

- Ako postoji politička volja

za to, sve može da teče para-

lelno.Vjerujemdaonaposto-

ji. Prilično smo racionalni u

ovoj priči. Nas zanima da

imamo najveći mogući ste-

pen prava u tom zakonu i da

bude otvoren za sve i da pri-

stup tim pravima bude ne-

smetan - istakao jeKalezić.

Strategijom za unapređenje

životaLGBTosoba, podsjeća

on, planirano je da se zakon

usvoji u ovoj godini, ali sma-

tra da se u donošenju akta

kasni, ukoliko se to posmatra

iz ugla civilnog sektora.

- Mi smo čak 2013. godine u

maju objavili svojevrsni za-

htjev za kreiranjem i usvaja-

njemovogrješenja.Tadasmo

dobili236potpisaLGBToso-

ba, članova porodice i prija-

telja. Svaka institucija je to

ignorisala. Nikada nismo na

to dobili odgovor – negodo-

vao je on.

Danas se, dodajeKalezić,me-

đutim, svijest donosioca od-

luka ,,donekle promijenila“.

- Ljudska prava se u tomsmi-

slu moraju štititi. Postoje

određeni pomaci – zaključio

je on.

N.Đ.

Danijel Kalezić

ILUSTRACIJA

Unekimzemljama je dozvoljeno istopolnimparovima da usvajaju djecu,

u nekimnije. Za tako nešto bi trebalo da postoji jedna društvena svijest

i razumijevanje zbog čega bi i to pitanje trebalo urediti. Toga u ovom

trenutku nema u Crnoj Gori – rekao je Danijel Kalezić iz Kvir Montenegra

PODGORICA

- Jučeoko 11

sati otklonjen jekvarnakon-

taktnojmreži kod staniceLu-

tovo, pa suvozovi nakonviše

od tri satakrenuli kaBijelom

Polju i Baru, potvrđeno jePo-

bjedi izŽeljezničkogprevoza.

Podsjećamo, tri voza su juče

ujutro bila zaustavljena.

-Međunarodni brzi voz br. 433

koji saobraća na relaciji Beo-

gard–Barzaustavljenjeu7sati

i 25minutanaulaznomsignalu

u Lutovo zbog problema koji je

izazvan na kontaktnoj mreži.

Ovaj događaj takođe je izazvao

prekid saobraćaja lokalnog vo-

za iz Bijelog Polja koji je zau-

stavljen u Kolašinu i lokalnog

voza iz Bara koji je zaustavljen

u Lutovu - saopšteno je iz

ŽPCG.

Ekipe Željezničke infrastruk-

tureCrneGore izašle su na te-

ren i kvar je uklonjen u 10 sati i

47 minuta, kada je saobraćaj

ponovouspostavljen.

- Tačan uzrok kvara na kontak-

tnoj mreži utvrdiće zajednička

komisija za isljeđenje vanred-

nog događaja Željezničke in-

frastrukture Crne Gore i Želje-

zničkog prevoza Crne Gore,

koja se nalazi na mjestu doga-

đaja - navodi se u saopštenju

ŽPCG.

R.P.

Zbog problema na kontaktnoj mreži zastoj u željezničkomsaobraćaju

Nakon tri sata

otklonjenkvar

Za dlaku izbjegnuta nesreća u Podgorici

PODGORICA

- Samo prisebnost vozača spasila je sinoć

jednuporodicuvelike tragedije.Naime, kakosaznajemo, na

putukaMarezi obrušilo se stablo, avozač je, brzimrefleksi-

ma, dao gas i izbjegao nesreću. U automobilu su se nalazili

roditelji sa blizancima. Automobil je teško otećen, ali sre-

ćom svi su nepovrijeđeni. Policija je obavila uviđaj. Nekoli-

ko sati se kaMarezi saobraćalo jednomtrakom.

R.P.

Stabloseobrušilo

naput kaMarezi,

porodica se spasila