Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 1. april 2018.

Društvo

PODGORICA

Članovi

Upravnogodbora

regionalnogprojekta „Uspo-

stavljanjemeđunarodnog in-

stituta zaodržive tehnologi-

jenaprostoruJugoistočne

Evrope“ jednoglasno su

izglasali hadronskukancer

terapijupomoćuprotona i

težih jona sa istraživanjima

izbiomedicinekaoopciju

projekta za institut.

Kako je saopšteno izMinistar-

stva nauke, odluka je donijeta

nadrugomsastankuUpravnog

odbora projekta koji je održan

juče uMinistarstvu obrazova-

nja, sporta i omladineRepubli-

keAlbanije.Sjednicomjepred-

sjedavala ministarka nauke

SanjaDamjanović.

Iz Ministarstva podsjećaju da

hadronska kancer terapija po-

moću protona i težih jona da-

nas predstavlja najsavremeniji

i najuspješniji metod za liječe-

nje velikog broja različitih vr-

sta kancera. Smatraju da bi

upravoovajmetodliječenjabio

dostupansvimgrađanimaure-

gionu kroz institut, što ga svr-

stava u jedan od najljepših pri-

mjera projekata „nauke za

društvo“.

Dodaju da bi projekat istovre-

meno bio jedinstven u svijetu,

jer bi institut bio ustanova u

kojoj bi 50 odsto vremena bilo

odvojenozaistraživanjaizbio-

medicine.Naprojektubiradilo

oko 1000 istraživača, naučni-

ka, inžinjera, fizičara i doktora,

dokbi brojpacijenatapokrivao

potrebe teritorije od oko 20

miliona stanovnika.

R.P.

PODGORICA

ČlanoviUnije

taksi prevoznikaCrneGoreu

četvrtak su se sastali sa gra-

donačelnikomPodgoriceSla-

voljubomStijepovićemi raz-

govarali onjihovim

problemima zakoje smatraju

danarušavajudjelovanje tak-

sista, saopšteno je iz tenevla-

dineorganizacije.

-ImajućiuvidudaseNVOUni-

ja taksi prevoznika povodom

istih zahtjeva ranije obraćala

gradonačelniku glavnog grada,

iskreno se nadamo da će ovog

puta biti preduzete konkretne

mjere za rješavanje gorućih

problema i uređenje predmet-

neoblasti - navodi seu saopšte-

nju.

Sastanku su, pored predstavni-

ka Unije, prisustvovali i pred-

stavnici Sekretarijata za komu-

nalne poslove i saobraćaj.

Glavne teme sastanka bile su

nepropisivanje opštim taksi

stajališta, nemogućnost kori-

šćenja svih taksi stajališta pod

jednakim uslovima i neobilje-

žavanje kako je propisano Od-

lukomo auto-taksi prevozu.

Govorilo se i o nepostojanju

kriterijuma za izdavanje licen-

ci, štozarezultat imaveliki broj

izdatih licenci.

- Na teritoriji glavnog grada

imamo veliki broj taksi vozila,

koji nije srazmjeran stvarnim

potrebama auto-taksi prevoza,

pogotovo kada se broj taksi vo-

zilauPodgorici uporedi sabro-

jem taksi vozila u Beogradu,

Zagrebu, i drugim evropskim

gradovima - navode iz Unije

taksi prevoznikaCrneGore.

Kako navode, komisija za pola-

ganje ispita iz poznavanja gra-

da nije sazvana blagovremeno,

u roku određenom podzakon-

skim propisima, niti pak prije

određenog roka usljed velikog

broja dostavljenih prijava - za-

htjevazapolaganje ispita izpo-

znavanja grada.

Smatraju da se time onemogu-

ćava raspoređivanje zaposle-

nih na poslovima radnog mje-

sta vozača, a samim tim

negativno utiče na njihov eko-

nomski položaj.

R.P.

Upravni odbor Međunarodnog instituta odabrao

hadronsku kancer terapiju

Najuspješnijimetod

za liječenje raka

Čelnici države, Skupštine i Vlade katolicima čestitali Uskrs

Posvećenost

povjerenju

i toleranciji

PODGORICA

Predsjed-

nici države, Skupštine i

Vlade, FilipVijanović,

IvanBrajović iDuško

Marković, čestitali su juče

vjernicimakatoličkevje-

roispovijesti predstojeće

uskršnjepraznike.

Unija taksi prevoznika imala sastanak sa gradonačelnikomPodgorice

OdStijepovićaočekujuda

riješi njihoveprobleme

Uskršnje praznike vjernicima kato-

ličke vjeroispovijesti čestitao je i

lider DPS-a i predsjednički kan-

didat Milo Đukanović, uz želju

da ga provedu umiru i toplini

svojih domova radujući se sa

najbližima.

- Čestitam vamnajveći hrišćanski

praznik Uskrs, vjekovni simbol nade, opti-

mizma i vjere u bolju budućnost. Neka nas i ove

godine Uskrs, kao najsnažnije nadahnuće hri-

šćanske vjere inspiriše i podstakne da pokažemo

svoju iskrenu opredijeljenost ka temeljnim civili-

zacijskim vrijednostima, jer samo takomožemo

graditi budućnost Crne Gore, kao države pomjeri

svih njenih građana, duboko utemeljenoj na prin-

cipima multietničnosti, multikulturalnosti i vjerske

tolerancije - naveo je Đukanović u čestitki.

Đukanović:Pokažimoopredijeljenost

zacivilizacijskevrijednosti

neprolaznih hrišćanskih vri-

jednosti – naveo je predsjed-

nikVujanović u čestitki.

Ivan Brajović je u čestitki na-

glasio kako su praznici kao

Uskrs, koji pozivaju na pošto-

vanje i razumijevanje, uveliko

doprinijeli da Crna Gora od

svojih različitosti stvori pred-

nost i bogatstvo.

- Siguran sam da će građani

Crne Gore svih nacija i vjero-

ispovijesti i dalje širiti tradici-

onalne vrijednosti kako pre-

ma svojim najbližima, tako i

drugima sa kojima dijele na-

predak i izazove 21. vijeka. U

to ime vam čestitamUskrs,

dan koji nas poziva na lju-

bav, vjeru, poštovanje i pre-

vazilaženjemeđusobnih ra-

zličitosti–naveojeBrajović.

Premijer Duško Marković

ocijeniojekakosupraznični

trenuci prilika da slavimo

život i osnažimo vjeru u da-

ne koji suprednama.

-NekaUskrs i njegovaporu-

kapobijedeživotnadsmrću,

u domove vjernika unesu

radost i osnaže sklad među

najbližima,prijateljimaiko-

mšijama. Vjera je simbol za-

jedništva i razumijevanja, i

samo sa timvrlinamamože-

mo graditi bolju zajednicu

za sve ljude, bez obzira na

naciju i opredjeljenje. A

upravonatemeljimasuživo-

ta i tolerancije, Crnu Goru

smo izgradili kao evroa-

tlantsku i demokratsku.

Jednakotakoidanas, posve-

ćeno i predano, radimo na

unapređenju kvaliteta živo-

ta svakog pojedinca, da bi se

u Crnoj Gori živjelo stan-

dardom koji će dostizati

evropski - stoji u uskršnjoj

čestitki predsjednika Vlade.

Đ.Ć.

- Upućujem iskrene želje da

radostvelikogpraznikadopri-

nese posvećenosti u očuvanju

povjerenja, tolerancije i po-

štovanja za bližnje tih iskon-

skihvrijednostinakojimasmo

utemeljili našu prošlost i gra-

dimo srećnu budućnost. Neka

nas vječna simbolika žrtvova-

nja za opšte dobro učvrsti u

opredjeljenju da budemo be-

zrezervno posvećeni zajed-

ničkom napretku za sve naše

ljude i CrnuGoru. Uto ime još

jednom vam čestitam Uskrs,

uz želje da sve domove ispuni

radost velikog praznika i duh

FilipVijanović IvanBrajović DuškoMarković

PODGORICA

Dnevni list

„Dan“prekršio jeodredbe

Zakonaozaštiti podataka

o ličnosti 31.marta 2018.

godineobjavljivanjempro-

gramskog sadržajana tre-

ćoj strani i najavljenogna

naslovnoj strani podnaslo-

vom„Duško, Lukšić iMu-

gošanijesupotpisali zaMi-

la“, saopštio je juče

predsjednikSavjetaAgen-

cije za zaštitu ličnihpoda-

taka i slobodanpristup in-

formacijamaMuhamed

Đokaj.

Tim tekstom, kako je naveo,

prekršeni su članovi 10 i 13

Zakona o zaštiti podataka o

ličnosti,kojiseukonkretnom

slučaju odnose na nezakoni-

to korišćenje jedinstvenog

matičnog broja građanina

bez pravnog osnova, kao i

nezakonite obrade i objave

ličnih podataka iz posebne

kategorije koji se posebno

označavajuištiteradispreča-

vanja neovlašćenog pristupa

tim podacima odnosno koji

propisuju da se za ono što je

objavio dnevni list „Dan“

mora tražiti saglasnost lica o

kojemje riječ.

Đokaj upozorava kako u

ovomslučaju„pravo javnosti

da zna“ nije „starije“ od pra-

va svakog građanina da nje-

goviličnipodacinebuduzlo-

upotrijebljeni.

- Agencija je već najavila

nadzor kodDržavne izborne

Predsjednik Savjeta AZLPMuhamed Đokaj

reagovao na pisanje Dana

PrekršenZakon

ozaštiti podataka

komisije radi utvrđivanja

zakonitosti obrade ličnih

podataka putem aplikacije

uspostavljene radi kontrole

vjerodostojnostipotpisapo-

drške predsjedničkim kan-

didatima. Nadzor će biti iz-

vr šen t okom s l j edeće

nedjelje. Kao predsjednik

Savjeta Agencije zatražiću

oddirektoraAgencijeČedo-

miraMitrovića hitno reago-

vanje u proširivanju već na-

javljenog nadzora u pravcu

provjere navoda iz teksta

dnevnih novina „Dan“. To-

kom nadzora će se utvrditi

da li je i sa kojih IP adresa

izvršena nezakonita obrada

jedinstvenih matičnih bro-

jeva svih navedenih lica iz

pomenutog napisa u dnev-

nim novinama „Dan“ i na-

kon togapreduzeti konkret-

ne zakonom propisane

mjere i radnje.Napominjem

da se provjera vjerodostoj-

nosti potpisa predsjednič-

kom kandidatu preko apli-

kacije može izvršiti jedino

od strane lica koje je vlasnik

JMB-a, a ostalo je sve zlou-

potreba i klasično kršenje

odredaba Zakona o zaštiti

podataka o ličnosti, o čemu

smo već ranije obavijestili

javnost –naveo jeĐokaj.

On je medije pozvao da ne

objavljuju nezakonito obra-

đene lične podatke, koje se

tiču povrede privatnosti, jer

timeulazeuzonunezakoni-

te obrade ličnihpodataka.

MiloĐukanović

Sa sastanka

Detalj izPodgorice