Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 1. april 2018.

Hronika

ubistvo u centru grada, potraga za egzekutorima

redporodicom,

ajna žrtva

podaci ukazuju da je upravo

Miloš Šaković imao određena

saznanjao likvidacijiDražena

Čađenovića koja se dogodila

prije tri danaupodzemnoj ga-

raži zgrade na Trgu Vektre u

Podgorici. Čađenović je pogi-

nuoueksploziji bombekoja je

bila postavljena pod njegov

automobilibiojeblizaksaMi-

njom Šakovićem i Stevanom

Stamatovićemza kojimpolici-

ja traga zbog stvaranja krimi-

nalne organizacije koja je po-

kušala da likvidira Radojicu

Zekovića.

ČETIRI NEDUŽNE ŽRTVE

Evidentno je da i pored napo-

ra policija ne uspijeva da spri-

ječi sukobe suprotstavljenih

grupaizpodzemlja.Poražava-

juća je činjenica da su u više

od dvadeset obračuna krimi-

nalnihgrupauposljednjihne-

koliko godine stradale četiri

nedužne žrtve. Jovanović je

četvrta.

Prije njega, u decembru 2016.

godine, ukafiću ,,Trofej“uBe-

čićima slučajna žrtvamafijaš-

kog obračuna bio je lje-

karDraganZečević(69).Meta

napada tada je bio Budva-

ninĐorđeBoreta, koji je tako-

đe ubijen.

Čuveni kardiolog, koji jeuBe-

čićima bio na odmoru, jer u

tommjestu ima kuću, po svoj

prilici sjedio je sa vlasnikom

kafića u koji je svako jutro do-

lazio na kafu, bio je slučajna

žrtva surovihubica.

Slučajnažrtvabio je i IvanNe-

dović, koji jeubijen8. septem-

bra prošle godine u kafiću au-

to servisa „AutoZeta“.

Prema informacijama polici-

je, napadači su planirali da

ubiju Podgoričanina Milića

Minju Šakovića, brata od stri-

caMiloša Šakovića koji je da-

nasubijenucentruPodgorice.

Takođe, u januaru prošle go-

dine, Podgoričanka Jelena

Koraćteškojepovrijeđena,jer

se nalazila u automobilu

sa Đorđem Sekulićem ispod

čijeg vozila je bila podmetnu-

ta bomba.

Rat dvanajjačakriminalnacr-

nogorska klana, „kavačkog“ i

„škaljarskog“, u prethodne

skoro tri godine odnio je više

od 20 života. Malo je poznato

da su oni nekada sarađivali,

sve do 2013. godine i nestanka

višeod200kilogramakokaina

izšpanske lukeuValensiji, na-

končega supočele likvidacije.

B. ROBOVIĆ

Kriminolog Velimir Rako-

čević smatra da dvostruko

ubistvo koje se juče dogodilo

u centru, u najfrekventnijem

dijelu dana, ukazuje da spirala

nasilja ne jenjava nego da se

i povećava u posljednje vrije-

me. Ističe da obračuni u pod-

zemlju koji su intenzivirani

posljednjih dana nemaju veze

sa dešavanjima na političkoj

sceni i predstojećim izborima,

kako se spekuliše.

- Ovo je čisti kriminalni milje.

Naručiocima i počiniocima

ubistava koja se dešavaju u

posljednjih nekoliko godina u

Crnoj Gori nije bitna ni nacija,

ni religija, niti politika. Oni ne

poznaju ni termine izbora.

Ljudi iz kriminalnih struktura

da imaju veze sa bilo čim

civilizovanimne bi protivnike

likvidirali usred bijela dana i

na najfrekventnijimmjestima

– kazao je Rakočević.

Podsjeća da je prvi i jedini

motiv ljudi iz podzemlja težnja

za pro itom i u ostvarivanju

svog nauma ne biraju ni

sredstva, ni vrijeme, ni mjesto,

čemu smo svjedoci posljed-

njih godina.

- To su ljudi koji pripadaju

jednoj drugoj dimenziji, najgo-

remproduktu savremene civi-

lizacije – smatra Rakočević.

On navodi da jedini način

da se država izbori sa ovim

problemom je investiranje u

kadrovske i materijalno-teh-

ničke i druge kapacitete poli-

cije i obavještajno-bezbjedno-

snih struktura.

- Ključno za rješavanje ovog

problema je da država mora

permanentno da ulaže u

oblast bezbjednosti jer se

jedino takomožemo održati

kao država. Sa druge strane

treba insistirati na saradnji sa

građanstvom i podizanju nji-

hove individualne svijesti.

Neophodno je da građani

kroz kooperativan pristup

doprinesu očuvanju svoje

bezbjednosti, a potom i oču-

vanju bezbjednosti države.

Oni ne smiju da budu indife-

rentni i nezainteresovani kad

primijete nešto sumnjivo, već

treba da obavijeste policiju.

I u državama blagostanja

saradnja građana je ključna

na planu bezbjednosti i 90

odsto slučajeva riješe i sprije-

če na takav način – pojašnjava

Rakočević.

On primjećuje da bezbjed-

nosna kultura kod nas u tim

segmentima nije na potreb-

nom nivou i smatra da na

tome treba raditi.

Rakočević ističe i da ni jedna

država na svijetu nije uspjela

da spriječi obračune najopa-

snijih kriminalnih grupa.

- To je vrlo teško, jer kriminal-

ne grupe imaju internacional-

ni i transnacionalni karakter i

u tom smislu vrlo je teško doći

do nekih konkretnijih informa-

cija za događaje slične onom

koji se dogodio juče u centru

Podgorice – kazao je on.

Rakočević podsjeća da su

ovakvi slučajevi decenijama

unazad bilježeni i u najrazvije-

nijimdržavama svijeta, a da se

kod nas to posebno ističe jer

smomanja država.

- I devedesetih godina smo

imali neke slične kriminalne

obračune. Ono što ih razlikuje

od današnjih je što su pripad-

nici kriminalnih grupa tada

koristili manje distancione

metode ratovanja kao što su

paklene naprave, eksploziv

itd. Bilo je i tada brutalnih likvi-

dacija, ali su one bile poveza-

ne sa ratnimdešavanjima u

okruženju. Ta vremena su za

nama, ali kada smo tada oču-

vali bezbjednost, danas je to

mnogo lakše jer su institucije

ojačane – smatra on.

Rakočević podsjeća da orga-

nizovani kriminal ne poznaje

granice i da je na globalnom

nivou jedna od najvećih

prijetnji bezbjednosti cijelog

čovječanstva jer su kriminalne

grupe prije svega inansijski

moćne i povezane čvrstim

vezama.

- Koliko god se ulaže u kapa-

citete policije i usavršavanje

njenog kadra, smatra se da

su grupe makar korak ispred

o icijelnih struktura. I mnogo

razvijenije države nego što

je Crna Gora osjećaju da su

makar korak iza kriminalnih

grupa – smatra on.

Osimmaksimalnog anga-

žmana države i saradnje

građana, Rakočević navodi

da je u borbi protiv podzemlja

bitna i intenzivna saradnja

sa bezbjednosnim službama

država regiona i šire.

B. R.

Rakočević:Kriminalciuvijek

korakispred policije

Vijest o tome da su direktor Uprave

policije Slavko Stojanović i načelnik

Centra bezbjednosti Podgorica Jovi-

ca Rečević sinoć, nekoliko sati

poslije dvostrukog ubistva, pod-

nijeli ostavke saopštio je ministar

unutrašnjih poslova Mevludin

Nuhodžić, objasnivši da su to

učinili iz objektivnih razloga.

- Rezultati koje su Ministar-

stvo unutrašnjih poslova

i Uprava policije postigli

prethodne godine u

obračunu sa

kriminalnim

grupama,

nažalost,

nijesu bili

garant da

ćemo u

potpunosti

izbjeći situ-

acije da nevini građani budu žrtve

obračuna organizovanih kriminal-

nih grupa, što je po operativnim

podacima slučaj nažalost ubijenog

Radivoja Jovanovića iz Podgorice –

kazao je Nuhodžić za Tele-

viziju Crne Gore.

On je naveo da

je zbog pogor-

šane bezbjed-

nosne situa-

cije na teritoriji

glavnog

grada i posljedica koje su se desile

tokomove sedmice sa dijelom

menadžmenta Uprave policije juče

održao kolegijum, na kojem su Sto-

janović i Rečević podnijeli ostavke

„iz objektivne odgovornosti“.

- Obračun protiv kriminala

može se rješavati na

uspješan i kvalitetan

način uz punu sarad-

nju tužilaštva, sudstva

i policije, uz još

jače i još snaž-

nije djelovanje tužilaštva i sudstva.

Samo tako se mogu sprečavati

ma ijaški obračuni i obezbijediti pot-

puna bezbjednost građana - rekao

je Nuhodžić.

Slavko Stojanović imenovan je za

direktora policije 20. juna 2013.

godine.

Jovica Rečević postavljen je na

mjesto načelnika Centra bezbjed-

nosti Podgorica 1. avgusta 2015.

godine, odlukomdirektora Slavka

Stojanovića. Prije toga, više od godi-

nu i po bio je neraspoređen, kada je

smijenjen sa mjesta komandira

policije zbog propusta u

radu. Od imenovanja

na mjesto rukovo-

dioca podgoričke

policije nije riješio

nijedno teško kri-

vično djelo koje je

posljedica sukoba bezbjednosno

interesantnih osoba i kriminalnih

grupa, od ubistva Aleksandra Brajo-

vića, Đorđa Sekulovića i ranjavanja

njegove prijateljice Jelene Korać.

Nije riješio ni ubistvo slučajne žrtve

Ivana Nedovića, ubistvo Miloja

Mrđe Vojinovića, Petra Damjanovi-

ća, napade na imovinu advokata i

javnih izvršitelja. Nije rasvijetljen ni

bombaški napad na Marka Martino-

vića, tjelohranitelja Jovice Vukotića,

ranjavanje Vjekoslava Lambulića,

ubistvo Dražena Čađenovića, bom-

baški napadi na „Grand“, „Bigl“,

„Makijato“, optičarsku radnju „Oko“

u centru…

Brojne neriješene slučajeve Rečević

je ostavio kolegi Dragiši Mugoši, koji

će biti vršilac dužnosti do imenova-

nja novog načelnika glavnog grada

Crne Gore.

Nuhodžić: OstavkezbogpogoršanebezbjednosnesituacijeuPodgorici

Potpredsjednik Vlade Milutin Simović kazao je kako sa građa-

nima Crne Gore dijeli zabrinutost zbog bezbjednosne situacije

u državi.

- Ovo što se dogodilo prethodna dva dana opominje i šalje

jasnu poruku da sukobi kriminalnih grupa rastu, ali to traži

još odlučniju reakciju Vlade, Ministarstva unutrašnjih poslo-

va, policije i drugih nadležnih institucija, koje u narednom

periodu treba da spreme još snažnije odgovore. Zabrinutost

građana je realna, ali sam siguran da građani vrednuju i cijene

napore institucija, ali i da će biti svjedoci još snažnijeg odgo-

vora. Policija je u poslednje vrijeme preduzela niz akcija koje

su dale značajne rezultate za suzbijanje kriminala. Mislimda

su crnogorski građani to evidentirali i da imaju poštovanje

prema timnimalo lakim akcijama – rekao je Simović.

Simović:Obračuniklanova

opominjunaodlučniju

reakcijudržave

Istražitelji ne isključuju

mogućnost da su

tragovi namjerno os-

tavljeni, kako bi uputili

na pogrešanpravac

SlavkoStojanović

MevludinNuhodžić

JovicaRečević

Rutakretanjaubice