Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 1. april 2018.

Aktuelno

Vodosnabdijevanje za 200 domaćinstava u DonjemZagaraču

Podaci Monstata za ekonomske aktivnosti

Višepreduzeća

uprošloj godini

PODGORICA

- Poslovnih

subjekatauCrnoj Gori u

prošloj godini bilo je

30.290, što je 7,1 odstoviše

uodnosuna2016, pokazu-

jupodaciMonstata.

-Najveći broj poslovnih su-

bjekata zabilježen je u Pod-

gorici, 11.220. Slijedi Budva

sa 3.560 i Bar sa 2.870 - do-

daje se u saopštenju.

Upoređujući prošlogodiš-

nje podatke sa onima iz

2016. i 2015. godine, uBaru,

Budvi i Podgorici, kao i u

ostalim opštinama, zabilje-

žen je rast broja poslovnih

subjekata.

- Primjetan je i trend rasta

broja aktivnih poslovnih

subjekata u opštinama Gu-

sinje i Petnjica - rekli su iz

Monstata.

Po obliku svojine, od uku-

pnogbrojaposlovnihsubje-

kata u Crnoj Gori, preko 99

odsto je u privatnom vla-

sništvu.

U prošloj godini, u odnosu

na2016, bilježi serastusko-

rosvimsektorimadjelatno-

sti.

- Rast broja poslovnih su-

bjekata, posmatrano po

sektorima djelatnosti, kretao

se od 3,3 odsto u sektoru trgo-

vina na veliko i na malo, po-

DANILOVGRAD

–Pot-

predsjednikVladeCrne

Gore iministarpoljoprivre-

de i ruralnog razvojaMilu-

tinSimović, zajedno sa

predsjednikomopštineDa-

nilovgradBranislavomĐu-

ranovićem, pustio je jučeu

radvodovoduDonjemZa-

garaču, za čiju je izgradnju

udvije fazeutrošenonešto

višeod600.000eura.

Za ovaj projekat novac su

obezbijedile Vlada i lokalna

uprava, čime je riješen više-

decenijski komunalni pro-

blem na ovom području ko-

j em g rav i t i ra oko 200

domaćinstava.

–Ovojenajboljiprimjeridru-

gimsredinamakakosestvara-

jumnogobolji uslovi zaživot i

rad na selu. Odvajkada su na

ovomprostoru živjeli mudri i

uzorni domaćini tradicional-

nog gostoprimstva koje se i

danas vrednuje. Zato susreti

sanjimauvijekradujunaobo-

strano zadovoljstvo. Izgrad-

nja još jednog važnog infra-

strukturnog objekta kao što je

vodovodmotivisaćeisadašnje

i buduće generacije da se vra-

ćaju zavičaju i ognjištima - re-

kao jeministar Simović.

On je istakao da se stvaraju

sve bolji uslovi za aktiviranje

plodnih imanja i da poljopri-

vrednici treba da koriste iz-

dašne benefite Vlade i Mini-

starstva kako bi egzistenciju

porodica vezali za ovu granu

privrede.

– Partnerstvo državnih su-

bjekata, lokalneuprave imje-

štana daje odlične rezultate

na terenu, akada jeriječoDa-

nilovgradu, podatak da će u

narednomperioduuBjelopa-

vlićkoj ravnici i Katunskoj

nahiji biti realizovano još 30

miliona novih investicija do-

voljno govori o naporima op-

štine i građana da ovo pod-

ručje i dalje bude atraktivno

za potencijalne ulagače iz

zemlje i inostranstva - nagla-

sio je Simović.

Prvi čovjek ove opštine Bra-

nislavĐuranović podsjetio je

na realizovane projekte u

oblasti vodosnabdijevanja u

Bandićima, Komanima, Stu-

denom i drugimmjestima, te

naglasio kako predstoji zavr-

šetak radova na cjevovodu u

naseljuKopitoPetrovića.

B.KADIĆ

Simović: Primjerkakosestvaraju

uslovi za život i radna selu

pravka motornih vozila i

motocikala, 9,4 odsto u

sektoru usluge pružanja

smještaja i hrane, do 11,7

odsto u sektoru stručne,

naučne i tehničke djelat-

nosti - navodi seu saopšte-

nju.

U klasi malih preduzeća

brojposlovnihsubjekataje

u prošloj godini, u odnosu

na 2016, porastao 7,1 odsto,

u klasi srednjih šest odsto,

dok je broj velikih predu-

zeća porastao 4,3 odsto -

zaključuje seusaopštenju.

Po obliku svojine,

odukupnog broja

poslovnih subjekata

uCrnoj Gori, preko 99

odsto je uprivatnom

vlasništvu

renemorske obale

na

mičnog poboljšanja postoje-

ćihmaritimnih uslova u lučici

Kacema, Javno preduzeće je

upravo završilo ekspertsku

studiju za naknadne rado-

ve u smislu poboljšanja

bezbjednosti vezova u ovoj

lučici.

Da bi se obezbijedilo e ika-

sno i bezbjedno izvlačenje

čamaca u naletu nevremena,

Javno preduzeće upravo

radi projekat navoza za

izvlačenje čamaca na istoč-

noj strani Male plaže. U ovoj

godini planiramo da uradimo

svu potrebnu dokumentaciju

za ovaj projekat i da njegovu

realizaciju počnemo krajem

godine – navode iz JPMD.

čajeni rad morskih struja, ja-

snoukazujekojetačkeiobjekti

naobaliimajuprioritetuaktiv-

nostima izgradnje i uređenja

morskog dobra.

-Te lokacije i objekti suprepo-

znati i skladno tome se defini-

Iako sumnoge plaže pod udarom juga i plimnog vala osiro-

mašene za prepoznatljivu pješčanu odoru, iz JPMD pojaš-

njavaju da je pijesak na plažama u neprekidnompokretu i

promjeni pozicija, a da se one sa najizraženijimde icitom

materijala obnavaljaju kroz plansko „prihranjivanje“.

- Gotovo svaka plaža se može posmatrati kao površina pje-

ščanogmaterijala kojegmorske struje raznose na kopnenom

i morskomdijelu, a jedan diomaterijala odnose u dubinu

mora. Drugi proces odnosi se na nanos i obnovu pješčanog

materijala kroz aktivnost bujičnih tokova ili erozije.

Kada je proces nanosa pješčanogmaterijala intenzivniji od

gubitaka, tada plaža kao cjelina ostvaruje su icit pokretne pje-

ščane mase, dok kada je nanos ili formiranje prinosa slabijeg

intenziteta od gubitka pješčanogmaterijala, tada plaža ima

de icit ukupne pješčane mase.

U slučajevima de icita pješčanogmaterijala, preduzimaju se

mjere prihranjivanje plaža i njihove revitalizacije. Javno pre-

duzeće za upravljanje morskimdobromna godišnjemnivou,

odnosno prije početka ljetnje sezone organizuje prihranjiva-

nje plaža, uglavnomu Bokokotorskom zalivu – kažu u tom

preduzeću.

Dodaju da najizraženiji primjeri nedostatka pješčanogmateri-

jala su sutomorska, petrovačka i plaže Pržno i Mogren.

- Imajući ovo u vidu, Javno preduzeće za upravljanje morskim

dobromCrne Gore je angažovalo Fakultet za građevinarstvo,

arhitekturu i geodeziju, Sveučilišta u Splitu, za izradu studije

revitalizacije ove četiri plaže, od čega je budžetom Javnog pre-

duzeća za 2018. godinu planirana revitalizacija jedne od plaža.

Najvišeugroženeplaže

uSutomoru,Petrovcu,

PržnuiMiločeru

šu godišnji planovi aktivnosti

Javnog preduzeća, kao i ra-

zvojniprojektikojeovopredu-

zećeinicira,arealizujuihkori-

snici Javnog preduzeća.

Luke, marine, privezišta i pri-

staništa su, kao cjelina u do-

brom stanju, a veći dio prista-

ništa je u proteklom periodu

saniran i rekonstruisan – isti-

ču iz JPMD.

Kako se precizira u odgovori-

ma, u planu su sanacije i re-

konstrukcije pristaništa i pri-

vezišta, a u tom smislu u toku

je izrada nekoliko projekata

rekonstrukcije velikih prista-

ništa.

- Navodimo primjer da je pri-

stanište u Petrovcu sanirano

nekoliko dana prije nevreme-

na, štoga jesačuvaloodmogu-

ćihvelikihšteta.Nekeodprio-

ritetnih lokacija za sanaciju

evidentirane su uglavnom u

opštinama Budva i Herceg

Novi, a za nekoliko dana ima-

ćemo kompletnu informaciju

o prioritetnim sanacijama

obalne infrastrukture na cije-

lomprimorju - kažu iz JPMD.

I. P.

Orkanski jugo

okrene jugo

N. MAROVIĆ

ZAIZGRADNJUUTROŠENONEŠTOVIŠEOD600.000EURA:

MilutinSimović i BranislavĐuranović